Number of found documents: 867
Published from to

Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb
KHALILITILAMI, Sarvenaz
2019 - English
Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou nutriční hodnotu, ale také dopad na lidské zdraví. Navíc může být ryba považována za dobrý zdroj některých minerálů, vitamínů a mikroživin. Obecně je třeba zdůraznit, že z pohledu lidské výživy a souvisejících zdravotních dopadů je nemožné se soustředit na jednu skupinu živin odděleně od ostatních. Celkovým cílem této disertační práce bylo zdůraznit různé faktory, které ovlivňují výživovou jakost ryb a zaměřit se na nutriční hodnotu některých komerčně významných říčních druhů ryb z České republiky. Dílčím cílem bylo otestovat různé udržitelné alternativy k nahrazení rybího oleje (FO) a rybího masa (FM) v krmivu masožravých ryb. Podle našich výsledků se ve vybraných sedmi druzích sladkovodních ryb z České Republiky lišilo složení mastných kyselin s ohledem na jejich přirozené stanoviště a rozdíly v krmivu a jeho dostupnosti. Zároveň jsme ve všech analyzovaných druzích pozorovali velice příznivé složení MK s dobrým podílem n-3 PUFA, zahrnující EPA a DHA, což odráží složení přirozené stravy. V důsledku toho byly nízké hodnoty IA a IT a tedy blízké hodnotám při takzvané Eskimo dietě, která souvisí s velmi nízkým výskytem srdečních onemocněních. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že vybrané druhy mají standardní obsah proteinů, minimum cukrů a relativně nízký obsah tuku, který se může do určité míry lišit v různých lokalitách, což většinou souvisí s dostupností a složením krmiva. Kombinací drastického nárůstu potřeb pro akvakulturní krmivo a úbytku zdrojů FM a FO, získává více pozornosti využití alternativních zdrojů krmiva. Na základě našich výsledků je možné v krmivu sivena severního (Salvelinus alpinus) nahradit FO kvasničným olejem produkovaným z lignocelulózy. Mezi kontrolním krmivem a krmivem s kvasničným olejem nebyly pozorovány významné rozdíly při testování zvýšení hmotnosti a délky ryb, poměru konverze krmiva, specifické růstové rychlosti, indexu kondice a hepatosomatického indexu. Podle výsledků další studie, kdy bylo komerční krmivo pstruha duhového nahrazeno hmyzem částečně (25% pelet nahrazeno živým cvrčkem domácím, 25% nahrazeno potemníkem brazilským, kombinace 12,5% hrubé energie z každé skupiny) nebo úplně (50% každého druhu), nevykazuje toto krmivo žádné negativní účinky na růst, přežití, poměr konverze krmiva a využití hrubé energie. Přídavek hmyzu do krmiva byl spojen s nižším obsahem nutričně cenných n-3 MK (EPA a DHA). V naší studii je ukázáno, že úplné nahrazení krmiva směsí hmyzu je vhodnou živou stravou pro lososovité ryby, protože způsobuje lepší růstový výkon ve srovnání s komerčním krmivem podobné energetické hodnoty. Při vyšším podílu hmyzu v rybím krmivu vykazovalo rybí maso pro konečné konzumenty nižší atraktivitu a přijatelnost. Ve stravě okouna bylo při nahrazení 25 % rybího masa potravou ze směsi cvrčka domácího (Acheta domesticus) a potemníka brazilského (Zophobas morio) (s úpravou aminokyselinového složení) jen v malé míře ovlivněno přežití, růst, konverze krmiva se zvláštním důrazem na lipidové změny a složení MK v rybích filetách. Nicméně nižší nárůst ryb ve skupině krmené hmyzem poukazoval na nižší nutriční hodnotu a stravitelnost krmiva spojené s chutí krmiva. Za zmínku také stojí, že díky bohatému obsahu kyseliny 18:2 n-6 v obou druzích hmyzu byl ve skupině ryb krmené hmyzem naměřen vyšší obsah této mastné kyseliny, ale tato hodnota je z výživového hlediska nedůležitá. K rozšíření této pilotní práce je potřeba dalšího hodnocení různých typů zmíněného hmyzího krmiva se stupňujícím se přídavkem hmyzí složky nebo využití i jiných druhů hmyzu ke krmení masožravých ryb. When considering fish as food, first of all the n-3 LC-PUFA, particularly EPA and DHA are in focus. Furthermore, it gets obvious that the proteins and peptides in fish have not only a high nutritional value but also impact on human health issues. In addition, fish can be considered as a good source of several minerals, vitamins and micronutrients. The overall aim of the thesis was to highlight different factors which influence nutritional quality of fish and to focus on the nutritional value of some commercially important river fish species from the Czech Republic. Moreover, to examine different sustainable alternatives to replace FO and FM in the feed of carnivorous. According to our results, there were some variation of FA composition in the selected seven freshwater fish species from the Czech Republic, depending on the natural habitat and differences in feed and its availability. Simultaneously, we observed a very favourable FA composition with good proportions of n-3 PUFA, including EPA and DHA in all analyzed species which reflects the composition of the natural diet. Consequently, the values of both index of atherogenicity (IA) and index of thrombogenicity (IT) were low and close to the values of the so-called Eskimo diet, which is related to very low incidences of the coronary heart disease. According to our findings we concluded that the chosen species have a standard protein content, minimum carbohydrates and relatively low contents of fat, which can, however, vary to some degree in various localities, most probably related to the availability and composition of the feed. Due to the combination of the drastic increase in the need for aquaculture feed as well as decline in the sources of FM and FO, utilization of alternative sources received more attention. Based on our result, it is possible to replace VO by yeast oil produced from lingocellulose in the feed of Arctic char (Salvelinus alpinus). There were no significant differences in the study, regarding weight gain, feed conversation ratio, condition factor and hepatosomatic index between the control and the yeast oil fed group. According to the results of another study, partial (25% of pellet replaced live house cricket, 25% of pellet replaced by superworm, combination of 12.5% crude energy of each group) or total replacement (50% of each) of house cricket and superworm for FM in the commercial diet of rainbow trout indicated no negative effects on growth, survival, FCR and gross energy utilization. Inclusion of insect was connected with lower content of nutritionally valuable n-3 FAs (EPA and DHA). In our study total replacement showed the mixture of insects, caused the better growth performance compared to the commercial feed of similar energy value as insects are good live food for salmonids. With increase in the proportion of insect's inclusion in the feed of fish, changes in the sensory properties, texture and colour of fish flesh was in a way that showed less acceptability and preference by consumers. Replacement of 25% FM by a mixture of insect meal including house cricket- (Acheta domesticus) and superworm- (Zophobas morio) meal (with an amino acid adjustment) in the diet of perch, on survival, growth, feed conversion with special emphasis on lipid changes and composition showed FA composition of the fish fillet was only affected to a minor extent. However, the lower growth performance in the fish group fed by insect indicated lower nutritional value and digestibility of the feed along with the taste of the feed. Interestingly, the significant increase of 18:2 n-6 in the group fed by insect was due to the higher content of this FA in both insects and subsequently in the experimental diet which from the nutritional point of view this change was neglectable. Keywords: výživovou hodnotu; rybí pokrm; mastné kyseliny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb

Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou ...

KHALILITILAMI, Sarvenaz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby
ŠAUER, Pavel
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby

ŠAUER, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy
KOUTNIK, Dalibor
2019 - English
Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová stádia kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). U zvolených organizmů jsme sledovali dlouhodobý vliv triazinů (prometrynu, terbutylazinu, metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách české republiky. První část práce se zabývala sledováním vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu) na raná vývojová stadia kapra a raka mramorovaného. Subchronická expozice raných vývojových stádií kapra prometrynu v koncentracích 1200 a 4000 ?g/L způsobila snížení růstu, zpoždění ontogenetického vývoje a histopatologické změny v tkáních. Expozice terbuthylazinu v koncentracích 1400 a 3000 ?g/L způsobila významné snížení hmotnosti, celkové délky těla, zpoždění vývoje a alternaci tubulárního systému kaudální ledviny kapra. Prometryn v koncentracích 144, 1444 a 4320 ?g/L způsobil snížení hmotnosti, specifické rychlosti růstu a histopatologické změny v žábrech raků. Navíc prometryn v koncentraci 4320 ?g/L způsobil zpoždění ontogenetického vývoje. Druhá část práce se zabývala vlivem nízkých koncentrací triazinových metabolitů (terbuthylazin-desethylu a tebuhylazin-2-hydroxy) na raná vývojová stádia kaprů a raků mramorovaných. Chronická expozice terbuthylazin-udesethylu v koncentracích 180, 900 a 1 800 ?g/L způsobila snížení růstu, zpomalení ontogenetického vývoje a poškození antioxidačního systému a rovněž způsobila patologické změny v kaudální ledvině raných vývojových stadií u kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 2, 9, 70, 1400 a 3500 ?g/L zapříčinila snížení celkové aktivity superoxid dismutázy raných vývojových stadií kaprů. Mimo to koncentrace 1400 a 3500 ?g/L terbuthylazinu-2-hydroxy způsobily zpoždění ontogenetického vývoje a patologické změny v kaudální ledvině kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 75 ?g/L a vyšších ovlivnila růst, ontogenetický vývoj, antioxidační systémy a způsobila oxidační stres a patologické změny hepatopankreatu raných vývojových stadií raků. Poslední část naší studie se zabývala dlouhodobým vlivem metribuzinu na raka signálního (Pacifastacus leniusculus Dana). Raci byli vystaveni koncentraci metribuzinu 0,52 ?g/L a 3,06 mg/L po dobu 30 dnů a 30 denní fázi depurace. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny ve všech tkáních (žábry, sval, hepatopankreas) v reaktivních látkách kyseliny thiobarbiturové, v aktivitě superoxid dismutázy a katalázy ve srovnání s kontrolní skupinou. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny v aktivitě glutation reduktázy v hepatopankreatu po 10 dnech v obou testovaných koncentracích a po 30 dnech v koncentraci 3,06 mg/L. Metribuzin způsobil rozsáhlou fokální autolytickou degeneraci tubulárního epitelu hepatopankreatu raků vystavených metribuzinu. Výsledky této práce shrnují a poskytují důležité informace o hodnocení dlouhodobého dopadu a vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu a metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) na vodní prostředí, v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách. Pesticides used in agro-ecosystems and forests enter aquatic environments such as streams, rivers, and lakes if applied in adjacent areas or if an accidental spill occurs. For the studies, we chose the early life stages of common carp (Cyprinus carpio L.) and marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). In selected organisms, we observed long-term effect of triazine herbicides (prometryne, terbuthylazine, metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) in concentrations commonly occurring in Czech rivers. The first part is about monitoring the effects of triazines (prometryne, terbuthylazine) on the early development stages of carp and marble crayfish. Subchronic prometryne exposure of early-life stages of common carp at concentrations of 1 200 and 4 000 ?g/L affected their survival, growth rate, early ontogeny, and histology. Terbuthylazine in concentration 1 400 and 3 000 ?g/L caused significant decrease of mass, total length, delayed in development and cause of alternation of tubular system of caudal kidney of carp. Prometryne in concentration 144, 1 444 and 4 320 ?g/L caused decrease of weight, specific growth rates and caused histopathological changes in gill of crayfish. Moreover concentration 4 320 ?g/L of prometryne caused delay in ontogenetic development of crayfish. Second part of the work has included effects of low concentrations of metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the early development stages of carp and marble crayfish. Chronic terbuthylazine-desethyl exposure in concentrations 180, 900, and 1 800 ?g/L affected growth, ontogenetic development, and the antioxidant system and caused pathological changes in the caudal kidney of early life stages of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations 2.9, 70, 1 400 and 3 500 ?g/L caused decreased of total superoxide dismutase activity of early life stages of carp. Moreover concentration 1 400 and 3 500 ?g/L of terbuthylazine-2-hydroxy caused delay in ontogenetic development and pathological changes in the caudal kidney of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations up 75 ?g/l affected growth, ontogenetic development, antioxidant system, caused oxidative stress and pathological changes in hepatopancreas of early life stages of marbled crayfish. The last part of our study examined the effect of metribuzine on signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana). Crayfish were exposed to metribuzine concentrations of 0.52 ?g/L and 3.06 mg/L for 30 days and a 30-day depuration period. In the thiobarbituric acid reactive substances, superoxide dismutase, and catalase were observed differences in all examined tissues (gill, muscle, hepatopancreas) compared to the control group. Differences from control were observed in glutathione reductase activity in hepatopancreas after 10 days for both exposure concentrations and after 30 days at 3.06 mg/L. Histological examination revealed extensive focal autolytic disintegration of tubular epithelium in hepatopancreas of crayfish exposed to metribuzin. These studies provided important results for the evaluation of long-term impact and effect of (prometryne, terbuthylazine and metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the water non-target organisms, even in real concentrations founded in surface waters. Keywords: raci; kapr; pesticidy; herbicidy; ontogenetický vývoj; antioxidační systém; oxidativní stres; patologické změny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy

Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová ...

KOUTNIK, Dalibor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument
BARTUŠEK, Petr
2019 - Czech
Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost je věnována obecní kronice mapující léta 1938-1949, kterou napsala místní rodačka a spisovatelka Vlasta Javořická. Důležitou částí práce je edice této kroniky doplněná o komparaci s její téměř totožnou kopií. Kronika je charakteristická celou řadou specifik. Především se spíše než o pramen institucionální pamětní jedná o plnohodnotný ego-dokument. Analýzou obecních kronik coby ego-dokumentů, jakož i výzkumem dalších dobových pramenů, se tato práce pokouší přispět nejen k teoretické problematice kritiky historických pramenů. Rovněž se snaží rozšířit stávající poznatky k výzkumu dobové společnosti a k reflexi některých období 20. století prostřednictvím jak oficiálních obecních kronikářů, tak autorů jiných pramenů mající charakter osobní povahy. Nosnou myšlenkou je pak otázka, zda lze ego-dokumenty plnohodnotně užít k faktografickému poznání či spíše k výzkumu dějin mentalit, každodennosti, kulturních a sociálních dějin, etnografie, atd. This paper deals with the problematic of ego-documents as historical sources. The following study is based on one example of these sources regarding the municipality of Studená during the first half of the 20th century. It is mainly focused on the local chronicle depicting the period of 1938-1949 written by the native of Studená and writer Vlasta Javořická. The important part of this work is an edition of this chronical completed with the comparaison with its almost identical copy. The chronical is characteristic of a noticable amount of specificities. It is predominantly an ego-document rather than an institutional and commemorative source. Through the analysis of local chronicles (ie. ego-documents) and the study of additional sources this paper aims to contribute among others to the theoretical problematic of the criticism of the historical sources. At the same time, it shall extend the existing findings regarding the study of the society and the reflection of some periods of the 20th century thanks to the official local chroniclers as well as the authors of different sources having a similar character. The main problematic of this paper is the question whether it is possible to fully use the ego-documents for the factual learning or rather for the research of the history of mentalities, dailyness, cultural and social history, ethnography, etc. Keywords: druhá světová válka; ego-dokument; komunismus; obecní kronika; spisovatelka; Vlasta Javořická; World War II; ego-document; communism; municipal chronicle; writer; Vlasta Javoricka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument

Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost ...

BARTUŠEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností
PLOS, Michal
2019 - Czech
Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá principem posvátnosti v katolické církvi, bylo zapotřebí nejprve rozvinout tři bloky: 1) Religionisticko-antropologická analýza magie ? v ní shrnujeme základní antroplogické názory na magii podle jednotlivých badatelů jako jsou J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, E. de Martino. Předmětem tohoto bloku byl rozbor animismu a vnitřní síly stvoření. 2) Magie jako součást náboženství ? v ní jsme přikročili rozboru obsahu pojmu magie, z jaké oblasti pochází, a jakým způsobem byl chápán v prostředí středomořské evropské kultury starého Říma, i kterak se magie diskreditovala v antickém ?pohanském? a křesťanském prostředí. 3) Zájem mudrců o fenomén magie ? posktynul prostor k dosud málo zmiňovanému problému magie ?barbarských? kmenů, jejichž věroučné tradice se staly právoplatnou součástí katolické víry. Tento blok rozvinul také ?příběh příliš? svérázných adeptů magie ?obnovené? renesanční platonské akademie, v níž působili M. Ficino a P. della Mirandola. Jejich životu a dílu jsme věnovali poněkud větší pozornost, neboť právě oni stáli u zrodu ?institucionálního? sdružení v oblasti jakéhosi ?aplikovaného? magismu v podání esoterického novoplatonismu, hermetismu a theúrgie. Na tomto místě jsme také shledali dobový předobraz pozdější české hermetické společnosti Universalia, o níž jsme se zmínili v závěru práce. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? znamená vrchol naší práce, otevírá zcela novou diskuzi v kritice magie a náboženství. Magie a křesťanské náboženství mají společný kořen, koexistují vedle sebe, navzájem se doplňují a v některých oblastech všeobecné zbožnosti se dokonce prolínají jako podmínky jedné a téže katolické víry. To open a different perspective on the still-discussed difference between Christian religion and magic is the task of this work. In order to reach the end successfully, that is, the fourth part of this thesis, which deals with the principle of sanctity in the Catholic Church, it was necessary to first develop the following three blocks. 1) Religious-anthropological analysis of magic ? in this part we summarize basic anthropological views on magic according to the individual researchers J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, and E. de Martino. The subject of this section was the analysis of animism and the inner power of creation. 2) Magic as a part of religion ? in which we analysed the content of the concept of magic, the area where it came from, and how it was perceived in the environment of the Mediterranean European culture of ancient Rome, and how magic was discredited in the ancient "pagan" and Christian environment. 3) The interest of the sages in the phenomenon of magic ? has created a space for the issue of the magic of "barbaric" tribes, whose faith traditions have become a legitimate part of the Catholic faith. This section has also developed a "story of overly" peculiar magic adepts of the "restored" Renaissance Platonic Academy, in which M. Ficino and P. della Mirandola worked. We paid more attention to their life stories and work, for they themselves stood at the birth of an "institutional" association in the area of a sort of "applied" magism in the form of esoteric neoplatonism, hermetism, and theururgy. At this point we also found the historical model of the later Czech hermetic society Universalia, which we mentioned at the end of the work. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? it represents the peak of our work, opening a whole new discussion in the critique of magic and religion. Magic and Christian religion have a common root, they co-exist side by side, complement each other, and even blend in some areas of universal piety as conditions of one and the same Catholic faith. Keywords: teologie; antropologie; religionistika; novoplatonismus; křesťanství; magie; rituál; čarodějnictví; hereze; hermetismus; Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; posvátnost; svátosti; svátostiny; exorcismus; theology; anthropology; religion; neoplatonism; christianity; magic; ritual; witchcraft; heresy; hermetism; Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; sacramentality; sacraments; exorcism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností

Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá ...

PLOS, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele
MIKULÁŠEK, Josef
2019 - Czech
Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými dějinami v letech 1890 až 1967, přehledem papežů a teologického myšlení v letech 1878 až 1978. Dále si podrobně všímá jednotlivých životních etap Kubešova života, jeho rodinného prostředí, středoškolských studií v Hradci Králové, teologických studií a kněžského působení v Praze, vstupu do řehole a jeho činnosti v řádu Tovaryšstva Ježíšova. Sleduje Kubešovy osudy v komunistických centralizačních klášterech, na Moravci, krátké působení v Bukovince a nakonec nucený pobyt v Břežanech u Znojma. Následně rozebírá Kubešovo teologické knižní a časopisecké dílo a jeho přínos tehdejší i pozdější době. V závěru disertace je všeobecné zhodnocení a význam Kubešovy osobnosti v rámci českých církevních a řádových dějin 20. století. Téma disertační práce je zpracováno především na základě archivních pramenů, Kubešových drobných autobiografických vzpomínek, ústních i písemných svědectví pamětníků a v neposlední řadě za použití sekundární literatury. Druhá část disertační práce obsahuje 182 textových příloh a 2 obrazové přílohy, které jsou nezbytným a logickým doplnění celkového obrazu života, působení a přínosu osobnosti Konráda Maria Kubeše. This dissertation in its first part inquires the life and work of Konrád Maria Kubeš (1890? 1967), a people?s missionary, a preacher, an excercitator and a deep devotee of the Marian cult. It is introduced with the socio-political history in 1890?1967, with the overview of the Popes and theological thinking between 1878 and 1978. Next, it looks in detail into each period of Kubeš?s life, his family background, high school studies in Hradec Králové, his theological studies in Prague, his entry into the monastic order and his activities in Society of Jesus. The dissertation pursues Kubeš?s life story in communist centralization monasteries, in Moravec, his short work in Bukovinka and finally his forced stay in Břežany near Znojmo. Afterwards, it analyses Kubeš?s theological work published in books and journals, as well his historical contribution. The final part of the dissertation evaluates Kubeš?s personality and his significance in the context of the Czech religious and monastic history of the 20th century. The author based his thesis primarily on archival recources, Kubeš?s short autobiographical memories, oral and written witnesses of his contemporaries and last but not least on secondary literature. The second part of the dissertation contains 182 text apendixes and 2 pictorial apendixes which are make up an indispensable and logical supplement to the whole picture of the life, work and contribution of Konrád Maria Kubeš. Keywords: Konrád Maria Kubeš (1890?1967); biografie; jezuité; společenské a politické poměry; papežství; teologické myšlení; církevní život; řeholní život; komunistická perzekuce; Československo; 19.?20. století; Konrád Maria Kubeš (1890?1967); biography; Jesuits; social and political conditions; papacy; theological thinking; ecclesiastical life; monastic life; communist persecution; Czechoslovakia; 19th?20th centuries Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele

Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými ...

MIKULÁŠEK, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Polyphasic analysis and secondary metabolite patterns in unbranched heterocytous cyanobacteria with different life strategies
KUST, Andreja
2019 - Czech
Unbranched heterocytous cyanobacteria exhibit complex filament and colony architectures and variable life strategies from symbionts to free living planktic and non-planktic species. They are counted among microbial groups showing an extensive production of secondary metabolites, resulting in both pharmaceutically important and toxic compounds. The main focus of this thesis is to broaden our knowledge on bioactive secondary metabolite potential in this widespread group of cyanobacteria. An effective combination of methods including whole genome sequencing, bioinformatic analysis, and analytical chemistry techniques are applied to accomplish this task. The discrepancies in distribution of various classes of compounds among ecological groups defined by different life strategies are discussed. Additionally, the thesis endeavours to test multidisciplinary approaches to tackle taxonomic assignments of unresolved unbranched heterocytous cyanobacteria using morphological, phylogenetic and ecophysiological methods, including a meta-analysis of morphological traits. Unbranched heterocytous cyanobacteria exhibit complex filament and colony architectures and variable life strategies from symbionts to free living planktic and non-planktic species. They are counted among microbial groups showing an extensive production of secondary metabolites, resulting in both pharmaceutically important and toxic compounds. The main focus of this thesis is to broaden our knowledge on bioactive secondary metabolite potential in this widespread group of cyanobacteria. An effective combination of methods including whole genome sequencing, bioinformatic analysis, and analytical chemistry techniques are applied to accomplish this task. The discrepancies in distribution of various classes of compounds among ecological groups defined by different life strategies are discussed. Additionally, the thesis endeavours to test multidisciplinary approaches to tackle taxonomic assignments of unresolved unbranched heterocytous cyanobacteria using morphological, phylogenetic and ecophysiological methods, including a meta-analysis of morphological traits. Keywords: cyanobacteria; polyphasic approach; secondary metabolites; life strategies; cyanobacteria; polyphasic approach; secondary metabolites; life strategies Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Polyphasic analysis and secondary metabolite patterns in unbranched heterocytous cyanobacteria with different life strategies

Unbranched heterocytous cyanobacteria exhibit complex filament and colony architectures and variable life strategies from symbionts to free living planktic and non-planktic species. They are counted ...

KUST, Andreja
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Floristic-taxonomic study of the Euglenophytes
JURÁŇ, Josef
2019 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Floristic-taxonomic study of the Euglenophytes

JURÁŇ, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Biosynthesis of chlorophyll-binding proteins in cyanobacteria
BUČINSKÁ, Lenka
2019 - English
In oxygenic phototrophs, the photosynthetic machinery is located in thylakoid membrane (TM), a specialized endogenous membrane system. How TM are synthesized remains however mostly unknown. The aim of this thesis was to clarify a link between the synthesis of chlorophyll (Chl)-binding proteins, the main protein component of TM, and the formation of TM system in the model cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. During the project, the analysis of TM under various growth conditions and in Chl-deficient mutants has demonstrated that a sufficient amount of de novo produced Chl molecules is crucial for the TM biogenesis. Particularly, the synthesis of the photosystem II subunit CP47 and trimeric photosystem I appeared to be sensitive to a shortage in de novo made Chl molecules. Interestingly, a specialized ribosome-binding protein (Pam68) has been identified to facilitate the insertion of Chl molecules into CP47. The synthesis of Chl-proteins and the biogenesis of TM have been further explored in cells recovering from long-term nitrogen depletion. Using this approach, it was possible to identify a large structure in the cell cytosol, which is very likely the site of TM biogenesis, and to correlate the appearance of this structure with the restored biogenesis of Chl-binding proteins. In oxygenic phototrophs, the photosynthetic machinery is located in thylakoid membrane (TM), a specialized endogenous membrane system. How TM are synthesized remains however mostly unknown. The aim of this thesis was to clarify a link between the synthesis of chlorophyll (Chl)-binding proteins, the main protein component of TM, and the formation of TM system in the model cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. During the project, the analysis of TM under various growth conditions and in Chl-deficient mutants has demonstrated that a sufficient amount of de novo produced Chl molecules is crucial for the TM biogenesis. Particularly, the synthesis of the photosystem II subunit CP47 and trimeric photosystem I appeared to be sensitive to a shortage in de novo made Chl molecules. Interestingly, a specialized ribosome-binding protein (Pam68) has been identified to facilitate the insertion of Chl molecules into CP47. The synthesis of Chl-proteins and the biogenesis of TM have been further explored in cells recovering from long-term nitrogen depletion. Using this approach, it was possible to identify a large structure in the cell cytosol, which is very likely the site of TM biogenesis, and to correlate the appearance of this structure with the restored biogenesis of Chl-binding proteins. Keywords: Synechocystis PCC 6803; chlorophyll-binding proteins; chlorophyll biosynthesis; thylakoid membrane; biogenesis center; assembly factors; Pam68 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biosynthesis of chlorophyll-binding proteins in cyanobacteria

In oxygenic phototrophs, the photosynthetic machinery is located in thylakoid membrane (TM), a specialized endogenous membrane system. How TM are synthesized remains however mostly unknown. The aim of ...

BUČINSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus
CHODÁKOVÁ, Lenka
2019 - English
This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods enabled us to propose the architecture of circadian clockwork. We also investigated the role of several previously undescribed players in the circadian clock. Furthermore, by using molecular biology methods we focused on the involvement of core circadian clock genes in the photoperiodism. Keywords: circadian clock; circadian clock genes; photoperiodic timer; Pyrrhocoris apterus; RNAi Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus

This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods ...

CHODÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases