Number of found documents: 558
Published from to

Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa
Bánová, Kristína
2023 - Slovak
Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a motivů, které ho ovlivňují. K naplnění cíle byla vypracována analýza trhu udržitelné produkce potravin, která odhalila zlepšující se tendenci v nárůstu ekologického zemědělství a přístupu producentů. K poznání chování spotřebitelů a identifikace faktorů a motivů proběhlo dotazníkové šetření, které zjistilo, že i přes pozitivní přístup k udržitelnosti je pro většinu spotřebitelů rozhodujícím faktorem cena. Na základě těchto zjištění byla formulována doporučení pro producenty a spotřebitele. The diploma thesis focuses on the impacts of sustainable food production on the final consumer. The aim is to identify the consumer's behaviour in the purchase of sustainable food and find out the factors and motives that influence them. To fulfil the aim, an analysis of the sustainable food production market was carried out. It revealed an improving tendency in the increase of ecological agriculture and the approach of producers. A questionnaire survey was conducted to identify consumer's behaviour and their motives. The survey revealed that despite a positive approach to sustainability, price is the deciding factor for most consumers. Based on the results, recommendations were proposed for producers and consumers. Keywords: motivy; spotřebitelské chování; udržitelná produkce; udržitelné potraviny; consumer behaviour; motives; sustainable food; sustainable production Available in digital repository of Mendel University.
Dopady udržateľnej produkcie potravín na konečného spotrebiteľa

Diplomová práce se zaměřuje na dopady udržitelné produkce potravin na konečného spotřebitele. Cílem je identifikace chování spotřebitele při nákupu potravin z udržitelné produkce a zjištění faktorů a ...

Bánová, Kristína
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Aplikace pro tvorbu pracovních postupů
Sochová, Terézia
2023 - Slovak
Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro tvorbu pracovních postupů. Práce obsahuje vysvětlení základních termínů z oblasti podnikových procesů, popis standardů procesního modelování a popis dostupných řešení. Dále se práce zabývá návrhem procesní mapy pro proces: Návrh na odměnu, návrhem diagramů zachycujících strukturu a chování systému a návrhem databáze. V neposlední řadě se práce věnuje implementaci, nasazení a testování aplikace. Při implementaci byly použity backendové technologie C# s frameworkem .NET, frontendová technologie Bootstrap 5 a implementační rámec Elsa Core pro tvorbu workflow. This work is dedicated to the design and implementation of an application for the creating workflows. The goal of this work is to design and implement an application for the creation of work procedures based on the analysis of available solutions and requirements from the customer. The work contains an explanation of basic terms from the field of business processes, a description of process modeling standards and a description of available solutions. Furthermore, the work deals with the design of a process map for the process: Design for reward, design of diagrams capturing the structure and behavior of the system and design of the database. Last but not least, the work is devoted to the implementation, deployment and testing of the application. The implementation uses C# backend technology with the .NET framework, Bootstrap5 frontend technology and the Elsa Core framework for workflow creation. Keywords: Bootstrap 5; BPMN; C#; Elsa Core; .NET Framework; podnikové procesy; procesní modelování; webová aplikace; workflow; business processes; process modeling; web application Available in digital repository of Mendel University.
Aplikace pro tvorbu pracovních postupů

Tato práce je věnována návrhu a implementaci aplikace pro tvorbu pracovních postupů. Cílem práce je na základě analýzy dostupných řešení a požadavků od zákazníka navrhnout a implementovat aplikaci pro ...

Sochová, Terézia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Pastva oviec v Národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step
Sečkárová, Tereza
2023 - Slovak
Diplomová práce se zabývá vlivem pastvy ovcí na chráněná stepní biotopy Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Zaměřuje se na etologické projevy stáda ovcí a na hodnocení stavu pastevního porostu před a po ukončení pastvy zvířat v oplůtcích 7 a 8. Na základě výsledků z etologických pozorování je pravděpodobné, že pastevní aktivita ovcí byla ovlivněna venkovní teplotou, přičemž ve většině případů byla zvýšena při nižší teplotě. Stejně tak lze předpokládat, že ovce pokračovaly v pastevní aktivitě i po ukončení etologického pozorování. Při výšce trav nebyl zaznamenán vysoký rozdíl před a po ukončení pastvy v daných oplůtcích, zato byla potvrzena selektivita ovcí týkající se bylin a svízele syřišťového (Galium verum), který byl na pastvině hojně zastoupen. Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů a v přílohách práce lze vidět i fotografickou dokumentaci. The diploma thesis deals with the impact of sheep grazing on the protected steppe biotopes of the National Nature Reserve Mohelno Serpentine Steppe. It focuses on the ethological manifestations of the sheep flock and on the evaluation of the state of the pasture before and after the end of animal grazing in enclosures 7 and 8. Based on the results of the ethological observations, it is likely that the grazing activity of the sheep was influenced by the outside temperature, while in most cases it was increased at lower temperature. It can also be assumed that the sheep continued their grazing activity even after the end of the ethological observation. There was no significant difference in the height of the grasses before and after the end of grazing in the given fences, but the selectivity of the sheep regarding herbs and lady´s bedstraw (Galium verum), which was abundantly represented on the pasture, was confirmed. The results are processed into tables and graphs, and photographic documentation can be seen in the appendices of the work. Keywords: etologie; pastva v chráněném území; stepní vegetace; teplota; ethology; grazing in the protected area; steppe vegetation; temperature Available in digital repository of Mendel University.
Pastva oviec v Národnej prírodnej rezervácii Mohelenská hadcová step

Diplomová práce se zabývá vlivem pastvy ovcí na chráněná stepní biotopy Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Zaměřuje se na etologické projevy stáda ovcí a na hodnocení stavu pastevního ...

Sečkárová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekologicko-produkčné hodnotenie štrukturálnej prebierky v bukových porastoch na ŠLP Křtiny
Stančík, Patrik
2023 - Slovak
Tato práce se věnuje výzkumu vlivu strukturální probírky v 77 let starém bukovém porostu, ale také v 60letém dubovém porostu na území Školního lesního podnikuM Masarykův les Křtiny. Cílem práce je sledovat vliv výchovného zásahu strukturální probírky s různou intenzitou těžby, při nichž bylo odstraněno různé množství konkurenčních dřevin ve prospěch vybraných cílových jedinců. Hlavním sledovaným aspektem byla roční tloušťkový přírůst ve třech různých variantách zásahu od založení experimentální pokusné plochy v roce 2013, realizace pěstebního zásahu v roce 2015 až do ukončení sběru dat v roce 2021. Na dvou různých porostních skupinách byly studijní plochy ponechány cílové stromy (s počtem 100 až 160 stromů na hektar), společně s některými počtem konkurenčních stromů. V bukovém porostu (na lokalitě Borky) a také v dubovém porostu (na lokalitě Soběšice) nebyl statistickou analýzou potvrzený jakýkoliv významný rozdíl mezi jednotlivými verzemi zásahu, které mají rozdílne intenzity. Z dosavadních měření nelze posoudit efekt výchovného zásahu, proto bude nejvhodnější vyhodnotit efekt strukturální probírky až po delší době. This thesis is devoted to the research of the influence of structural thinning in 77 year old beech and 60 year old oak stand on the territory of the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE – MF Křtiny). The aim of the thesis is to observe the effect of performing an educational intervention by structural thinning with different intensities, namely a harvesting intervention in which different amounts of competing trees were removed in favour of selected target individuals. The main aspect monitored was the annual thickness increment in the three different versions of the intervention from the establishment of the experimental plot in 2013, the implementation of the silvicultural intervention in 2015 until the end of the data collection in 2021. In the two different stands, the target trees (with a number of 100 to 160 trees per hectare) were retained in the study plots, together with a certain number of competing trees. In the beech stand (on the Borky site) and also in the oak stand (on the Soběšice site), the statistical analysis did not confirm any significant difference between the different versions of the intervention, which have different intensities. It is not possible to assess the effect of the educational intervention from the measurements obtained so far, therefore it will be most appropriate to assess the effect of structural thinning only after a longer period of time. Keywords: buk lesní; dub zimní; strukturální probírka; beech forest; structural thinning; winter oak Available in digital repository of Mendel University.
Ekologicko-produkčné hodnotenie štrukturálnej prebierky v bukových porastoch na ŠLP Křtiny

Tato práce se věnuje výzkumu vlivu strukturální probírky v 77 let starém bukovém porostu, ale také v 60letém dubovém porostu na území Školního lesního podnikuM Masarykův les Křtiny. Cílem práce je ...

Stančík, Patrik
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vplyv ekonomického vývoja na emisie skleníkových plynov v EÚ
Muchaničová, Júlia
2023 - Slovak
Muchaničová, J. Vliv ekonomického vývoje na emise skleníkových plynů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na zjištění ekonomických determinantů, které mají vliv na emise skleníkových plynů a tím i na naplňování příslušných cílů udržitelného rozvoje. Analýza je vytvořena prostřednictvím ukazatelů, kterými jsou hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba energie, ceny ropy a zahraniční obchod. První část práce se zabývá přehledem literatury k danému tématu. Shrnuta je problematika udržitelného rozvoje, a vztahu mezi ekonomickým růstem a kvalitou životního prostředí. Empirická část sestává ze tří kapitol. Vytvořen je obecný model, model Environmentální Kuznetsovy křivky a také bude vytvořena analýza zpoždění ekonomického růstu na životní prostředí. Muchaničová, J. Influence of economic performance on greenhouse gas emissions in EU. Thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2023. The diploma thesis focuses on the identification of economic determinants, which influence CO2 emissions and thus also on the fulfillment of the relevant goals of sustainable development. The analysis is created through indicators such as gross domestic product per capita, energy consumption, crude oil prices and foreign trade. The first part of the work deals with an overview of the literature on the given topic. The issue of sustainable development and the relationship between economic growth and the quality of the environment is summarized. The empirical part consists of three chapters. A general model, the Environmental Kuznets Curve model, and also will be created the analysis of the lag of economic growth on the environment. Keywords: cíle udržitelného rozvoje; EKC; ekonomický růst; emise CO2; udržitelný rozvoj; CO2 emissions; economic growth; sustainable development; sustainable development goals Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv ekonomického vývoja na emisie skleníkových plynov v EÚ

Muchaničová, J. Vliv ekonomického vývoje na emise skleníkových plynů. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zaměřuje na zjištění ekonomických determinantů, které ...

Muchaničová, Júlia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Identifikácia behaviorálnej medzery: evidencia z ETF fondov
Vatrt, Martin
2023 - Slovak
Diplomová práce pojednává o tématu behaviorálních financí, konkrétně behaviorální mezery. Teoretická část práce je zaměřena na komplexní pojetí behaviorálních financí s přesahem na chování investorů, které je zásadním předpokladem pro velikost a směr behaviorální mezery. Hlavním cílem práce je identifikace behaviorální mezery na vybraných fondech obchodovaných na burze. Vedlejším cílem je identifikace vztahu kvantifikovaných behaviorálních mezer na úrovni jednotlivých fondů a trhu jako celku. Z výsledků empirické části práce jsou následně formulována doporučení pro různé skupiny investorů. The thesis focuses on the topic of behavioral finance, specifically on the behavioral gap. The theoretical part of the thesis is focused on the comprehensive understanding of behavioral finance with an emphasis on investor behavior, which is a fundamental prerequisite for the size and direction of the behavioral gap. The main objective of the thesis is to identify the behavioral gap in selected exchange traded funds. Secondary, the objective includes identifying the relationship between quantified behavioral gaps at the level of individual funds and the market as a whole. Recommendations for different groups of investors are subsequently formulated based on the results of the empirical part of the thesis. Keywords: behaviorální finance; behaviorální mezera; časování trhu; časově vážený výnos; investor; vnitřní výnosové procento; behavioral finance; behavioral gap; internal rate of return; market timing; time weighted return Available in digital repository of Mendel University.
Identifikácia behaviorálnej medzery: evidencia z ETF fondov

Diplomová práce pojednává o tématu behaviorálních financí, konkrétně behaviorální mezery. Teoretická část práce je zaměřena na komplexní pojetí behaviorálních financí s přesahem na chování investorů, ...

Vatrt, Martin
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ohrozenie pracovných miest spojených s automatizáciou a súvisiacimi faktormi v kontexte EÚ
Rebrová, Dominika
2023 - Slovak
Diplomová práce se soustředí na vliv automatizace a souvisejících faktorů na pracovní místa v Evropské unii se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. V úvodu práce jsou rozebrány důležité pojmy související s automatizací a digitalizací. Zároveň první část práce zahrnuje i vymezení skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených automatizací a digitalizací. Další část práce je věnována kvantitativnímu a doplňkovému kvalitativnímu výzkumu. Kvantitativní část se věnuje veřejnému mínění obyvatel ve vztahu k umělé inteligenci a robotům. Doplňková kvalitativní část se věnuje krátkému rozhovoru s HR manažerkou z prostředí automobilového průmyslu. Čtvrtá kapitola diplomové práce popisuje návrhy na minimalizaci rizik spojených s automatizací a digitalizací v Česku a na Slovensku. Diploma thesis focuses on the impact of automation and related factors on jobs in the European Union, with a focus on the Czech and Slovak Republics. In the introduction of the thesis, important concepts related to automation and digitalization are discussed. At the same time, the first part of the thesis also includes the definition of the population groups most vulnerable to automation and digitalization. The next part of the thesis is devoted to quantitative and complementary qualitative research. The quantitative part deals with the public opinion of the population in relation to artificial intelligence and robots. The complementary qualitative part is devoted to a short interview with an HR manager from the automotive industry. The fourth chapter of the thesis describes suggestions for minimizing the risks associated with automation and digitalization in the Czech Republic and Slovakia. Keywords: automatizace; Česko; digitalizace; ohrožení pracovních míst; Slovensko; technologické změny; automation; Czech Republic; digitalization; jobs at risk; Slovakia; technological changes Available in digital repository of Mendel University.
Ohrozenie pracovných miest spojených s automatizáciou a súvisiacimi faktormi v kontexte EÚ

Diplomová práce se soustředí na vliv automatizace a souvisejících faktorů na pracovní místa v Evropské unii se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. V úvodu práce jsou rozebrány důležité pojmy ...

Rebrová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomické hodnotenie činnosti malej rodinnej farmy a návrh ďalšieho rozvoja
Matejovič, Branislav
2023 - Slovak
Matejovič, B., Ekonomické hodnocení činnosti malé rodinné farmy a návrh dalšího rozvoje. Diplomová práce. Brno 2023 Náplní diplomové práce je popsat a vyhodnotit ekonomickou situaci malé rodinné farmy Cornland s.r.o. a zpracovat návrh pro další rozvoj její činnosti. V literární rešerši je zpracován přehled o současné situaci, politických strategiích, dále je shrnut význam a specifika malých rodinných farem a význam strategického managementu a strategického rozhodování. V části vlastní práce je shrnuta charakteristika podniku Cornland S.r.o, analýza hospodaření podniku, struktura a vývoj majetku firmy, vývoj hospodářského výsledku, struktury nákladů a výnosů. Na základě předchozích analýz byla provedena SWOT analýza, navržené strategie a vypracován návrh opatření strategického rozvoje podniku. V závěru byly shrnuty hlavní výsledky Matejovič, B., Economic evaluation of the activity of a small family farm and a proposal for further development. Thesis. Brno 2023 The content of the thesis is to describe and evaluate the economic situation of the small family farm Cornland s.r.o. and process a proposal for the further development of its activity. In the literary research, an overview of the current situation, political strategies, the importance and specifics of small family farms and the importance of strategic management and strategic decision-making are summarized. The part of the own work summarizes the characteristics of the company Cornland S.r.o., the analysis of the company's management, the structure and development of the company's assets, the development of the economic result, the structure of costs and revenues. On the basis of the previous analyses, a SWOT analysis was made, strategies were proposed and a draft of measures for the strategic development of the company was drawn up. In the end, the main results were summarized Keywords: diverzifikace; ekonomická analýza; rodinná farma; strategický management; SWOT analýza; diversification; economic analysis; family farm; strategic management; SWOT analysis Available in digital repository of Mendel University.
Ekonomické hodnotenie činnosti malej rodinnej farmy a návrh ďalšieho rozvoja

Matejovič, B., Ekonomické hodnocení činnosti malé rodinné farmy a návrh dalšího rozvoje. Diplomová práce. Brno 2023 Náplní diplomové práce je popsat a vyhodnotit ekonomickou situaci malé rodinné farmy ...

Matejovič, Branislav
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Konferencia o budúcnosti Európy - záväzok, alebo prázdne slová Európskej únie
Fuchsová, Alexandra
2023 - Slovak
Tato diplomová práce se zabývá tématem Konference o budoucnosti Evropy, která je považována za bezprecedentní nástroj deliberativní demokracie a jejímž prostřednictvím se měla Evropská unie přiblížit svým občanům. Cílem práce je prozkoumat a zhodnotit vztah mezi důvěrou slovenských a českých občanů v Evropskou unii a jejich ochotou účastnit se Konference o budoucnosti Evropy. Bližší pozornost je věnována také problematice životního prostředí v kontextu Konference o budoucnosti Evropy a opatřením vedoucím k ochraně životního prostředí. Výzkum byl proveden formou kvantitativního dotazníkového šetření realizovaného v obou zemích na celkovém vzorku čtyř set šedesáti respondentů, jehož výsledky jsou následně porovnány. K ověření hypotéz byly použity statistické analýzy, které ukázaly, že postoje české a slovenské veřejnosti k tomuto tématu nejsou diametrálně odlišné, což umožnilo navrhnout východiska pro obě země ve stejném smyslu. The diploma thesis focuses on the topic of the Conference on the Future of Europe, which is considered as an unprecedented tool of deliberative democracy, facilitating a closer relationship between the European Union and its citizens. The objective of this research is to explore and evaluate the correlation between citizens´ trust in the European Union and their willingness to engage in the Conference on the Future of Europe, specifically in the Slovak and Czech Republic. Additionally, it scrutinizes environmental issues within the context of the Conference and measures aimed at protecting the environment. The research was conducted through a quantitative questionnaire survey, which was administered in both countries, with a total sample of 460 respondents. Statistical analyses were used to test the hypotheses, which revealed that the attitudes of the Czech and Slovak republic on this topic are not diametrically opposed, which made it possible to propose starting points for both countries in the same sense. Keywords: deliberativní demokracie; demokratický deficit; Konference o budoucnosti Evropy; legitimita; postoje k otázkám klimatu; climate attitudes; Conference on the future of Europe; deliberative democracy; democratic deficit; legitimacy Available in digital repository of Mendel University.
Konferencia o budúcnosti Európy - záväzok, alebo prázdne slová Európskej únie

Tato diplomová práce se zabývá tématem Konference o budoucnosti Evropy, která je považována za bezprecedentní nástroj deliberativní demokracie a jejímž prostřednictvím se měla Evropská unie přiblížit ...

Fuchsová, Alexandra
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vplyv dotáciína hospodárenie poľnohospodárského družstva
Jaborníková, Michaela
2023 - Slovak
Jaborníková, M. Vliv dotací na hospodaření zemědělského družstva. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských dotací, konkrétně jejich vlivem na hospodaření vybraného družstva. V teoretické části práce jsou charakterizovány zemědělské dotace, které plynou z Evropské unie, České republiky a Slovenska. Práce uvádí základní přehled o účtování dotací a následném vlivu na daň z příjmů, a také přehled o použitých finančních ukazatelů v praktické části. Dále je provedena komparace možností získání dotací u fyzických a právnických osob v zemědělství. Praktická část následně zkoumá prostřednictvím finanční analýzy vliv dotací na hospodaření zemědělského družstva XYZ. Jaborníková, M. The impact of subsidies on the economy of agricultural cooperatives. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2023. The diploma thesis deals with the issue of agricultural subsidies, specifically their impact on the economy of the selected cooperative. In the theoretical part of the thesis, the agricultural subsidies that flow from the European Union, the Czech Republic and Slovakia are characterized. The thesis provides a basic overview of the accounting of subsidies and the subsequent impact on income tax, as well as an overview of the financial indicators used in the practical part. Furthermore, a comparison is made of the possibilities of obtaining subsidies as individuals and legal entities in agriculture. The practical part then examines the impact of subsidies on the economy of agricultural cooperative XYZ through financial analysis. Keywords: dotační politika; finanční analýza; společná zemědělská politika; účtování o dotacích; zemědělství; accounting for subsidies; agriculture; common agricultural policy; financial analysis; subsidy policy Available in digital repository of Mendel University.
Vplyv dotáciína hospodárenie poľnohospodárského družstva

Jaborníková, M. Vliv dotací na hospodaření zemědělského družstva. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských dotací, konkrétně ...

Jaborníková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases