Number of found documents: 32276
Published from to

Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol
ŠIMSOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část seznamuje s charakteristikou vývojové etapy, do které dvouleté děti spadají. Dále obsahuje jednotlivé vývojové oblasti s důrazem na teorii vazby, teorii separace a individuace, období vzdoru a sebepojetí. Praktická část obsahuje a seznamuje s výsledky výzkumné sondy hloubkových rozhovorů vedených s učitelkami mateřských škol a rodiči dvouletých dětí. Cílem práce je zjištění důvodů vedoucí rodiče k umístění dvouletého dítěte do mateřské školy. Odkrýt problematiku adaptace a přiblížit specifika práce s dvouletými dětmi. The topic of this paper is a 2 years old child - view of parents and nursery teachers. The paper consists of a theoretical and practical part. The theoretical part will introduce characteristics of two-year-old child's development phases with an emphasis on bonding, separation and individualization theory, a period of defiance and self-discovery. The practical part will explain the findings from interviews with kindergarten teachers and parents. The aim of this paper is to explore what motivates parents to place two-year-old children into kindergarten, examine the ways of working with young children and problems of their adaptation. Keywords: dvouleté děti; potřeby dítěte raného věku; teorie separace- individuace; vzdělávání dětí do tří let; mateřská škola; a two-year-old child; the needs of young children; the individualization - separation theory; education of young children up to 3 years of age; a kindergarten Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol

Tématem bakalářské práce je dvouleté dítě v mateřské škole - pohled rodičů a učitelek mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část ...

ŠIMSOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?
HYBRANTOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade důraz na význam rituálu v životě člověka, věnuje se dřívějším a nynějším pohřebním rituálům, jejich opodstatněnému významu z psychologického hlediska. Též pojednává o místech posledního odpočinku našich předků. Třetí kapitola se zabývá etickou stránkou věci a zejména hledáním odpovědi, jaké jsou příčiny současného stavu. Poslední kapitola je zaměřena na problematiku sociální práce s pozůstalými, zabývá se doprovázením, truchlením a poradenstvím pro pozůstalé. The diploma thesis deals with the search for answering the question of people´s not saying goodbye to the deceased. The first chapter deals with the topic of dying and death in the past and compares it to the present situation. Another chapter emphasizes the significance of the ritual in human life, it deals with the early and current funeral rituals, their justified meaning from a psychological point of view. It also deals with the places of the last resting of our ancestors. The third chapter deals with the ethical aspect of this issue and, in particular, with the search for the answers, which are the cause of the current situation. The last chapter focuses on social work with survivors, deals with accompanying, mourning, and counseling help. Keywords: smrt; umírání; smrt v minulosti; smrt v současné době; pohřeb; pohřební rituály; psychologické příčiny; smutek; člověk; lidská důstojnost; svědomí; morální a etická odpovědnost; konzumní společnost; sociální práce; doprovázení; utrpení; poradenství pro pozůstalé; death; dying; death in the past; death nowadays; funerals; funeral rituals; psychological causes; sadness; humans; human dignity; conscience; moral and ethical responsibility; consumer society; social work; accompaniment; suffering; counseling help for survivors Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proč se lidé přestávají loučit se zemřelými?

Diplomová práce se zabývá hledáním odpovědi na otázku, proč se lidé přestávají loučit se zemřelými. První kapitola se věnuje tématu umírání a smrti v minulosti i v současnosti. Další kapitola klade ...

HYBRANTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty
ŠMÍD, Marek
2019 - Czech
Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude vycházet z pramenů ústředních i regionálních archivů, které se znalostí odborné literatury zasadí Bártův život do historicko-náboženských souvislostí první a druhé Československé republiky a protektorátu Čechy a Morava, přičemž v tematických blocích zrekonstruuje biskupské působení tohoto českobudějovického biskupa. Student bude pracovat analyticko-syntetickou, komparativní a heuristickou metodou, které mu umožní plasticky vykreslit Bártovo působení v adekvátním náboženském kontextu dějin 20. století. The diploma thesis will focus on the life and work of bishop Simon Barta (1864-1940) in the period 1920-1940, when this Church dignitary headed the diocese of Ceske Budejovice. It will be based on the sources of the central and regional archives, which, with the knowledge of the specialized literature, will put Barth's life in the historical and religious context of the First and Second Czechoslovak Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia, and reconstructing the bishop's activity. The student will work with analytic-synthetic, comparative and heuristic methods that will allow him to plastically portray Barth's action in an adequate religious context of the history of the 20th century. Keywords: českobudějovická diecéze; Šimon Bárta; československo-vatikánské vztahy; Pius XI.; 1920-1950; Bishop of Ceske Budejovice; Šimon Bárta; Czechoslovak-Vatican relations; Pius XI; 1920-1950 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Život a dílo českobudějovického biskupa Šimona Bárty

Diplomová práce se bude zabývat životem a dílem českobudějovického biskupa Šimona Bárty (1864-1940) v období let 1920-1940, kdy stál zmíněný církevní hodnostář v čele českobudějovické diecéze. Bude ...

ŠMÍD, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole
LITOŠOVÁ, Daniela
2019 - Czech
Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, emocionálního i fyzického. V teoretické části práce seznamuje se základními i nejnovějšími poznatky z oblasti vlivu fyzického kontaktu na vývoj dítěte. Dále se práce zabývá filozofickou myšlenkou důležitosti vzájemných kontaktů, doteků a přirozenosti v jejich uplatňování ve výchově. Praktická část zkoumá tuto problematiku z pohledu rodičů a pedagogů metodou dotazníku. Otázky byly zaměřeny na názor obou dotazovaných skupin na používání pozitivního taktilního kontaktu v mateřské škole, jeho přínos a rizika. Také byla zjišťována informovanost rodičů a pedagogů o dané problematice. The thesis discusses the importance of positive tactile contact between teacher and preschool children. It examines the positive impact of physical contact on a child's development from different views - neurological, health, social, educational, emotional and physical. Theoretical part describes fundamental and the latest studies about the effect of physical contact on a child's development. The research part of the thesis delivers a result of a survey among parents and teachers, examining opinions on physical contact in a nursery school, its benefits and risks and their awareness of the importance of touch. Keywords: pozitivní taktilní kontakt; mazlení; fyzický dotek; dítě; pedagog; rodič; mateřská škola; Positive tactile contact; cuddling; physical touch; child; teacher; parent; nursery school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pozitivní taktilní kontakt v mateřské škole

Tato závěrečná práce pojednává o významu pozitivního taktilního kontaktu na dítě. Práce objasňuje pozitivní přínos na vývoj dítěte z pohledu neurologického, zdravotního, sociálního, výchovného, ...

LITOŠOVÁ, Daniela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Sny u dětí předškolního věku
CHURÁČKOVÁ, Adéla
2019 - Czech
Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce věnuje definici, funkci, typům a psychologickým teoriím snů, dětským snům, nočním můrám a děsům. Dále práce přibližuje možnosti, jak s dětmi o snech hovořit a jak jim pomoci překonávat úzkostné stavy zapříčiněné traumatizujícím sněním. Druhá praktická část představuje kvalitativní výzkum mapující, o čem se sledovaným dětem předškolního věku zdálo a jaké mají o snech představy. Výzkum probíhal formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumným souborem bylo pět dětí ve věku 4 až 5 let. The central theme of the bachelor thesis includes a treatise on pre-school children's dreams. The final work is divided into two basic parts, theoretical and practical. In the first theoretical part the thesis deals with the definition, function, types and psychological theories of dreams, children's dreams and nightmares. In addition, the work describes how to talk to children about dreams and how to help them overcome anxiety caused by traumatic dreams. The second practical part is made of the qualitative research mapping what kinds of dreams the preschool children have and what they think about the dreams. The survey was conducted in the form of semi-structured interviews. The research group was five children aged 4-5 years. Keywords: sen; předškolní dítě; dětské sny; noční můra; úzkost; strach; dream; preschool child; children's dreams; nightmare; anxiety; fear Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Sny u dětí předškolního věku

Ústřední téma bakalářské práce zahrnuje pojednání o snech u dětí předškolního věku. Závěrečná práce je rozčleněna do dvou základních částí, teoretické a praktické. V první teoretické části se práce ...

CHURÁČKOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument
BARTUŠEK, Petr
2019 - Czech
Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost je věnována obecní kronice mapující léta 1938-1949, kterou napsala místní rodačka a spisovatelka Vlasta Javořická. Důležitou částí práce je edice této kroniky doplněná o komparaci s její téměř totožnou kopií. Kronika je charakteristická celou řadou specifik. Především se spíše než o pramen institucionální pamětní jedná o plnohodnotný ego-dokument. Analýzou obecních kronik coby ego-dokumentů, jakož i výzkumem dalších dobových pramenů, se tato práce pokouší přispět nejen k teoretické problematice kritiky historických pramenů. Rovněž se snaží rozšířit stávající poznatky k výzkumu dobové společnosti a k reflexi některých období 20. století prostřednictvím jak oficiálních obecních kronikářů, tak autorů jiných pramenů mající charakter osobní povahy. Nosnou myšlenkou je pak otázka, zda lze ego-dokumenty plnohodnotně užít k faktografickému poznání či spíše k výzkumu dějin mentalit, každodennosti, kulturních a sociálních dějin, etnografie, atd. This paper deals with the problematic of ego-documents as historical sources. The following study is based on one example of these sources regarding the municipality of Studená during the first half of the 20th century. It is mainly focused on the local chronicle depicting the period of 1938-1949 written by the native of Studená and writer Vlasta Javořická. The important part of this work is an edition of this chronical completed with the comparaison with its almost identical copy. The chronical is characteristic of a noticable amount of specificities. It is predominantly an ego-document rather than an institutional and commemorative source. Through the analysis of local chronicles (ie. ego-documents) and the study of additional sources this paper aims to contribute among others to the theoretical problematic of the criticism of the historical sources. At the same time, it shall extend the existing findings regarding the study of the society and the reflection of some periods of the 20th century thanks to the official local chroniclers as well as the authors of different sources having a similar character. The main problematic of this paper is the question whether it is possible to fully use the ego-documents for the factual learning or rather for the research of the history of mentalities, dailyness, cultural and social history, ethnography, etc. Keywords: druhá světová válka; ego-dokument; komunismus; obecní kronika; spisovatelka; Vlasta Javořická; World War II; ego-document; communism; municipal chronicle; writer; Vlasta Javoricka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spisovatelka Vlasta Javořická a dva totalitní režimy v polovině 20. století. Obecní kronika jako ego-dokument

Předkládaná práce se zabývá problematikou ego-dokumentů jakožto historických pramenů. Výzkum je proveden na příkladu těchto pramenů souvisejících s obcí Studenou poloviny 20. století. Hlavní pozornost ...

BARTUŠEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností
PLOS, Michal
2019 - Czech
Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá principem posvátnosti v katolické církvi, bylo zapotřebí nejprve rozvinout tři bloky: 1) Religionisticko-antropologická analýza magie ? v ní shrnujeme základní antroplogické názory na magii podle jednotlivých badatelů jako jsou J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, E. de Martino. Předmětem tohoto bloku byl rozbor animismu a vnitřní síly stvoření. 2) Magie jako součást náboženství ? v ní jsme přikročili rozboru obsahu pojmu magie, z jaké oblasti pochází, a jakým způsobem byl chápán v prostředí středomořské evropské kultury starého Říma, i kterak se magie diskreditovala v antickém ?pohanském? a křesťanském prostředí. 3) Zájem mudrců o fenomén magie ? posktynul prostor k dosud málo zmiňovanému problému magie ?barbarských? kmenů, jejichž věroučné tradice se staly právoplatnou součástí katolické víry. Tento blok rozvinul také ?příběh příliš? svérázných adeptů magie ?obnovené? renesanční platonské akademie, v níž působili M. Ficino a P. della Mirandola. Jejich životu a dílu jsme věnovali poněkud větší pozornost, neboť právě oni stáli u zrodu ?institucionálního? sdružení v oblasti jakéhosi ?aplikovaného? magismu v podání esoterického novoplatonismu, hermetismu a theúrgie. Na tomto místě jsme také shledali dobový předobraz pozdější české hermetické společnosti Universalia, o níž jsme se zmínili v závěru práce. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? znamená vrchol naší práce, otevírá zcela novou diskuzi v kritice magie a náboženství. Magie a křesťanské náboženství mají společný kořen, koexistují vedle sebe, navzájem se doplňují a v některých oblastech všeobecné zbožnosti se dokonce prolínají jako podmínky jedné a téže katolické víry. To open a different perspective on the still-discussed difference between Christian religion and magic is the task of this work. In order to reach the end successfully, that is, the fourth part of this thesis, which deals with the principle of sanctity in the Catholic Church, it was necessary to first develop the following three blocks. 1) Religious-anthropological analysis of magic ? in this part we summarize basic anthropological views on magic according to the individual researchers J.G. Frazer, E.B. Taylor, R.R. Marett, B. Malinowski, and E. de Martino. The subject of this section was the analysis of animism and the inner power of creation. 2) Magic as a part of religion ? in which we analysed the content of the concept of magic, the area where it came from, and how it was perceived in the environment of the Mediterranean European culture of ancient Rome, and how magic was discredited in the ancient "pagan" and Christian environment. 3) The interest of the sages in the phenomenon of magic ? has created a space for the issue of the magic of "barbaric" tribes, whose faith traditions have become a legitimate part of the Catholic faith. This section has also developed a "story of overly" peculiar magic adepts of the "restored" Renaissance Platonic Academy, in which M. Ficino and P. della Mirandola worked. We paid more attention to their life stories and work, for they themselves stood at the birth of an "institutional" association in the area of a sort of "applied" magism in the form of esoteric neoplatonism, hermetism, and theururgy. At this point we also found the historical model of the later Czech hermetic society Universalia, which we mentioned at the end of the work. 4) Ex opere operato et ex opere operantis ? it represents the peak of our work, opening a whole new discussion in the critique of magic and religion. Magic and Christian religion have a common root, they co-exist side by side, complement each other, and even blend in some areas of universal piety as conditions of one and the same Catholic faith. Keywords: teologie; antropologie; religionistika; novoplatonismus; křesťanství; magie; rituál; čarodějnictví; hereze; hermetismus; Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; posvátnost; svátosti; svátostiny; exorcismus; theology; anthropology; religion; neoplatonism; christianity; magic; ritual; witchcraft; heresy; hermetism; Marsilio Ficino; Pico della Mirandola; sacramentality; sacraments; exorcism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEOLOGIE MAGIE - Magie jako (dosud) nereflektovaná část teologie pozemských skutečností

Otevřít jiný pohled, na dosud stále diskutovaný rozdíl mezi křesťanským náboženstvím a magií - toť úkolem této práce. Abychom dospěli až ke zdránému konci, tj. ke čtvrté části práce, která se zabývá ...

PLOS, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Finanční gramotnost klientů hmotné nouze
MIKLOVÁ, Kristýna
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je poukázáno na důležitost finančního vzdělávání, jehož úroveň stanovují pro základní a střední školy Standardy finanční gramotnosti. Druhá kapitola této práce se věnuje půjčkám (obzvláště od nebankovních institucí), dluhům a i nejkrajnějšímu řešení při neplnění závazků - exekuci majetku. Následující část se zabývá zařazením oblasti hmotné nouze do Systému sociálního zabezpečení ČR, charakteristikou cílové skupiny, deskripcí jednotlivých dávek pomoci v hmotné nouzi a výčtem stavů, podle kterých lze prohlásit osobu v hmotné nouzi. V závěru práce jsou interpretována data výzkumu, který má za cíl zjistit, jakým způsobem oslovení respondenti vnímají finanční gramotnost, jaký mají vztah k penězům a jak s nimi nakládají. Výzkumným souborem jsou klienti Úřadu práce z oddělení hmotné nouze ve Žďáře nad Sázavou. The bachelor thesis is focused on financial literacy of clients in material need. The thesis is based on the theoretical background that explains the concept of money, financial literacy and its structure, and also points to the importance of financial education, the level of which is set by the Standards of financial literacy for primary and secondary schools. The second chapter of this thesis deals with loans (especially from non-banking institutions), debts and the most extreme solution for non-fulfillment of obligations - the seizure of property. The following part deals with the inclusion of material need in the Social security system in CR, the characteristics of the target group, the description of individual benefits in material need and the list of situations in which the person can be declared in material need. At the end of the thesis, research data is interpreted to find out how respondents perceive financial literacy, how they relate to and how they deal with money. The research group is the clients of the Labor Office of the department of material need in Žďár nad Sázavou. Keywords: peníze; finanční gramotnost; percepce; vzdělání; zodpovědnost; standardy; nebankovní instituce; dluhy; exekuce; hmotná nouze; money; financial literacy; perception; education; responsibility; standards; non-banking institutions; debts; execution; material need Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Finanční gramotnost klientů hmotné nouze

Bakalářská práce je zaměřena na finanční gramotnost klientů hmotné nouze. Práce vychází z teoretických východisek, která vysvětlují pojem peněz, finanční gramotnosti a její struktury, a dále je ...

MIKLOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hledání pedagogických alternativ - Waldorfská škola z pohledu rodičů
ČERNOVSKÁ, Klára
2019 - Czech
Ústředním tématem diplomové práce je alternativní školství. Cílem je ozřejmit rodičovský postoj, který stojí za výběrem alternativní školy, konkrétně školy waldorfské. V teoretické části budou ozřejměny nejdůležitější pojmy, které umožní čtenáři hlubší vhled do problematiky. Praktická část bude realizována na základě kvalitativních výzkumných postupů, zejména polostrukturovanými a nestrukturovanými rozhovory s rodiči. Budu se také opírat o vlastní zkušenosti z praxe na těchto školách. The subject of my master thesis is alternative school education. The main aim is to describe the parent's motivation for choosing alternative school education, specficially Waldorf school education. In the theoretical part the most important concepts will be defined which will provide a deeper insight into the issue. The practical part is carried out using qualitative research methodology, especially semi-??/ unstructured interviews with parents. I will also use my own experiences of having worked at these schools. Keywords: Alternativa; alternativní školství v ČR; waldorfská škola; výchova; vzdělávání.; The alternative; the alternative education in Czech Republic; the waldorfs school; the enviromental; the education. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hledání pedagogických alternativ - Waldorfská škola z pohledu rodičů

Ústředním tématem diplomové práce je alternativní školství. Cílem je ozřejmit rodičovský postoj, který stojí za výběrem alternativní školy, konkrétně školy waldorfské. V teoretické části budou ...

ČERNOVSKÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele
MIKULÁŠEK, Josef
2019 - Czech
Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými dějinami v letech 1890 až 1967, přehledem papežů a teologického myšlení v letech 1878 až 1978. Dále si podrobně všímá jednotlivých životních etap Kubešova života, jeho rodinného prostředí, středoškolských studií v Hradci Králové, teologických studií a kněžského působení v Praze, vstupu do řehole a jeho činnosti v řádu Tovaryšstva Ježíšova. Sleduje Kubešovy osudy v komunistických centralizačních klášterech, na Moravci, krátké působení v Bukovince a nakonec nucený pobyt v Břežanech u Znojma. Následně rozebírá Kubešovo teologické knižní a časopisecké dílo a jeho přínos tehdejší i pozdější době. V závěru disertace je všeobecné zhodnocení a význam Kubešovy osobnosti v rámci českých církevních a řádových dějin 20. století. Téma disertační práce je zpracováno především na základě archivních pramenů, Kubešových drobných autobiografických vzpomínek, ústních i písemných svědectví pamětníků a v neposlední řadě za použití sekundární literatury. Druhá část disertační práce obsahuje 182 textových příloh a 2 obrazové přílohy, které jsou nezbytným a logickým doplnění celkového obrazu života, působení a přínosu osobnosti Konráda Maria Kubeše. This dissertation in its first part inquires the life and work of Konrád Maria Kubeš (1890? 1967), a people?s missionary, a preacher, an excercitator and a deep devotee of the Marian cult. It is introduced with the socio-political history in 1890?1967, with the overview of the Popes and theological thinking between 1878 and 1978. Next, it looks in detail into each period of Kubeš?s life, his family background, high school studies in Hradec Králové, his theological studies in Prague, his entry into the monastic order and his activities in Society of Jesus. The dissertation pursues Kubeš?s life story in communist centralization monasteries, in Moravec, his short work in Bukovinka and finally his forced stay in Břežany near Znojmo. Afterwards, it analyses Kubeš?s theological work published in books and journals, as well his historical contribution. The final part of the dissertation evaluates Kubeš?s personality and his significance in the context of the Czech religious and monastic history of the 20th century. The author based his thesis primarily on archival recources, Kubeš?s short autobiographical memories, oral and written witnesses of his contemporaries and last but not least on secondary literature. The second part of the dissertation contains 182 text apendixes and 2 pictorial apendixes which are make up an indispensable and logical supplement to the whole picture of the life, work and contribution of Konrád Maria Kubeš. Keywords: Konrád Maria Kubeš (1890?1967); biografie; jezuité; společenské a politické poměry; papežství; teologické myšlení; církevní život; řeholní život; komunistická perzekuce; Československo; 19.?20. století; Konrád Maria Kubeš (1890?1967); biography; Jesuits; social and political conditions; papacy; theological thinking; ecclesiastical life; monastic life; communist persecution; Czechoslovakia; 19th?20th centuries Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ŽIVOT A DÍLO KONRÁDA MARIA KUBEŠE, T. J. (1890-1967) misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele

Disertační práce se v první části zabývá životem a dílem jezuity Konráda Maria Kubeše (1890?1967), misionáře, kazatele, exercitátora a hlubokého mariánského ctitele. Je uvedena společensko?politickými ...

MIKULÁŠEK, Josef
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases