Number of found documents: 51
Published from to

La protection des eaux du lac de Constance: sujet d'une coopération interrégionale
DAVIET, Marie
2018 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La protection des eaux du lac de Constance: sujet d'une coopération interrégionale

DAVIET, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Immigration : un défi et un projet européen
ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie
2018 - French
Dans ce travail je parlerai de la présente vague migratoire et comment l'Union européenne g?re la situation. J'expliquerai tout d'abord les différents arguments pro- et contre-migration et détaillerai l'Agenda européen relative ? la migration. Ensuite, je me concentrerai notamment sur la problématique de la Déclaration UE-Turquie de 2016. L'objectif de cette étude est de montrer la problématique de la gestion de la "crise migratoire" que nous sommes en train de vivre et aider le lecteur de pouvoir se former une opinion sur ce th?me. Cela sera facilité par une analyse de médias en ligne. In this study, I will speak about the present migration wave and how the European Un-ion is managing the situation. Firstly, I will explain different arguments pro- and contra migration and detail the European Agenda on Migration. Then, I will concentrate on the issue of EU-Turkey Statement from 2016. The aim of the thesis is to show the topic of management of the "migration crisis" that we are now experiencing and help the reader to form his or her opinion on the subject. This goal will be achieved by analysis of online media. Keywords: migration; Syrian refugee crisis; European Agenda on Migration; EU-Turkey Statement; EU Facility for Refugees in Turkey; analysis of online media Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Immigration : un défi et un projet européen

Dans ce travail je parlerai de la présente vague migratoire et comment l'Union européenne g?re la situation. J'expliquerai tout d'abord les différents arguments pro- et contre-migration et détaillerai ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Comment le volontariat peut lutter contre l'exclusion sociale
GOIZET, Léa
2018 - French
Keywords: globalisation; social exclusion; interculturality; radicalisation; competences; volunteering Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Comment le volontariat peut lutter contre l'exclusion sociale

GOIZET, Léa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
GORIN, Aurélie
2018 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.

GORIN, Aurélie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
KERHERVÉ, Marie
2018 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

KERHERVÉ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant
JODLOVÁ, Veronika
2018 - French
Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky 19. století, ale také s vlastním životem Guy de Maupassanta. Na začátku práce je představen Maupassantův život a jeho literární tvorba. Poté se práce zaměřuje na žánr fantastických povídek a novel. Nejdůležitější částí práce je podrobná analýza textů, které obsahují prvky šílenství. Tato analýza identifikuje motivy, které jsou typické pro postavy, prostředí a děje vybraných textů. Získané poznatky jsou shrnuty v závěru práce. Práce je psaná ve francouzském jazyce. The main aim of this bachelor's thesis is to determine by which literary means Guy de Maupassant (1850 1893) portrays the theme of madness in his tales. This theme is associated with the genre of fantastic novel in the 19th century, but also with his own life. At the beginning, his life and his literary creation are presented. Then it is focused on the genre of the fantastic tales and novellas. The most important part of this thesis is the analysis of the selected texts which contain the element of madness. This analysis identifies motives typical for the characters, settings and plots of the selected texts. The obtained knowledge is summarised in the conclusion of the thesis. The whole thesis is written in French. Keywords: Guy de Maupassant; fantastic literature; tales; madness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant

Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické ...

JODLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Lexikální vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině.
LIDINSKÁ, Kateřina
2018 - French
Cílem této diplomové práce je identifikace a zhodnocení prostředků lexikálního vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině. Po teoretickém úvodu, v němž budou představeny nejdůležitější termíny nutné pro tuto práci, se zaměříme na české pojetí diskurzních vztahů. Na jeho základě bude sestaven seznam francouzských lexikálních vyjádření příčiny a důsledku, která budou dále vyhledávána v korpusech frWac a Frantext. V praktické části této práce budou daná lexikální vyjádření analyzována z hlediska jejich struktury, pozice a užití ve větě a textu. Zohledněna bude také frekvence jejich výskytu v obou korpusech. The aim of this thesis is the identification and evaluation lexical expression of causal and consequential relations in the present-day French. After a theoretical introduction in which the most important terms necessary for this work will be presented, we will focus on the Czech conception of discourse relations. Based on this conception, a list of French lexical expressions of cause and consequence will be assembled. These expressions will be then searched in two corpora ? frWac and Frantext. In the practical part of this piece of writing, the given lexical expressions will be analysed with respect to their structure, position and use in a sentence and in the text. The frequency of their occurrence in both corpora will be also taken in account. Keywords: cause; consequence; discourse relations; lexical expression; AltLex; corpus analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lexikální vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině.

Cílem této diplomové práce je identifikace a zhodnocení prostředků lexikálního vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině. Po teoretickém úvodu, v němž budou představeny ...

LIDINSKÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - French
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Keywords: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza
KOPECKÁ, Eliška
2017 - French
Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve představuji základní lingvistické pojmy. Dále konfrontuji francouzské a české pojetí valence, poté vymezuji pojem dislokace. V praktické části analyzuji vyhledané výsledky v paralelním korpusu a přihlížím k jejich tématické roli. Také se soustředím na české ekvivalenty a překlad. The aim of this work is to introduce dislocation as a specific syntacic process and to describe its function and use. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theorethical part, I introduce basic linguistic terms. Then, I confront the French concept of valence with the Czech concept of valence, and I delineate the term of dislocation. In the practical part, I analyse the results found in the parallel language corpus with regard to its thematic role. I also focus on Czech equivalents and translation. Keywords: valence; dislocation; discourse; theme; parallel corpus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Dislokace valenčních doplnění slovesa v současné francouzštině - syntaktická a diskurzní analýza

Cílem diplomové práce je představit dislokaci jakožto specifický syntaktický proces, popsat její fukci a užití. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části nejprve ...

KOPECKÁ, Eliška
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza
HÁJKOVÁ, Aneta
2017 - French
Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou nejprve popsána specifika novinářského žánru a jeho normy. Následně je teoretická část zaměřena na novinové titulky samotné- jejich tvorbu a funkce. Poslední kapitola teoretické části je věnována textové lingvistice, zejména vysvětlení základních pojmů textové lingvistiky pro účely textové analýzy na úrovni dávkování informace (téma, réma, tematické posloupnosti). V části praktické je vypracován korpus novinových článků, který je následně analyzován. The aim od this thesis is to describe and to analyse the position of headlines in relation to their articles in French contemporary newpapers. The thesis is divide into two parts - theoretic part and practical part. The theoretic part describes particularities of the journalistic-style writing and his norms. Then the thesis focuses on headlines iself- their creation and functions. The last chapter is devoted to the textual linguistics, especially to explanation of basic terms for textual analysis purpose (theme, rheme, thematic successions). In the practical part, the corpus of newspaper articles is elaborated and thi corpus is analysed. Keywords: journalism; headline; thematic succession; paragraph theme Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza

Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou ...

HÁJKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases