Number of found documents: 17484
Published from to

Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
2023 - Czech
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány. The bachelor's thesis "Sustainable tourism in Central America" is focused on evaluating the approach of individual Central American countries to the development of sustainable tourism. The aim of the thesis is to describe sustainable tourism from the point of view of development and to evaluate its current state at the national level of the investigated countries. The thesis is elaborated on the basis of the proposal of the own set of indicators of sustainable tourism, which cover the economic, social, and environmental pillars of sustainability. The individual results of the indicators are presented through tables, graphs and supplemented with commentary. Subsequently, the approaches of Central American countries are evaluated and compared. Keywords: ekonomický pilíř; environmentální pilíř; indikátory; sociální pilíř; Střední Amerika; turismus; udržitelný rozvoj; udržitelný turismus; Central America; economic pillar; environmental pillar; indicators; social pillar; sustainable development; sustainable tourism; tourism Available in digital repository of Mendel University.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky

Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus ...

Horáková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Nikotinismus u žáků středních odborných škol
Svobodová, Hana
2023 - Czech
Tématem bakalářské práce je nikotinismus u žáků středních odborných škol. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rizikovým chováním v období adolescence a pojmy závislost a adolescence. Závěr teoretické části je věnován výskytu nikotinismu v českém školství a obecně prevenci. Nejpodrobněji je popsán nikotinismus, který je stěžej-ním tématem bakalářské práce. Praktické část bakalářské práce obsahuje výsledky provedeného dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, zda a v jaké míře mají žáci středních odborných škol zkušenosti s užíváním výrobků obsahující nikotin. The topic of the bachelor thesis is nicotinism in secondary vocational school pupils. The theoretical part deals with risky behavior during adolescence and the concepts of addiction and adolescence. The conclusion of the theoretical part is dedicated to the occurrence of nicotineism in Czech education and prevention in general. Nicotinism is described in the most detail, which is the main topic of the bachelor's thesis. The practical part of the bachelor thesis contains the results of a questionnaire survey. The aim was to find out whether and to what extent secon-dary vocational school pupils have experience with the use of products containing nicotine. Keywords: nikotinismus; prevence; rizikové chování; české školství; czech education; nicotinism; prevention; risky behavior Available in digital repository of Mendel University.
Nikotinismus u žáků středních odborných škol

Tématem bakalářské práce je nikotinismus u žáků středních odborných škol. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá rizikovým chováním v období ...

Svobodová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Skladba gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje
Vojáčková, Eliška
2023 - Czech
Cílem práce je získat data z vybraných provozoven v Jihomoravském kraji a získaná data vyhodnotit. V teoretické části je rešeršně zpracována legislativa, která se týká sběru a zpracování gastronomického odpadu. Dále se zde nachází postupy sběru a nádoby, do kterých se odpad vkládá, a také svoz a použitá technologie na tento druh odpadu. Posledním bodem je zpracování gastronomického odpadu buď aerobním, anebo anaerobním způsobem – tedy kompostování nebo v bioplynových stanicích. V jednotlivých typech zpracování je popsán průběh, ovlivňující faktory a výskyt v České republice. V praktické části jsou data získaná ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje. Tyto data byla získána vážením odpadu po dobu tří měsíců při přípravě a konzumaci pokrmů. Zjištěná data byla vyhodnocena a porovnána mezi sebou s následnou diskuzí v provozovnách, kam dále odpad putuje. The aim of the work is to obtain data from selected establishments in the South Moravian Region and to evaluate the obtained data. In the theoretical part, the legislation concerning the collection and processing of gastronomic waste is researched. Furthermore, the collection procedures and the containers into which the waste is placed, as well as the collection and the technology used for this type of waste are presented. The last point is the treatment of catering waste either aerobically or anaerobically - that is, composting or in biogas plants. The individual types of treatment are described in terms of the process, the influencing factors and the occurrence in the Czech Republic. The practical part contains data obtained in selected plants in the South Moravian Region. These data were obtained by weighing the waste for three months during the preparation and consumption of food. The observed data were evaluated and compared with each other with subsequent discussion in the establishments where the waste goes next. Keywords: biologické zpracování; gastronomický odpad; odpady; skladba; biological treatment; catering waste; composition; waste Available in digital repository of Mendel University.
Skladba gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách Jihomoravského kraje

Cílem práce je získat data z vybraných provozoven v Jihomoravském kraji a získaná data vyhodnotit. V teoretické části je rešeršně zpracována legislativa, která se týká sběru a zpracování ...

Vojáčková, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Geoturistický potenciál vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších
Pospíšil, Jan
2023 - Czech
Zájmem této bakalářské práce je vyhodnocení geoturistického potenciálu sedmi vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších, jejich samotná charakteristika a zhodnocení za pomoci již stanovené metodiky geosites/geomorphosites paní RNDr. Lucie Kubalíkové, Ph.D. Vybrané lokality zastupují nejen přírodní památky či přírodní rezervace v podobě skalních útvarů, jež jsou z hlediska geoturismu v rámci zájmového území velice atraktivní, ale i opomíjené Meandry Svratky u Milov. Geoturistický potenciál je hodnocen na základě metodického hodnocení a dotazníkového šetření, určeného pro cílový okruh respondentů. Stěžejními účastníky dotazníkového šetření jsou místní obyvatelé (stakeholdeři) a návštěvníci (turisté). Práce srovnává pohled místních obyvatel a turistů na samotný geoturismus v dané lokalitě a informuje o případných pozitivních i negativních vlivech působení turismu v rámci zájmového území s důrazem kladeným na vybrané geologické a geomorfologické lokality. The interest of this bachelor thesis is the evaluation of the geotourism potential of seven selected geological and geomorphological localities around Milovy in the Žďárské hills, their very characteristics and evaluation using the already established methodology of geosites / geomorphosites Mrs. RNDr. Lucie Kubalíkové, Ph.D. Selected localities represent not only natural monuments or nature reserves in the form of rock formations, which are in terms of geotourism within the area of interest very attractive, but also neglected meanders of the Svratka River. Geotourism potential is evaluated on the basis of methodological evaluation and questionnaire survey, designed for the target group of respondents. The key participants of the questionnaire survey are local residents (stakeholders) and visitors (tourists). The thesis compares the view of local residents and tourists on geotourism itself in the given locality and informs about the possible positive and negative impacts of tourism within the area of interest with an emphasis on selected geological and geomorphological sites. Keywords: dotazníkové šetření; geomorfologie; geoturismus; hodnocení; metodika; potenciál; evaluation; geomorphology; geotourism; methodology; potential; questionnaire survey Available in digital repository of Mendel University.
Geoturistický potenciál vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších

Zájmem této bakalářské práce je vyhodnocení geoturistického potenciálu sedmi vybraných geologických a geomorfologických lokalit v okolí Milov ve Žďárských vrších, jejich samotná charakteristika a ...

Pospíšil, Jan
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Funkční profilování komponentů komplexu transkripčních koaktivátorů SAGA v Arabidopsis
Sokolov, Rodion
2023 - Czech
Regulace genové exprese může být uskutečněna různými mechanismy, přičemž jedním z nich je enzymy zprostředkována modifikace histonů. Spt-Ada-Gcn5 acetyltransferázový (SAGA) komplex je komplex transkripčních koaktivátorů vysoce konzervovány mezi rostlinami a kvasinkami. V rostlinách může SAGA regulovat expresi genů prostřednictvím acetylace a deubikvitinace histonů. PHYTOCHROME-DEPENDENT LATE-FLOWERING (PHL)/SPT20 je podjednotkou strukturního modulu SAGA, která interaguje s fytochromem B a reguluje tak kvetení, zároveň však jeho exprese ovlivňuje odpověď rostlin na sucho a nedostatek dusíku. V praktické časti této práce byl prozkoumán vliv PHL na odolnost vůči dalším abiotickým stresům jako je oxidační a osmotický stres. Odpověď rostlin postrádajících gen kódující PHL na dané stresy se ukázala být závislá na fotoperiodě, přičemž dopad oxidačního stresu byl pro ně vyšší při pěstování za podmínek dlouhého dně a naopak, rostliny byly citlivější na osmotický stres podmínek krátkého dně. Rovněž jsme identifikovali metabolity, které byly přítomny u mutantní linie phl v odlišné koncentraci než u standardních rostlin a mohou tak stát za odlišnou odpovědí této linie na stres. Regulation of gene expression can be carried out by various mechanisms, one of them is enzyme-mediated modification of histones. Such enzymes often form large multi-subunit complexes to facilitate their enzymatic activity and substrate specificity. The Spt-Ada-Gcn5 acetyltransferase (SAGA) complex is a complex of transcriptional coactivators highly conserved between plants and yeast. In plants, SAGA can regulate gene expression through histone acetylation and deubiquitination. PHYTOCHROME-DEPENDENT LATE-FLOWERING (PHL)/SPT20 is a subunit of the structural module SAGA, that interacts with phytochrome B and thus regulates flowering, but at the same time its expression affects plant response to drought and nitrogen deficiency. In the experimental part of this work, the effect of PHL on resistance to other abiotic stresses, such as oxidative and osmotic stress was investigated. The response of plants defective in the gene encoding PHL to the given stresses was shown to be dependent on the photoperiod, whereby the impact of oxidative stress was more pronounced when grown under long-day conditions. On the contrary, plants were more sensitive to osmotic stress under short-day conditions. In this study, the metabolites present in the phl mutant line at a different concentration than in the standard plants were identified and may thus be responsible for the different response of this line to stress. Keywords: abiotický stres; metabolity; modifikace histonů; PHL; SAGA komplex; abiotic stress; histone modification; metabolites; SAGA complex Available in digital repository of Mendel University.
Funkční profilování komponentů komplexu transkripčních koaktivátorů SAGA v Arabidopsis

Regulace genové exprese může být uskutečněna různými mechanismy, přičemž jedním z nich je enzymy zprostředkována modifikace histonů. Spt-Ada-Gcn5 acetyltransferázový (SAGA) komplex je komplex ...

Sokolov, Rodion
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Degradace lesů v Malajsii a její ekonomické a sociální dopady
Šebelová, Hana
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tematikou degradací lesů v Malajsii a jejími ekonomickými a sociálními dopady. Popisuje příčiny a důsledky degradace a s ní úzce spojenou deforestaci, přičemž se podrobněji zabývá jednotlivými obsahovými částmi. V závěru jsou uvedeny právě ekonomické a sociální dopady a jsou navrhnuta řešení pro případné zlepšení situace v této zemi. The bachelor thesis deals with the topic of forest degradation in Malaysia and its economic and social impacts. It describes the causes and consequences of degradation and closely related deforestation, and deals with individual contents in more detail. In conclusion, economic and social impacts are presented and solutions are proposed for possible improvement of the situation in this country. Keywords: biodiverzita; biomy; deforestace; degradace; dopady; Malajsie; tropické deštné lesy; biodiversity; biomes; deforestation; degradation; impacts; Malaysia; tropical rainforests Available in digital repository of Mendel University.
Degradace lesů v Malajsii a její ekonomické a sociální dopady

Bakalářská práce se zabývá tematikou degradací lesů v Malajsii a jejími ekonomickými a sociálními dopady. Popisuje příčiny a důsledky degradace a s ní úzce spojenou deforestaci, přičemž se podrobněji ...

Šebelová, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vztah generace Z k folklóru a tradicím jako součásti nabídky destinace cestovního ruchu
Ondicová, Beata
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Uherskohradišťsku a vztahem generace Z k folklóru a tradicím. Cílem práce je identifikovat současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou tradic a folklóru ve Zlínském kraji a zjistit vztah generace Z k folklóru a tradicím při účasti na cestovním ruchu. Navrhnout nové, nebo inovovat stávající destinační produkty Zlínského kraje pro generaci Z. Vzhledem k rozsáhlosti Zlínského kraje a rozmanitosti kulturní nabídky v oblasti tradic a folklóru byl cíl práce z geografického hlediska zúžen na konkrétní menší oblast, a to na oblast Uherskohradišťska. Pomocí sekundárních a primárních dat byl analyzován současný stav a možnosti rozvoje folklorního cestovního ruchu v regionu Uherskohradišťsko. Primární data byla získaná prostřednictvím online dotazníkového šetření, jehož hlavním záměrem bylo zjistit, zda se generace Z zajímá o folklór a lidové tradice. The bachelor's thesis is targeted on tourism in the area of Uherske Hradiste and on the relationship of generation Z to folklore and it’s traditions. The aim of the thesis is to identify the current offer of tourism products with the theme of traditions and folklore in the Zlín region and to find out how is the relationship of generation Z towards folklore and traditions while participating in tourism. To design new or innovate existing destination products of the Zlín region for generation Z. Due to the vastness of the Zlín region and the diversity of the cultural offer in the area of traditions and folklore, the aim of the bachelor’s thesis was narrowed down in a geographical matter to a specific smaller area of Uherske Hradiste only. The current state and possibilities for the development of folklore tourism in the area of Uherske Hradiste region were analyzed using secondary and primary data. Primary data were obtained through an online questionnaire survey, with it’s main purpose being to find out whether Generation Z is interested in folklore and folk traditions. Keywords: folklór; generace Z; lidová kultura; region Uherskohradišťsko; tradice; folk culture; folklore; generation Z; tradition; Uherské Hradiště region Available in digital repository of Mendel University.
Vztah generace Z k folklóru a tradicím jako součásti nabídky destinace cestovního ruchu

Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Uherskohradišťsku a vztahem generace Z k folklóru a tradicím. Cílem práce je identifikovat současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou tradic ...

Ondicová, Beata
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení samočistící schopnosti vodního toku Bítýška
Vítová, Kristýna
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením jakosti a samočistící schopnosti vodního toku Bítýška na Vysočině. Teoretická část se věnuje vodohospodářské legislativě České republiky, kvalitě vody včetně problémů s ní spojených, samočistící schopnosti, mokřadům a sledovaným ukazatelům jakosti vody. Další část blíže charakterizuje zájmové území z hlediska přírodních poměrů a hydrologie. Praktická část detailně popisuje odběr vzorků vody, měření ukazatelů jakosti vody v terénu a laboratorní stanovení chemického rozboru vody. Práci zakončuje vyhodnocení zjištěných výsledků dle příslušné legislativy a diskuze. Výsledky laboratorních rozborů prokázaly, že samočistící schopnost vodního toku se projevila pouze v polovině sledovaného období a nelze ji jednoznačně potvrdit. Byly odhaleny vysoké koncentrace dusičnanového dusíku, celkového fosforu a chemické spotřeby kyslíku způsobené zejména vypouštěním nedostatečně vyčištěné vody z kořenové čistírny odpadních vod do vodního toku. The bachelor thesis deals with the evaluation of the quality and self-cleaning ability of the Bítýška watercourse in Vysočina. The theoretical part is devoted to the water management legislation of the Czech Republic, water quality including related problems, self-cleaning ability, wetlands and monitored water quality indicators. The next part characterizes the area of interest in terms of natural conditions and hydrology. The practical part describes in detail the collection of water samples, measurement of water quality indicators in the field and laboratory determination of chemical water analysis. The work concludes with an evaluation of the results obtained according to the relevant legislation and discussion. The results of laboratory analysis have demonstrated that the self-cleaning ability of watercourses was exhibited only for half of the monitored period and cannot be unequivocally confirmed. The findings revealed high concentrations of nitrate nitrogen, total phosphorus and chemical oxygen demand caused especially by draining under-cleaned water from root wastewater treatment plant into the watercourse. Keywords: kořenová čistírna odpadních vod; kvalita vod; mokřad; samočistící schopnost vody; změna klimatu; znečišťování vod; climate change; root wastewater treatment plant; self-cleaning ability of water; water pollution; water quality; wetland Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení samočistící schopnosti vodního toku Bítýška

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením jakosti a samočistící schopnosti vodního toku Bítýška na Vysočině. Teoretická část se věnuje vodohospodářské legislativě České republiky, kvalitě vody včetně ...

Vítová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vývoj materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu
Vlachopulos, Christos
2023 - Czech
Bakalářská práce se věnuje materiálům, které se běžně používají v nábytkářském průmyslu, zabývá se jejich vývojem, především s přihlédnutím k jejich vlastnostem. Zmapované materiály popisují jejich vlastnosti a využití, jenž se aplikují v nábytkovém odvětví. Výsledkem teoretické části je přehled vybraných materiálů. Praktická část se zabývá zjišťováním a porovnáním zvolených mechanických a fyzikálních vlastností různých materiálů, které jsou rozebrány v diskusi. Práce může sloužit jako praktický využitelný přehled materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu, který obsahuje jejich vlastnosti a využití pro praxi. The bachelor thesis is devoted to materials commonly used in the furniture industry. It deals with their development, especially with regard to their properties. The mapped materials describe their properties and usages that are applied in the furniture industry. The theoretical part results in an overview of the selected materials. The practical part deals with the identification and comparison of the selected mechanical and physical properties of the different materials, which are discussed. The thesis can serve as a practical usable overview of materials applied in the furniture industry, which includes their properties and practical applications. Keywords: alternativy; dřevo; kompozit; materiály; nábytek; vývoj; alternatives; composite; development; furniture; materials; wood Available in digital repository of Mendel University.
Vývoj materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu

Bakalářská práce se věnuje materiálům, které se běžně používají v nábytkářském průmyslu, zabývá se jejich vývojem, především s přihlédnutím k jejich vlastnostem. Zmapované materiály popisují jejich ...

Vlachopulos, Christos
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Změny v množství vázaného uhlíku v nadzemní biomase v lesní rezervaci Greenfields, Nikaragua
Dvořák, Vít
2023 - Czech
Cílem práce bylo vyhodnotit změny v množství vázaného uhlíku v soukromé rezervaci Greenfields nacházející se v tropickém deštném lese v Nikaragui. Byly provedeny dvě lesní inventarizace (2015 a 2022) a ze získaných dat poté vypočítána biomasa a množství sekvestrovaného uhlíku na zalesněné ploše rezervace Greenfields. Data byla následně porovnána s výsledky ostatních podobně zaměřených prací v oblasti, uvedena do kontextu v rámci biologické sukcese a na závěr byl navrhnut systém financování rezervace pomocí plateb z obchodu s uhlíkem. The aim of this study was to evaluate changes in the amount of carbon sequestered in the private reserve Greenfields, located in a tropical rainforest in Nicaragua. Two forest inventories were carried out (in 2015 and 2022), and from the obtained data, the biomass and the amount of sequestered carbon in the forested area of the Greenfields reserve were calculated. The data was then compared with the results of other similarly focused studies in the area, contextualized within biological succession, and finally, a financing system for the reserve was proposed through carbon trading payments. Keywords: biomasa; Greenfields; Nikaragua; obchod s uhlíkem; soukromá lesní rezervace; uhlík; biomass; carbon; carbon trading; Nicaragua; private forest reservation Available in digital repository of Mendel University.
Změny v množství vázaného uhlíku v nadzemní biomase v lesní rezervaci Greenfields, Nikaragua

Cílem práce bylo vyhodnotit změny v množství vázaného uhlíku v soukromé rezervaci Greenfields nacházející se v tropickém deštném lese v Nikaragui. Byly provedeny dvě lesní inventarizace (2015 a 2022) ...

Dvořák, Vít
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases