Number of found documents: 769
Published from to

Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb
KHALILITILAMI, Sarvenaz
2019 - English
Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou nutriční hodnotu, ale také dopad na lidské zdraví. Navíc může být ryba považována za dobrý zdroj některých minerálů, vitamínů a mikroživin. Obecně je třeba zdůraznit, že z pohledu lidské výživy a souvisejících zdravotních dopadů je nemožné se soustředit na jednu skupinu živin odděleně od ostatních. Celkovým cílem této disertační práce bylo zdůraznit různé faktory, které ovlivňují výživovou jakost ryb a zaměřit se na nutriční hodnotu některých komerčně významných říčních druhů ryb z České republiky. Dílčím cílem bylo otestovat různé udržitelné alternativy k nahrazení rybího oleje (FO) a rybího masa (FM) v krmivu masožravých ryb. Podle našich výsledků se ve vybraných sedmi druzích sladkovodních ryb z České Republiky lišilo složení mastných kyselin s ohledem na jejich přirozené stanoviště a rozdíly v krmivu a jeho dostupnosti. Zároveň jsme ve všech analyzovaných druzích pozorovali velice příznivé složení MK s dobrým podílem n-3 PUFA, zahrnující EPA a DHA, což odráží složení přirozené stravy. V důsledku toho byly nízké hodnoty IA a IT a tedy blízké hodnotám při takzvané Eskimo dietě, která souvisí s velmi nízkým výskytem srdečních onemocněních. Na základě našich výsledků můžeme usuzovat, že vybrané druhy mají standardní obsah proteinů, minimum cukrů a relativně nízký obsah tuku, který se může do určité míry lišit v různých lokalitách, což většinou souvisí s dostupností a složením krmiva. Kombinací drastického nárůstu potřeb pro akvakulturní krmivo a úbytku zdrojů FM a FO, získává více pozornosti využití alternativních zdrojů krmiva. Na základě našich výsledků je možné v krmivu sivena severního (Salvelinus alpinus) nahradit FO kvasničným olejem produkovaným z lignocelulózy. Mezi kontrolním krmivem a krmivem s kvasničným olejem nebyly pozorovány významné rozdíly při testování zvýšení hmotnosti a délky ryb, poměru konverze krmiva, specifické růstové rychlosti, indexu kondice a hepatosomatického indexu. Podle výsledků další studie, kdy bylo komerční krmivo pstruha duhového nahrazeno hmyzem částečně (25% pelet nahrazeno živým cvrčkem domácím, 25% nahrazeno potemníkem brazilským, kombinace 12,5% hrubé energie z každé skupiny) nebo úplně (50% každého druhu), nevykazuje toto krmivo žádné negativní účinky na růst, přežití, poměr konverze krmiva a využití hrubé energie. Přídavek hmyzu do krmiva byl spojen s nižším obsahem nutričně cenných n-3 MK (EPA a DHA). V naší studii je ukázáno, že úplné nahrazení krmiva směsí hmyzu je vhodnou živou stravou pro lososovité ryby, protože způsobuje lepší růstový výkon ve srovnání s komerčním krmivem podobné energetické hodnoty. Při vyšším podílu hmyzu v rybím krmivu vykazovalo rybí maso pro konečné konzumenty nižší atraktivitu a přijatelnost. Ve stravě okouna bylo při nahrazení 25 % rybího masa potravou ze směsi cvrčka domácího (Acheta domesticus) a potemníka brazilského (Zophobas morio) (s úpravou aminokyselinového složení) jen v malé míře ovlivněno přežití, růst, konverze krmiva se zvláštním důrazem na lipidové změny a složení MK v rybích filetách. Nicméně nižší nárůst ryb ve skupině krmené hmyzem poukazoval na nižší nutriční hodnotu a stravitelnost krmiva spojené s chutí krmiva. Za zmínku také stojí, že díky bohatému obsahu kyseliny 18:2 n-6 v obou druzích hmyzu byl ve skupině ryb krmené hmyzem naměřen vyšší obsah této mastné kyseliny, ale tato hodnota je z výživového hlediska nedůležitá. K rozšíření této pilotní práce je potřeba dalšího hodnocení různých typů zmíněného hmyzího krmiva se stupňujícím se přídavkem hmyzí složky nebo využití i jiných druhů hmyzu ke krmení masožravých ryb. When considering fish as food, first of all the n-3 LC-PUFA, particularly EPA and DHA are in focus. Furthermore, it gets obvious that the proteins and peptides in fish have not only a high nutritional value but also impact on human health issues. In addition, fish can be considered as a good source of several minerals, vitamins and micronutrients. The overall aim of the thesis was to highlight different factors which influence nutritional quality of fish and to focus on the nutritional value of some commercially important river fish species from the Czech Republic. Moreover, to examine different sustainable alternatives to replace FO and FM in the feed of carnivorous. According to our results, there were some variation of FA composition in the selected seven freshwater fish species from the Czech Republic, depending on the natural habitat and differences in feed and its availability. Simultaneously, we observed a very favourable FA composition with good proportions of n-3 PUFA, including EPA and DHA in all analyzed species which reflects the composition of the natural diet. Consequently, the values of both index of atherogenicity (IA) and index of thrombogenicity (IT) were low and close to the values of the so-called Eskimo diet, which is related to very low incidences of the coronary heart disease. According to our findings we concluded that the chosen species have a standard protein content, minimum carbohydrates and relatively low contents of fat, which can, however, vary to some degree in various localities, most probably related to the availability and composition of the feed. Due to the combination of the drastic increase in the need for aquaculture feed as well as decline in the sources of FM and FO, utilization of alternative sources received more attention. Based on our result, it is possible to replace VO by yeast oil produced from lingocellulose in the feed of Arctic char (Salvelinus alpinus). There were no significant differences in the study, regarding weight gain, feed conversation ratio, condition factor and hepatosomatic index between the control and the yeast oil fed group. According to the results of another study, partial (25% of pellet replaced live house cricket, 25% of pellet replaced by superworm, combination of 12.5% crude energy of each group) or total replacement (50% of each) of house cricket and superworm for FM in the commercial diet of rainbow trout indicated no negative effects on growth, survival, FCR and gross energy utilization. Inclusion of insect was connected with lower content of nutritionally valuable n-3 FAs (EPA and DHA). In our study total replacement showed the mixture of insects, caused the better growth performance compared to the commercial feed of similar energy value as insects are good live food for salmonids. With increase in the proportion of insect's inclusion in the feed of fish, changes in the sensory properties, texture and colour of fish flesh was in a way that showed less acceptability and preference by consumers. Replacement of 25% FM by a mixture of insect meal including house cricket- (Acheta domesticus) and superworm- (Zophobas morio) meal (with an amino acid adjustment) in the diet of perch, on survival, growth, feed conversion with special emphasis on lipid changes and composition showed FA composition of the fish fillet was only affected to a minor extent. However, the lower growth performance in the fish group fed by insect indicated lower nutritional value and digestibility of the feed along with the taste of the feed. Interestingly, the significant increase of 18:2 n-6 in the group fed by insect was due to the higher content of this FA in both insects and subsequently in the experimental diet which from the nutritional point of view this change was neglectable. Keywords: výživovou hodnotu; rybí pokrm; mastné kyseliny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Faktory ovlivňující výživovou hodnotu ryb

Pokud posuzujeme rybu jako potravinu, soustředíme se především na n-3 LC-PUFA, zvláště na EPA a DHA mastné kyseliny. Kromě toho je zřejmé, že také proteiny a peptidy v rybách mají nejen vysokou ...

KHALILITILAMI, Sarvenaz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby
ŠAUER, Pavel
2019 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Environmentální polutanty progrestiny: výskyt, hormonální aktivity a účinky na ryby

ŠAUER, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy
KOUTNIK, Dalibor
2019 - English
Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová stádia kapra obecného (Cyprinus carpio L.) a raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). U zvolených organizmů jsme sledovali dlouhodobý vliv triazinů (prometrynu, terbutylazinu, metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách české republiky. První část práce se zabývala sledováním vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu) na raná vývojová stadia kapra a raka mramorovaného. Subchronická expozice raných vývojových stádií kapra prometrynu v koncentracích 1200 a 4000 ?g/L způsobila snížení růstu, zpoždění ontogenetického vývoje a histopatologické změny v tkáních. Expozice terbuthylazinu v koncentracích 1400 a 3000 ?g/L způsobila významné snížení hmotnosti, celkové délky těla, zpoždění vývoje a alternaci tubulárního systému kaudální ledviny kapra. Prometryn v koncentracích 144, 1444 a 4320 ?g/L způsobil snížení hmotnosti, specifické rychlosti růstu a histopatologické změny v žábrech raků. Navíc prometryn v koncentraci 4320 ?g/L způsobil zpoždění ontogenetického vývoje. Druhá část práce se zabývala vlivem nízkých koncentrací triazinových metabolitů (terbuthylazin-desethylu a tebuhylazin-2-hydroxy) na raná vývojová stádia kaprů a raků mramorovaných. Chronická expozice terbuthylazin-udesethylu v koncentracích 180, 900 a 1 800 ?g/L způsobila snížení růstu, zpomalení ontogenetického vývoje a poškození antioxidačního systému a rovněž způsobila patologické změny v kaudální ledvině raných vývojových stadií u kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 2, 9, 70, 1400 a 3500 ?g/L zapříčinila snížení celkové aktivity superoxid dismutázy raných vývojových stadií kaprů. Mimo to koncentrace 1400 a 3500 ?g/L terbuthylazinu-2-hydroxy způsobily zpoždění ontogenetického vývoje a patologické změny v kaudální ledvině kaprů. Chronická expozice terbuthylazinu-2-hydroxy v koncentracích 75 ?g/L a vyšších ovlivnila růst, ontogenetický vývoj, antioxidační systémy a způsobila oxidační stres a patologické změny hepatopankreatu raných vývojových stadií raků. Poslední část naší studie se zabývala dlouhodobým vlivem metribuzinu na raka signálního (Pacifastacus leniusculus Dana). Raci byli vystaveni koncentraci metribuzinu 0,52 ?g/L a 3,06 mg/L po dobu 30 dnů a 30 denní fázi depurace. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny ve všech tkáních (žábry, sval, hepatopankreas) v reaktivních látkách kyseliny thiobarbiturové, v aktivitě superoxid dismutázy a katalázy ve srovnání s kontrolní skupinou. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny v aktivitě glutation reduktázy v hepatopankreatu po 10 dnech v obou testovaných koncentracích a po 30 dnech v koncentraci 3,06 mg/L. Metribuzin způsobil rozsáhlou fokální autolytickou degeneraci tubulárního epitelu hepatopankreatu raků vystavených metribuzinu. Výsledky této práce shrnují a poskytují důležité informace o hodnocení dlouhodobého dopadu a vlivu triazinů (prometrynu, terbuthylazinu a metribuzinu) a jejich metabolitů (terbuthylazin-desethyl a tebuthylazinu-2-hydroxy) na vodní prostředí, v koncentracích běžně se vyskytujících v povrchových vodách. Pesticides used in agro-ecosystems and forests enter aquatic environments such as streams, rivers, and lakes if applied in adjacent areas or if an accidental spill occurs. For the studies, we chose the early life stages of common carp (Cyprinus carpio L.) and marbled crayfish (Procambarus fallax f. virginalis). In selected organisms, we observed long-term effect of triazine herbicides (prometryne, terbuthylazine, metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) in concentrations commonly occurring in Czech rivers. The first part is about monitoring the effects of triazines (prometryne, terbuthylazine) on the early development stages of carp and marble crayfish. Subchronic prometryne exposure of early-life stages of common carp at concentrations of 1 200 and 4 000 ?g/L affected their survival, growth rate, early ontogeny, and histology. Terbuthylazine in concentration 1 400 and 3 000 ?g/L caused significant decrease of mass, total length, delayed in development and cause of alternation of tubular system of caudal kidney of carp. Prometryne in concentration 144, 1 444 and 4 320 ?g/L caused decrease of weight, specific growth rates and caused histopathological changes in gill of crayfish. Moreover concentration 4 320 ?g/L of prometryne caused delay in ontogenetic development of crayfish. Second part of the work has included effects of low concentrations of metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the early development stages of carp and marble crayfish. Chronic terbuthylazine-desethyl exposure in concentrations 180, 900, and 1 800 ?g/L affected growth, ontogenetic development, and the antioxidant system and caused pathological changes in the caudal kidney of early life stages of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations 2.9, 70, 1 400 and 3 500 ?g/L caused decreased of total superoxide dismutase activity of early life stages of carp. Moreover concentration 1 400 and 3 500 ?g/L of terbuthylazine-2-hydroxy caused delay in ontogenetic development and pathological changes in the caudal kidney of carp. Chronic terbuthylazine-2-hydroxy exposure in concentrations up 75 ?g/l affected growth, ontogenetic development, antioxidant system, caused oxidative stress and pathological changes in hepatopancreas of early life stages of marbled crayfish. The last part of our study examined the effect of metribuzine on signal crayfish (Pacifastacus leniusculus Dana). Crayfish were exposed to metribuzine concentrations of 0.52 ?g/L and 3.06 mg/L for 30 days and a 30-day depuration period. In the thiobarbituric acid reactive substances, superoxide dismutase, and catalase were observed differences in all examined tissues (gill, muscle, hepatopancreas) compared to the control group. Differences from control were observed in glutathione reductase activity in hepatopancreas after 10 days for both exposure concentrations and after 30 days at 3.06 mg/L. Histological examination revealed extensive focal autolytic disintegration of tubular epithelium in hepatopancreas of crayfish exposed to metribuzin. These studies provided important results for the evaluation of long-term impact and effect of (prometryne, terbuthylazine and metribuzine) and their metabolites (terbuthylazine-desethyl and tebuthylazine-2-hydroxy) on the water non-target organisms, even in real concentrations founded in surface waters. Keywords: raci; kapr; pesticidy; herbicidy; ontogenetický vývoj; antioxidační systém; oxidativní stres; patologické změny Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv triazinových pesticidů a jejich metabolitů na necílové vodní organizmy

Pesticidy používané v zemědělství a lesnictví vstupují do vodního prostředí, pokud se používají v přilehlých oblastech nebo pokud dojde k jejich úniku. Pro naše studie jsme zvolili raná vývojová ...

KOUTNIK, Dalibor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Biosynthesis of chlorophyll-binding proteins in cyanobacteria
BUČINSKÁ, Lenka
2019 - English
In oxygenic phototrophs, the photosynthetic machinery is located in thylakoid membrane (TM), a specialized endogenous membrane system. How TM are synthesized remains however mostly unknown. The aim of this thesis was to clarify a link between the synthesis of chlorophyll (Chl)-binding proteins, the main protein component of TM, and the formation of TM system in the model cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. During the project, the analysis of TM under various growth conditions and in Chl-deficient mutants has demonstrated that a sufficient amount of de novo produced Chl molecules is crucial for the TM biogenesis. Particularly, the synthesis of the photosystem II subunit CP47 and trimeric photosystem I appeared to be sensitive to a shortage in de novo made Chl molecules. Interestingly, a specialized ribosome-binding protein (Pam68) has been identified to facilitate the insertion of Chl molecules into CP47. The synthesis of Chl-proteins and the biogenesis of TM have been further explored in cells recovering from long-term nitrogen depletion. Using this approach, it was possible to identify a large structure in the cell cytosol, which is very likely the site of TM biogenesis, and to correlate the appearance of this structure with the restored biogenesis of Chl-binding proteins. In oxygenic phototrophs, the photosynthetic machinery is located in thylakoid membrane (TM), a specialized endogenous membrane system. How TM are synthesized remains however mostly unknown. The aim of this thesis was to clarify a link between the synthesis of chlorophyll (Chl)-binding proteins, the main protein component of TM, and the formation of TM system in the model cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. During the project, the analysis of TM under various growth conditions and in Chl-deficient mutants has demonstrated that a sufficient amount of de novo produced Chl molecules is crucial for the TM biogenesis. Particularly, the synthesis of the photosystem II subunit CP47 and trimeric photosystem I appeared to be sensitive to a shortage in de novo made Chl molecules. Interestingly, a specialized ribosome-binding protein (Pam68) has been identified to facilitate the insertion of Chl molecules into CP47. The synthesis of Chl-proteins and the biogenesis of TM have been further explored in cells recovering from long-term nitrogen depletion. Using this approach, it was possible to identify a large structure in the cell cytosol, which is very likely the site of TM biogenesis, and to correlate the appearance of this structure with the restored biogenesis of Chl-binding proteins. Keywords: Synechocystis PCC 6803; chlorophyll-binding proteins; chlorophyll biosynthesis; thylakoid membrane; biogenesis center; assembly factors; Pam68 Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biosynthesis of chlorophyll-binding proteins in cyanobacteria

In oxygenic phototrophs, the photosynthetic machinery is located in thylakoid membrane (TM), a specialized endogenous membrane system. How TM are synthesized remains however mostly unknown. The aim of ...

BUČINSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus
CHODÁKOVÁ, Lenka
2019 - English
This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods enabled us to propose the architecture of circadian clockwork. We also investigated the role of several previously undescribed players in the circadian clock. Furthermore, by using molecular biology methods we focused on the involvement of core circadian clock genes in the photoperiodism. Keywords: circadian clock; circadian clock genes; photoperiodic timer; Pyrrhocoris apterus; RNAi Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Circadian clock genes in the circadian clock and photoperiodic timer in Pyrrhocoris apterus

This thesis focuses on the circadian clock genes and their involvement in the photoperiodic time measurement in the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Application of the molecular biology methods ...

CHODÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Fantasy and Fairy Tale in J.R.R. Tolkien´s Hobbit, Edith Nesbit´s Enchanted Castle and George MacDonald´s Tale The Princess and the Goblin
PELÁNOVÁ, Lucie
2019 - English
Práce se zabývá srovnávací analýzou Tolkienova fantasy příběhu The Hobbit, or There and Back Again (1937), a dvou děl, která Tolkiena významným způsobem ovlivnily: George MacDonaldovy pohádky The Princess and the Goblin (1872) a fantasy románu Edith Nesbitové The Enchanted Castle (1907). První část práce chronologicky popisuje vývoj britské dětské fantasy literatury. Výše zmínění autoři jsou charakterizováni z hlediska jejich života i literární tvorby. Druhá a zároveň hlavní část práce se zaměřuje na komparaci analyzovaných děl, především na komparaci konkrétních fantastických prvků jako jsou pohádkové postavy, cesta do neznáma, boj proti zlu, magické předměty a kouzelný prostor (zámek, les, opuštěná krajina). Interpretace bude vycházet z Tolkienova pojetí významu pohádky a fantazie a z Proppovy analýzy pohádek. The thesis focuses on the comparative analysis of Tolkien's novel The Hobbit, or There and Back Again (1937) and two works which significantly influenced him: George MacDonald's Princess and the Goblin (1872) and Edith Nesbit's Enchanted Castle (1907). The first part of the thesis chronologically describes the development of English children's fantasy literature. The above-mentioned authors are characterized from the perspective of their life and work. The second and the main part focuses on the comparison of the discussed works, especially on the comparison of fantastic elements such as fairy-tale characters, a journey to the unknown, a fight against evil, magical objects and magic space (the castle, the forest, the abandoned landscape). This interpretation is based on Tolkien's concept of fairy tales and fantasy and Propp's analysis of fairy tales. Keywords: fantasy; pohádka; J.R.R. Tolkien; Edith Nebit; George MacDonald; prvky fantasy; dětská literatura Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Fantasy and Fairy Tale in J.R.R. Tolkien´s Hobbit, Edith Nesbit´s Enchanted Castle and George MacDonald´s Tale The Princess and the Goblin

Práce se zabývá srovnávací analýzou Tolkienova fantasy příběhu The Hobbit, or There and Back Again (1937), a dvou děl, která Tolkiena významným způsobem ovlivnily: George MacDonaldovy pohádky The ...

PELÁNOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context
BOUDNÍKOVÁ, Aneta
2019 - English
Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. Práce nejprve představí román To Kill a Mockingbird, kde nastíní základní témata morálky, rovnoprávnosti a rasové diskriminace v kontextu společenských vztahů maloměsta amerického Jihu. Jádro práce se zaměří na okolnosti vzniku a vydání románu Go Set the Watchman, srovná jeho tématiku s prvním románem Harper Leeové a pokusí se dílo začlenit v rámci poetiky próz amerického Jihu ve srovnání s dalšími autory dané provenience. The thesis deals with the Southern literature and its literary context and focuses on work by Harper Lee, primarily on her latest published novel Go Set a Watchman from 2015. The thesis first introduces a novel To Kill a Mockingbird, outlines the basic themes of morality, equality of rights and racial injustice in the context of social relations of a small town in the American South. The core of the thesis focuses on publishing history of the novel Go Set a Watchman, then compares its themes with Harper Lee's first novel and attempts to integrate the novel within the poetics of prose of American South in comparison with other authors of given provenance. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Harper Lee's Latest Novel and Its Literary Context

Práce se bude zabývat kontextem americké jižanské literatury a soustředí se na dílo spisovatelky Harper Leeové, především na okolnosti vydání jejího posledního románu Go Set a Watchman v roce 2015. ...

BOUDNÍKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales
ŠEBELÍKOVÁ, Lenka
2018 - English
Spontaneously revegetated and forestry reclaimed post-mining sites were compared on the basis of chronosequence approach. The differences in the course of vegetation development, species composition and species richness were assessed. Key factors influencing species composition on forestry reclaimed post-mining sand and sand-gravel pits and the trajectories of vegetation development were determined. Possibilities and limitations of the use of forestry reclamation and spontaneous revegetation were defined. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales

Spontaneously revegetated and forestry reclaimed post-mining sites were compared on the basis of chronosequence approach. The differences in the course of vegetation development, species composition ...

ŠEBELÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning
RAMABAJA, Lum
2018 - English
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Interconnected Neural Networks for Mutli-Task Learning

RAMABAJA, Lum
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species
BARTOŇ, Daniel
2018 - English
Effects of artificial water fluctuations called hydropeaking on the detachment rates of adhesive eggs were studied using a rheophlic fish (asp Leuciscus aspius) as a model species. I attempted to relate egg density to abiotic conditions of the spawning ground and identify optimal conditions for the eggs. Egg densities were also studied during spawning season when hydropeaking occurred. In the experimental setup, egg detachment rates were tested with different speeds, substrate type and exposition time and critical conditions for the eggs were assessed. Effects of artificial water fluctuations called hydropeaking on the detachment rates of adhesive eggs were studied using a rheophlic fish (asp Leuciscus aspius) as a model species. I attempted to relate egg density to abiotic conditions of the spawning ground and identify optimal conditions for the eggs. Egg densities were also studied during spawning season when hydropeaking occurred. In the experimental setup, egg detachment rates were tested with different speeds, substrate type and exposition time and critical conditions for the eggs were assessed. Keywords: fish reproduction; hatching; wildlife conservation; river ecology; mortality Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species

Effects of artificial water fluctuations called hydropeaking on the detachment rates of adhesive eggs were studied using a rheophlic fish (asp Leuciscus aspius) as a model species. I attempted to ...

BARTOŇ, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases