Number of found documents: 4236
Published from to

Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením
Juha Libor; Vyšín Luděk; Falk Martin
2019 - Czech
Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na dávkovém příkonu. Jejím nejvýznamnějším výsledkem je nalezení změny charakteru takové závislosti na energii fotonů ve „vodním okně“.In this PhD thesis, several advanced pulsed sources of high-LET radiation are used to determine yields of single- and double-strand breaks in DNA and their dependency on dose rates. The most important result of this work is represented by the discovery of changes in the character of the yield dependency on photon energy in the water window. Keywords: plazmidová DNA,jednoduché a dvojné zlomy,dávkový příkon,radiačně chemický výtěžek,extrémní ultrafialové záření,měkké rentgenové záření,záření gama,urychlené protony; plasmid DNA,single and double strand breaks,dose rate,radiation chemical yield,extreme ultraviolet radiation,soft X-ray radiation,gamma radiation,accelerated protons Available at various departments of the ČVUT.
Vliv dávkového příkonu na radiační poškození biologických soustav hustě a řídce ionizujícím zářením

Dizertační práce je věnována stanovení výtěžků dvojných a jednoduchých zlomů DNA pomocí pokročilých pulzních zdrojů hustě ionizujícího záření, které umožnily proměřit také závislost výtěžků na ...

Juha Libor; Vyšín Luděk; Falk Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů
Bárta Jan; Müllerová Eliška; Janoušková Pavelková Tereza
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku byly připraveny práškové granáty s obecným vzorcem (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 dopované Ce3+ (GLuGAG:Ce). Granáty byly charakterizované pomocí metod rentgenové difrakce (XRPD), rentgenové fluorescence (XRF) a radioluminiscence (RL). Pomocí metody XRPD se zjišťovala fázová čistota jednotlivých vzorů, při které se zjistilo, že vzorky s vyšším obsahem Gd nebyly fázově čisté a musely se kalcinovat při vyšší teplotě, čímž se fázové složení mírně vylepšilo. Pomocí měření XRF se stanovilo prvkové složení vzorků, kdy ve spektrech byly detekovány jen Lu, Ga, Al a Ce pro LuGAG:Ce a poté i Gd ve vzorcích GLuGAG:Ce. Z toho vyplývá, že jsou vzorky dostatečně chemicky čisté. V luminiscenčních spektrech připravených materiálů se projevují emisní pásy odpovídající přechodům 5d – 4f iontů Ce3+ a 4f – 4f iontů Gd3+ ve vzorcích obsahujících Gd.This Bachelor thesis deals with the photochemical preparation of multi-component synthetic garnets. Ce3+ doped (Gd,Lu)3(Ga,Al)5O12 powders were prepared using irradiation of aqueous solution by UV light with medium pressure mercury lamp and subsequent calcination. All prepared materials were studied by X-ray diffraction (XRPD), X-ray fluorescence (XRF) and radioluminescence (RL). The phase purity of each sample was determined by the XRPD method, which showed that samples with higher Gd concentration were not phase pure and required calcination at higher temperature, which slightly improved their phase purity. The elemental composition of samples was determined by the XRF method. Lu, Ga, Al and Ce in LuGAG:Ce and also Gd in GLuGAG:Ce were the only elements detected in the XRF spectra. It follows that the samples are sufficiently chemically pure. Luminescence spectra of the prepared materials showed typical broad bands of 5d – 4f Ce3+ transition and 4f – 4f for Gd3+ in the samples which contained Gd. Keywords: granát,luminiscence,GLuGAG:Ce,fotochemie; garnets,luminescence,GluGAG:Ce,photochemistry Available at various departments of the ČVUT.
Pokročilé luminofory na bázi syntetických multikomponentních granátů

Tato bakalářská práce se zabývá fotochemickou přípravou syntetických multikomponentních granátů. Ozařováním vodného roztoku UV zářením pomocí střednětlaké rtuťové výbojky a následnou kalcinací vzorku ...

Bárta Jan; Müllerová Eliška; Janoušková Pavelková Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu
Vlk Martin; Shashkova Elena; Wimmer Zdeněk
2019 - Czech
Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část této práce obsahuje úvod do současného postavení steroidních derivátů v diagnostice nádorových onemocnění. Dále jsou v teoretické části uvedeny některé způsoby přípravy biologicky aktivních konjugátů steroidních látek s polyaminy, aminokyselinami a bifunkčními chelatačními ligandy pro radionuklidy, jako je například 68Ga, 177Lu a 90Y. V experimentální části je popsána příprava nových konjugátů hemiesterů stigmasterolu s L, D-tryptofanem a DOTA aminem. Struktury připravených látek byly potvrzeny pomocí NMR, MS a IR spektroskopie. Experimentální část rovněž obsahuje výsledky značení konjugátu hemiglutarátu stigmasterolu s DOTA aminem 68Ga.This diploma project deals with synthesis of steroid derivatives which could be used as ligands for labelling with diagnostic radionuclides such as 68Ga. Theoretical part of the project briefly covers the current state of radionuclide diagnostics regarding steroid compounds and contains a short overview of synthetic approaches to steroid compounds that could be potentially useful for nuclear medicine. Emphasis is put on synthetic pathways leading to conjugates of steroid compounds with polyamines, aminoacids, and macrocyclic ligands which are chelating agents for some radionuclides such as 68Ga, 177Lu or 90Y. Experimental part of this project describes the synthesis of conjugates of stigmasterol hemiesters with L, D-tryptophan and DOTA amine. Structures of prepared compounds were ascertained by means of NMR, MS and IR spectroscopy. Experimental part also contains preliminary results of 68Ga-labelling of newly prepared conjugate of stigmasterol glutarate with DOTA amine. Keywords: steroidy,stigmasterol,hemiestery,L,D-tryptofan,DOTA,PET,68Ga; steroids,stigmasterol,hemiesters,L,D-tryptophan,DOTA,PET,68Ga Available at various departments of the ČVUT.
Značení biologicky aktivních konjugátů stigmaterolu

Předložená diplomová práce se zabývá přípravou steroidních derivátů, které by mohly najít uplatnění v nukleární medicíně jako prekurzory pro značení radinuklidy kovů, zejména 68Ga. Teoretická část ...

Vlk Martin; Shashkova Elena; Wimmer Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS
Němec Mojmír; Prášek Tomáš; Ješkovský Miroslav
2019 - Czech
Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné činnosti a jejích dopadů na ţivotní prostředí. Analýza stopových koncentrací 236U v přírodních vzorcích však vyţaduje pouţití vysoce citlivé analytické metody, přičemţ kladené poţadavky jako jedna z mála splňuje urychlovačová hmotnostní spektrometrie (AMS). V rámci AMS stanovení 236U jsou standardně vyuţívány oxidické terčové matrice, současné poznatky v oblasti však poukazují na potenciál fluoridových terčových sloučenin. Jejich výhodami jsou zejména vyšší dosahované hodnoty iontových proudů a významné omezení mnoţství isobarických interferencí, způsobené náhradou tří stabilních isotopů kyslíku v matrici monoisotopním fluorem. Pouţitím fluoridů namísto oxidických matric by tak mohlo být dosaţeno významného zlepšení detekčních limitů. Dosavadní publikace v této oblasti byly zaměřeny převáţně na fluorid uraničitý, vykazující slibné chování v iontovém zdroji AMS. Doposud však nebyla zcela vyřešena návaznost uvedených postupů na předcházející kroky zpracování přírodních vzorků, nezbytné jsou rovněţ modifikace spojené s přechodem od vaţitelných mnoţství uranu ke stopovým. Tato práce poskytuje přehled současného stavu problematiky, týkající se stanovení 236U metodou AMS a souvisejících terčových matric. Její součástí je rovněţ návrh postupu přípravy fluoridové matrice, lépe splňující podmínky pro stanovení 236U v přírodních vzorcích. Vhodnost návrhu je demonstrována analýzou sady připravených terčových vzorků, jeţ byla provedena na pracovišti VERA, University of Vienna.Radionuclide 236U is an alpha emmiter with half life 2.342 · 107 years. It originates mostly from neutron capture on nucleus 235U as described by reaction 235U(n, γ)236U, which makes it an ideal tracer for monitoring human nuclear activities, aimed mostly on nuclear safeguards. As concentrations of this radionuclide in environmental samples are usually at trace levels, highly sensitive mass spectrometric methods are required for related analyses. Among them, Accelerator Mass Spectrometry (AMS) is the most suitable option, as it enables reaching the best detection limits due to a high suppression of isobaric interferences. Current techniques of 236U measurement with AMS are based predominately on oxidic target matrices. In recent years, however, fluoride matrices have been studied as a promising alternative, providing higher ion currents and significantly reducing occuring isobaric interferences by replacing oxygen, which consists of three stable isotopes, with monoisotopic fluorine. Application of fluoride matrices in the AMS analyses could therefore lead to better detection limits. In this respect, particularly uranium tetrafluoride has been reported to show overall promising performance in caesium ion source of AMS. Despite evident advantages of the compound, continuity of the preparation procedure with preceding natural sample treatment steps has not yet been fully solved. In addition, the preparation methods published so far were based on weighable amounts of uranium while its concentrations in environmental media are primarily at trace levels which demands the procedures to be further modified. This thesis summarizes the current state of research related to 236U determination with AMS and related target matrices. It also provides a proposal of target matrix preparation procedure, more suitable for determination of 236U in natural samples. Applicability of the procedure is demonstrated on series of target samples, which were analysed at VERA laboratory, University of Vienna. Keywords: 236U,AMS,fluoridová matrice; 236U,AMS,fluoride matrix Available at various departments of the ČVUT.
Terčové materiály pro stanovení 236U metodou AMS

Radionuklid 236U je alfa zářičem s poločasem přeměny 2,342 · 107 let, který je zejména díky způsobu svého vzniku záchytnou jadernou reakcí 235U(n, γ)236U mimořádně vhodným stopovačem lidské jaderné ...

Němec Mojmír; Prášek Tomáš; Ješkovský Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Značení PSMA pomocí galia-68
Seifert Daniel; Urbanová Kamila; Kozempel Ján
2019 - Czech
Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů byla provedena zkouška vybraných kartuší pro zachycení 68Ga ze dvou různých typů 68Ge/68Ga radionuklidových generátorů. 68Ga bylo z kartuší eluováno 0,1M NaHCO3. Experimenty prokázaly, že nová metoda značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3 je úspěšná a reprodukovatelná. Výhodou nové metody značení PSMA-11 pomocí 68Ga je, že není třeba vzorek zahřívat či jinak upravovat a ke komplexaci 68Ga chelátorem HBED-CC dojde cca do 1 minuty od přidání PSMA-11 k eluátu 68Ga v 0,1M NaHCO3. V rámci práce byl návrh automatizovaného systému pro značení PSMA-11pomocí 68Ga.The aim of the diploma thesis was to test a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in 0.1M NaHCO3. System intended for labelling is designed to make the process simple, fast and reproducible. In the first part of the experiments a test of selected cartridges for capturing 68Ga from two different types of 68Ge/68Ga radionuclide generators was performed. 68Ga was eluted with 0.1M NaHCO3 from the cartridge. Experiments have demonstrated that the new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in 0.1M NaHCO3 is successful and reproducible. The advantage of a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga are these reasons: it is unnecessary to heat or otherwise modify the sample, and the complexation of 68Ga with the HBED-CC chelator occurs within 1 minute after the addition of PSMA-11 to the 68Ga-eluate in 0.1M NaHCO3. Part of the thesis was the design of an automated system for labelling PSMA-11 with 68Ga. Keywords: 68Ga,značení,PSMA,PSMA-11,NaHCO3; 68Ga,labeling,PSMA,PSMA-11,NaHCO3 Available at various departments of the ČVUT.
Značení PSMA pomocí galia-68

Cílem práce bylo vyzkoušet novou metodu značení PSMA-11 pomocí 68Ga v 0,1M NaHCO3. Systém pro značení byl navržen tak, aby byl proces jednoduchý, rychlý a reprodukovatelný. V první části experimentů ...

Seifert Daniel; Urbanová Kamila; Kozempel Ján
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů
Bílý Tomáš; Keltnerová Linda; Juříček Vlastimil
2019 - Czech
Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů. Stručně popisuje princip neutronových detektorů, problematiku mrtvé doby a některé používané metody měření mrtvé doby. Stručně popisuje základy kinetiky reaktoru a zaměřuje se na přechodové procesy, které lze využít pro měření mrtvé doby. V poslední části práce jsou prezentovány výsledky provedených experimentů a zhodnocení možnosti využití a přínosu kinetické metody.Neutron detector dead-time is one of the factors causing the nonlinearity of the detector response in the impulse mode. This thesis is focused on the use of reactor kinetics for determination of neutron detector dead-time. Briefly describes the principle of neutron detectors, dead time issues and some methods for the dead-time measurement. Thesis describes the basics of the reactor kinetics and focuses on the transition processes that can be used for measurement of dead-time. In the last part of the thesis are presented the results of the experiments and the evaluation of the use and benefits of the kinetic method. Keywords: detektory neutronů,mrtvá doba,kinetika reaktoru; neutron detectors,dead-time,reactor kinetics Available at various departments of the ČVUT.
Využití kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby neutronových detektorů

Mrtvá doba neutronových detektorů je jedním z faktorů způsobujících nelinearitu odezvy detektoru v impulsním režimu. Tato práce se zabývá využitím kinetiky reaktoru pro stanovení mrtvé doby ...

Bílý Tomáš; Keltnerová Linda; Juříček Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy
Rataj Jan; Sladký Vítek; Klupák Vít
2019 - Czech
Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné na Katedře jaderných reaktorů. Práce si nestanovuje za cíl rozhodnout o neurotoxicitě hliníku, avšak předkládá k zamyšlení řadu důkazů o jeho přítomnosti při neurodegeneračních onemocněních, jako může být Alzheimerova choroba. Především je v práci uvedena databáze potravin běžně dostupných v České republice obsahující (resp. neobsahující) hliník, který se ingescí dostává do lidského organismu.This Diploma Thesis is focused on determination of Aluminum contentin food samples respecting Czech food acording to its consumption. The Neutron Activation Analysis with instrumentation avaiable at Departement of Nuclear Reactors was used to determine the Aluminum content in each food sample. The Thesis does not try to decide whether the Aluminum is neurotoxic or not, but the goal is to show several proves of Aluminum presence during neurodegenerative disease, like Alzheimer’s Disease. Especially, there is presented a database of casual Czech food samples which contain more or less Aluminum that is being ingested by humans. Keywords: Hliník,Neutronová aktivační analýza,Potraviny; Aluminum,Neutron Activation Analysis,Food Available at various departments of the ČVUT.
Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy

Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza ...

Rataj Jan; Sladký Vítek; Klupák Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor
Huml Ondřej; Vobr Filip; Koleška Michal
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu experimentálních zařízení a reaktorové instrumentace. Jsou zde obsazeny souhrnné údaje o vlastnostech, konstrukčním uspořádání a způsobech využívání gama-kompenzovaných ionizačních komor. Pro dosažení jejich přesné proudové odezvy byla proveda kalibrace analyzátorů malých proudů TEMA LCM310, které jsou využívány pro měření proudové odezvy z gama-kompenzovaných ionizačních komor. Hlavním předmětem práce je analyzování možností nastavení kompenzačního napětí pomocí dvou přístupů. První z nich je zaměřen na použití kadmiového pokrytí, pomocí kterého je možné odstínit neutronové pole a provést tak vyhodnocení kompenzačního faktoru. V druhé metodě je využíváno zavádění záporné reaktivity do aktivní zóny reaktoru pomocí shazování absorpční tyče. Z časového průběhu reaktivity je pak možné pomocí reaktimetru posoudit optimální nastavení komor.This thesis focuses on neutron field measurements of training reactor VR-1 using gama-compensated ionizing chambers LND-50332 and KNK-56. The theoretical introduction aims to describe experimental devices and reactor instrumentations. It also contains detailed information about properties, constructional layout and the means of using gama-compensated ionizing chambers. To achieve their accurate current response, calibration of the low current monitor TEMA LCM310 used while measuring current response of gama-compensated ionizing chambers has been made. The main focus of this thesis is put on analysing all the possible settings of compensation voltage and that, from two different points of view. First of which deals with using cadmium coverage as a way of shielding neutron field and results in evaluation of compensazion factor. The other one shows the usage of implementing negative reactivity within the reactor’s active zone by lowering the regulating rod. Observing time course for reactivity using reactimeter gives us the ability to find out an ideal settings of chambers. Keywords: detekce neutronů,detekční systém,gama-kompenzovaná ionizační komora,kadmiové pokrytí,kalibrační křivka,KNK-56,kompenzační napětí,LND-50332,neutronová instrumentace,regulační tyč,spektrum neutronů,školní reaktor VR-1; Neutron Detection,Detection system,Gama-Compensated Ionisation Chamber,Cadmium Coating,Calibration Curve,KNK-56,Compensation Voltage,LND.50332,Neutron Instrumentation,Control Rod,Neutron Spectrum,Training Reactor VR-1 Available at various departments of the ČVUT.
Metody měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor

Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření neutronového pole na školním reaktoru VR-1 pomocí gama-kompenzovaných ionizačních komor LND-50332 a KNK-56. Teoretický úvod je věnován popisu ...

Huml Ondřej; Vobr Filip; Koleška Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET
Dostálová Petra; Keňová Alena; Trnka Jiří
2019 - Czech
Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu obrazu. Jako součást práce bylo provedeno fantomové měření v PET Centru v Nemocnici Na Homolce. Akviziční data byla rekonstruována pomocí metod OSEM, OSEM+PSF, OSEM+PSF+TOF. Kvalita obrazu po rekonstrukci byla posouzena vizuálně i kvantitativně na základě charakteristik SNR, kontrastu obrazu a variačního koeficientu pozadí. Výsledky potvrzují že rekonstrukce obrazu pomocí PSF i TOF vede ke zlepšení prostorového rozlišení, detekovatelnosti především malých lézí a snížení míry šumu v obraze. Na základe výsledků měření jsou doporučeny vhodné rekonstrukční parametry zabezpečující nejlepší zobrazení fantomu.This thesis sums up the principles of Positron Emission Tomography and approaches used reconstruction methods. The influence of Point Spread Function and Time of Flight techniques on the resulting image quality is discussed. As a part of the work, phantom measurement was made at PET Center, Na Homolce Hospital. Acquisition data was reconstructed using OSEM, OSEM + PSF, OSEM + PSF + TOF. Image quality after reconstruction was assessed visually and quantitatively based on SNR, image contrast, and background variation coefficient. The results confirm that image reconstruction using both PSF and TOF leads to improved spatial resolution, detectability of small lesions, and reduced noise in the image. Based on the measurement results, appropriate reconstruction parameters are recommended to ensure the best phantom imaging. Keywords: Pozitronová emisní tomografie,Point Spread Function Reconstruction,Time of Flight; Positron Emission Tomography,Point Spread Function Reconstruction,Time of Flight Available at various departments of the ČVUT.
Vliv PSF a TOF na kvalitu zobrazení PET

Představená práce shrnuje principy pozitronové emisní tomografie a přibližuje užívané rekonstrukční metody. Je diskutován vliv technik Point Spread Function a Time of Flight na výslednou kvalitu ...

Dostálová Petra; Keňová Alena; Trnka Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM
Svoboda Vojtěch; Leitl Bořek; Weinzettl Vladimír
2019 - Czech
Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory následně prostorově kalibrovány a osazeny na tokamak GOLEM na malém bočním a horním portu v jihovýchodní toroidální pozici. Signály byly zesíleny, digitalizovány sběrným systémem Papouch a uloženy do databáze. Výstup signálu detektorů byl zpracován tomografickou metodou využívající Tichonovovy regularizace s minimalizací Fisherovy informace převzaté ze systému tokamaku COMPASS a upravené pro parametry tokamaku GOLEM.The thesis is dedicated to the integration of a new diagnostics of plasma radiation detection using AXUV detectors to the tokamak GOLEM diagnostic system. For two new AXUV20ELG detectors, transimpedance amplifiers were constructed, the detectors calibrated and mounted on the tokamak GOLEM, the first on a small lateral equatorial port and the second upper TOP port, both on south-east toroidal position. Amplified signals were digitized by an acquisition system and saved to the GOLEM database. The tomographic method with Tikhonov regularization using minimization of a Fisher information from the tokamak COMPASS was adjusted for tokamak GOLEM parameters and used for a data processing. Keywords: AXUV,GOLEM,tomografie,vyzařování plazmatu; AXUV,GOLEM,tomography,plasma radiation Available at various departments of the ČVUT.
Tomografická rekonstrukce profilu vyzařování plazmatu na tokamaku GOLEM

Tato práce je věnována zavádání nové diagnostiky - detekce záření pomocí AXUV detektorů do systému tokamaku GOLEM. Pro dva nové detektory AXUV20ELG byly vyrobeny transimpedanční zesilovače, detektory ...

Svoboda Vojtěch; Leitl Bořek; Weinzettl Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases