Number of found documents: 15613
Published from to

Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích. The diploma thesis deals with the implementation of playing the recorder in Music lessons in primary education at elementary schools. It observes the runnings of lessons and pupils' final abilities. A brief description of children's musical development can be found in the theoretical part. It is followed by an introduction to Music education. Important chapters on the recorder, its history, playing techniques and various teaching methods are included. Several publications about teaching the recorder are presented at the end of the theoretical part. Teachers can get inspired by them for their lessons of Music. The thesis contains ten lessons that have been created and then put into practice. Each lesson introduces my own methodology and a worksheet with pictures and sheet music, feedbacks and recommended adjustments or changes. The aim of the diploma thesis is to find out whether it is possible for learners to learn playing the recorder in lessons with a high number of pupils. Therefore, the thesis also shows results of the research. The results are confirmed by the final abilities of pupils after the Music lessons. Keywords: hudební výchova; zobcová flétna; hra na hudební nástroj; výukové lekce; music education; recorder; playing a musical instrument; lessons Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt ...

BINKOVÁ, Adriana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Využití únikových her ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ
CACKOVÁ, Ivana
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá možností využití únikové hry ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce je vytvoření tří výukových aktivit využívajících metodu únikové hry. Předkládaná práce je tvořena dvěma částmi, části teoretické a z ní vycházející části praktické. Teoretická část má za úkol vymezit únikovou hru jako formu didaktické hry a možnosti jejího využití ve výuce, zvláště pak ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Tato část věnuje pozornost také obecným informacím týkajících se únikové hry (jako je historie, druhy únikových her aj.). Praktická část obsahuje tři vytvořené aktivity využívající metodu únikové hry a jiných metod (např. questing, geocaching, QR kódy a metodu BYOD), jejich metodiku, realizaci a následnou reflexi. The diploma thesis deals with the potential use of Escape Games in Teaching Geography at lower secondary school. The main aim of the diploma theses is the creation of three educational activities using the method of Escape Game. The presented thesis consists of two parts, the theoretical part and the practical part based on it. The goal of theoretical part is to define Escape game as a kind of didactical game and its potential uses in teaching, especially in teaching Geography at lower secondary school. This part also gives attention to general information about the Escape Game (such as its history, its kinds etc.) The practical part contains the three created activities using the method of Escape Game and other methods (for example questing, geocaching, QR codes and the method of BYOD), its methodology, realisation and the following reflexion. Keywords: úniková hra; výuka zeměpisu; výukové aktivity; gamifikace; escape game/ escape room; teaching geography; educational activities; gamification Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití únikových her ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá možností využití únikové hry ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce je vytvoření tří výukových aktivit využívajících metodu únikové hry. Předkládaná práce je ...

CACKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Akvárium. Výtvarná řada pro 1. stupeň ZŠ
ZELENDOVÁ, Markéta
2024 - Czech
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu, respektive výtvarné řady s názvem AKVÁRIUM, která byla zrealizována v rámci lekcí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se tématu a zpracovává je na základě dostupné literatury. Projektová část diplomové práce se skládá z jedenácti navržených výtvarných lekcí. Dále se věnuje dokumentaci, realizaci a reflektování navržených vyučovacích jednotek. Diplomová práce je doplněna o obrazové přílohy vztahující se k teoretické části, fotodokumentaci lekcí a navržené strukturované přípravy. The presented theoretical and project diploma thesis was aimed at developing an art project AQUARIUM, during the Art Education lessons in the first level of elementary school. It is structured in two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part defines the therms and processes available literature on the topic. The project part of the thesis consists of eleven proposed art lessons and also deals with the documentation, implementation and reflection of the proposed teaching units. The diploma thesis is followed with pictorial annexes related to the theoretical part, photo documentation of lessons and proposed structured preparation. Keywords: výtvarný projekt; výtvarná výchova; akvárium; voda; art project; art education; aquarium; water Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Akvárium. Výtvarná řada pro 1. stupeň ZŠ

Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu, respektive výtvarné řady s názvem AKVÁRIUM, která byla zrealizována v rámci lekcí výtvarné výchovy na ...

ZELENDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ
ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
2024 - Czech
Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a projektovou část. Teoretická část přináší ideové ukotvení práce a definuje její význam v didaktice výtvarné výchovy. Praktická část se inspiruje vybranými japonskými umělci a přináší výtvarnou řadu, ze které je možné použít jednotlivé lekce pro zpestření výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ, a předat tím žákům vhled do japonského umění a zároveň je seznámit s japonskou kulturou a zajímavými technikami. The aim of the thesis "Contemporary Japanese art as a source of inspiration for art activities at primary school" is to present contemporary Japanese art as an inspirational topic for art education. The work is divided into theoretical and project part. The theoretical part presents the ideological anchor of the work and defines its importance in the didactics of art education. The practical part takes inspiration from selected Japanese artists and presents an art series from which individual lessons can be used to enrich art education at primary school level 1, thus giving pupils an insight into Japanese art and at the same time introducing them to Japanese culture and interesting techniques. Keywords: Japonsko; umění; výtvarná výchova; inspirace; 1. stupeň ZŠ; Japan; art; art education; inspiration; Primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ

Cílem práce "Současné japonské umění jako inspirační zdroj výtvarných činností na 1. stupni ZŠ" je představit současné japonské umění jako inspirativní téma pro výuku výtvarné výchovy. Práce je ...

ŠAFÁŘOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Osud hradů a zámků po roce 1989 v okresech Tábor, Český Krumlov a Prachatice
DŘEVOVÁ, Lenka
2024 - Czech
Diplomová práce se bude zabývat osudem hradů a zámků ve třech okresech Jihočeského kraje, jednom vnitrozemském a dvou pohraničních nacházejících se v oblasti bývalých Sudet. V teoretické části práce budou rozebrány tři základní aspekty ovlivňující jejich historický vývoj - úloha památkové péče, návštěvnost památkových objektů a vlastníci hradů a zámků. Ve výzkumné části vytvořím databázi dosud existujících hradů a zámků ve vybraných okresech. Následovat bude představení pěti vybraných objektů, složené ze stručné historie a popisu dějinného vývoje zámku či hradu ve 20. století, který měl značný vliv na jeho polistopadový stav. Cílem práce je zmapování osudu hradů a zámků ve třech zkoumaných okresech a také detailní popis pěti vybraných historických objektů. The thesis will deal with the fate of castles and chateaus in three districts of the South Bohemian Region, one inland and two border districts located in the area of the former Sudetenland. In the theoretical part of the thesis, three basic aspects influencing their historical development will be discussed - the role of conservation, the number of visitors and the owners of the castles and chateaux. In the research part I will create a database of still existing castles and palaces in selected districts. This will be followed by a presentation of the five selected objects, consisting of a brief history and a description of the historical development of the castle or chateau in the 20th century, which had a significant impact on its post-war status. The aim of the thesis is to map the fate of castles and chateaux in the three districts under study, as well as to provide a detailed description of the five selected historic buildings. Keywords: hrady; zámky; 1989; turismus; památková péče; majitelé hradů a zámků; castles; chateaux; 1989; tourism; conservation; owners of castles and chateaux Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Osud hradů a zámků po roce 1989 v okresech Tábor, Český Krumlov a Prachatice

Diplomová práce se bude zabývat osudem hradů a zámků ve třech okresech Jihočeského kraje, jednom vnitrozemském a dvou pohraničních nacházejících se v oblasti bývalých Sudet. V teoretické části práce ...

DŘEVOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Výživové zvyklosti, sebepojetí a poruchy příjmu potravy u aktivně sportujících dívek
BZONKOVÁ, Aneta
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání výživových zvyklostí a sebepojetím u aktivně sportujících dívek. Teoretická část se zabývá výživou, teorií specifických výživových potřeb u sportovců a popisuje vybrané faktory, které mají vliv na vnímání vlastního těla u těchto dívek. Mezi tyto faktory jsou zahrnuty výživové návyky, rodinné zázemí, aktivita dívek na sociálních médiích a sebehodnotící jídelní psychopatologie. Diplomová práce má za cíl zjistit potencionální výskyt poruch příjmu potravy v souvislosti s výše zmíněnými faktory. Praktická část je koncipována jako kvantitativní dotazníková studie. This thesis focuses on the investigation of nutritional habits and self-concept in active sporting girls. The theoretical part deals with nutrition, the theory of specific nutritional needs in sportsgirls and describes selected factors that influence the perception of their own body by these girls. These factors include nutritional habits, family background, girls' social media activity, and self-bodyimage. This thesis aims to determine the potential occurrence of eating disorders in relation to the mentioned factors. The practical part is designed as a quantitative survey study. Keywords: výživa; sebepojetí; body image; poruchy příjmu potravy; jídelní zvyklosti; nutrition; self-perception; body image; eating disorders; nutritional psychopatology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výživové zvyklosti, sebepojetí a poruchy příjmu potravy u aktivně sportujících dívek

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání výživových zvyklostí a sebepojetím u aktivně sportujících dívek. Teoretická část se zabývá výživou, teorií specifických výživových potřeb u sportovců a popisuje ...

BZONKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Induktivní výuka gramatiky anglického jazyka na 1. stupni základní školy
BÁRTŮ, Lucie
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Induktivní výuka gramatiky anglického jazyka na 1. stupni základní školy

BÁRTŮ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Chov hospodářsky užitečných přežvýkavců v ČR - výukový program pro 2. stupeň základních škol
DVOŘÁKOVÁ, Pavla
2024 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chov hospodářsky užitečných přežvýkavců v ČR - výukový program pro 2. stupeň základních škol

DVOŘÁKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Hranice demokracie jako výzva ve výuce občanské výchovy
JINDRA, Martin Elíša
2023 - Czech
Diplomová práce je věnována didaktické transformaci politologického tématu hranic demokracie aplikované ve výuce výchovy k občanství (VkO). Obsahuje teoretickou (politologickou) a praktickou (didaktickou) část. V teoretické části práce analyzuje populistický přístup vládnutí některých současných politiků, kteří se ve své konkrétní zemi dostali k moci, a následky jejich vlády na demokratické fungování státních institucí. Pro tento účel byly vybrány tři příklady - Andrej Babiš (ANO 2011), Donald J. Trump (Republican Party) a Recep Tayyip Erdo?an (AK PARTi). Text navazuje syntézou získaných poznatků, čímž vytváří profil nedemokratického populisty, mimo to analyzuje průniky tématu s RVP ZV, učebnicemi internetovými materiály. V praktické části jsou politologická data didakticky transformována do výuky tématu ve výchově k občanství v alternativní škole, finálně je tato výuka upravena na dvouhodinovou lekci hranic demokracie. The master's thesis objective is a didactic transformation of the political science theme boundaries of democracy in civic education. It contains a theoretical (political sciences) and a practical (didactic) part. The theoretical part of the work analyses the populist approach to governance of certain current politicians who gained a vast amount of political power in their state. Three examples were chosen for this purpose: Andrej Babiš (ANO 2011), Donald J. Trump (Republican Party), and Recep Tayyip Erdo?an (AK PARTi), their characteristics are merged to make a populist politician dangerous for the democratic establishment. In the practical part, these data are didactically transferred to teaching civic education. It analyses textbooks and internet manuals for teachers. The thesis end with teaching of the given topic in an alternative school and transferring that experience into a methodical lecture for teaching the boundaries of democracy. Keywords: Hranice demokracie; Výchova k občanství; Didaktická transformace; Populismus; Boundaries of democracy; Civic education; Didactic transformation; Populism Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hranice demokracie jako výzva ve výuce občanské výchovy

Diplomová práce je věnována didaktické transformaci politologického tématu hranic demokracie aplikované ve výuce výchovy k občanství (VkO). Obsahuje teoretickou (politologickou) a praktickou ...

JINDRA, Martin Elíša
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Využití materiálů na bázi dřeva ve vybraných lekcích výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.
FARKAŠOVÁ, Lucie
2023 - Czech
Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem "Využití materiálů na bázi dřeva", který byl realizován v rámci předmětu výtvarné výchovy na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá především technickým a technologickým hlediskem dřeva a materiálů na jeho bázi, neboť základní odborné znalosti jsou nezbytné pro práci s jakýmikoliv materiály. Praktická část obsahuje experimentální workshop, který posloužil k ověření teoretických východisek a zároveň jako experiment nových či neobvyklých výtvarných technik práce s danými materiály. Dále obsahuje provedení projektu, jenž byl rozdělen do devíti lekcí. Tyto lekce byly uskutečněny se žáky šesté třídy základní školy Mníšek pod Brdy. Výsledky žákovských prací jsou zdokumentovány a jsou taktéž součástí této kvalifikační práce. This thesis is a theoretical and practical exploration of an art project titled: "The Use of Wood-based Materials". The project was conducted within the framework of art education at the second level of primary school. The theoretical section focuses on the technical and technological aspects of wood, and wooden materials. This knowledge is considered fundamental for working with any material in an artistic context. The practical component of the project involved an experimental workshop that served as a way to test the theoretical background and experiment with new or unusual artistic techniques of working with the given materials. The project was executed over a certain nine of lessons, and these lessons were conducted with pupils of the sixth grade at Mníšek pod Brdy primary school. The results of the pupils' work were documented and are included in this qualification work. Keywords: Dřevo; materiály na bázi dřeva; výtvarná výchova; projektové vyučování.; Wood; wood-based materiáls; art lesson; project-based learning (PBL) Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití materiálů na bázi dřeva ve vybraných lekcích výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.

Diplomová práce teoreticko-projektového charakteru se zabývá zpracováním výtvarného projektu s názvem "Využití materiálů na bázi dřeva", který byl realizován v rámci předmětu výtvarné výchovy na ...

FARKAŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases