Number of found documents: 1234
Published from to

Fluorescenční sondy pro detekci sacharidů a glykovaných proteinů pomocí kapilární elektroforézy
Kozáková, Silvie
2023 - Czech
Glykovaný albumin (gHSA) a glykovaný hemoglobin (HbA1c) představují významné biomarkery pro určení progrese onemocnění diabetes mellitus. Cílem této diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat metodu pro simultánní stanovení těchto glykovaných proteinů z lidské krve pomocí kapilární elektroforézy s využitím fluorescenční sondy ABAM (anthracene boronic acid methacrylate). Díky této nové metodě bylo možné selektivně stanovit zmíněné dva proteiny s rozlišením 5,70 a LOD 11,9 µg/ml pro gHSA a 26,5 µg/ml pro HbA1c. Následně byla optimalizovaná metoda úspěšně aplikována na reálný vzorek lidské krve. Současné stanovení těchto biomarkerů může pomoci lépe sledovat dynamické změny v průběhu onemocnění a umožnit monitoring diabetu i u jedinců, u kterých je stanovení HbA1c ze zdravotních důvodů (anémie apod.) nevhodné. Glycated albumin (gHSA) and glycated hemoglobin (HbA1c) represent important biomarkers assessing the progression of diabetes mellitus disease. The aim of this thesis was to develop and optimize a method for the simultaneous determination of these glycated proteins from human blood by capillary electrophoresis using the fluorescent probe ABAM (anthracene boronic acid methacrylate). Thanks to this new method, it was possible to selectively determine these two proteins with a resolution of 5.70 and the LOD of 11.9 µg/ml for gHSA and 26.5 µg/ml for HbA1c. Subsequently, the optimized method was successfully applied to a real human blood sample. The simultaneous determination of these biomarkers can help to better monitor dynamic changes during diabetes and enable its monitoring in cases, where HbA1c assessment is inappropriate for medical reasons (anemia, etc.). Keywords: boronová kyselina; diabetes; glykované proteiny; imprintované polymery; kapilární elektroforéza; boronic acid; capillary electrophoresis; glycated proteins; imprinted polymers Available to registered users in the Library of Mendel University.
Fluorescenční sondy pro detekci sacharidů a glykovaných proteinů pomocí kapilární elektroforézy

Glykovaný albumin (gHSA) a glykovaný hemoglobin (HbA1c) představují významné biomarkery pro určení progrese onemocnění diabetes mellitus. Cílem této diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat ...

Kozáková, Silvie
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Otestování vlivu termínu aplikace růstových stimulátorů na efektivitu obrany dřevin vůči hemiparazitické rostlině jmelí bílé Viscum album L.
Javorský, David
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení vhodného termínu použití chemické obrany k likvidaci jmelí bílého (Viscum album L.) za použití růstových regulátorů určených k ochraně rostlin. Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na zpracování literního přehledu týkajícího se řešené problematiky a praktického provedení výzkumu. V rámci výzkumu byly aplikovány dva růstové regulátory v pravidelném čtrnácti denním intervalu v období od listopadu do března. Výsledek této práce ukazuje, že nejvyšší účinnost růstových regulátorů použitých k likvidaci jmelí je při aplikaci v únoru. Účinnost obou testovaných chemických prostředků je odlišná, první prostředek dosahoval celkové účinnosti za celé sledované období 73 % a druhý 92 %. This thesis focuses on finding the appropriate timing for the use of chemical defences to eradicate white mistletoe (Viscum album L.) using growth regulators designed for plant protection. The thesis is divided into two main parts, namely, the literature review related to the problem addressed and the practical implementation of the research. In the research, two growth regulators were applied in a regular interval of fourteen days between November and March. The results of this work, the showed effectiveness of the application of growth regulators used for mistletoe eradication in February. The efficacy of the two chemical agents used is different 73 % and 92 % over the entire period under study. Keywords: doba aplikace; hostitel; chemická likvidace; mortalita; postřik; application time; host; chemical eradication; mortality; spraying Available to registered users in the Library of Mendel University.
Otestování vlivu termínu aplikace růstových stimulátorů na efektivitu obrany dřevin vůči hemiparazitické rostlině jmelí bílé Viscum album L.

Tato diplomová práce se zaměřuje na nalezení vhodného termínu použití chemické obrany k likvidaci jmelí bílého (Viscum album L.) za použití růstových regulátorů určených k ochraně rostlin. Práce je ...

Javorský, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní
Kněžourová, Tereza
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České republice se stále zvyšuje a jízda na koni se postupem času stává dostupnější a oblíbenější, což vede k průběžnému rozvoji venkovské turistiky. Úvodní část práce se zabývá základní charakteristikou Českokrumlovska v oblasti cestovního ruchu a venkovské turistiky. Dále pak organizacemi a programy, které podporují venkovskou turistiku. Následuje část popisující průběh vlastního výzkumu a zjišťování informací od provozovatelů podniků a široké veřejnosti týkající se problematiky venkovské turistiky. Potřebná data byla zjišťována pomocí dotazníkového šetření a případného osobního dotazování. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu venkovské turistiky s využitím koní na Českokrumlovsku a nastínění možností jejího dalšího rozvoje. This diploma thesis deals with the analysis of the development of rural tourism in the Český Krumlov district with a focus on the use of horses. Rural tourism is an area of tourism that is still developing and the number of horses in the Czech Republic is also increasing at the same time. Horseback riding is becoming more accessible and popular during the time. The introductory part of the thesis deals with the basic characteristics of Český Krumlov in tourism and rural tourism and programs supporting rural tourism. This is followed by a section describing the progress of my own research and the gathering of information from business operators and the general public regarding the issue of rural tourism. To obtain the necessary data a questionnaire survey and field research were used. The result of the work is an evaluation of the current state of rural tourism with the use of horses in Český Krumlov and an outline of the possibilities for further development. Keywords: Český Krumlov; dotazník; hipostezky; jezdecká turistika; kůň; equestrian tourism; horse; hypothesis; questionnaire Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozvoj venkovské turistiky na Českokrumlovsku se zaměřením na využití koní

Tato diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje venkovské turistiky v okrese Český Krumlov se zaměřením na využití koní. Venkovská turistika je specifickou oblastí cestovního ruchu. Počet koní v České ...

Kněžourová, Tereza
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA
Bednářová, Eliška
2023 - Czech
V předložené závěrečné práci „Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA“ byly využity magnetické částice, které byly povrchově modifikovány tetraethoxysilanem (TEOS) a (3-aminopropyl)triethoxysilanem (APTES). Cílem bylo optimalizovat protokol izolace nukleových kyselin pomocí magnetických částic z gram negativních i gram pozitivních bakterií, aby se dosáhlo co nejvyšší výtěžnosti RNA. V teoretické části práce byla shrnuta struktura a složení bakteriálních buněk, především složení buněčné stěny, díky které se bakterie rozdělují na gram pozitivní a gram negativní. Dále byly uvedeny jednotlivé možnosti detekce bakterií, které se využívají v klinické praxi. Při detekci bakterií pomocí molekulárních metod je často zásadním krokem izolace nukleových kyselin. Jednou z metod izolace je izolace pomocí magnetických částic, u které byl vysvětlen princip. U magnetických částic bylo popsáno složení a využívané funkcionalizace částic pro izolace nukleových kyselin. V praktické části práce byly magnetické částice nejprve charakterizovány několika metodami z důvodu specifikace jejich vlastností. Mohly tak být vybrány nejvhodnější částice pro izolace nukleových kyselin. Dále byly částice použity na optimalizace protokolu izolace nukleových kyselin z buněčného lyzátu, kdy se nejvíce osvědčil lyzační pufr s 30% detergentem Triton X-100, který měl podobné výsledky jako 30% detergent EcoSurf. Následovně byla hledána metoda efektivní lýzy bakteriálních buněk. Bylo využito několik metod, nejlepších výsledků dosáhla mechanická homogenizace zirkonovými kuličkami o velikosti 0,1 mm v kombinaci s lyzačním pufrem s 1% detergentem EcoSurf. Výtěžnost RNA z izolací pomocí magnetických částic byla porovnána s izolací pomocí kolonkové metody, přičemž byl na izolace použit komerční izolační kit. Pomocí kolonkové metody bylo dosaženo výtěžnosti RNA u S. aureus přibližně 350 ng/µl, při použití magnetických částic tomu bylo o 70 ng/µl méně. Výtěžnost RNA za pomoci komerčních pufrů byla značně vyšší než při použití vlastních pufrů, proto by bylo vhodné dále optimalizovat protokol izolace a složení vlastních pufrů při izolaci nukleových kyselin. Magnetické částice s modifikací TEOS i APTES mají velký potenciál pro využití při izolacích nukleových kyselin z bakterií. In the submitted thesis "The use of different types of surface modified magnetic nanoparticles for isolation and purification of bacterial DNA/RNA", magnetic nanoparticles modified with tetraethoxysilane (TEOS) and (3-aminopropyl)triethoxysilane (APTES) were used. The aim was to optimize the nucleic acid isolation protocol using magnetic particles from both gram negative and gram positive bacteria in order to achieve the highest possible RNA yield. In the theoretical part of the thesis, the structure and composition of bacterial cells were summarized, especially the composition of the cell wall, which allows the bacteria to be divided into gram positive and gram negative. Furthermore, the different options for bacterial detection used in clinical practice were presented. Nucleic acid isolation is often an essential step in the detection of bacteria using molecular methods. A method based on magnetic particles is one of them, and the principle was explained here. The composition and functionalisation of the particles used for nucleic acid isolation have been described. In the practical part of the thesis, magnetic particles were characterized by several methods to specify their properties. Thus, the most suitable particles for nucleic acid isolations was selected. Next, the particles were used to optimize the procedure for nucleic acid isolation from cell lysate. The lysis buffer with 30% Triton X-100 detergent was determined to be the most effective and similar results were obtained with the 30% EcoSurf detergent. Subsequently, a method for efficient bacterial cell lysis was optimalized. Several methods were used and the best results were achieved by mechanical homogenization with 0.1 mm zirconia beads in combination with lysis buffer with 1% EcoSurf detergent. RNA yields from isolations by magnetic particles were compared with those from column isolations using a commercial isolation kit. Approximately 350 ng/µl of RNA yield was achieved for S. aureus using the column method, while 70 ng/µl less was achieved using magnetic particles. RNA yields were significantly higher than those using custom buffers, therefore, further optimization of the isolation protocol and composition of custom buffers in nucleic acid isolation would be advisable. Magnetic particles with both TEOS and APTES modifications have great potential for use in the isolation of nucleic acids from bacteria. Keywords: EcoSurf; Escherichia coli; kvantitativní polymerázová řetězová reakce; magnetické nanočástice; Staphylococcus aureus; magnetic nanoparticles; quantitative polymerase chain reaction Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA

V předložené závěrečné práci „Využití různých typů povrchově modifikovaných magnetických nanočástic pro izolaci a purifikaci bakteriální DNA/RNA“ byly využity magnetické částice, které byly povrchově ...

Bednářová, Eliška
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů
Ryšavá, Markéta
2022 - Czech
S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při imunosupresi. S reaktivací JC viru je spojena progresivní multifokální encefalopatie. S BK virem je spojena hemoragická cystitida, která má za následek ztrátu aloštěpu při transplantaci ledviny. Přesnou diagnostikou lze viry včas detekovat a zmírnit poškození tkáně. Tato diplomová práce se zabývá biotechnologiemi, které lze při detekci virů využít se zaměřením na real-time PCR, která je v diagnostice virů zlatým standardem. Literární rešerše shrnuje základní informace o polyomavirech se zaměřením na lidské polyomaviry BKV a JCV. Shrnuje biotechnologické metody používané k detekci polyomavirů, jak v rámci rutinní diagnostiky, tak alternativní přístupy zahrnující biosenzory a CRISPR. Experimentální část práce zahrnuje návrh detekčního systému pro polyomaviry od in silico analýzy genomu, přes návrh potenciálních primerů, po teoretickou analýzu specificity. Praktická část práce pak porovnává účinnost a senzitivitu amplifikace dvou re-akčních směsí, kdy je jedna určena pro jednoduché systémy a druhá pro multiplexy. Dále zahrnuje testování vybraných aditiv PCR a stanovení citlivosti a parametrů validity testu reakční směsi vybrané pro vývoj PCR systému. Výsledky poukázaly, že detekce pomocí multiplex reakční směsi je dostatečně citlivá, jelikož splňuje podmínky a požadavky klinických doporučení a současně vykazuje velmi dobré hodnoty senzitivity a specificity testu srovnatelné s publikovanými technologiemi. Tato reakční směs se jeví jako relevantní k použití vývoje a optimalizaci PCR systému pro detekci polyomavirů. Most of the human population encounters human polyomaviruses during childhood, when the first infection is asymptomatic or with mild symptoms. However, these viruses persist in the human body and most often, they reactivate during immunosuppression. Together with JC virus reactivation, the progressive multifocal encephalopathy is associated. Hemorrhagic cystitis is associated with BK virus, resulting in the loss of allograft during kidney transplantation. Accurate diagnostics can detect viruses in a timely manner and mitigate tissue damage. This diploma thesis deals with biotechnologies, which can be used in virus detection with a focus on real time PCR, which is the gold standard in virus diagnostics. The literary research summarizes basic information about polyomaviruses with a focus on human BKV and JCV polyomaviruses. It summarizes the biotechnological methods used for detection of polyomaviruses, both in routine diagnosis and in alternative approaches involving biosensors and CRISPR. The experimental part of the work includes the design of a detection system for polyomaviruses from in silico genome analysis, through the design of potential primers, to theoretical specificity analysis. The practical part of the work compares the efficiency and sensitivity of amplification of two reaction mixtures, where one is intended for simple systems and the other for multiplexes. It also includes testing of selected additives of PCR and determining the sensitivity and validity parameters of the reaction mixture test selected for PCR system development. The results showed that detection using a multiplex reaction mixture is sufficiently sensitive, as it meets the conditions and requi-rements of clinical recommendations and at the same time shows very good values of sensitivity and specificity of the test comparable to published technologies. This reaction mixture appears to be relevant to the use of the development and optimization of a PCR system for the detection of polyomaviruses. Keywords: biotechnologie; BK virus; CRISPR; ELISA; JC virus; mikroskopie; polyomavirus; real-time PCR; biotechnology; microscopy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Molekulárně-biologická diagnostika lidských polyomavirů

S lidskými polyomaviry se většina lidské populace setká v dětství, kdy je první infekce bezpříznaková či s mírnými symptomy. Tyto viry ovšem v lidském těle perzistují a reaktivují se nejčastěji při ...

Ryšavá, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství
Horký, David
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce má za úkol stanovit obvyklé náklady a ceny těžebních prací v lesním hospodářství. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na konkrétní metody tvorby cen. Popisuje analýzu jednotlivých položek vstupujících do těžebních technologií, zabývá se výkonovými normami, které jsou hodnoceny pomocí metodologické části výzkumu. Navrhuje nový kalkulační model, který vychází z průzkumu analýzy trhu. Výsledkem je zhodnocení používání výkonových norem v praxi a popis vytvořeného kalkulačního modelu, který pracuje na bázi vícestupňové kalkulace s příspěvkem na úhradu. This diploma thesis is intended to determine the usual costs and price of logging operations in forestry. In the research part, the thesis focuses on individual pricing methods. It describes the analysis of individual items entering the logging technologies. It deals with the performance standards that are evaluated using the methodological part of the research and also proposes a new calculation model based on the results of the market analysis. The result is an evaluation of the use of performance standards in practice and a description of the created calculation model which works on the basis of a multi-stage calculation with a contribution margin. Keywords: cena; harvestorová technologie; kalkulace; kalkulační model; motomanuální těžba; náklady; příspěvek na úhradu; těžební práce; výkonové normy Available to registered users in the Library of Mendel University.
Stanovení obvyklých nákladů a cen těžebních prací v lesním hospodářství

Předkládaná diplomová práce má za úkol stanovit obvyklé náklady a ceny těžebních prací v lesním hospodářství. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na konkrétní metody tvorby cen. Popisuje analýzu ...

Horký, David
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům
Blinková, Monika
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá využitím popílku a škváry ze spaloven odpadu ve stavebnictví. V teoretické části je stručně popsaná spalovna odpadů, beton a jeho prvky. Praktická část je zaměřena na popis přípravy zkušebních betonových kvádrů, do kterých je přidáván popílek a škvára ze spalovny opadů, popis finální velikostí výrobků a právní rámec uvádění nového výrobku na trh v ČR. Bylo vytvořeno 14 vzorků betonových kvádrů a byly testovány na výluhy a pevnostní zkoušky. Výsledky pevnostních zkoušek byly v nízkých hodnotách, což mohla zapříčinit např. technologická nekázeň při přípravě vzorků. Výluhová zkouška byla zaměřena na rtuť a polycyklické aromatické uhlovodíky. Výluhy byly porovnávány s vyhláškou č. 294/2005 Sb., a jejich výsledek nepřekročil žádnou z limitních hodnot, které jsou v této vyhlášce uvedeny.Právní doložka:Nesouhlasím se zveřejněním práce dle Směrnice č. 3/2017- Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací z důvodu ochrany obchodního tajemství firmy v plném rozsahu tj. jak v elektronické, tak tištěné formě na maximálně možnou dobu 3 let. The aim of this study is to examine the possibilities of using fly ash and slag from municipal waste incinerators in the building industry. In the theoretical part waste incinerator, concrete and its elements are described. The practical part is focused on the description of preparation of concrete blocks into which are added fly ash and slag from an incinerator, and description of the final product size and legislation introducing a new product to the Czech market. Fourteen samples of concrete blocks were created and tested for leaching tests and strength tests. Results of the strength test showed a low value because the samples preparation was not followed by proper technological procedure. Mercury and polycyclic aromatic hydrocarbons have been observed in the leaching test. The leachates were compared with Decree No. 294/2005 Coll. and values met the required limits. Formula clause:I do not agree with the publication of the work in accordance with Directive no. 3 / 2017- Publishing undergraduate theses in order to protect trade secrets of the company in its entirety ie. Both in electronic and printed form to the maximum possible period of 3 years. Keywords: beton; popílek; stavebnictví; škvára; termické zpracování odpadu Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům

Diplomová práce se zabývá využitím popílku a škváry ze spaloven odpadu ve stavebnictví. V teoretické části je stručně popsaná spalovna odpadů, beton a jeho prvky. Praktická část je zaměřena na popis ...

Blinková, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky
Petrášová, Leona
2018 - Czech
Petrášová, L. Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky. Brno, 2017. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D Na základě charakteristiky vývojových změn podnikatelského prostředí v agrobyznysu shrnuté v literární rešerši se diplomová práce ve své praktické části dále věnuje analýze podniku PATRIA Kobylí, a.s., na které fakticky ověřuje získané poznatky. Práce je zpracována formou případové studie, jejímž cílem je posoudit vývoj podniku od počátku založení až po současnost a reflektovat na ní vybrané ukazatele, mezi které patří osevní plochy, hektarové výnosy či realizované ceny a porovnat je s hodnotami v České republice. Pro zkoumání ukazatelů byly vybrány čtyři stěžejní komodity (pšenice ozimá, mléko, meruňky a réva vinná). V neposlední řadě se práce věnuje také diverzifikaci činností, kterou se podnik vydává, a tou je výroba plastových konstrukcí. Pomocí SWOT analýzy jsou provedeny návrhy strategií, ve kterých by měl podnik najít svou příležitost do budoucna. Finanční analýze podniku a dotačním podporám, podílejících se velkou mírou na hospodářském výsledku, se práce věnuje na svém konci. Právní doložka:Prohlašuji, že jsem práci „Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky“ vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Nesouhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací a zároveň tímto vyjadřuji svou vůli odložit zveřejnění závěrečné práce, a to po dobu 3 let v plném rozsahu. Jsem si vědoma, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zá-kon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. Petrášová, L..Changes in the status of the agricultural company within the agribusiness of the Czech Republic. Brno, 2017. Diploma thesis. Mendel University, Superviser of thesis Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. This diploma thesis deals with developmental changes of an agricultural business environment. In the theoretical section, this development is observed at a moni-tored company PATRIA Kobylí, a.s. The acquired knowledge is further verified in the practical section. The thesis is elaborated in form of a case study which aims to evaluate the development since the founding of the company till the present, and to reflect selected indicators such as sowing areas, yields from the area and prices in the company. Those indicators are compared with the statistical data of the Czech Republic. Three core commodities (winter wheat, milk, apricots and wine) were selected to examine the indicators. Last but not least, the thesis also deals with the strategy of diversification of activities, which is represented by production of plastic constructions. A SWOT analysis suggested strategies which are to be seen as opportunities for future plans. A financial analysis of the company and grants that play a large part in the company´s profitability are included in the final segment of the diploma thesis. Formula clause:I hereby declare that, this thesis entitled „Changes in the status of the agricultural company within the agribusiness of the Czech Republic” was written and completed by me. I also declare that all the sources and information used to complete the thesis are included in the list of references. I don´t agree that the thesis could be made public in accordance with Article 47b of Act No. 111/1998 Coll., Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (the Higher Education Act), and in accordance with the current Directive on publishing of the final thesis and I request to postpone the publication of the thesis in its entirety for a period of 3 years. I am aware that my thesis is written in accordance to Act. 121/2000 Coll., on Copyright and therefore Mendel University in Brno has the right to conclude licence agreements on the utilization of the thesis as a school work in accordance with Article 60(1) of the Copyright Act. Before concluding a licence agreement on utilization of the work by another person, I will request a written statement from the university that the licence agreement is not in contradiction to legitimate interests of the university, and I will also pay a prospective fee to cover the cost incurred in creating the work to the full amount of such costs. Keywords: agrární politika; agrární trh; agrobyznys; diverzifikace; dodavatelsko-odběratelské vztahy; komoditní vertikála; SWOT analýza Available to registered users in the Library of Mendel University.
Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky

Petrášová, L. Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky. Brno, 2017. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D ...

Petrášová, Leona
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Posouzení pevnosti lepení při nastavování překližovaných materiálů
Krejčíř, Michal
2018 - Czech
Tato práce je zaměřena na experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností překližovaných materiálů podélně nastavovaných lepeným pokosovým spo-jem. Zadavatelem práce byla firma Orlimex CZ, s.r.o. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké opracování a lepidlo nejlépe vyhovuje pro spojování překližovaných materiálů a porovnat, jaké vlastnosti májí takto nastavované překližky oproti překližkám bez spojů. Důvod spojování překližek je výroba větších formátů, u kterých je předpoklad dosažení lepší výtěže při následném formátování. Napojováním na lepený pokosový spoj lze i zhodnotit větší odřezy získané při formátování zakázek. Vlastnosti překližovaných materiálů byly testovány dle platných ČSN EN no-rem a vyhodnoceny popisnou statistikou a analýzou rozptylu. This master thesis is focused on mechanical properties of glued scarf for long-grain plywood extension made by request of company Orlimex CZ s.r.o. Main goal was to find out best type of joint and glue for this purpose and compare strength prop-erties of scarf jointed plywood versus non-jointed plywood. The reason for scarf-jointing plywood is the production on custom sized and non-standard panels as well as evaluating panel´s quality and possible application of cut off boards. All plywood properties were tested according to CSN EN terms and evaluated by statistics and cut analysis Keywords: dýha; hustota; lepidlo; mez pevnosti; modul pružnosti; nastavování; pokosový spoj; překližka Available to registered users in the Library of Mendel University.
Posouzení pevnosti lepení při nastavování překližovaných materiálů

Tato práce je zaměřena na experimentální zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností překližovaných materiálů podélně nastavovaných lepeným pokosovým spo-jem. Zadavatelem práce byla firma Orlimex ...

Krejčíř, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Návrh dětského hřiště s využitím nových konstrukčních prvků
Gazdík, Štěpán
2018 - Czech
Předmětem této diplomové práce je navrhnout dětské hřiště jako součást městského mobiliáře, dále poukázat na podstatné části této problematiky a to zejména na vztah dítěte k dětskému hřišti v určité věkové kategorii, pohyb a zdraví, bezpečnost, materiály a kontroly. Návrh dětského hřiště bude umístěn v obci Hutisko-Solanec v blízkosti centra obce s návaznosti na mateřskou školu, základní školu a přilehlou zastavěnou oblast s rodinnými domy. Součástí této diplomové práce je i technické zpracování návrhu dětského hřiště, kotvících prvků pro nosné konstrukce a odzkoušení pevnosti v ohybu ve zkušebně. Výsledné hodnoty byly následně okomentovány a vyjádřeny graficky. The aim of this diploma thesis is to design a playground as a part of the urban furniture, to point out substantial parts of this issue, mainly the relation of the child to the children's playground in a certain age group, evaluate move, health, safety, used materials and applied controls. The proposalof the playground will be located in the village Hutisko-Solanec near the center of the village, which is near to the kindergarten, primary school and built-up area with family houses. Part of this diploma thesis is also technical design proposal of the playground, anchoring elements for supporting structures and testing of bending strength in the testing room. The resulting values commented and expressed graphically. Keywords: bezpečnost; dětské hřiště; dítě; herní zařízení; kotvící prvek Available to registered users in the Library of Mendel University.
Návrh dětského hřiště s využitím nových konstrukčních prvků

Předmětem této diplomové práce je navrhnout dětské hřiště jako součást městského mobiliáře, dále poukázat na podstatné části této problematiky a to zejména na vztah dítěte k dětskému hřišti v určité ...

Gazdík, Štěpán
Mendelova univerzita v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases