Number of found documents: 1455
Published from to

Enhancement of fish communities, improvement of sampling and stock assessment in lakes and reservoirs.
RIBEIRO DE MORAES, Karlos
2024 - English
This Ph.D. thesis focuses on fish habitats, how we can improve their natural complexity, and how we can improve techniques to survey these habitats. With increasing human activities affecting freshwater ecosystems due to human population growth and industrial expansion, it is crucial to study environmental changes, their impacts, and ways to mitigate damage. As many biotic and abiotic factors can influence the health and diversity of the community, for our study, we focused on habitat definition and complexity, and the effect of fishery management. Paper (I) focuses on the transition between littoral (shallow areas) and pelagic (open water) habitats and their impact on fish communities. The littoral zone, typically the most intricate segment of a water body, serves as the primary habitat for a significant portion of the fish community and species diversity. However, its spatial extent is very limited. Littoral delimitation is important for obtaining a true picture of the fish community composition and for its sustainable management decisions. Paper (II) investigated the impact of protected areas on fish populations in the Lipno reservoir in the Czech Republic, specifically focusing on the abundance, biomass, standard length, and diversity indices. Protected areas have legislation that reduces or stops certain anthropological impacts to help recover the ecosystem. These areas are normally linked to spawning areas, feeding grounds, or rare species and are vital for the restoration and proliferation of specific environments. In our case, we revealed more and larger predatory fish in protected and low anthropological impact areas. Paper (III) tests the introduction of artificial habitats, which are man-made structures or environments created to provide additional habitats and support for various organisms. Despite efforts to restore habitats to their natural states, there are instances where complete restoration is challenging. In particular, water bodies are subjected to significant anthropogenic alterations, such as reservoirs. In such instances, the introduction of artificial habitats has emerged as a solution to rapidly enhance the complexity of these environments. In Lipno reservoir, artificial floating islands attracted young-of-the-year of common species. Keywords: Fish management; Anthropogenic impact; Spatial distribution; Habitat use; Habitat restoration; Stock enhancement; Protected areas; Artificial Habitat Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Enhancement of fish communities, improvement of sampling and stock assessment in lakes and reservoirs.

This Ph.D. thesis focuses on fish habitats, how we can improve their natural complexity, and how we can improve techniques to survey these habitats. With increasing human activities affecting ...

RIBEIRO DE MORAES, Karlos
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Reverse Janzen-Connell effects in New Guinean ant-plants
ZAHRA, Shafia
2024 - English
In this thesis, I investigate the presence of reverse Janzen-Connell effects in ant-plant communities in Papua New Guinea. Janzen-Connell effects help to explain species diversity maintenance by focusing on natural enemies' role in controlling plant distributions. It is postulated that spillover of enemies near adult plants reduces seedling survival, promoting coexistence and diversity. Conversely, reverse Janzen-Connell effects occur when mutualists enhance survival near conspecific adults, potentially creating larger recruitment zones leading in the extreme to species monodominance. I use a combination of observation and ant exclusion experiments, as well as spatial analysis to explore reverse Janzen-Connell effects. Ant-plant interactions, particularly myrmecophytic ones, show moderate species specificity, a key assumption of classic Janzen-Connell effects. Mutualistic ants enhance plant viability by eliminating herbivores and pathogens, reducing damage, and optimizing photosynthesis. I also explore the specificity of myrmecophytic systems compared to other ant-plant interactions across environments using a data collation approach. I speculate that reverse Janzen-Connell effects can be observed in ant-plant mutualisms, ectomycorrhizal fungi, and plants. I also found through a global meta-analysis that myrmecophytic networks are the most specialized, with specialisation being driven by network type rather than environmental factors. Thus, myrmecophytes are a suitable system to explore the presence of reverse Janzen-Connell effects. Spatial analysis showed the presence of reverse Janzen-Connell effects in plants in seedlings of Meliaceae family and less strongly in adults. In the ant exclusion experiments, conspecific saplings exhibited higher survival and growth, but this was not related to the treatment itself meaning the plants are potentially benefiting from root fungi from adult conspecifics. Saplings with ant patrolling had better survival, although caution is needed due to small sample size. Lastly, I found that ant inhabitation positively influenced growth in older ant-plants, but this was not linked to local ant-plant density, and leaf loss from herbivory was lower when saplings were near adult conspecifics, possibly due to protective volatiles. Taken together this suggests some weak evidence for reverse JanzenConnell effects in the lowland rainforest of Papua New Guinea. Keywords: Ant-plants interaction; Papua New Guinea; Rypasora amplifolia; network specialization; Janzen-Connell effect; Reverse Janzen Connell effect; meta-analysis; Myrmecophytic. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Reverse Janzen-Connell effects in New Guinean ant-plants

In this thesis, I investigate the presence of reverse Janzen-Connell effects in ant-plant communities in Papua New Guinea. Janzen-Connell effects help to explain species diversity maintenance by ...

ZAHRA, Shafia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Struktura a funkce rostlinné kutikuly ve vztahu k zásobení listu oxidem uhličitým
JANOVÁ, Jitka
2024 - English
V této práci nebyla rostlinná kutikula považována pouze za ochrannou bariéru proti ztrátě vody, ale za dynamickou strukturu, která odráží podmínky prostředí a může nést informace o koncentraci CO2 a jejího gradientu v listu. Pomocí izotopového složení epikutikulárního vosku jsme určili koncentraci CO2 v chloroplastech a gradient CO2 napříč listem hypo- a amfistomatických rostlin, otestovali jsme tento nový model na listech s odlišnou anatomickou strukturou a popsali dynamiku obnovy epikutikulárních vosků mladých a dospělých listů. In this thesis, plant cuticle was not considered only as a protective barrier agains water loss, but as a dynamic structure that reflects environmental conditions and may carry a trace of CO2 concentration and its gradient within the leaf. We used the isotopic composition of epicuticular wax to reveal concentration of CO2 in chloroplasts and gradient of CO2 across the leaf of hypo- and amphistomatous plants, tested this new model in leaves with distinct anatomical structures and described the dynamics of epicuticular wax renewal in young and mature leaves. Keywords: izotopy uhlíku; difúze CO2; vývoj kutikuly; epikutikulární vosky; výměna plynů; anatomie listů; listová kutikula; listový mezofyl; mezofylová vodivost; regenerace vosků Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Struktura a funkce rostlinné kutikuly ve vztahu k zásobení listu oxidem uhličitým

V této práci nebyla rostlinná kutikula považována pouze za ochrannou bariéru proti ztrátě vody, ale za dynamickou strukturu, která odráží podmínky prostředí a může nést informace o koncentraci CO2 a ...

JANOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp
STECHKINA, Taisiya
2024 - English
Tato diplomová práce je věnována problematice vlivu koncentrace spermií kapra obecného (Cyprinus carpio) při zmrazování na výsledky kryokonzervace. Během experimentu bylo použito sedm koncentrací spermií a byly testovány dvě různé metody ředění spermatu (pomocí seminální plazmy a pomocí kryoprotekčního média) pro určení přímého vlivu koncentrace buněk ve vzorcích a pro současné testovaní eventuálního pozitivního účinku přítomnosti semenné plazmy během kryokonzervace na kryorezistenci spermií. Tato studie potvrdila předpoklad, že kvůli mezibuněčným interakcím tvoří koncentrovanější vzorky po rozmrazení menší procento živých buněk než vzorky zmražené při nižších koncentracích, přitom parametry pohyblivosti spermií mimo rychlosti pohybu nebyly významně ovlivněny odlišnou koncentrací. Nízké přežití buněk v případě použití koncentrovaného spermatu je kompenzováno původně velkým počtem spermií ve vzorku. a obsah spermií v těchto vzorcích je dostatečný pro úspěšné oplození, zejména při použití vysokého poměru spermií na jikru během procesu fertilizace. V tomto případě menší objem spermií ve srovnání s nízko koncentrovanými vzorky může být použit, což je výhodné z hlediska úspory prostoru potřebného ke skladování kryobiologických kontejnerů, chemikálií a práce. Z hlediska optimalizace procesu kryokonzervace by mohlo být doporučeno použití vysoce koncentrovaných vzorků spermatu. Součásti této práce bylo rovněž vypracování spektrofotometrické metody pro měření koncentrace ve vzorcích spermatu kapra obecného. Byla zjištěna silná korelace mezi absorbancí a koncentrací spermií vypočtenou pomocí Bürkerovy počítací komůrky a byla odvozena rovnice tohoto vztahu. Výsledkem je potvrzení možnosti využití této metody jako alternativy k široce používané metodě počítaní koncentrace spermií hemocytometrem, nicméně některá další vylepšení této metody nejsou vyloučena. The current work is devoted to the study of the influence of common carp (Cyprinus carpio) sperm concentration during freezing on cryopreservation outcomes. During the experiments, seven concentrations of sperm were used. Two different approaches of sperm dilution (using seminal plasma or cryoprotective medium) were tested to directly determine the impact of cell concentration in solutions and simultaneously to test an additional positive effect of seminal plasma presence during cryopreservation on sperm cryoresistance. This study confirmed the assumption that, due to close cell-to-cell interactions, more concentrated samples after thawing account for a smaller percentage of living cells than low-concentrated samples, while different densities didn't significantly affect other motility parameters of sperm, except velocity. However, the low motility is compensated in the case of using concentrated sperm by the initially large number of spermatozoa in these samples, and the sperm content in such samples is sufficient for successful fertilization, especially when using a high sperm per egg ratio during the fertilization process. In this case, a lower volume of sperm is required in comparison to low-concentrated samples, which is beneficial in terms of saving cryostorage space, chemicals, and work. Therefore, from the considerations of optimization, the use of highly concentrated sperm samples can be offered. As a part of this work, an elaboration of the spectrophotometry method for the estimation of common carp sperm concentration was carried out. A strong correlation was obtained between absorbance and sperm concentration calculated using the Bürker counting chamber, and an equation of this relation was deduced. The results confirm the possibility of using this method as an alternative to the widely used method of counting sperm concentration with a haemocytometer, however, some further improvements of the method remain possible. Keywords: Klíčová slova: kryokonzervace; kapr obecný (Cyprinus carpio); koncentrace spermatu; pohyblivost spermií; výsledky oplození Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Influence of sperm density on outcomes of cryopreservation in carp

Tato diplomová práce je věnována problematice vlivu koncentrace spermií kapra obecného (Cyprinus carpio) při zmrazování na výsledky kryokonzervace. Během experimentu bylo použito sedm koncentrací ...

STECHKINA, Taisiya
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

The role of electroactive organisms in biomineralization reactions involving transition metals, nitrogen and humic substances under suboxic/anoxic conditions
VALERO, Astolfo
2024 - English
Electroactive microorganisms sustain their respiratory metabolisms by retrieving or transferring electrons to extracellular conductive particles. Electroactive metabolisms based on iron respiration can trigger the precipitation of Fe(III)-oxyhydroxides or changes in their crystallinity. Iron biomineralization has a sound effect on the geochemical cycles of elements because it also influence the solubility of other elements such as phosphorus and arsenic. Thus, siderophile elements are removed from solution within precipitated particles or they are released back after mineral stabilization. However, major insights are often deduced by studying lab isolates of model microorganisms and using simplified substrates. This does not reflect environments where the presence of redox stratification boosts the overlapping of nitrogen- and iron-based metabolisms and interspecies interactions regarding thermodynamics constraints of minimal energetic loss for microbial respiration. For example, reactive nitrogen species (i.e., nitrate and ammonia) serve as alternative electron sources as sinks during iron biomineralization in nature. This can be also furthered by the presence of re-oxidable moieties of humic substances, which are used as electron shuttlers to reach extracellular materials. Therefore, this doctoral research aimed to describe how the availability of redox-reactive humic substances and reactive nitrogen species, as alternative electron donors or acceptors, affect electroactive metabolisms and linked iron biomineralization in the anoxic water column of a redox-stratified lake with high metal load (Lake Medard, NW Czech Republic). This was addressed by assessing the geochemical and hydrobiological features of the uppermost layers of sediment and the redox-stratified ferruginous water column of Lake Medard, and then, (ii) using the resulting dataset as input conditions in bioelectrochemical experiments to model the lake's biomineralization reactions by inducing microbe-mineral interactions under controlled electric potentials. Electroactive microorganisms sustain their respiratory metabolisms by retrieving or transferring electrons to extracellular conductive particles. Electroactive metabolisms based on iron respiration can trigger the precipitation of Fe(III)-oxyhydroxides or changes in their crystallinity. Iron biomineralization has a sound effect on the geochemical cycles of elements because it also influence the solubility of other elements such as phosphorus and arsenic. Thus, siderophile elements are removed from solution within precipitated particles or they are released back after mineral stabilization. However, major insights are often deduced by studying lab isolates of model microorganisms and using simplified substrates. This does not reflect environments where the presence of redox stratification boosts the overlapping of nitrogen- and iron-based metabolisms and interspecies interactions regarding thermodynamics constraints of minimal energetic loss for microbial respiration. For example, reactive nitrogen species (i.e., nitrate and ammonia) serve as alternative electron sources as sinks during iron biomineralization in nature. This can be also furthered by the presence of re-oxidable moieties of humic substances, which are used as electron shuttlers to reach extracellular materials. Therefore, this doctoral research aimed to describe how the availability of redox-reactive humic substances and reactive nitrogen species, as alternative electron donors or acceptors, affect electroactive metabolisms and linked iron biomineralization in the anoxic water column of a redox-stratified lake with high metal load (Lake Medard, NW Czech Republic). This was addressed by assessing the geochemical and hydrobiological features of the uppermost layers of sediment and the redox-stratified ferruginous water column of Lake Medard, and then, (ii) using the resulting dataset as input conditions in bioelectrochemical experiments to model the lake's biomineralization reactions by inducing microbe-mineral interactions under controlled electric potentials. Keywords: extracellular electron transfer; biogeochemistry; ferruginous lakes; iron oxyhydroxides; electromicrobiology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The role of electroactive organisms in biomineralization reactions involving transition metals, nitrogen and humic substances under suboxic/anoxic conditions

Electroactive microorganisms sustain their respiratory metabolisms by retrieving or transferring electrons to extracellular conductive particles. Electroactive metabolisms based on iron respiration ...

VALERO, Astolfo
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"
NWEZE, Julius Eyiuche
2024 - English
This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. Keywords: Millipedes; Epibolus pulchripes; Glomeris connexa; hindgut; microbes; virsues; plant litter; methane; metagenomics; metatranscriptomics; RNA-SIP; CARD-FISH; polysacchride degradation; nitrogen cycling; sulphur cycling; acetogenesis; urolytic bacteria; protists Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"

This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on ...

NWEZE, Julius Eyiuche
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Onomasiological Analysis of English Bahuvrihi Compounds
MIKSA, Tomáš
2024 - English
Téma této diplomové práce je Onomaziologická analýza anglických bahuvrihi kompozit. V této diplomové práci je vysvětleno, co jsou bahuvrihi kompozita a také jsou popsány jejich hlavní rysy. Dále je vysvětleno, čím se zabývá jazykovědná nauka zvaná onomaziologie. V další části této diplomové práce jsou uvedeny konkrétní druhy rysů lidí či jiných entit, na které lze v angličtině poukázat s využitím bahuvrihi kompozit. Rovněž jsou uvedena morfologická schémata, podle kterých jsou bahuvrihi kompozita tvořena na základě toho, na který konkrétní druh rysu lidí či jiných entit mají poukazovat. Poté je výzkum zaměřen na způsoby, jakými bahuvrihi kompozita mohou být vytvořena tak, aby poukazovala na některý z uvedených druhů rysů lidí, případně jiných entit. Jakými způsoby lze v angličtině vytvářet bahuvrihi kompozita, aby poukazovala na kterýkoli z uvedených druhů rysů lidí či jiných entit, je ukázáno na konkrétních příkladech již existujících bahuvrihi kompozit. The topic of this thesis is Onomasiological Analysis of English Bahuvrihi Compounds. In this thesis it is explained what bahuvrihi compounds are, and their main properties are described. Subsequently, it is explained what the branch of linguistics known as onomasiology is concerned with. Furthermore, in this thesis it is observed to what concrete types of characteristics of human or non-human entities bahuvrihi compounds may draw attention. It is also observed what morphological schemas bahuvrihi compounds may follow, depending on the type of a characteristic of human or non-human entities to which they are meant to bring attention. Also, it is observed how bahuvrihi compounds may be created so that they would draw attention to those types of characteristics. Each of the manners in which bahuvrihi compounds may be created so that they would draw attention to any of the given types of characteristics is shown on concrete already existent bahuvrihi compounds. Keywords: bahuvrihi kompozitum; onomaziologie; morfologické schéma; konceptualizace; lingvistické kódování Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Onomasiological Analysis of English Bahuvrihi Compounds

Téma této diplomové práce je Onomaziologická analýza anglických bahuvrihi kompozit. V této diplomové práci je vysvětleno, co jsou bahuvrihi kompozita a také jsou popsány jejich hlavní rysy. Dále je ...

MIKSA, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Assessment of Long-Term Soil Loss on Selected Slopes Using the USLE Equation
SUTTIKHANA, Itthanan
2024 - English
Tato studie představuje hodnocení dlouhodobé ztráty půdy na vybraných svazích jak v České republice, tak v Thajsku, využívající Univerzální rovnici ztráty půdy (USLE). Eroze půdy představuje významné ohrožení zemědělské produktivity a environmentální udržitelnosti po celém světě, což zdůrazňuje důležitost porozumění dynamice eroze a provádění účinných opatření ke snížení jejího dopadu. Výzkum se zaměřuje na experimentální plochy v jihočeském regionu České republiky a v oblasti Sad?o v Thajsku, zkoumá faktory přispívající k erozi půdy a hodnotí účinnost praktik ochrany půdy. Výsledky ukazují významné rozdíly v míře eroze půdy mezi oběma regiony, ovlivněné různými environmentálními podmínkami, způsoby využití půdy a topografickými rysy. Navzdory komplexním opatřením k ochraně půdy doporučeným Úřadem pro rozvoj půdy v Thajsku přetrvávají výzvy v provádění z důvodu omezených zdrojů a odbornosti. Studie zdůrazňuje naléhavou potřebu na míru šitých strategií ochrany půdy k řešení specifických výzev, kterým čelí každý region. Integrací místně specifických dat a doporučení mohou politici, správci půdy a výzkumníci spolupracovat na podpoře udržitelných praktik v územním řízení a chránit půdní zdroje před hrozbami eroze. Pokračující monitorování a hodnocení jsou klíčové pro sledování účinnosti opatření ke snížení dopadů eroze a zajištění dlouhodobé odolnosti ekosystémů a zemědělských systémů. This study presents an assessment of long-term soil loss on selected slopes in both the Czech Republic and Thailand utilizing the Universal Soil Loss Equation (USLE). Soil erosion poses a significant threat to agricultural productivity and environmental sustainability worldwide, highlighting the importance of understanding erosion dynamics and implementing effective mitigation measures. The research focuses on experimental plots in the Czech Republic's South Bohemia region and Thailand's Sadao district, examining factors contributing to soil erosion and evaluating the efficacy of soil conservation practices. Results indicate notable disparities in soil erosion rates between the two regions, influenced by varying environmental conditions, land use practices, and topographical features. Despite comprehensive soil conservation measures recommended by the Department of Land Development in Thailand, challenges in implementation persist due to limited resources and expertise. The study underscores the urgent need for tailored soil conservation strategies to address specific erosion challenges faced by each region. By integrating site-specific data and recommendations, policymakers, land managers, and researchers can collaborate to promote sustainable land management practices and safeguard soil resources against erosion threats. Continued monitoring and assessment efforts are crucial to track the effectiveness of mitigation measures and ensure the long-term resilience of ecosystems and agricultural systems. Keywords: Eroze půdy; Ztráta půdy; USLE rovnice; Udržitelné hospodaření s půdou Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Assessment of Long-Term Soil Loss on Selected Slopes Using the USLE Equation

Tato studie představuje hodnocení dlouhodobé ztráty půdy na vybraných svazích jak v České republice, tak v Thajsku, využívající Univerzální rovnici ztráty půdy (USLE). Eroze půdy představuje významné ...

SUTTIKHANA, Itthanan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Evaluation of environmental impacts of selected crops growing by LCA method
NNANDO, Emeka Micheal
2024 - English
Abstraktní Důsledky intenzifikace zemědělství a konvenčního zemědělství jsou stále zjevnější, protože změna klimatu a proměnlivost se stále zhoršují. Tato studie hodnotila dopady produkce sóji na životní prostředí se zaměřením na kategorii dopadu změny klimatu. Zemědělská data pro různé vstupy, agrotechnické operace a výstupy výrobního procesu byla systematicky sbírána ze tří odlišných farem sóji (Becicka, Michalec a Agrokiwi) v okrese Pardubice v České republice a analyzována pomocí rámce Life Cycle Assessment (LCA). Funkční jednotkou uvažovanou v této studii byl 1 kg sójových bobů. Výsledky LCA ukazují, že farmy Agrokiwi a Michalec mají největší a nejmenší příspěvek do kategorie dopadu změny klimatu s 6,17 kg CO2 ekv. a 2,1 kg CO2 ekv. Nejvyšší příspěvek, 51 procent, z Agrokiwi byl přisouzen aplikaci hnojiva NPK (15-15-15) a orbě polí, s 0,0506 kg CO2eq a 0,0237 kg CO2eq, zatímco setí a doprava přispěly nejméně, s 0,00979 kg CO2ekv a 0,0091 kg CO2ekv. Zjištění také odhalila vztah mezi vstupy, agrotechnickými operacemi při produkci sóji a jejich příspěvkem ke změně klimatu. Pokud jde o klimatickou chytrost nebo udržitelnost životního prostředí, je zemědělský postup/výrobní systém Michalec šetrnější k životnímu prostředí díky nízkému používání minerálních hnojiv a rozmetání. Výsledky studie naznačují, že environmentální výkonnost produkce sóji by se mohla výrazně zlepšit přechodem od syntetických hnojiv k ekologičtějšímu ekologickému zemědělství, zavedením střídání plodin a používáním odrůd semen odolných vůči chorobám jako prostředku implementace udržitelných zemědělských postupů. /systémy. Abstract The consequences of agricultural intensification and conventional farming are becoming increasingly apparent as climate change and variability continue to worsen. This study evaluated the environmental impacts of soybean production, with a focus on the climate change impact category. Agricultural data for various inputs, agrotechnical operations, and outputs of the production process were systematically collected from three distinct soybean farms (Becicka, Michalec and Agrokiwi) in the Pardubice district of the Czech Republic and analyzed using the Life Cycle Assessment (LCA) framework. The functional unit considered in this study was 1 kg of soybeans. The results of the LCA show that the Agrokiwi and Michalec farms make the largest and smallest contributions to the climate change impact category with 6.17 kg CO2eq and 2.1 kg CO2eq respectively. The highest contribution, 51 percent, from Agrokiwi was attributed to the application of NPK fertilizer (15-15-15) and tillage plowing of the fields, with 0.0506 kg CO2eq and 0.0237 kg CO2eq respectively, while sowing and transport contributed the least, with 0.00979 kg CO2eq and 0.0091 kg CO2eq respectively. Findings also revealed a relationship between inputs, agrotechnical operations in soybean production, and their contribution to climate change.Regarding climate smartness or environmental sustainability, the Michalec agricultural practices/production system is more environmentally friendly due to the low use of mineral fertilizers and the spreading method. The results of the study suggest that the environmental performance of soybean production could be significantly improved by switching from synthetic fertilizers to more environmentally friendly organic farming, introducing crop rotations, and using disease-resistant seed varieties as a means of implementing sustainable agricultural practices/systems. Keywords: Klíčová slova: Vliv na životní prostředí; změna klimatu; LCA; sója Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Evaluation of environmental impacts of selected crops growing by LCA method

Abstraktní Důsledky intenzifikace zemědělství a konvenčního zemědělství jsou stále zjevnější, protože změna klimatu a proměnlivost se stále zhoršují. Tato studie hodnotila dopady produkce sóji na ...

NNANDO, Emeka Micheal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Harry Potter J. K. Rowlingové, Nevermoor J. Townsendové a zkušenost jiného světa v životě dětských hrdinů
HRADECKÁ, Sabina
2024 - English
Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou dvou populárních fantastických sérií: Harry Potter J. K. Rowlingové a Nevermoor J. Townsendové. V rámci teoretické části se práce soustředí na charakteristiku pohádek, gotické literatury a fantasy. Jsou vyzdviženy motivy, které spojují analyzované série se jmenovanými literárními žánry. Samostatné kapitoly jsou věnovány také autorkám těchto příběhů. Praktická část obsahuje srovnávací analýzu následujících motivů: věštba, výlučnost hlavního hrdiny; prostor jiného světa; přátelství, pomoc a překážky; nepřítel; smrt; škola a zkoušky; rodina a láska ve vybraných dílech. Závěrečná kapitola se zaměřuje výhradně na hlavní postavy analyzovaných sérií, jejich společné a rozdílné rysy a na adaptaci dětských hrdinů v jiném světě. The diploma thesis deals with the comparative analysis of two popular fantasy series: J. K. Rowling´s Harry Potter and J. Townsend´s Nevermoor. Within the theoretical part, the diploma thesis focuses on the main characteristics of fairy tales, Gothic literature, and fantasy. Motifs that connect the analysed series with the named literary genres are highlighted. Separate chapters are also dedicated to the authors of these stories. The practical part contains the comparative analysis of the following motifs: prophecy, uniqueness of the main character; space of the other world; friendship, help and obstacles; enemy; death; school and exams; family and love in selected works. The final chapter focuses directly on the main characters of the analysed series, their common and different features, and on the adaptation of child heroes in the other world. Keywords: J. K. Rowling; Harry Potter; J. Townsendová; Nevermoor; fantasy; prostor jiného světa; dětský hrdina; srovnávací analýza Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harry Potter J. K. Rowlingové, Nevermoor J. Townsendové a zkušenost jiného světa v životě dětských hrdinů

Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou dvou populárních fantastických sérií: Harry Potter J. K. Rowlingové a Nevermoor J. Townsendové. V rámci teoretické části se práce soustředí na ...

HRADECKÁ, Sabina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases