Number of found documents: 12722
Published from to

Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?
HYBRANTOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade důraz na význam rituálu v životě člověka, věnuje se dřívějším a nynějším pohřebním rituálům, jejich opodstatněnému významu z psychologického hlediska. Též pojednává o místech posledního odpočinku našich předků. Třetí kapitola se zabývá etickou stránkou věci a zejména hledáním odpovědi, jaké jsou příčiny současného stavu. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku sociální práce s pozůstalými, zabývá se doprovázením, truchlením a poradenstvím pro pozůstalé. The diploma thesis deals with the search for answering the question of people´s not saying goodbye to the deceased. The first chapter deals with the topic of dying and death in the past and compares it to the present situation. Another chapter emphasizes the significance of the ritual in human life, it deals with the early and current funeral rituals, their justified meaning from a psychological point of view. It also deals with the places of the last resting of our ancestors. The third chapter deals with the ethical aspect of this issue and, in particular, with the search for the answers, which are the cause of the current situation. The last chapter focuses on social work with survivors, deals with accompanying, mourning, and counseling help. Keywords: smrt; umírání; smrt v minulosti; smrt v současné době; pohřeb; pohřební rituály; psychologické příčiny; smutek; člověk; lidská důstojnost; svědomí; morální a etická odpovědnost; konzumní společnost; sociální práce; doprovázení; utrpení; poradenství pro pozůstalé; death; dying; death in the past; death nowadays; funerals; funeral rituals; psychological causes; sadness; humans; human dignity; conscience; moral and ethical responsibility; consumer society; social work; accompaniment; suffering; counseling help for survivors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?

Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade ...

HYBRANTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty
ŠMÍD, Marek
2019 - Czech
Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude vycházet z pramenů ústředních i regionálních archivů, které se znalostí odborné literatury zasadí Bártův život do historicko-náboženských souvislostí první a druhé Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, přičemž v tematických blocích zrekonstruuje biskupské působení tohoto českobudějovického biskupa. Student bude pracovat analyticko-syntetickou, komparativní a heuristickou metodou, které mu umožní plasticky vykreslit Bártovo působení v adekvátním náboženském kontextu dějin 20. století. The diploma thesis will focus on the life and work of bishop Simon Barta (1864-1940) in the period 1920-1940, when this Church dignitary headed the diocese of Ceske Budejovice. It will be based on the sources of the central and regional archives, which, with the knowledge of the specialized literature, will put Barth's life in the historical and religious context of the First and Second Czechoslovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia, and reconstructing the bishop's activity. The student will work with analytic-synthetic, comparative and heuristic methods that will allow him to plastically portray Barth's action in an adequate religious context of the history of the 20th century. Keywords: českobudějovická diecéze; Šimon Bárta; československo-vatikánské vztahy; Pius XI.; 1920-1950; Bishop of Ceske Budejovice; Šimon Bárta; Czechoslovak-Vatican relations; Pius XI; 1920-1950 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty

Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude ...

ŠMÍD, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hledání pedagogických alternativ - Waldorfská škola z pohledu rodičů
ČERNOVSKÁ, Klára
2019 - Czech
Ústředním tématem diplomové práce je alternativní školství. Cílem je ozřejmit rodičovský postoj, který stojí za výběrem alternativní školy, konkrétně školy waldorfské. V teoretické části budou ozřejměny nejdůležitější pojmy, které umožní čtenáři hlubší vhled do problematiky. Praktická část bude realizována na základě kvalitativních výzkumných postupů, zejména polostrukturovanými a nestrukturovanými rozhovory s rodiči. Budu se také opírat o vlastní zkušenosti z praxe na těchto školách. The subject of my master thesis is alternative school education. The main aim is to describe the parent's motivation for choosing alternative school education, specficially Waldorf school education. In the theoretical part the most important concepts will be defined which will provide a deeper insight into the issue. The practical part is carried out using qualitative research methodology, especially semi-??/ unstructured interviews with parents. I will also use my own experiences of having worked at these schools. Keywords: Alternativa; alternativní školství v ČR; waldorfská škola; výchova; vzdělávání.; The alternative; the alternative education in Czech Republic; the waldorfs school; the enviromental; the education. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hledání pedagogických alternativ - Waldorfská škola z pohledu rodičů

Ústředním tématem diplomové práce je alternativní školství. Cílem je ozřejmit rodičovský postoj, který stojí za výběrem alternativní školy, konkrétně školy waldorfské. V teoretické části budou ...

ČERNOVSKÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Preparation and initial NMR study of two extrinsic proteins in photosystem II
KITZBERGER, František
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Preparation and initial NMR study of two extrinsic proteins in photosystem II

KITZBERGER, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Omluva/Smíření
PALMOVÁ, Věra
2019 - Czech
Diplomová práce s názvem "Omluva/smíření" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na téma knihy - po stránce technické - knihtisku, dále se věnuje zkoumání historie vzniku a obměnám podoby knihy. Zařazené budou kapitoly o autorské knize a pojmu "bibliofilie". Ve stručnosti také podá informace o grafice, zejména technice hlubotisku. V poslední části se práce zaměří na dvě osobnosti české kultury - malíře a grafika Jiřího Johna a básníka Jana Skácela. Praktická část diplomové práce bude pojata jako leporelo obsahující sérii grafik, které budou doprovázeny básnickými texty. Grafiky budou provedeny suchou jehlou, doprovodným textem budou vybrané básně Jana Skácela. Téma autorské knihy bude pojato jako vzpomínka na babičku autorky. Téma jednotlivých grafik se bude snažit vystihnout psychologii kontrastu mezi stářím a mládím a zároveň ztráty blízkého člověka. Praktická část má být také určitou podobou bibliofilie. The theoretical part focuses on the theme of the book - letter print - from the technical point of view. Further it explores the history, origin and various forms of a book. The thesis includes also chapters about a copyright book and the term " bibliophile". It also gives brief information about the graphic art, especially the technique of gravure. In the last part it aims at two personalities of Czech culture - a painter and graphic artist Jiří John and Jan Skácel. The practical part of the thesis is conceived as a folder that includes series of graphics accompanied with poetic texts. The graphic works are made by dry needle. The texts are written by Jan Skácel. The topic of the the copyright book expresses the author´s memories of her grandmother. The topics of each graphic work depicts the psychology of the contrast between the oldness and the youth and at the same time of the loss of a close person. The practical part should be also a sort of bibliophile. Keywords: kniha; bibliofilie; autorská kniha; leporelo; písmo; fotografie; báseň; Josef Váchal; Jiří John; Jan Skácel; grafika; suchá jehla.; book; bibliophile; copyright book; folder; font; photograph; poem; Josef Váchal; Jiří John; Jan Skácel; graphics; dry needle. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Omluva/Smíření

Diplomová práce s názvem "Omluva/smíření" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na téma knihy - po stránce technické - knihtisku, dále se věnuje zkoumání historie ...

PALMOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lidové zvyky. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ. (teoreticko - projektová práce)
KUBÁTOVÁ, Gabriela
2019 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na tradice a zvyky českých zemí. Snahou bylo propojit co nejvíce vzdělávacích oblastí. Hlavní důraz byl kladen na výtvarné ztvárnění, ovšem nejsou opomenuty ani historické souvislosti všech tradic a zvyků. Hlavním cílem bylo vytvořit komplex jedinečných českých unikátů, které lze využít v praxi v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. This thesis is focused on the traditions and customs of the Czech lands. The aim was to connect as many educational areas as possible. Main emphasis was put on the visual rendering as well as the historical context of traditions and customs. The main objective was to create a exceptional complex of Czech uniques that can be used in the art lessons at primary school. Keywords: Tradice; zvyky; základní škola; lidové; náboženství; křesťanství; Česká republika; výtvarná výchova; učitel; žák; projekt.; Traditions; customs; primary school; folklore; religion; the Czech Republic; art; teacher; pupil; project. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lidové zvyky. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ. (teoreticko - projektová práce)

Tato diplomová práce je zaměřena na tradice a zvyky českých zemí. Snahou bylo propojit co nejvíce vzdělávacích oblastí. Hlavní důraz byl kladen na výtvarné ztvárnění, ovšem nejsou opomenuty ani ...

KUBÁTOVÁ, Gabriela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného. This diploma thesis "Nature Travels" is divided into two parts - theoretical and practical. It deals with an issue of human nature and reacts at it from the position of author´s creativity which is based on study of philosophy. The theoretical part deals particularly with two concepts, namely nature and physis. It deals with a development of an individual and society within our environment and how it influences us. "Nature Travels" are recorded in three short videos cut from silent films. They show how we can percept nature being part of it. Simultaneously they also show which forces attack us in urban environment and distract us from the essential issues. Keywords: fysis; přirozenost; příroda; životní prostředí; ekologie; antropologie; smyslové vnímání; physis; nature; nature; environment; ecology; anthropology; sensual perception. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.

Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem ...

BALADOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století
PALUŠOVÁ, Mária
2019 - Czech
Diplomová práce s názvem Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je zachycena česká malba první poloviny dvacátého století, která je spojena s rozvojem měst po průmyslové revoluci a člověkem nacházejícím se ve městě. Umělci se pokoušeli reflektovat novou situaci originálním způsobem, který je aktuální i dnes. Pozornost je věnována především Skupině 42 a jejím protagonistům. Práce obsahuje přehled umělců a reprezentativní výběr děl, které ukazují problém vztahu člověka k výzvám, které přináší moderní doba. V teoretické a převážně v praktické části je kladen důraz na fenomén nádraží, který je spojen s rozvojem měst, a slouží k přepravě osob a zboží. V práci je nastíněn problém pochopení výtvarně zachycené všední skutečnosti člověka žijícího ve městě, odlišení abstraktního a konkrétního a jejich vzájemné propojení. Součástí praktické části jsou fotografie, skici, úvahy a samotný obraz, který se pokouší o vyjádření tohoto problému. This diploma thesis called The Railway Station - The Introduction of the Theme of Urban Landscape Shaped by the Industrial Revolution in Czech Painting of 1930s and 1940s is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the czech painting of the thirties and fourties mainly. The painting of this period reacts on the development of the cities after the industrial revolution and the change of the stands. The new situation was reflected by the artists originally. The theoretical part is focused on Group 42 and its members mainly. The artists and their pieces of work show the issues of the progress. Both parts, practical part mainly, put the emphasis on the phenomenon of the railway station. The railway station is connected with the development of the cities and it serves for the transport of people and goods. There is the outlining of the problem of artistically captured everyday reality of man living in the city in this thesis, there is the differentation of abstract and concrete imaging and its interconnection. The practical part contains photos, sketches and final painting. The railway station is depicted in the painting. The problem of reality and abstract and concrete imaging are expressed in the painting. Keywords: skutečnost; technika; Skupina 42; nádraží; chodec; reality; technique; Group 42; railway station; walker Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století

Diplomová práce s názvem Nádraží - průnik tématu městské krajiny utvářené průmyslovou revolucí do české malby 30. a 40. let 20. století se dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je ...

PALUŠOVÁ, Mária
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rentzovo muzeum barokního knihtisku Kuks: pracovní listy pro střední a starší školní věk. (prakticko - teoretická práce)
ČEČKOVÁ, Květa
2019 - Czech
Cílem teoretické části této diplomové práce je objasnění problematiky tvorby pracovních listů jako didaktické pomůcky v intermediální formě výuky. Cílem je taktéž částečné seznámení s historií knihtisku a životem a dílem Michaela Jindřicha Rentze. Práce se věnuje i samotnému Rentzovu muzeu jako inspiračnímu zdroji pro tvorbu pracovních listů a výuku výtvarné výchovy. Praktická část diplomové práce se snaží o vytvoření funkčních a reprezentativních pracovních listů pro žáky středního a staršího školního věku k objektu Rentzova muzea barokního knihtisku na Kuksu. Tato část práce obsahuje vymezení cílů pracovních listů, věkovou specifikaci žáků, rozbor jednotlivých úkolů, popis formátu a vzhledu pracovních listů. V závěru práce dojde i k reflexi a zhodnocení vzniklých listů. The aim of the theoretical part of this diploma thesis is to clarify the issue of creating worksheets as didactical aids in the intermediate form of teaching. The aim is also to partially introduce the history of book printing and the life and work of Michael Jindrich Rentz. The work is also devoted to the Rentz Museum itself as an inspirational resource for creating worksheets and teaching art education. The practical part of the diploma thesis tries to create functional and representative worksheets for pupils of middle and upper school age to the Rentz Museum of Baroque Printing at Kuksu. This part of the thesis contains the definition of worksheet objectives, pupils age specification, analysis of individual tasks, description of the format and appearance of worksheets. At the end of the thesis, reflection and evaluation of the resulting sheets will be made. Keywords: pracovní listy; knihtisk; Rentz; galerijní animace; výtvarná výchova; worksheets; letterpress; Rentz; gallery animation; art education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rentzovo muzeum barokního knihtisku Kuks: pracovní listy pro střední a starší školní věk. (prakticko - teoretická práce)

Cílem teoretické části této diplomové práce je objasnění problematiky tvorby pracovních listů jako didaktické pomůcky v intermediální formě výuky. Cílem je taktéž částečné seznámení s historií ...

ČEČKOVÁ, Květa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše
HEJDUSOVÁ, Aneta
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení teoretické a praktické části. Inspirací budou keramické reliéfy zpracované renesančními umělci, konkrétně rodinou della Robbia. Práce bude doplněna netradiční technikou zpracování porcelánového papírmaše s motivem svatého Jiří. Teoretická část rozebírá život svatého Jiří, zabývá se posláním světce a vypráví legendární příběh o vítězství nad drakem. Součástí budou dokumenty, které poskytují hlubší rozbor svatojiřské legendy, a to i ikonografie, která rozebírá svatojiřskou legendu z pohledu křesťanské věrouky. V praktické části budou uplatněny poznatky z teoretické části k zpracování kompozitního materiálu z papíroviny a porcelánu s motivem sv. Jiří drakobijce. The diploma thesis deals with the legend of St. George, deals with its processing in the Renaissance Florence and presents monuments with this motif from Italy and Czech territory. The aim of the diploma thesis is the interconnection of the theoretical and practical part. Inspiration became the ceramic reliefs made by Renaissance artists, in particular the della Robbia family. The work will be supplemented by an unconventional technique of processing porcelain paper with the motive of St. George. The theoretical part discusses the life of St. George, deals with the mission of the saint and tells the legendary story of victory over the dragon. Also included are documents that provide a deeper analysis of the legend of St. John the Baptist, as well as the iconography that discusses the St George's legend from the point of view of Christian beliefs. In the practical part, the theoretical part will be used for the processing of composite material from paper and porcelain with motive of St. George the dragonslayer. Keywords: Itálie; Luca della Robbia; papírmaše; porcelán; renesance; svatojiřská legenda; svatý Jiří; Italy; Luca della Robbia; Papermaker; Porcelain; Renaissance; St George's Legend; Saint George Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Svatojiřská legenda a její odraz v porcelánovém papírmaše

Diplomová práce se zabývá legendou svatého Jiří, pojednává o jejím zpracování v renesanční Florencii a představuje památky s tímto motivem z Itálie a českého území. Cílem diplomové práce je propojení ...

HEJDUSOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases