Number of found documents: 13
Published from to

Památkový postup vzhled neměnící metody odběru vzorku z objektů vysoké hodnoty
Bartůněk, Vilém; Hrubý, Petr; Martinec, Marek; Bíšková, Jarmila; Havlíková, Markéta; Hons, David; Kmošek, Matěj; Malý, Karel; Zavřel, Jan
2023 - Czech
Památkový postup řeší odběr mikrovzorků z povrchu předmětů vysoké kulturní hodnoty, kdy celý proces odběru musí být maximálně šetrný, bez makroskopicky zaznamenatelného vlivu na jejich vzhled. Hlavním cílem je získání vzorků nesoucích co nejkomplexnější část povrchových informací při zachování vzhledu zkoumaných předmětů, což je doloženo fotodokumentací zkoumaných předmětů. The conservation procedure deals with the collection of micro-samples from the surface of objects of high cultural value, where the entire collection process must be as gentle as possible, without macroscopically noticeable influence on their appearance. The main objective is to obtain samples carrying the most comprehensive part of the surface information while preserving the appearance of the examined objects, which is evidenced by the photodocumentation of the examined objects. Keywords: nedestruktivní analytika; archeologický materiál; non-destructive analytics; archaeological material Available in a digital repository NRGL
Památkový postup vzhled neměnící metody odběru vzorku z objektů vysoké hodnoty

Památkový postup řeší odběr mikrovzorků z povrchu předmětů vysoké kulturní hodnoty, kdy celý proces odběru musí být maximálně šetrný, bez makroskopicky zaznamenatelného vlivu na jejich vzhled. Hlavním ...

Bartůněk, Vilém; Hrubý, Petr; Martinec, Marek; Bíšková, Jarmila; Havlíková, Markéta; Hons, David; Kmošek, Matěj; Malý, Karel; Zavřel, Jan
Masarykova univerzita, 2023

Metodika nové metodologie výzkumu artefaktů pomocí pokročilých metod
Hrubý, Petr; Bartůněk, Vilém; Martinec, Marek; Palounek, David; Bíšková, Jarmila; Gašpar, Adam; Havlíková, Markéta; Hons, David; Kapusta, Jaroslav; Kmošek, Matěj; Malý, Karel; Zavřel, Jan
2022 - Czech
Metodika předkládá analytické metody pokročilého zkoumání archeologických nálezů z různorodých materiálů. Zaměřuje se jak na finančně, časově i instrumentálně více či méně náročné metody, které přinášejí, největší informační přínos pro zkoumání movitých nálezů z různých hledisek. Názorným a přehledným způsobem předkládá u jednotlivých materiálových skupin výzkumné otázky, které lze pomocí pokročilých laboratorních analýz klást, a odpovídajícím způsobem i zodpovídat. Předložená metodika plynule navazuje na „Metodiku předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů“, vytvořenou a certifikovanou v roce 2021 shodným týmem v rámci projektu NAKI II (č. DG20P02OVV007) s názvem „Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů“. Předložená metodika se oproti předcházející však neomezuje pouze na nejschůdnější a nejpřístupnější analytické metody, ale naopak zahrnuje převážně pokročilejší a tím pádem finančně, časově, personálně i instrumentálně nákladnější metody, umožňující zisk co největšího množství informací z individuálních vhodně zvolených nálezů, i na úkor případné destruktivity vůči předmětu/vzorku. Informace získané pokročilými metodami slouží například k identifikaci charakteru předmětu, jeho provenience, způsobu jeho výroby a užívání. V mnoha případech je nutné jednotlivé analytické metody vzájemně kombinovat, a tím prohlubovat míru poznání předmětu. Pro řádné vyhodnocení a interpretaci je nutné získané výsledky konfrontovat s dalšími analytickými výstupy obdobných nálezů. Kvalita získaných informací se zásadně odvíjí nejen od vhodně zvolených a kvalitně provedených analýz, ale také od vhodně stanovených a artikulovaných výzkumných otázek, na které mají analýzy pomoci odpovídat. S nevhodně zvolenou výzkumnou otázkou se i sebevětší počet nákladných analýz bude míjet účinkem a neposkytne kýžené výsledky. Proto je nutné apelovat na řádné promyšlení výzkumných otázek před prováděním analýz a až na jejich základě zvolit a nechat provést příslušné analytické zkoumání. Cílovou skupinou předložené metodiky jsou převážně pracovníci archeologických institucí, provádějících terénní archeologické výzkumy a vědecký výzkum založený na studiu archeologického materiálu, dále pracovníci sbírkotvorných institucí v podobě muzeí i univerzit pracující s archeologickými nálezy ve výuce, vědě a výzkumu. Zvláště těm má metodika posloužit jako podklad pro volbu nejvhodnějších a informačně nejpřínosnějších metod, vzhledem k příslušným výzkumným otázkám. Dalšími uživateli jsou techničtí pracovníci a operátoři analytických přístrojů, kteří provádějí základní vyhodnocení surových dat. Pro ně má tato metodika sloužit k alespoň základnímu seznámení se specifiky jednotlivých materiálových skupin archeologických nálezů a výpovědním možnostem v rámci archeologického zkoumání. Keywords: metodika; archeologie; artefakt; metalografie; rentgenová fluorescence; rentgenová difrakční analýza; ramanova spektroskopie; atomová emisní spektrometrie; mikroskopie Available in a digital repository NRGL
Metodika nové metodologie výzkumu artefaktů pomocí pokročilých metod

Metodika předkládá analytické metody pokročilého zkoumání archeologických nálezů z různorodých materiálů. Zaměřuje se jak na finančně, časově i instrumentálně více či méně náročné metody, které ...

Hrubý, Petr; Bartůněk, Vilém; Martinec, Marek; Palounek, David; Bíšková, Jarmila; Gašpar, Adam; Havlíková, Markéta; Hons, David; Kapusta, Jaroslav; Kmošek, Matěj; Malý, Karel; Zavřel, Jan
Masarykova univerzita, 2022

Metodika předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů
HRUBÝ, Petr; MALÝ, Karel; BÍŠKOVÁ, Jarmila; GAŠPAR, Adam; HAVLÍKOVÁ, Markéta; HONS, David; KAPUSTA, Jaroslav; KMOŠEK, Matěj
2021 - Czech
Metodika nabízí přístupy předlaboratorní selekce vzorků umožňující finančně, časově i instrumentálně schůdné analýzy velkých souborů nálezů z archeologických výzkumů či nálezů v muzejních sbírkách. This methodic offers approaches of pre-analytic selection of samples for, both financial and terminable realistic, analyses of samples from big collecions of archaeological and museal artefacts. Keywords: archeometrie; metody selekce; problematické vzorky; archaeometry; advanced methods; problematic samples Available in a digital repository NRGL
Metodika předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů

Metodika nabízí přístupy předlaboratorní selekce vzorků umožňující finančně, časově i instrumentálně schůdné analýzy velkých souborů nálezů z archeologických výzkumů či nálezů v muzejních ...

HRUBÝ, Petr; MALÝ, Karel; BÍŠKOVÁ, Jarmila; GAŠPAR, Adam; HAVLÍKOVÁ, Markéta; HONS, David; KAPUSTA, Jaroslav; KMOŠEK, Matěj
Masarykova univerzita, 2021

Dokumentace torzálních feudálních sídel
Dejmal, Miroslav; Plaček, Miroslav; Nosek, Vojtěch; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal
2017 - Czech
Keywords: feudální sídla; geofyzika; geodezie; archeologie; fotogrammetrie; feudal sites; geophysics; geodesy; archaeology; photogrammetry; archeologický průzkum; prospekční geofyzika; fotogrammetrie; středověk; archeologie Available in a digital repository NRGL
Dokumentace torzálních feudálních sídel

Dejmal, Miroslav; Plaček, Miroslav; Nosek, Vojtěch; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal
Masarykova univerzita, 2017

Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur
Machová, Barbora; Šabatová, Klára; Milo, Peter; Bíško, Richard; Tencer, Tomáš
2017 - Czech
Cílem této metodiky je popsat postupy identifikace a dokumentace pravěkých nadzemních struktur, které mohou zvýšit pravděpodobnost rozpoznání těchto památek (identifikace) a tím i zvýší pravděpodobnost jejich zachování (ochrana), a umožní současně zachycení dnešního stavu památek (dokumentace). Pro identifikaci i dokumentaci představuje jak tradiční tak nejnovější metody a snaží se zejména ukázat možnosti kombinace těchto metod a výběr vhodného přístupu pro konkrétní druh památky. Na základě současné praxe a analýzy stavu navrhuje kroky, které mohou vést ke zlepšení památkové ochrany ze strany státní památkové péče, ale i nestátní památkové péče, včetně lesních i polních správců a laické veřejnosti. The aim of this methodology is to describe procedures for the identification and documentation of prehistoric aboveground structures that can increase the possibilities of detecting these monuments (identification) and thereby increase the probability of their preservation (protection), and to simultaneously capture the current state monuments (documentation). For identification and documentation presents both traditional and modern methods and especially seeks to show the possibilities of combining these methods and selection of appropriate treatment for a particular kind of monument. Based on current practices and analysis of the state is proposing steps that can lead to improved protection of monuments from the state of conservation, but also non-governmental conservation, including forest and field administrators and the general public. Keywords: methodology; Praehistory; Early Middle Age; settlement; archeologický průzkum; archeologie; raný středověk; pravěk; památkové objekty Available in a digital repository NRGL
Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur

Cílem této metodiky je popsat postupy identifikace a dokumentace pravěkých nadzemních struktur, které mohou zvýšit pravděpodobnost rozpoznání těchto památek (identifikace) a tím i zvýší ...

Machová, Barbora; Šabatová, Klára; Milo, Peter; Bíško, Richard; Tencer, Tomáš
Masarykova univerzita, 2017

Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"
Bajer, Aleš; Lisá, Lenka
2017 - Czech
Metodika je určena především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných, archeologických a krajinářských oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v dané problematice. Metodika je uplatnitelná všemi pracovníky organizací a firem zabývajících se terénní archeologií a výzkumem antropogenních vlivů v krajině. The methodology aims to present and describe selected methods of sampling and processing of samples for concrete geoarchaeological analysis. The map is designed especially for field archaeologists, students of science and archaeology and for those who are interested in this field. The methodology can be used by all companies dealing with field archaeology Keywords: archeologické techniky; archeologie; archeologický průzkum Available in a digital repository NRGL
Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"

Metodika je určena především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných, archeologických a krajinářských oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří ...

Bajer, Aleš; Lisá, Lenka
Masarykova univerzita, 2017

Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; VYSKOČILOVÁ, Gabriela; HANÁČKOVÁ, Pavla; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
2016 - Czech
Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou uvedeny v metodice „Certifikovaná metodika pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci“. The methodology deals with the conservation of textile, textile components and non-textile parts and components as well. A complete conservation process is described in details including some of the processes presented in "Certified methodology for conservators of textile focused on artefact survey and its documentation". Keywords: textil; netextilní doplňky; identifikace; průzkum; konzervace; kov; sklo; kůže; dřevo; textile; non-textile components; identification; survey; conservation; metal; glass; leather; wood Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)

Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; VYSKOČILOVÁ, Gabriela; HANÁČKOVÁ, Pavla; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany předindustriálních montánních areálů
Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Tomášek, Martin; Večeřa, Josef
2016 - Czech
Keywords: archeologie; archeologický průzkum; dokumentace; pravěk; raný středověk; těžba; památková péče Available in a digital repository NRGL
Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany předindustriálních montánních areálů

Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Tomášek, Martin; Večeřa, Josef
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích
HRUBANOVÁ, Markéta; POLÁŠKOVÁ, Hana; NASADIL, Petr; KUŽELOVÁ, Zdenka; PŘÍHODA, Jiří; ŠEVČÍK, Richard
2016 - Czech
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především pro pracovníky muzeí a skanzenů, kteří pracují s oděvními součástmi a dalšími textilními exponáty. Jejím cílem je vytvořit nástroj pro sledování a měření kontaminace prostředí, ve kterém se předměty pohybují, s cílem omezení rizik, poškození nebo zkrácení životnosti exponátů vlivem nevhodného prostředí. Využívání popsaných postupů umožní sledovat a snižovat znečištění s cílem ochránit jak exponáty tak zdraví pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku. The methodology was created to identify risks related with the environment where artefacts of cultural heritage are handled or deposited. It is intended for museum and open-air museum workers handling textile clothing components and other textile artefacts. The aim was to create a tool to monitor and measure contamination of the environment where artefacts are handled to reduce risks, damage or lifetime decrease of the artefacts as a result of an improper storage conditions. Following described procedures will enable to monitor and decrease the pollution with the aim to protect both exhibits and health of the workers handling them. Keywords: textil; uložení; depozitář; prostředí; udržitelné podmínky; rizika; znečištění; sledování; textile; storage; depository; environment; sustainable conditions; risks; pollution; monitoring Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především ...

HRUBANOVÁ, Markéta; POLÁŠKOVÁ, Hana; NASADIL, Petr; KUŽELOVÁ, Zdenka; PŘÍHODA, Jiří; ŠEVČÍK, Richard
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka; DUFKOVÁ, Libuše; ŠEVČÍK, Richard; SMEJKALOVÁ, Eva; PŘÍHODA, Jiří
2016 - Czech
Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr vzorků materiálu. Certified methodology is focused on the care of textile artefacts. It defines principle terms, instructions for all involved workers, environment, documentation, survey and material sampling. Keywords: textil; základní pojmy; konzervace; dokumentace; průzkum; textile; principle terms; conservation; documentation; survey Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)

Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; DUFKOVÁ, Libuše; ŠEVČÍK, Richard; SMEJKALOVÁ, Eva; PŘÍHODA, Jiří
Masarykova univerzita, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases