Number of found documents: 19545
Published from to

Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol
ŠIMSOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s charakteristikou vývojové etapy, do které dvouleté děti spadají. Dále obsahuje jednotlivé vývojové oblasti s důrazem na teorii vazby, teorii separace a individuace, období vzdoru a sebepojetí. Praktická část obsahuje a seznamuje s výsledky výzkumné sondy hloubkových rozhovorů vedených s učitelkami mateřských škol a rodiči dvouletých dětí. Cílem práce je zjištění důvodů vedoucí rodiče k umístění dvouletého dítěte do mateřské školy. Odkrýt problematiku adaptace a přiblížit specifika práce s dvouletými dětmi. The topic of this paper is a 2 years old child - view of parents and nursery teachers. The paper consists of a theoretical and practical part. The theoretical part will introduce characteristics of two-year-old child's development phases with an emphasis on bonding, separation and individualization theory, a period of defiance and self-discovery. The practical part will explain the findings from interviews with kindergarten teachers and parents. The aim of this paper is to explore what motivates parents to place two-year-old children into kindergarten, examine the ways of working with young children and problems of their adaptation. Keywords: dvouleté děti; potřeby dítěte raného věku; teorie separace- individuace; vzdělávání dětí do tří let; mateřská škola; a two-year-old child; the needs of young children; the individualization - separation theory; education of young children up to 3 years of age; a kindergarten Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol

Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část ...

ŠIMSOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole
LITOŠOVÁ, Daniela
2019 - Czech
Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, emocionálního i fyzického. V teoretické části práce seznamuje se základními i nejnovějšími poznatky z oblasti vlivu fyzického kontaktu na vývoj dítěte. Dále se práce zabývá filozofickou myšlenkou důležitosti vzájemných kontaktů, doteků a přirozenosti v jejich uplatňování ve výchově. Praktická část zkoumá tuto problematiku z pohledu rodičů a pedagogů metodou dotazníku. Otázky byly zaměřeny na názor obou dotazovaných skupin na používání pozitivního taktilního kontaktu v mateřské škole, jeho přínos a rizika. Také byla zjišťována informovanost rodičů a pedagogů o dané problematice. The thesis discusses the importance of positive tactile contact between teacher and preschool children. It examines the positive impact of physical contact on a child's development from different views - neurological, health, social, educational, emotional and physical. Theoretical part describes fundamental and the latest studies about the effect of physical contact on a child's development. The research part of the thesis delivers a result of a survey among parents and teachers, examining opinions on physical contact in a nursery school, its benefits and risks and their awareness of the importance of touch. Keywords: pozitivní taktilní kontakt; mazlení; fyzický dotek; dítě; pedagog; rodič; mateřská škola; Positive tactile contact; cuddling; physical touch; child; teacher; parent; nursery school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole

Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, ...

LITOŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Sny u dětí předškolního věku
CHURÁČKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce věnuje definici, funkci, typům a psychologickým teoriím snů, dětským snům, nočním můrám a děsům. Dále práce přibližuje možnosti, jak s dětmi o snech hovořit a jak jim pomoci překonávat úzkostné stavy zapříčiněné traumatizujícím sněním. Druhá praktická část představuje kvalitativní výzkum mapující, o čem se sledovaným dětem předškolního věku zdálo a jaké mají o snech představy. Výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumným souborem bylo pět dětí ve věku 4 až 5 let. The central theme of the bachelor thesis includes a treatise on pre-school children's dreams. The final work is divided into two basic parts, theoretical and practical. In the first theoretical part the thesis deals with the definition, function, types and psychological theories of dreams, children's dreams and nightmares. In addition, the work describes how to talk to children about dreams and how to help them overcome anxiety caused by traumatic dreams. The second practical part is made of the qualitative research mapping what kinds of dreams the preschool children have and what they think about the dreams. The survey was conducted in the form of semi-structured interviews. The research group was five children aged 4-5 years. Keywords: sen; předškolní dítě; dětské sny; noční můra; úzkost; strach; dream; preschool child; children's dreams; nightmare; anxiety; fear Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sny u dětí předškolního věku

Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce ...

CHURÁČKOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Finanční gramotnost klientů hmotné nouze
MIKLOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je poukázáno na důležitost finančního vzdělávání, jehož úroveň stanovují pro základní a střední školy Standardy finanční gramotnosti. Druhá kapitola této práce se věnuje půjčkám (obzvláště od nebankovních institucí), dluhům a i nejkrajnějšímu řešení při neplnění závazků - exekuci majetku. Následující část se zabývá zařazením oblasti hmotné nouze do Systému sociálního zabezpečení ČR, charakteristikou cílové skupiny, deskripcí jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi a výčtem stavů, podle kterých lze prohlásit osobu v hmotné nouzi. V závěru práce jsou interpretována data výzkumu, který má za cíl zjistit, jakým způsobem oslovení respondenti vnímají finanční gramotnost, jaký mají vztah k penězům a jak s nimi nakládají. Výzkumným souborem jsou klienti Úřadu práce z oddělení hmotné nouze ve Žďáře nad Sázavou. The bachelor thesis is focused on financial literacy of clients in material need. The thesis is based on the theoretical background that explains the concept of money, financial literacy and its structure, and also points to the importance of financial education, the level of which is set by the Standards of financial literacy for primary and secondary schools. The second chapter of this thesis deals with loans (especially from non-banking institutions), debts and the most extreme solution for non-fulfillment of obligations - the seizure of property. The following part deals with the inclusion of material need in the Social security system in CR, the characteristics of the target group, the description of individual benefits in material need and the list of situations in which the person can be declared in material need. At the end of the thesis, research data is interpreted to find out how respondents perceive financial literacy, how they relate to and how they deal with money. The research group is the clients of the Labor Office of the department of material need in Žďár nad Sázavou. Keywords: peníze; finanční gramotnost; percepce; vzdělání; zodpovědnost; standardy; nebankovní instituce; dluhy; exekuce; hmotná nouze; money; financial literacy; perception; education; responsibility; standards; non-banking institutions; debts; execution; material need Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Finanční gramotnost klientů hmotné nouze

Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je ...

MIKLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lesní mateřská školka jako cesta k přirozenosti
CVRČKOVÁ, Luisa
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá LMŠ jako jednou z cest předškolního vzdělávání. V teoretické části je představena vzdělávácí koncepce a filosofie, ze které LMŠ vychází. Jakým způsobem rozvíjí LMŠ a příroda dítě v předškolním věku a v neposlední řadě poukazuje na roli pedagoga - průvodce v LMŠ. V případové studii v rámci kvalitativního výzkumu je zde představena jedna konkrétní LMŠ, její vznik a trvání až do dnešních dnů. Dále se zde formou hloubkových rozhovorů rozkrývají motivy rodičů k návštěvování takového typu zařízení i motivy pedagogů průvodců pracujících v tomto typu zařízení. LMŠ zde vystupují jako určitý fenomén, jakýsi návrat k něčemu přirozenému, člověku i přírodě blízkému. The Bachelor thesis deals with forest kindergarten as a type of preschool education. The theoretic part includes an introduction to educational concept and philosophy that forest kindergartens are based on. It also looks at a question how forest kindergarten and nature can develop and cultivate kids in preschool age and deals with the educator-guide role in forest kindergarten. In the case study within the qualitative research a particular forest kindergarten, its formation and the process of development up to present day is introduced. The statements of parents about their motivation to send their own children into this type of education and the statements of some educators-guides about their motive for working in kindergarten are included as well. All these motives and comments arise from by in-depth interviews  which were hold with these people. Forest kindergartens are seen as a specific phenomenom of coming back to something that is natural and close for human being. Keywords: lesní mateřská škola; příroda; předškolní věk; pedagog-průvodce; forest kindergarten; nature; preschool age; educator-guide Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lesní mateřská školka jako cesta k přirozenosti

Bakalářská práce se zabývá LMŠ jako jednou z cest předškolního vzdělávání. V teoretické části je představena vzdělávácí koncepce a filosofie, ze které LMŠ vychází. Jakým způsobem rozvíjí LMŠ a ...

CVRČKOVÁ, Luisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. The bachelor thesis is focused on care of the elderly in the home environment and in the nursing home. The work consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is devoted to the definition of the senior, aging and old age, and the division of the old age and seniors'needs. Hereinafter, the state policy of the Czech Republic and the legislativ in force is described, and the next is a description of the financial area of the state policy and the social services in relation to the seniors. The practical part is focused on a research of the care in the home environment and the care in the nursing home. The research has been set to the method of case studies that copares aspects of the home care and the care in the nursing home. The study was carried out in the nursing house of Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec. Keywords: Senior; stáří; potřeby; státní politika; finance; pečovatelská služba; Senior; old age; needs; state policy; finance; nursing service Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou

Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, ...

ONDŘASINOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Využití arteterapie u dětí předškolního věku
RŮŽIČKOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ve kterém byla realizována praktická část. Praktická část referuje o arteterapeutické práci se skupinou předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku praktické části jsou definovány stanovené cíle bakalářské práce. Dále je představeno prostředí, ve kterém skupina probíhala. Jsou udány informace týkající se četnosti setkávání, rozdělení dětí do skupin, všeobecné struktury sezení a etických aspektů. Stručně jsou představeny děti účastnící se arteterapeutické skupiny a popsána jednotlivá sezení. Na konci jsou uvedeny poznatky plynoucí z práce shrnující moţnosti vyuţití arteterapie při práci s dětmi předškolního věku, porovnání výtvarného posunu vybraných dětí a popis úskalí, se kterými se autorka setkala. This bachelor thesis deals with usage the art therapy at preschool children. Thesis is divided to theoretical and practical part. Theoretical part contains three main chapters introducing field realized in practical part. Practical part refers about art therapy with preschool children with special educational needs. In the beginning of practical part are defined thesis´s goals. Further, environment where the group took place was introduced. Information about meeting frequency, group division and structure of meeting and ethic´s aspects is defined. Attending children of art therapy group and individual meetings are briefly introduced. At the end of the theses it contains outcomes of used art therapy of preschool children, comparison of improvement in children´s art skills and description of difficulty the author has encountered. Keywords: arteterapie; skupinová terapie; děti předškolního věku; art therapy; group therapy; preschool children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití arteterapie u dětí předškolního věku

Bakalářská práce pojednává o vyuţití arteterapie u dětí předškolního věku. Je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje tři hlavní kapitoly, které mají blíţe představit terén, ...

RŮŽIČKOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

GRAVITAČNÍ MODELY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI STUDIU PROSTOROVÉ ORGANIZACE LETECKÉ DOPRAVY
HAMROVÁ, Marika
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá prostorovými interakcemi uskutečňovanými leteckou dopravou. Těmito prostorovými interakcemi lze vymezit jádrové, v tomto případě často navštěvované, regiony a periferní, méně navštěvované, regiony v závislosti na ročním období a vzdálenosti od sledovaného letiště. Bakalářská práce se zabývá porovnáváním reálných dopravních spojů, uskutečněných pomocí letecké dopravy, a výpočtů získaných pomocí gravitačních modelů. Gravitačními modely lze zjišťovat sílu interakcí mezi dvěma různými body, přičemž zadané proměnné mohou být různé. Například HDP města, počet odbavených cestujících, počet letů uskutečněných z daného letiště, počet obyvatel města V tomto případě byl jako proměnná využit počet odbavených cestujících za rok a vzájemná vzdálenost dvou letišť. Hlavními centry byla zvolena města Nice a Bratislava, a to pro jejich specifickou polohu a funkčnost. V první teoretické části se práce věnuje letecké dopravě a její souvislostí s prostorovou mobilitou. Druhá část práce sleduje nejsilnější interakce leteckých koridorů z měst Nice a Bratislava, porovnáváním dvou již zmíněných metod. Součástí druhé části jsou také mapy znázorňující analyzované údaje. Data, která byla pro tuto práci využita, byla získána na webových stránkách leteckého serveru http://www.flightstats.com/ a http://www.mapy.cz/. The bachelor thesis deals with spatial interactions performed by air transport. These spatial interactions can be defined as core regions, often visited, regions and peripheral, less visited regions, depending on the season and distance from the aerodrome being monitored. The bachelor thesis deals with the comparison of real transport connections, realized by air transport, and calculations obtained using gravitational models. Gravity models can determine the strength of interactions between two different points, the variables given may vary. For example, the city's GDP, the number of checked-in passengers, the number of flights made from the airport, the population of the city ... In this case was used as a variable the number of checked-in passengers per year and the distance between two airports. The main centers were selected by the cities of Nice and Bratislava for their specific location and functionality. The first theoretical part deals with air transport and its relation to spatial mobility. The second part of the thesis follows the strongest interaction of air corridors from the cities of Nice and Bratislava, comparing the two mentioned methods. The second part also includes maps showing the analyzed data. The data that was used for this work was obtained on the website of the airline server http://www.flightstats.com/ and http://www.mapy.cz/. Keywords: Letecká doprava; interakce; gravitační model; Reillyho model; prostorová mobilita; Air transport; interaction; gravitational model; Reilly model; spatial mobility Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
GRAVITAČNÍ MODELY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI STUDIU PROSTOROVÉ ORGANIZACE LETECKÉ DOPRAVY

Bakalářská práce se zabývá prostorovými interakcemi uskutečňovanými leteckou dopravou. Těmito prostorovými interakcemi lze vymezit jádrové, v tomto případě často navštěvované, regiony a periferní, ...

HAMROVÁ, Marika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Cizojazyčná integrace dětí předškolního věku do vzdělávací instituce ve Velké Británii.
SKORUNKOVÁ, Gabriela
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je vzhled do problematiky integrace dětí převážně z bilingvních rodin předškolního a mladšího školního věku ve Velké Británii. Teoretická část bakalářské práce obsahuje kapitoly věnující se problematice integrace a inkluze dětí cizinců, bilingvismu, xenofobie, multikulturalitě, multikulturní výchově a rasismu. Praktická část je koncipována jako vícečetná případová studie, která má zmapovat náročnou integraci dětí jejichž rodným jazykem není angličtina. Výzkumné šetření je zpracováno kvalitativní metodou, a to prostřednictvím rozhovoru. Komunikačními partnery jsou rodiče dětí z bilingvních rodin a také učitelé těchto dětí. The aim of the Bachelor work is to look into the issue of the integration of children from bilingual families, mostly pre-school and school age in the UK. The theoretical part contains chapters dealing with the issue of integration and inclusion of children of foreigners, xenophobia, multiculturalism, multicultural education and racism. The practical part is designed as a multiple case study to map sophisticated integration of children whose first language is not English. The research is a qualitative method, through conversation. Communication partners are the parents of bilingual families and teachers of these children. Keywords: Integrace bilingvních rodin; výchova v multikulturním prostředí; xenofobie; inkluze; rasismus.; integrating bilingual families; upbringing in a multicultural environment; xenophobia; inclusion; racism. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Cizojazyčná integrace dětí předškolního věku do vzdělávací instituce ve Velké Británii.

Cílem bakalářské práce je vzhled do problematiky integrace dětí převážně z bilingvních rodin předškolního a mladšího školního věku ve Velké Británii. Teoretická část bakalářské práce obsahuje kapitoly ...

SKORUNKOVÁ, Gabriela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases