Number of found documents: 39
Published from to

Divadelní aspekty gregoriánského chorálu
Sedláčková, Anna; Bažil, Martin; Christov, Petr
2011 - Slovak
Gregoriánsky chorál je podstatnou súčasťou stredovekých inscenovaných liturgických slávností. Hudobná zložka má značný podiel na celkovej scénickej podobe. K tomuto konkluzívnemu argumentu vedie výskum a práca s rukopismi pochádzajúcimi z kláštora sv. Jiří na pražskom hrade (z obdobia 12.-14. storočia). K angažovanosti chorálu ako inscenačného prvku dochádza predovšetkým interpretáciou textovej predlohy. Tá odráža systém cieľavedomého narábania, ktoré má schopnosť selektovať, vyberať melodické časti tak, aby formovalo jednotlivé liturgické časti v službe performancie. Western plainchant does constitutive part of the medieval perfomances of the Easter liturgical ceremonies (liturgical plays). Its musical component noticably takes part on the scenic setting. It is the research and work with the manuscripts originated from St. George?s convent on the Prague castle (12. ? 14. century), that allow us to display this conclusive argument. The engagement of the plainchant as the performative element happens particularly in the musical interpretation of the text. It reflects the system of constructive cogitation with the abilities to select, to make a choice of the melodic part in order to shape the liturgic units in the service of the perfomance. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Divadelní aspekty gregoriánského chorálu

Gregoriánsky chorál je podstatnou súčasťou stredovekých inscenovaných liturgických slávností. Hudobná zložka má značný podiel na celkovej scénickej podobe. K tomuto konkluzívnemu argumentu vedie ...

Sedláčková, Anna; Bažil, Martin; Christov, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2011

J.W. Goethe: FAUST /komplexní kostýmní řešení/.
Škandíková, Lucia; Zbořilová, Jana; Zábrodská, Dana
2011 - Slovak
Táto diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá zobrazením diabla v kultúrnych a historických kontextoch a to síce v dejinách ľudstva, vo výtvarnom umení, v literatúre, vo filme, v divadle a v ľudovom stredoeurópskom prostredí. Následne na to sa zameriava na diabla v súvislostiach, podľa ktorých sa jeho interpretácia formuje. V praktickej časti je popísaná moja vlastná skúsenosť z interpretácie divadelnej postavy diabla a sleduje jeho premeny v rôznych dramatických textoch a to konkrétne v: Majstrovi a Margaréte od M. Bulgakova, Bratoch Karamazových od F. M. Dostojevského, Dantovi - Light in a Darkness od P. Boháča, Bezbožných dievkach od J. Kráľa a podrobnejšie vo Faustovi od J. W. Goetheho. The theoretical part of this thesis deals with the image of the Devil in a cultural perspective and historical contexts within figurative art, literature, cinema, theater, Central European folklore and human history. Subsequently, it focuses on the Devil with regards to the contexts of his interpretative forms. The practical part describes my own experience of theatrical interpretation of the character of the Devil through his various translation into dramatic texts. This, with reference to: M. Bulgakov´s the Master and Margarita, F. M. Dostojevskij´s Brothers Karamazov, Petr Boháč´s Dante ? The Light in a Darkness, J. Kráľa´s Wicked Maidens and into specific W. Goethe´s Faust. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
J.W. Goethe: FAUST /komplexní kostýmní řešení/.

Táto diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá zobrazením diabla v kultúrnych a historických kontextoch a to síce v dejinách ľudstva, vo výtvarnom umení, v literatúre, vo filme, v divadle a v ...

Škandíková, Lucia; Zbořilová, Jana; Zábrodská, Dana
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Hudba jako sluha, partner i pán bábkového divadla
Račková, Dana; Krofta, Josef; Šrámek, Vratislav; Klíma, Miloslav
2011 - Slovak
Práca je stručným zhrnutím všeobecných poznatkov o problematike scénickej hudby v divadle a následným subjektívnym pohľadom na danú problematiku s akcentom na bábkové divadlo. Autorka sa, či už ako režisér alebo ako divák, snaží na základe nadobudnutých teoretických informácií utriediť svoje osobné skúsenosti s použitím scénickej hudby ako súčasti zvukovej zložky bábkového divadla. Súčasťou práce je rozbor niekoľkých hudobne zaujímavých momentov z autorkinej doterajšej tvorby, ktorá sa týka najmä bábkového divadla a čiastočne rozhlasu. Na základe týchto vybraných príkladov sa snaží vyvodiť pravidlá, ktoré by mohla považovať pre svoju tvorbu za obecné. Predmetom práce nie je zvuková zložka ako celok ale scénická hudba ako jej súčasť. Skúma jej funkcie a role počas tvorivého procesu i výsledku jednotlivej inscenácie. Zamýšľa sa nad konkrétnymi prípadmi, kedy je scénická hudba (a teda i celá zvuková zložka) nadradená, podradená či rovnocenná tým ostatným (vizuálnej, hereckej...). The work is a précis of general knowledge about the problem of stage music in the theatre and subsequent subjective view of the given problem with the accent on puppetry theatre. Authoress, on one side as a director on the other side as a theatre-goer, is trying, on the basis of acquired theoretical informations, to organize her own experience with using the stage music as a part of a sound component of the puppetry theatre. Work piece is the study of few musically interesting moments of the authoresses creative work history that is concerned especially in puppetry theatre and partly radio. Based on this chosen examples she is trying to deduce the rules that would be taken in consideration in her creative work as general. Subject of the work is not the sound component generally but stage music as its member. She examines its functions and roles during the creative process and result of the single staging too. She takes a think of concrete examples, when the stage music (so do whole sound component) is superior, secondary or equal to the other components (visual, actor´s...). Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Hudba jako sluha, partner i pán bábkového divadla

Práca je stručným zhrnutím všeobecných poznatkov o problematike scénickej hudby v divadle a následným subjektívnym pohľadom na danú problematiku s akcentom na bábkové divadlo. Autorka sa, či už ako ...

Račková, Dana; Krofta, Josef; Šrámek, Vratislav; Klíma, Miloslav
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Fotografi priestorov a architektúry
Uhlíková, Jarmila; Grygar, Štěpán; Silverio, Robert
2011 - Slovak
Práca sa venuje problematike fotografovania konkrétneho miesta, čo je veľmi úzko spojené s priestormi všetkých druhov a architektúrou. Obmedzuje sa však na tzv. no name architektúru, ktorá nemá známeho autora, teda prevažne na bežné domy a úžitkové stavby. Tiež však na špecifické miesta v krajine alebo v meste, ako napríklad záhrady alebo parkoviská. Dôraz je na súvislostiach medzi priestorom a jeho fotografickou reprezentáciou. Demonštruje ich na tvorbe jednotlivých autorov. Skúma otázky tvorby fotografického obrazu priestoru a autorovej voľby a ich vplyv na výsledné diela, ako aj pôsobenie jednotlivých fotografií na diváka. Zmyslom tejto práce je ponúknuť prehľad základných prístupov k fotografovaniu miesta, ktoré sa vyskytli od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť. The theses discuss the issue of photographing a specific place which is closely related to the spaces of all kinds and to architecture. It is limited to the so called ?no name architecture? that does not have a known author ? mainly common houses and utility buildings but also specific places in the countryside or in a city such as gardens or parking lots. The emphasis is on the connection between the space and its photographic representation. It is demonstrated in the work of particular authors. It explores the questions of making a photographic picture of a space, author´s choice and their influence on the result as well as the impression the particular photographs leave in their viewers. The main idea of this paper is to offer an overview of basic approaches to photographing places that have been used since the 60s of 20th century till present. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Fotografi priestorov a architektúry

Práca sa venuje problematike fotografovania konkrétneho miesta, čo je veľmi úzko spojené s priestormi všetkých druhov a architektúrou. Obmedzuje sa však na tzv. no name architektúru, ktorá nemá ...

Uhlíková, Jarmila; Grygar, Štěpán; Silverio, Robert
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Život a dielo Ladislava Kupkoviča so zameraním na vybrané kompozície pre violončelo
Mucha, Pavol; Ericsson, Mikael; Bernášek, Václav; Hošková, Dominika
2011 - Slovak
Ciel´om predkladanej diplomovej práce je dokumentácia života a diela významného slovenského skladatel´a Ladislava Kupčoviča ( *1936) so zameraním na jeho vybrané vilončelové kompozície. V prvej části práce autor podává informácie o osobnostnom vývine L.Kupkoviča ako huslistu - dirigenta - skladatel´a na pozadí jeho kl´učových hudobných diel. Sústred´uje sa na estetický rozbor avantgardných kompozícií, ktoré významnou mierou zarezonovali na slovenskej hudobnej s´céne 60. rokov, ako napriklad Mäso kríža a Osemhran samoty, nudy a strachu. Vyzdvihuje skladatel´ove organizačné schopnosti ( súbor Hudba dneška, medzinárodný festival súčasnej hudby v Smoleniciach podl´a vzoru letných kurzov v Darmstadte), ktoré mu zabezpečili styky so zahraničím a v konečnom dôsledku umožnili jeho emigráciu do Západného Nemecka po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Dôležité miesto v práci zastává kapitola o štýlovom prerode skladatel´a od atonálnej a serialistickej kompozície ku tradičnej, totálnej kompozícii s využitím dôslednej motivickej práce. V následujúcej kapitole sa auto´r venuje formovo - harmonickému rozboru vybranných diel L. Kupčoviča pre violončelo z jeho totálneho obdobia. Analýzy sú ilustrované notovými ukážkami úryvkov diel. Ako cenný zdroj informácií autorovi poslúžili Kupkovičove memoáre, ktoré však zatial´nevyšli knižne, a taktiež osobné konzultácie so skladatel´om. The aim the proposed master´s thesis is the documentation of life and work of an important Slovak composer Ladislav Kupkovič (*1936) with focus on his selected violoncello compositions. In the first part of the author gives information about the personal development of L. Kupkovič as violinist - conductor - composer in the background of his chief musical compositions. He concentrates on the aesthetic analysis of the avant - garde compositions which played a significant role on the Slovak musical scene of the 60s such as " The Flesh of the Cross" and " The Octagon of Solitude, Boredom and Fear". He highlights the composer´s organisation skills ( the ensemble " Music of Today, the international festival of modern music in Smolenice modelled by the Darmstadt Internationa Summer Courses for New Music), which provided him the contacts and finally enabled his emigration to West after the invasion of the troop of the Warsaw pact in Czechoslovakia in august 1968.An important place in the thesis is occupied by the chapter dealing with the stylistic transfomation of the composer from atonal and serialistic composition to traditional, tonal way of composing with the use of consistent motivic work. In the following chapter the author deals with formal and harmonic analysis of the selected works of L. Kupkovič for violoncello from his tonal period. The analyses are illustrated by note examples of parts of the works. Kupkovi´č memoirs served as a valuable source of information for the author ; however, they have not been published yet. Another important source was the personal consultation with the composer. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Život a dielo Ladislava Kupkoviča so zameraním na vybrané kompozície pre violončelo

Ciel´om predkladanej diplomovej práce je dokumentácia života a diela významného slovenského skladatel´a Ladislava Kupčoviča ( *1936) so zameraním na jeho vybrané vilončelové kompozície. V prvej části ...

Mucha, Pavol; Ericsson, Mikael; Bernášek, Václav; Hošková, Dominika
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Pojem "organický" vo filmovej terminológii u Ejzenštejna a Tarkovského
Vlčková, Jana; Bouda, Marek; Bagdasarov, Georgy
2011 - Slovak
Práca sa v prvej časti zaoberá dôkladnejším vysvetlením pojmov ako sú analógové prostredie, digitalizácia alebo analógový a digitálny kód v kultúrnom kontexte. Ukazuje napríklad rozdiel medzi analógovou a digitálnou abstrakciou. Tiež poukazuje na možnosť čisto analógového prenosu, ako protipólu deliacej a hodnotiacej digitalizácie. Prostredníctvom týchto kategórií je potom interpretovaný film: Ejzenštejnov a Tarkovského prístup ako dve protichodné filozofie prístupu k ?prirodzenému?, k ?organickému? vo filmovej teórii. Ejzenštejn ako reprezentant digitalizácie a Tarkovský ako zastánca analógového prístupu. Text v závere vyúsťuje do trochu utopického mikromanifestu organického filmu. In the first part this text deals with more thorough explanation of concepts such as analogue environment, digitalization or analogue and digital code in the cultural context. For example the difference between analogue and digital abstraction. It also points out the possibility of a pure analog transmission and record, as a counterpart of of selective and examining digitalization. Via these terms the interpretation of the film starts: Eisenstein's and Tarkovsky's approaches as the example of dichotomy of two ?natural? or ?organic? ?philosophies? in film theory. Eisenstein as a representative of digitization and Tarkovsky as an advocate of an analogue approach. Thesis leads into utopian micromanifest of the organic film. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Pojem "organický" vo filmovej terminológii u Ejzenštejna a Tarkovského

Práca sa v prvej časti zaoberá dôkladnejším vysvetlením pojmov ako sú analógové prostredie, digitalizácia alebo analógový a digitálny kód v kultúrnom kontexte. Ukazuje napríklad rozdiel medzi ...

Vlčková, Jana; Bouda, Marek; Bagdasarov, Georgy
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Light Into The Flesh / Flesh Into The Light
Babuščák, Ladislav; Pospiszyl, Tomáš; Bregant, Michal; Šimlová, Štěpánka
2011 - Slovak
LIGHT INTO THE FLESH / FLESH INTO THE LIGHT skúma symboly zla, hriechu a vykúpenia vo filme a televíznom seriáli Twin Peaks. Nejedná sa však o kritické zhodnotenie diela Davida Lyncha. Charakter postáv a deje sú používané ako symboly, ktoré sú následne vysvetlené na základe knihy Genezis, ktorá je prvou knihou Starého Zákona. K osvetleniu problematiky je použitý aj filozofický pohľad Martina Bubera. Analýza nemá za cieľ predstaviť dielo Davida Lyncha z hľadiska filmovej teórie, alebo kritiky. Cieľom tohto textu, je predstaviť režisérovu kľúčovú tému a tou je boj človeka o svoju dušu (podstatu), pričom ho na tejto ceste sprevádzajú ťažko uchopiteľné aspekty ako napr. strach, váhanie, zlyhanie, ale aj láska, viera a nádej. LIGHT INTO THE FLESH / FLESH INTO THE LIGHT explores symbols of evil, sin and redemption in the tv series and the movie Twin Peaks. It is not a critical assessment of David Lynch's body of work. Characters and their actions as well as plots are used as symbols which are then explained based on Genesis, the first book of the Old Testimony. Martin Buber's philosophical insight is also used to shed light on the subject. It is not the aim of this analysis to introduce David Lynch's work from a critical standpoint or from a standpoint of film theory. The aim is to introduce director's key theme, which is one's fight for his soul (essence) whilst facing fear, hesitation, failure but also love, faith and hope. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Light Into The Flesh / Flesh Into The Light

LIGHT INTO THE FLESH / FLESH INTO THE LIGHT skúma symboly zla, hriechu a vykúpenia vo filme a televíznom seriáli Twin Peaks. Nejedná sa však o kritické zhodnotenie diela Davida Lyncha. Charakter ...

Babuščák, Ladislav; Pospiszyl, Tomáš; Bregant, Michal; Šimlová, Štěpánka
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Rodinný film ako autonómna oblasť dokumentárneho filmu
Oľha, Adam; Kubica, Petr; Řezníček, Martin
2011 - Slovak
Vo svojej diplomovej práci by som sa rád zameral na skúmanie rodinných filmov v ich najpôvodnejšej podobe a surovom stave, tak ako ju rodinní filmári zanechali na kotúčoch, kazetách, či pamäťových kartách rodinných filmových kroník. Dôležitým aspektom neporušených záznamov je ich potencionalita, ktorá pramení z nepremyslenej štruktúry, nejasných skladobných princípov, vysokej miery náhodilosti filmovaných scén a celkovej snahy natočiť momenty z rodinného života so všetkými ?chybami?, ktorým sa autor rodinných snímkov mnohokrát nevyhol. Takto surový záznam s jeho nedostatkami vnímam ako vhodnú štúdiu jeho základných východísk a možných interpretácíi - v jeho odlišnosti od akejkoľvek inej filmovej disciplíny ? a možnému priblíženiu k tomu, čo nazývame Autorský film. In my thesis I would like to focus on family films in exploring their orgin raw form as the family filmmakers left the rolls, cartridges, or memory cards of family film chronicles. An important aspect of the intact records is a potencionality that stems from thoughtless structure composition, unclear principles, a high degree of randomness in filmed scenes and the overall effort in shooting moments of the family life with all the "errors" which the author often avoided to take family snapshots. Thus the raw record with its shortcomings I perceive as an adequate study of its basic assumptions and possible interpretations - in its differences from any other discipline of film - and possible approximation to what we call creative documentaries. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rodinný film ako autonómna oblasť dokumentárneho filmu

Vo svojej diplomovej práci by som sa rád zameral na skúmanie rodinných filmov v ich najpôvodnejšej podobe a surovom stave, tak ako ju rodinní filmári zanechali na kotúčoch, kazetách, či pamäťových ...

Oľha, Adam; Kubica, Petr; Řezníček, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Mýtus: socialistický realizmus
Brederová, Tatiana; Vinař, Josef; Boková, Marie
2011 - Slovak
V svojej práci sa zameriavam na drámu socialistického reailzmu v Československu, a to v podobe, ktorá sa ustanovila v období 1948-1956 (dramatici ako Vojtěch Cach, Václav Káňa, Peter Karvaš, Štefan Králik, Ján Skalka...). Cieľom mojej práce je definovať jednotné znaky týchto drám, ktoré deklaroval Andrej Ždanov, a analyzovať v nich prostriedky masovej manipulácie. Hlavnou časťou mojej práce je analýza mytologických koncepcií v dráme socialistického realizmu. To sa snažím ukázať na základe porovnaní socialistickej spoločnosti s antickou či kresťanskou. Používam tu predovšetkým dielo Carla Gustava Junga a Karla Kerényiho Veda o mytológii, no aj interpretáciu dnešných mýtov Rolanda Barthesa v diele Mytológie. V kapitole o socialistickej mytológii hľadám konkrétne analógie s antickou a kresťanskou mytológiou. Definujem tu hlavné znaky mytológií, ako napríklad ich psychologický pôvod, mýtus prvotného chaosu, ikony a rituály, etiku a sociálnu stratifikáciu. Skúmaním týchto znakov nachádzam analógie so socialistickou percepciou a interpretáciou sveta. Tratia kapitola je venovaná analýze ?ideojazyka? a ?ideologiky?, termínov definovaných Mikhailom Epsteinom. Analyzujem tu špecifický slovník komunizmu a jeho sémantickú štruktúru. V poslednej kapitole analyzujem konkrétne dramatické diela na základe predchádzajúceho skúmania mýtu ako takého. Používam tu termíny Rolanda Barthesa ako naturalizácia či inflexia. Tieto termíny sú podľa Barthesa pre mýty typické a ja ich považujem za relevantné aj pre štúdium socialistického realizmu. Takto sa snažím charakterizovať zámer komunistickej garnitúry ?konštruovať ľudské duše?. In my work Ifocus on the socialistic realism drama in Czechoslovakia, which was formed during the period 1948-1956 (playwrights such as Vojtěch Cach, Václav Káňa, Peter Karvaš, Štefan Králik, Ján Skalka...). The aim of my work is to define the unified signs of dramatic works, declared by Andrei Zhdanov, and to analyze the means of mass manipulation in these works. The main part of my work is the analysis of mythological conception of the socialistic realism drama. I do so by comparing the socialistic society and culture with those of Ancient world and Christian society. For this analysis I use the work of Carl Gustav Jung and Karl Kerényi Science of Mythology, as well as the modern interpretation of mythology today in the work Mythologies written by Roland Barthes. In the chapter Socialistic Mythology I look for concrete analogies with Ancient and Christian mythology. For example, I specify the principal signs of mythologies, such as the psychological origins of myths, the myth of the original chaos, icons and rituals in mythologies, morals and the social stratification. By investigating these signs I assume to find analogies with socialistic perception and interpretation of the world. Third chapter is dedicates to the analysis of ?ideolanguage? and ?ideologics?, terms defined by Mikhail Epstein. I analyze the specific vocabulary of communist era drama and the semantic structure. In the last chapter I analyze the concrete dramatic works as a result of further investigation of myth as such. I apply terms of Roland Barthes, such as naturalization and inflexion. These terms are according to Barthes typical for myths and I consider them also relevant for my study of socialistic realism. This way I try to characterize the intention of socialistic garniture to ?engineer human souls?. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mýtus: socialistický realizmus

V svojej práci sa zameriavam na drámu socialistického reailzmu v Československu, a to v podobe, ktorá sa ustanovila v období 1948-1956 (dramatici ako Vojtěch Cach, Václav Káňa, Peter Karvaš, Štefan ...

Brederová, Tatiana; Vinař, Josef; Boková, Marie
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Dramaturgia nonverbálneho divadla
Klimová, Jana; Capko, Štefan; Hybner, Boris
2010 - Slovak
V tejto práci sa zameriame na dramaturgiu súčasného nonverbálneho divadla. bude nás zaujímať: a) história dramaturgie b) čo to vlastne dramaturgia je c) rozdiel medzi dramaturgiou vo verbálnom a nonverbálnom divadle d) čo všetko spĺňa dramaturg e) spôsob, akým pracujú s dramaturgiou divadelné súbory Teatr Novogo Fronta a Décalages a spôsob, akým sme dramaturgiu využívali v našom absolventskom predstavení. In this work we will focus on dramaturgy of contemporary nonverbal theatre. We will be interested in: a) history of dramaturgy b) what is dramaturgy c) the difference between the dramaturgy in verbal and nonverbal theatre d) what is the dramaturges? work? e) the way of dramaturgy in the work of the companies Teatr Novogo F ronta and Décalages and the way we used in our spectacle of graduation. Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Dramaturgia nonverbálneho divadla

V tejto práci sa zameriame na dramaturgiu súčasného nonverbálneho divadla. bude nás zaujímať: a) história dramaturgie b) čo to vlastne dramaturgia je c) rozdiel medzi dramaturgiou vo verbálnom a ...

Klimová, Jana; Capko, Štefan; Hybner, Boris
Akademie múzických umění v Praze, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases