Number of found documents: 2022
Published from to

Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47
Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
2018 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku jeho jediného houslového koncertu, který vznikl hned ve dvou verzích, které jsou zde také porovnány. This bachelor thesis is about the most significant music composer of Finland – Jean Sibelius, about his life since childhood till his death. It documents his work, also describes the circumstances of making his only violin concert, which was created in two versions, which are also compared here. Keywords: život a dílo; Sibelius, Jean, 1865-1957; Sibelius, Jean, 1865-1957. koncerty, housle, orchestr, op. 47 , d moll Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jean Sibelius: život a dílo, 2 verze koncertu op. 47

Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku ...

Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky
Mochnáčová, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
2018 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na spokojenost televizních diváků. První kapitola je zaměřena na organizační strukturu České televize, na radu České televize, její statut, kodex a etický panel a na zákony, podle kterých se řídí. Druhá kapitola pojednává o vzniku ČT art a její dramaturgii pořadů. Třetí kapitola vystihuje sledovanost pořadů ČT art v celkovém měření sledovanosti České televize, a dále sledovanost konkrétních hudebních pořadů na ČT art. Čtvrtá kapitola obsahuje základní přehled finančního rozpočtu na základě výročních zpráv České televize. Opět se zaměřením na kulturní programy a její výrobní finanční stránku, včetně programů hudebních. Závěrečná kapitola se věnuje Mezinárodnímu televiznímu festivalu Zlatá Praha, který je s ČT art úzce propojen. This bachelor thesis deals with an approaching the deeper knowledge of the cultural TV channel ČT art which started its broadcasting o of August 2013 and nowadays is the one best-evaluated TV channel with the regard to the satisfaction of television viewers. The first chapter of the thesis is focused on the organizational structure of Česká televize, the council of Česká televize its statute, the codex and the ethical panel and the laws under which it is governed. The second chapter is about the origin of ČT art and the dramaturgy of its TV shows. The third chapter describes the viewing of ČT art in overall audience measurement of Česká televize as well as the viewing of the particular music programs on ČT art. The fourth chapter contains the basics overview of the budget based on Česká televize´s annual reports focusing on cultural shows and its production financial aspect including musical shows. The final chapter is dedicated to the International TV Festival Zlatá Praha which is closely connected with ČT art. Keywords: dramaturgie pořadů; sledovanost; výroční zpráva; Česká televize; Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Význam a úloha ČT art v hudebním životě České republiky

Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na ...

Mochnáčová, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Všestranný přístup ve výuce tance na ZUŠ
Volrábová, Jana; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků tanečního oboru na Základních uměleckých školách. Zaměřuje se na způsob všestranné výuky a na stručnou charakteristiku principů jednotlivých základních tanečních technik. Snaží se najít vzájemný přesah pohybových stylů z pohledu tanečního pedagoga. Cílem práce je přiblížit tento způsob výuky a přispět zkušenostmi tanečním pedagogům, kteří preferují výuku kombinovaných tanečních technik. This bachelor thesis focuses on education of students of artistic dance at basic art schools. It specifically aims at means of general teaching process and a brief characterization of principles of different basic dance techniques. It attempts to find a mutual overlap between the styles of movement from the point of view of a dancer. The main goal of the work is to open up this teaching method and to contribute with the gained experience to dance educators who prefer teaching of combined dance techniques. Keywords: tanec; základní umělecká škola; pohybový princip; taneční styly; taneční tvořivost Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Všestranný přístup ve výuce tance na ZUŠ

Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků tanečního oboru na Základních uměleckých školách. Zaměřuje se na způsob všestranné výuky a na stručnou charakteristiku principů jednotlivých základních ...

Volrábová, Jana; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Svatopluk Košvanec
Němec, Zdeněk; SUŠICKÝ, Jiří; MALIMÁNEK, Karel
2018 - Czech
Tato práce pojednává o životě nejlegendárnějšího českého jazzového trombonisty Svatopluka Košvance. Od jeho narození přes řadu významných i pochmurných životních událostí až po jeho úmrtí a události po něm. This bachelor’s thesis deals with the most legendary Czech jazz trombonist Svatopluk Košvanec. His life full of significant but also gloomy stories and events after his death. Keywords: trombon; instrumentalista Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Svatopluk Košvanec

Tato práce pojednává o životě nejlegendárnějšího českého jazzového trombonisty Svatopluka Košvance. Od jeho narození přes řadu významných i pochmurných životních událostí až po jeho úmrtí a události ...

Němec, Zdeněk; SUŠICKÝ, Jiří; MALIMÁNEK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Život a dílo Kaspara Josepha Mertza
Zavacký, Timotej; RAK, Štěpán; STEIDL, Pavel
2018 - Czech
Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé etapy Mertzovho života, charakter tvorby, koncertné vystúpenia, pohľady jeho súčastníkov, úspechy a prehľad tvorby. Cieľom práce je tiež poukázať na to, aký význam má Mertzova hudba a aký prínos to má pre gitaru dnes. V práci sa taktiež nachádzajú spomienky ruského šlachtica, gitaristu a organizátora prvej medzinárodnej gitarovej súťaže Nikolaja Petroviča Makarova, ktorý sa celý svoj život stretával s najlepšími gitaristami a skladateľmi v 19. storočí. Práve Mertza považoval za najlepšieho skladateľa, kterého stretol. V týchto spomienkach priblížil charakter Mertzovej tvorby, taktiež jeho osobnosť a význam. Posledná časť práce je zameraná na prehľad Mertzovho diela, charakter a interpretáciu jeho skladieb. This work focuses on the life and creative work of one of the foremost guitar composers in the romantic period and the winner of the first international guitar competition. The work focuses on the individual stages of Mertz's life, the character of the work, the concert performances, views of its members, his achievements and an overview of the work. The aim of the work is also to show the importance of Mertz's music and the benefits it has for the guitar today. The work also includes memoirs of the Russian tune, guitarist and organizer of the first international guitar contest of Nikolaj Petrović Makarov, who spent his whole life with the best guitarists and composers of the 19th century. Mertz was the best composer he had met. In these memoirs, we can learn about the character of Mertz's work, his personality and his significance. The last part of the work concentrates on an overview of Mertz's work, the character and the interpretation of his compositions. Keywords: hra na kytaru; skladatelé; život a dílo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Život a dílo Kaspara Josepha Mertza

Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé ...

Zavacký, Timotej; RAK, Štěpán; STEIDL, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Klavírní tria Zdeňka Lukáše
Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
2018 - Czech
Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout i skladatelův život se zaměřením na jeho hudební kariéru. Informace jsou čerpány z knih a studií, hudebních periodik, audionahrávek i rozhovorů s interprety Lukášových děl. The goal of the thesis is to explore the works for piano trio by Zdeněk Lukáš, who is considered as one of the most significant Czech composers of the second half of the 20th century. The thesis also offers a brief overview of the composers’ life focusing on his musical career. The author used information from books, articles, magazines devoted to music, recordings as well as interviews with the interpreters of works by Zdeněk Lukáš. Keywords: klavírní trio; komorní hudba; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007. Trio Boemo, klavír, housle, violoncello Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Klavírní tria Zdeňka Lukáše

Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout ...

Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období
Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
2018 - Czech
Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to pomocí analýzy jeho Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola, která je rozdělena do dvou podkapitol, shrnuje jak život a dílo Bohuslava Martinů, tak přehled jeho komorní tvorby v pařížském období. Každá další kapitola obsahuje harmonickou a tektonickou analýzu jednotlivé věty Sonáty pro flétnu, housle a klavír. Tyto kapitoly jsou opět rozděleny na podkapitoly (první podkapitola je vždy obecná charakteristika, která poskytuje základní informace o určité větě) a každá z nich obsahuje analýzu velkých dílů jednotlivých vět ze sonáty. This bachelor thesis mainly should help to examinate the compositional style of Bohuslav Martinů by analyzing his Sonata for flute, violin and piano, but also to orientate in Bohuslav Martinů chamber music written during his Paris period. The thesis is divided into five chapters. The first chapter, which is divided into two subchapters, summarizes live and work of Bohuslav Martinů and his chamber music during his Paris period. Each following chapter contains harmonical and tectonic analysis of individual sonata movements. These chapters are also divided into subchapters (the first subchapter is always providing general characteristic and basic information about particular movement). Each of subchapters brings the analysis of selected big parts of sonata movements. Keywords: sonáta; komorní tvorba; Martinů, Bohuslav, 1890-1959 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Komorní tvorba Bohuslava Martinů v jeho pařížském období

Tato bakalářská práce by měla pomoci nejenom k orientaci v komorním díle Bohuslava Martinů v dobách jeho pařížské emigrace, ale především k přiblížení jeho kompozičního stylu v tomto období a to ...

Sedlář, Patrik; MATOUŠEK, Bohuslav; KUDELÁSEK, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88
Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
2018 - Czech
Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti různých nahrávek tohoto díla. Nahrávky jsou zvoleny tak, aby reprezentovaly nejen jednotlivé epochy 20. století, ale i současnou estetiku uvádění této symfonie. Porovnávám zde nahrávky Rafaela Kubelíka, Karla Ančerla, Libora Peška, Vladimíra Válka a Jiřího Bělohlávka. Pro tyto dirigenty byla v době nahrávání Dvořákova symfonie jedním ze základních děl v repertoáru. To stejné ale neplatilo pro všechny orchestry, některé z nich hrály skladbu vůbec poprvé. U každé nahrávky jsou posouzeny její zvukové vlastnosti s přihlédnutím k dobovým možnostem. Nahrávacím týmům se i v dobách dřívějších podařilo dosáhnout pozoruhodných snímků, na kterých měly samozřejmě svůj nemalý podíl i velké dirigentské osobnosti, na něž dodnes v interpretaci stěžejních českých symfonických děl navazujeme. Následují dynamické, tempové či agogické rozdíly, a to včetně působnosti díla a hudební logičnosti. Opakovaným poslechem jsem docházela ke stále větším detailům a ke zjištění, že jedna a tatáž skladba se dá interpretovat zcela odlišně, aniž bychom ale některou z interpretací museli označit za nejzdařilejší. Je také nutné poukázat na to, že ne zcela stejné hudební prostředky ocení posluchač na živém koncertě a na studiové nahrávce. Zajímavou kategorií jsou proto tzv. live nahrávky z koncertů. The Eighth Symphony written by Antonín Dvořák with the often referenced subtitle “English” and opus number 88, is one of the core pieces not only of the Czech symphonic repertoire. In this work I deal with the comparison of five different recordings of this work. Recordings are chosen to represent not only the individual epochs of the 20th century, but also the contemporary aesthetics of this symphony. I compare the recordings of Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Libor Pešek, Vladimír Válek and Jiří Bělohlávek. For these conductors, at the time of recording, this piece was one of the basic works in their repertoire. We cannot apply the same thing to all orchestras; some of them played the song for the first time. For each recording, its sound properties are assessed, taking into account the time options. Recording teams have achieved remarkable recordings even in earlier times on which, of course, their great share also had great conductors, who we follow in the interpretation of the main Czech symphonic works until today. Then there are dynamic, tempo or agogic differences, including the scope of work and musical logic. By repeated listening, I was getting more and more detail and finding that one and the same symphony could be interpreted quite differently without having to designate one of the interpretations as the most successful. It is also necessary to point out that not the same musical means will be appreciated by the listener at a live concert or studio recording. An interesting category is so-called live recordings from concerts. Keywords: nahrávky; symfonie; interpretace; Dvořák, Antonín, 1841-1904. symfonie, č. 8 (4) op. 88, G dur Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Interpretační analýza různých nahrávek Symfonie Antonína Dvořáka č.8, op. 88

Osmá symfonie Antonína Dvořáka s často uváděným podtitulem „Anglická“ a opusovým číslem 88 je jedním ze stěžejních děl nejen českého symfonického repertoáru. V této práci se zabývám srovnáním pěti ...

Šalšová, Kristina; SVÁROVSKÝ, Leoš; FARKAČ, Hynek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nahota v současném tanci
Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - Czech
V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na jevišti. Dále jsem taneční analýze podrobila inscenace dvou významných choreografek a dvě svoje díla. Na základě analýzy jsem se snažila každou choreografii zařadit do jedné z vymezených kategorií a postihnout její znakovost. Zaobírala jsem se nahotou na jevišti nejen z významového hlediska, ale i z hlediska kontextu, ve kterém vzniká. In my bachelor's thesis titled "Nudity in Contemporary Dance", I was concerned with symbolic of nudity in performing arts in recent years. Firstly, I defined the semiotic terms and also categories of using nudity on the stage. After, I analyzed performances of two important recent choreographers and two of my works. According to the analysis I tried to place each choreography into one of the defined categories and express its significance. I looked at nudity on stage not only from the point of view of meaning, but also from the point of view of the context in which it arises. Keywords: tanec; taneční inscenace; nahota na jevišti Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nahota v současném tanci

V bakalářské práci s názvem „Nahota v současném tanci“ jsem se zaobírala znakovostí nahoty v tanečním umění v posledních letech. Nejdřív jsem definovala sémiotické pojmy a kategorie použití nahoty na ...

Minárová, Alica; GREMLICOVÁ, Dorota; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanec a móda
Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
2018 - Czech
V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi tancem a módou a dopátrat se toho, z jak velké části se tyto dva rozdílné obory navzájem ovlivňují. V práci čerpám především z odborné literatury, módních médií, ale také z rozhovorů, které jsem vedl s předními tanečními tvůrci. Během výzkumu jsem dospěl k závěru, že ačkoliv jsou tyto dva obory zcela nezávislé, je mezi nimi propojení, které pozměnilo vývoj každého z nich. In my bachelor’s thesis I deal with the evolution of dance from the period of ballets de cours during the reign of Louis XIV and of fashion from the birth of fashion industry until today. I searched for a connection between dance and fashion so that it was apparent how these two different fields influence each other. The main sources for this thesis were professional literature, fashion media, but also interviews I did with leading dance creators. During my research I came to a conclusion that even though these two fields are completely independent on each other, there is a connection between them which is responsible for their specific evolutions. Keywords: tanec; dějiny tance; balet; móda; Balanchine, George, 1904-1983; Bausch, Pina, 1940-2009 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanec a móda

V mé bakalářské práci se zabývám vývojem tance od doby dvorských baletů v období vlády Ludvíka XIV. a módy od vzniku módního průmyslu až po současnost. Snažil jsem se nalézt společnou linii mezi ...

Orszulik, Eduard Adam; TÄUBELOVÁ, Kristýna; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases