Number of found documents: 387
Published from to

Vplyv gama žiarenia na vlastnosti systémov pre separáciu Ln(III)/An(III) využívajúce lipofilné extrakčné činidlo CyMe4-BTBP
Mindová M.; Distler P.
2020 - Slovak
Pri vývoji procesov pre separáciu trojmocných lantanoidov a aktinoidov pri prepracovaní ožiareného jadrového paliva je potrebné zohľadniť veľa aspektov, medzi ktoré patrí podrobná znalosť rádiolytickej stability použitých chemikálii, pretože rozpúšťadlo bude dlhšiu dobu v kontakte s rádioaktívnymi látkami. Degradácia rozpúšťadla a extrakčných činidiel môže viesť k produkcii ne-žiadúcich degradačných produktov, zníženiu koncentrácie ligandu a zmenám viskozity rozpúšťadla, ako aj k zmene separačných parametrov. V tejto práci bola skúmaná zmena chovania systému obsahu-júceho fluórované rozpúšťadlo BK-1 s extrakčnou molekulou CyMe4-BTBP v závislosti na absorbova-nej dávke γ-žiarenia. Keywords: solvent extraction; actinoids; minor actinoids; irradiation Available in digital repository of ČVUT.
Vplyv gama žiarenia na vlastnosti systémov pre separáciu Ln(III)/An(III) využívajúce lipofilné extrakčné činidlo CyMe4-BTBP

Pri vývoji procesov pre separáciu trojmocných lantanoidov a aktinoidov pri prepracovaní ožiareného jadrového paliva je potrebné zohľadniť veľa aspektov, medzi ktoré patrí podrobná znalosť ...

Mindová M.; Distler P.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zavěšený most přes Labe v Pardubicích
Vráblík Lukáš; Mazák Rastislav; Mukařovský Jan
2019 - Slovak
Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická časť práce sa zaoberá riešeniami nevýhod tohto usporiadania, ktoré boli použité pri návrhu mostu v Pardubiciach. Následne je konštrukcia posúdená v priebehu výstavby aj v jej definitívnom statickom systéme v medzných stavoch použiteľnosti v rámci rozsahu tejto diplomovej práce. Počas výstavby letmou betonážou sa analyzuje vývoj osových síl v závesoch tak, aby bolo dosiahnuté ich lineárne chovanie. V závere práce sa posudzujú vybrané prierezy pylónu a jeho hlbinného založenia.The purpose of this thesis is the design of a cable-stayed bridge across the river Labe on the Pardubice bypass. The bridge has an asymmetrical longitudinal section due the complex arrangement of the landscape. The theorical content is focused on the possible solutions for the disadvantages of the arrangement that are used in the design process of the bridge. The construction process and the structure in its final system are then designed to follow selected requirements and parameters of the Serviceability limit state. For the construction process by balanced cantilever method, the stays were designed to ensure the minimum axial forces required for the linear analysis. At the end, the foundation system and piers are designed and evaluated according to the standards. Keywords: Betónová konštrukcia,zavesený most,pozdĺžne asymetrická konštrukcia,letmá betonáž,závesy,technológia výstavby,návrh,posúdenie; Concrete structure,cable-stayed bridge,longitudinal asymmetrical structure,balanced cantilever method,stays,construction technology,design,evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Zavěšený most přes Labe v Pardubicích

Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická ...

Vráblík Lukáš; Mazák Rastislav; Mukařovský Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie integrace propfanu do trupu letounu
Klesa Jan; Čorba Filip; Slavík Svatomír
2019 - Slovak
Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za letúnom. Prvá kapitola pojednáva o problematike tohto druhu pohonného systému, ako aj o medznej vrstve (MV), nasávaní MV, druhoch vrtuľových ventilátorov, aplikovaní distribučného pohonu na letúnoch s nasávaním MV, typoch letúnov s týmto druhom pohonného systému. V druhej kapitole je venovaná pozornosť koncepčnému návrhu referenčného letúna, predovšetkým simulačného trupu ako aj stanoveniu odporu krídla, trupu a určenie potrebného ťahu. Simulácia prúdenia okolo simulačného trupu bola vykonaná pomocou programu ANSYS Fluent. V rámci tretej kapitoly je riešený návrh integrovania propfanu do trupu letúna. Kapitola obsahuje úvahy týkajúce sa zástavby a v prvom priblížení rieši túto zástavbu z hľadiska pôsobiacich síl a uloženia motorovej lóže. Štvrtá kapitola pojednáva o integrovaní dvojprúdového motora, alebo inak konfigurácia propfan-vpredu. Nákresy návrhov v daných kapitolách boli nakreslené v programe Autodesk AutoCAD 2016. Nesie sa v podobnom štýle ako predchádzajúca kapitola. Piata a šiesta kapitola obsahujú výpočet tepelných obehov jednotlivých pohonných systémov s následným určením daných spotrieb. Posledná časť sumarizuje výsledky diplomovej práce.This diploma thesis deals with the potential application of PropFan as being integrated into an aeroplane fuselage in order to suck boundary layer as well as mitigate wake turbulence induced behind the aeroplane. The first chapter consists of the description of Distributed Propulsion System (DPS), boundary layer, boundary layer ingestion (BLI), propfan types, application of DPS in aeroplanes with BLI option and aeroplane types with this kind of propulsion. Within the second chapter, there is attention paid to conceptual design of referential aeroplane, the simulation fuselage in particular, as well as wing aerodynamic drag calculation, fuselage aerodynamic drag calculation and calculation of needed thrust. Airflow simulation around simulation fuselage was performed by ANSYS Fluent software. In relation with the third chapter, there is a potential design solution for PropFan into-fuselage integration. The chapter consisits of thoughts related to the integration process and within the initial approach to the problem it deals with actuating forces on engine mount and placement of this engine mount. The next chapter discuss about propfan-front (turbofan) configuration integration. The design drawings were made by Autodesk AutoCAD 2016 software. It follows the same style of description as previous chapter does. The fifth and sixth chapter creates mathematical computations of working cyckles of certain engines in order to determine specific fuel consumption of both configurations. The last chapter conclude the results of diploma thesis. Keywords: Letecký turbínový motor,vrtuľový ventilátor,distribučný pohonný systém,medzná vrstva,pohonný systém s nasávaním medznej vrstvy,úplav,rovnomernosť prúdového poľa,tepelný obeh; Turbine aero engine,PropFan,distributive propulsion system,boundary layer,boundary layer ingestion propulsion system,wake turbulence,airflow field uniformity,working cycle Available in digital repository of ČVUT.
Studie integrace propfanu do trupu letounu

Táto diplomová práca pojednáva o možnosti aplikovania vrtuľového ventilátora - PropFan, ako distribučný pohonný systém, do trupu letúna, za účelom nasávania medznej vrstvy a zníženia úplavu za ...

Klesa Jan; Čorba Filip; Slavík Svatomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o.
Pošta Vít; Lučková Martina; Čámská Dagmar
2019 - Slovak
Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, a to teoretickú a praktickú. Prvá polovica je zameraná na teóriu a základné znalosti nevyhnutné pre spracovanie praktickej časti práce. Úlohou teoretickej časti je objasniť systém analyzovania vonkajšieho prostredia a popísať spôsob, akým by jednotlivé faktory mohli ovplyvniť firmu a jej rozhodovanie. V druhej polovici práce je tento teoretický základ aplikovaný na konkrétnu spoločnosť. Úvod praktickej časti patrí stručnému predstaveniu spoločnosti, po ktorom nasledujú jednotlivé analýzy externého prostredia.The bachelors thesis is focused on market analysis from the perspective of CarTec Group a.s. which operates in automotive industry primary in the area of sales and services. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical part. The first part is focused on the theory and essential knowledge necessary for the other - practical part of thesis. The role of theoretical part is to clarify the system of external environment analysis and describes how factors may influence the company and its decision-making. In the second part of the thesis there is theoretical basis applied on a specific company. The introduction of the practical part belongs to a brief presentation of the company followed by individual analyses of the external environment. Keywords: Analýza prostredia spoločnosti,makroprostredie,mikroprostredie,SLEPTE analýza,SWOT analýza,Porterova analýza piatich konkurenčných síl; Analysis of the market environment,macro-environment,micro-environment,SLEPTE analysis,SWOT analysis,Porter's five forces analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza trhu z pohledu společnosti CarTec Group, s.r.o.

Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu trhu z pohľadu spoločnosti CarTec Group, a.s., ktorá v rámci automobilového priemyslu pôsobí v oblasti predaja a služieb. Práca je rozdelená na dve čas-ti, ...

Pošta Vít; Lučková Martina; Čámská Dagmar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav
Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Job Petr
2019 - Slovak
Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov Škoda a.s. a novo vzniknutej križovatky na triede Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, okolo ktorej sa sústreďuje. Snahou bolo vytvoriť nielen nádraží ale multifunkčný objekt, ktorý bude predstavovať hlavný komunikačný uzol s ľahkou možnosťou prestupu na všetky druhy dopravy a zároveň poskytne cestujúcim nadštandardné služby. Idea nadväzuje na celkový koncept územia - vytváranie stavieb s rozsiahlym prvým, prípadne druhým, nadzemným podlažím, ktoré obsahuje vybavenosť pre verejnosť. Prstencový tvar budovy evokuje sústredenie okolo najdôležitejšieho bodu - dopravy, pre ktorú je koncipovaná. Orientácia objektu umožňuje výhľad na najdôležitejšie časti okolia - autobusové stanovištia, centrum a park. Rozdelenie fasády odpovedá rozdeleniu na verejnú a neverejnú časť.The diploma thesis deals with the design of a bus and train station in Mladá Boleslav city. Main idea is based on a conceptual urban design of an area usage. The selected area is situated right next to the intersection on Ludvíka Kalma a Volkhard Köhler boulevard. The aim of this project is to design a station suitable for simple transfers within all transportation types and offers quality services to passengers. The idea originates from a main concept of the current area urbanism - to create buildings with large first and second floor that provide customer services. The annulus shape of the building evocates that it is concentrated around its main point - transportation for which it is designed. The orientation of the building enables views at the most important parts of the surroundings - bus stands, city center and park. Facade divides the building into public and non-public part. Keywords: nádraží,vlak,autobus,nástupiště,stanice; station,terminal,bus,train,platform Available in digital repository of ČVUT.
Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav

Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v ...

Hlaváček Michal; Maďar Jakub; Job Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

BYDLENÍ PRO SENIORY V KUTNÉ HOŘE
Novotný Tomáš; Androvičová Júlia; Krýzl Jonáš
2019 - Slovak
Práca rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor pre nový kutnohorský blok, ktorý pozostáva z jednotlivých objektov prepojených múrom. Objekty obsahujú seniorské byty, denný stacionár, škôlku, rodinné byty a verejnú kaviareň. Projekt sa zaoberá možnosťou seniorského bývania, ktoré nespočíva v ich izolovaní, ale naopak - v každodennom styku s mladšími generáciami.This project covers the area near the unfinished monastery in Kutná Hora. It's garden is devalued due to construction of town bypass. The design symbolically completes the mass of monastery with trees. It defines the space for new block in Kutná Hora, consisting of individual objects connected with wall. Objects include senior flats, day-care centre, kindergarten, flats for families and public café. The aim of this project is to bring the posibility of senior housing, that is not isolated, but offers daily contact with younger generations. Keywords: seniori,deti,Kutná Hora,kláštor,blok; the elderly,children,Kutná Hora,monastery,block Available in digital repository of ČVUT.
BYDLENÍ PRO SENIORY V KUTNÉ HOŘE

Práca rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor pre nový ...

Novotný Tomáš; Androvičová Júlia; Krýzl Jonáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

NÁBŘEŽÍ POD URPÍNOM
Hradečný Tomáš; Piterková Magdaléna; Morovčík Štefan
2019 - Slovak
Témou práce je nájdenie nového vzťahu mesta Banská Bystrica a rieky Hron. Mesto postupným regulovaním, premiestnením hlavného meandru a umiestnením rýchlostnej cesty I66 medzi historické jadro a tok, o rieku a spojenie s ňou prišlo. Hlavným cieľom je nájsť nové možnosti zapojenia rieky do štruktúry mesta a života v ňom. Na líniu rieky sú pripojované rôzne atmosféry, pomocou ktorých je možné opäť nájsť cestu k rieke a tiež nový kvalitný vzťah obyvateľov voči rieke. Návrh sa následne sústredí na riešenie pozemkov, na ulici Pod Urpínom, ktoré sú v priamej náväznosti na hlavné námestie. Ich zástavba je zameraná na aktivitu spojenú s vodou a rekreáciu v meste.The topic of the thesis is to find a new connection between the city Banská Bystrica and the river Hron. City by gradual regulaton, moving the main meander and placing the I66 speedway between the historical core and the stream, lost the river and its connection with it. The main objective is to find new opportunities of involving the river in the structure of the city and life within it. To the river line, various atmospheres are connected, with help of which is possible to find a way back to the river and a new, quality connection between inhabitants and the river. The design then focuses on management of lots on Pod Urpínom street, which are in direct continuity with the main square. Their developement is focused on activities related to water and recreation in the city. Keywords: Banská Bystrica,Hron,identita miesta; Banská Bystrica,Hron,local identity Available in digital repository of ČVUT.
NÁBŘEŽÍ POD URPÍNOM

Témou práce je nájdenie nového vzťahu mesta Banská Bystrica a rieky Hron. Mesto postupným regulovaním, premiestnením hlavného meandru a umiestnením rýchlostnej cesty I66 medzi historické jadro a tok, ...

Hradečný Tomáš; Piterková Magdaléna; Morovčík Štefan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

MĚSTSKÝ OBYTNÝ BLOK V NOVÉ LOKALITĚ V PREŠOVĚ
Suske Petr; Lukáč Anton; Habanec Libor
2019 - Slovak
Cieľom práce je návrh novej lokality v Prešove, ktorá bude slúžiť obyvateľom a jej návštevníkom. V lokalite bude vybrané vhodné miesto, kde navrhnem nový mestský obytný blok.The purpose of the thesis is the design of a new dictrict in Prešov, which will serve the inhabitants and their visitors. Lot will be selected in the location where I propose a new residential block. Keywords: městský obytný blok prešov polyfunkce; urban residential block prešov mixed use Available in digital repository of ČVUT.
MĚSTSKÝ OBYTNÝ BLOK V NOVÉ LOKALITĚ V PREŠOVĚ

Cieľom práce je návrh novej lokality v Prešove, ktorá bude slúžiť obyvateľom a jej návštevníkom. V lokalite bude vybrané vhodné miesto, kde navrhnem nový mestský obytný blok.The purpose of the thesis ...

Suske Petr; Lukáč Anton; Habanec Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - NÁJEMNÍ DŮM
Kuzemenský Michal; Ščerbanovská Veronika; Kožnár Martin
2019 - Slovak
Témou diplomovej práce je mestský nájomný bytový dom na zadanej parcele na nároží ulíc Křižíkova a Šaldova v Karlíne. Začlenenie návrhu do kontextu a blokovej štruktúry Karlína. Hlavným obsahom sú mestské nájomné byty a menšina bytov určená k predaji. Téma reaguje na dnešný trhom určovaný štandart bývania a nedostatkom dostupnosti bytov. Hľadanie optimálneho dôstojného štandartu bytov a ďalších vlastností mestského nájomného domu.The topic of the diploma thesis is a city rental apartment house on the given plot at the corner of Křižíkova and Šaldova Streets in Karlín quarter. Inclusion of the proposal project into the context and block structure of Karlin. The rental apartments and a smaller part of the apartments for sale represent the main content of the thesis. The theme reacts to currant standard of housing and a lack of availability of apartments which is determined by the market. Searching for optimal worthy standard of apartments and other features of a city rental apartment house. Keywords: městský nájemní dům,standart,byt,Karlín; rental residential building,standart,flat,Karlín Available in digital repository of ČVUT.
KARLÍNSKÉ NÁROŽÍ - NÁJEMNÍ DŮM

Témou diplomovej práce je mestský nájomný bytový dom na zadanej parcele na nároží ulíc Křižíkova a Šaldova v Karlíne. Začlenenie návrhu do kontextu a blokovej štruktúry Karlína. Hlavným obsahom sú ...

Kuzemenský Michal; Ščerbanovská Veronika; Kožnár Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami
Malý Ivo; Kučerová Gabriela; Sedláček David
2019 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť Indonézie, avšak jej využitie je možné, podľa potreby aj v iných častiach sveta. Na jej implementáciu bol využitý multiplatformový framework Ionic a programovacie jazyky HTML, CSS a TypeScript. Výsledkom práce je teda plne funkčná hybridná mobilná aplikácia vytvorená pre oba hlavné operačné systémy Android a iOS.This bachelor thesis deals with the analysis, design and implementation of a hybrid mobile application for reporting turtle incidents. The application is primarily intended for the Indonesian area, but its use is possible, if necessary, in other parts of the world too. For its implementation the Ionic cross-platform framework and the HTML, CSS a TypeScript programming languages were used. As a result of the work is a full-featured hybrid mobile application created for both the main Android and iOS operating systems. Keywords: Android,aplikácia,CSS,framework,HTML,hybridná,Ionic,iOS,korytnačky,mobilná,multiplatformový,TypeScript,UCD; Android,application,cross-platform,CSS,framework,HTML,hybrid,Ionic,iOS,mobile,turtles,TypeScript,UCD Available in digital repository of ČVUT.
Mobilní aplikace pro hlášení incidentů se želvami

Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a samotnou implementáciu hybridnej mobilnej aplikácie určenej k hláseniu incidentov s korytnačkami. Aplikácia je primárne určená pre oblasť ...

Malý Ivo; Kučerová Gabriela; Sedláček David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases