Number of found documents: 26872
Published from to

Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů
Kučera, Petr
2021 - Czech
Available to registered users in the Library of Mendel University.
Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů

Kučera, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2021

Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice
Matějková, Veronika
2020 - Czech
Matějková, V. Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů ve věku 18-26 let na trhu s vínem v České republice. Zahrnuje analýzu trhu s vínem, zejména zkoumá vývoj produkce a spotřeby této komodity v České republice a srovnává tyto ukazatele se situací ve vybraných státech Evropské unie. Nedílnou součástí práce je i analýza chování daného segmentu spotřebitelů a identifikace preferencí, zvyklostí a dalších faktorů, které ho ovlivňují. V souladu s provedenými rozbory a na základě výsledků dotazníkového šetření jsou navržena doporučení pro marketingovou komunikaci v odvětví malých vinařství v České republice. Matějková, V. Consumer Behavior on the Wine Market in the Czech Republic. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020. The Diploma thesis deals with the behavior of consumers aged 18-26 on the wine market in the Czech Republic. It includes an analysis of the wine industry, detailing the development of production and consumption of this commodity in the Czech Republic and comparing these indicators with the situation in selected countries of the European Union. The analysis of the behavior of a given segment of consumers and identification of preferences, habits and other factors that influence it makes up an essential part of the thesis. The performed analysis along with results from the survey provide data for suggested recommendations concerning marketing communication in the small winery sector in the Czech Republic. Keywords: Česká republika; chování spotřebitele; malá vinařství; trh s vínem Available in digital repository of Mendel University.
Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice

Matějková, V. Chování spotřebitele na trhu s vínem v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá chováním spotřebitelů ve věku 18-26 let na ...

Matějková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Návrh strategie pro firmu Kamila Chocolates, s.r.o.
Nováková, Pavlína
2020 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné strategie pro podnik Kamila Chocolates, s.r.o., která vylepší její postavení na trhu. Strategie je navržena na zá-kladě analýzy vnějšího prostředí – PESTE analýza a Porterův model pěti sil a vnitř-ního prostředí – Princip klíčových faktorů. Poznatky z analýzy jsou využity při se-stavení SWOT matice, ze které je vybrána vhodná strategie. The bachelor thesis deals with the proposal of a suitable strategy for the com-pany Kamila Chocolates, s.r.o. which will improve its position on the market. The strategy is designed based on the analysis of the external environment – PESTE Analysis and Porter’s Five Forces Model and the internal environment – Key Fac-tors Principle. The knowledge from the analysis are used of construction SWOT matrix from which a suitable strategy is chosen. Keywords: PESTE analýza; Porterův model pěti sil; princip klíčových faktorů; strategie; SWOT matice Available in digital repository of Mendel University.
Návrh strategie pro firmu Kamila Chocolates, s.r.o.

Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné strategie pro podnik Kamila Chocolates, s.r.o., která vylepší její postavení na trhu. Strategie je navržena na zá-kladě analýzy vnějšího prostředí – PESTE ...

Nováková, Pavlína
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Spotřební chování na trhu s kávou
Novotná, Bára
2020 - Czech
Novotná, B., Spotřební chování na trhu s kávou. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá poznáním situace na trhu s kávou v České republice i ve světě. V rámci tohoto poznání je zjišťována situace týkající se produkce, spotřeby, exportu, importu a cen kávy. Dále se práce zaměřuje na poznání chování spotřebitele na trhu s kávou a jednotlivé faktory, které spotřebitele ovlivňují. Na základě výsledků z vlastního dotazníkového šetření jsou spotřebitelé rozděleni za pomoci shlukové analýzy do jednotlivých segmentů. Pro tyto segmenty jsou následně navržena vhodná doporučení. Stejně tak jsou vhodná doporučení navržena také pro nabídkovou stranu. Novotná, B., Consumer behaviour in the coffee market. Diploma thesis. Brno: Mendelova univerzita in Brno, 2020. This thesis is devoted to the study of coffee problematic on the market in the Czech Republic and worldwide. As part of the study there are explored production, consumption, export, import and prices of coffee. Next, the thesis focuses on the cognition of consumer behaviour in the coffee market and the various factors that may have an influenece on their decision. Based on the results of the survey, consumers have been divided into particular segments with the help of cluster analysis. At the end, there are included appropriate recommendations for each segment group, as well as suggestions to the suppliers. Keywords: Káva; marketing; marketingový výzkum; spotřební chování; trh s kávou Available in digital repository of Mendel University.
Spotřební chování na trhu s kávou

Novotná, B., Spotřební chování na trhu s kávou. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá poznáním situace na trhu s kávou v České republice i ve světě. V ...

Novotná, Bára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace
Oulehlová, Dana
2020 - Czech
Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších stran, tedy věřitelů, při přeměně. Toto je ukázáno i na praktickém příkladu společnosti podstupující fúzi. Práce obsahuje přehled jejich závazků a analýza jejího jednání vůči věřitelům. Také doporučení pro tyto a další věřitele, jak se v této situaci mají chovat oni, aby nepřišli o své nesplacené pohledávky. Oulehlová, Dana. Protection of the lender in the transformation of a business corporation. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019. The text describes the general transformation of business corporations, the protection of weaker parties, especially creditors, during the transformation. This is also shown in a practical example of a merging company. The thesis contains an overview of their obligations and analysis of their behavior towards creditors. Also recommendations for these and other creditors, how they should behave in this situation, so that they do not lose their outstanding claims. Keywords: fúze; ochrana věřitelů; přeměna obchodní korporace; věřitel; závazky Available in digital repository of Mendel University.
Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace

Oulehlová, Dana. Ochrana věřitele při přeměně obchodní korporace. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V textu je popsána obecná přeměna obchodních korporací, ochrana slabších ...

Oulehlová, Dana
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Dopady metody tvorby a zúčtování opravných položek banky na její hospodaření
Pečinková, Lucie
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá tvorbou opravných položek k pohledávkám z úvěru v bance. Nutnost opravných položek vychází z existence kreditního rizika, v práci jsou uvedeny techniky měření úvěrového rizika a aplikovány indikátory kreditního rizika. Před výpočtem opravných položek je nutné provést klasifikaci pohledávek, jejímiž parametry jsou v práci také rozebírány. Praktická část se zaměřuje na metody výpočtů opravných položek. Jsou porovnávány metoda koeficientů, metoda diskontovaného cash flow a statistické metody. Ze statistických metod byly vybrány Markovův model a gross roll rate model. Zjištěné skutečnosti byly vyhodnoceny a na základě zjištěných výsledků byly vytvořeny doporučení. The diploma thesis deals with the creation of loans provisions in banks. The need for adjustments is based on the existence of credit risk and this thesis presents techniques of credit risk measurement and applied credit risk indicators. Before calculating provisions, it is necessary to classify receivables, whose parameters are also discussed in the thesis. The practical part focuses on methods of calculating provisions. The method of coefficients, discounted cash flow method and statistical methods are compared. Markov model and gross roll rate model were selected from statistical methods. The findings were evaluated and recommendations were made based on the findings. Keywords: gross roll rate model; Markovský model; metoda diskontovaného cash flow; metoda koeficientů; očekávané úvěrové ztráty; opravné položky; úvěrové riziko Available in digital repository of Mendel University.
Dopady metody tvorby a zúčtování opravných položek banky na její hospodaření

Diplomová práce se zabývá tvorbou opravných položek k pohledávkám z úvěru v bance. Nutnost opravných položek vychází z existence kreditního rizika, v práci jsou uvedeny techniky měření úvěrového ...

Pečinková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Hodnocení kvality služeb obchodních řetězců v České republice
Riznić, Tijana
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou služeb v obchodních řetězcích v České republice. Nakup v supermarketech je součástí každodenního života lidí a je potřeba kvalitě jejich služeb věnovat náležitou pozornost. Hlavním cílem práce je použití IPA metody na hodnocení kvality služeb ve vybraných obchodních řetězcích a posoudit její aplikovatelnost k tomuto účelu. Po provedené analýze byly výsledky znázorněny na grafu a následně byly vytvořeny návrhy pro management obchodních řetězců, které by měly vést ke zlepšení kvality služeb. Bylo zjištěno, že IPA analýza může být použita k hodnocení kvality služeb v maloobchodech, přičemž je nutno vzít v potaz její omezení a možnost získávaní zkreslených výsledků. V práci je též otestována závislost spokojenosti zákazníků na demografických charakteristikách. This diploma thesis focuses on service quality in Czech retail chains. Shopping in supermarket is a part of everyday life for all people. That is why quality of services provided in supermarkets is significant and should be given more attention. Main objective of this thesis is application of importance-performance analysis (IPA) on valuation of chosen retail chains as well as evaluation of its suitability for that purpose. After the analysis, the results were presented on the chart and recommendations were created for the management of supermarket chains in order to improve quality of their services. Findings imply that IPA can be used for valuation of service quality in supermarkets, but with due regard to its limitations and a possibility of getting distorted results. The dissertation also includes testing of influence that demographic characteristics have on customer satisfaction. Keywords: analýza významu a výkonu (IPA); kvalita služeb; obchodní řetězce Available in digital repository of Mendel University.
Hodnocení kvality služeb obchodních řetězců v České republice

Tato diplomová práce se zabývá kvalitou služeb v obchodních řetězcích v České republice. Nakup v supermarketech je součástí každodenního života lidí a je potřeba kvalitě jejich služeb věnovat ...

Riznić, Tijana
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Řízení lidských zdrojů v oblasti manažerských pozic ve f. Awec Aluminium Products, s.r.o.
Rohlederová, Kristýna
2020 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na manažery firmy Awec Aluminium Products, s.r.o. a na řízení lidských zdrojů ve firmě. V teoretické části je vypracována literární rešerše, která se zabývá základními pojmy dané problematiky. Praktická část obsahuje popis firmy, hloubkové rozhovory se zaměstnanci a kvantitativní výzkum formou dotazníku pro manažery. Hlavním cílem je zjistit faktory, které negativně ovlivňují řízení lidských zdrojů ve firmě a následně navrhnout strategie řízení lidských zdrojů v oblasti manažerských pozic ve firmě Awec Aluminium Products, s.r.o. The bachelor thesis is focused on managers of Awec Aluminium Products, Ltd. and human resources management in the company. In the theoretical part is elaborated a literature search, which deals with the basic notions of the issue. The practical part contains a description of the company, interviews with employees and quantitative research in the form of a questionnaire for managers. The main goal is to find out the factors that negatively influence the human resources man-agement in the company and subsequently to design human resource management strategies in manager positions at Awec Aluminium Products, Ltd. Keywords: leadership; management; manažeři; řízení lidských zdrojů; zaměstnanci Available in digital repository of Mendel University.
Řízení lidských zdrojů v oblasti manažerských pozic ve f. Awec Aluminium Products, s.r.o.

Bakalářská práce je zaměřena na manažery firmy Awec Aluminium Products, s.r.o. a na řízení lidských zdrojů ve firmě. V teoretické části je vypracována literární rešerše, která se zabývá základními ...

Rohlederová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Společenská odpovědnost firem v ruském leteckém průmyslu
Shilkova, Nadezda
2020 - Czech
Shilkova N. Společenská odpovědnost firem v ruském leteckém průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato diplomová práce se zabývá obecným konceptem společenské odpovědnosti firem, jejíž principy a přínosy jsou uplatněny na trh ruské letecké dopravy. Hlavním cílem diplomové práce je navržení doporučení v oblasti CSR ruským organiza-cím působících v sektoru letectví. Úvodní kapitola vymezuje pojem Společenská odpovědnost firem, popisuje metody hodnocení a reportování CSR a analyzuje zvláštní rysy konceptu v Rusku a v oblasti leteckého průmyslu. Tato část slouží hlavně k lepší orientaci v této problematice, k možnosti srovnání odlišných názorů a zobrazení hlavních problémů v oblasti CSR a udržitelného rozvoje, se kterými se ruské letecké podniky v tomto sektoru potýkají. Z kvalitativního a kvantitativního výzkumu vyplývá, že v oblasti leteckého průmyslu je nutné při posuzování aktivit společenské odpovědnosti rozlišovat velké, malé a střední firmy. Na základě těchto získaných výsledků vyhodnocuje společné i rozdílné charakteristiky CSR v jednotlivých leteckých společnostech. Velké podniky mají aktivní přístup k společensky odpovědným aktivitám a věnují se jim, v rámci dalšího rozvoje je důležité, aby se zaměřily na reportování svých výsledků. Malé a střední podniky jsou v činnostech CSR pasivní a pokud nějaké aktivity vykonávají, tak jako součást běžného fungování, hlavním důvodem je nedostatečná informovanost o celé problematice a možnostech rozvoje této oblasti a finanční náročnost. Navržená řešení obsahují zobecněné principy platné pro celé letecké odvětví a praktický příklad ve formě případové studie. Navrhované strategie CSR poslouží ruským leteckým společnostem k vyšší konkurenceschopnosti a překonání překážek k pochopení a k úspěšnému fungováním CSR. Shilkova N. Corporate social responsibility in the Russian aviation industry. Diplo-ma thesis. Brno: Mendel university in Brno, 2020. This thesis deals with the general concept of corporate social responsibility, whose principles and benefits are applied to the market of Russian air transport. The main aim of the thesis is to propose recommendations in the field of CSR to Rus-sian organizations operating in the aviation sector. The introductory chapter de-fines the concept of Corporate Social Responsibility, describes the methods of CSR evaluation and reporting and analyse the specific features of the concept in Russia and the aviation industry. This part serves mainly for better orientation in this is-sue, for comparison of different opinions and depicting the main CSR and sustaina-ble development challenges faced by Russian airlines in the sector. Qualitative and quantitative research shows that in the aeronautical industry, it is necessary to distinguish between large and small and medium - sized enterprises when as-sessing CSR activities. Based on these results, it assesses both common and differ-ent CSR characteristics in individual airlines. Large enterprises have an active ap-proach to and engage in socially responsible activities; as part of further develop-ment, it is important that they focus on reporting on their results. Small and medi-um-sized enterprises are passive in CSR activities and if they do some activities as part of their normal functioning, the main reason is the lack of information about the whole issue and possibilities of development in this area and financial de-mands. The proposed solutions contain generalized principles applicable to the entire aviation sector and a practical example in the form of a case study. The pro-posed CSR strategies will help Russian aviation companies to become more com-petitive and overcome obstacles to the understanding and successful functioning of CSR. Keywords: Aeroflot; doporučení pro rozvoj CSR; ISO 26000; letecký průmysl; letectví v Rusku; společenská odpovědnost podniků; strategie společenské odpovědnosti Available in digital repository of Mendel University.
Společenská odpovědnost firem v ruském leteckém průmyslu

Shilkova N. Společenská odpovědnost firem v ruském leteckém průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Tato diplomová práce se zabývá obecným konceptem společenské ...

Shilkova, Nadezda
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení
Vinklárek, Filip
2020 - Czech
Vinklárek, F. Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá dopadem regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení. Na základě analýzy trhu spotřebitelských úvěrů na bydlení v zemích Evropské unie jsou identifikovány hlavní regulace a faktory ovlivňující tento trh. Ke zjištění dopadů regulací a faktorů na objem hypotečních úvěrů je využita analýza panelových dat. Za vysvětlovanou proměnnou je použit růst hypotečních úvěrů. Vysvětlujícími proměnnými jsou vybrané makroekonomické faktory a nástroje makroobezřetnostní politiky. Výsledky poukazují na významný vliv makroobezřetnostních nástrojů na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení. Diploma thesis focus on the regulation of consumer housing loans market. Based on the analysis of the consumer housing loans market in the European Un-ion, the main regulations and factors affecting this market are identified. Panel data analysis is available to determine the effects of regulation and factors on mortgage lending. The explained variable is the growth of mortgage loans. The explanatory variables are macroeconomic factors and macroprudential policy in-struments. Results showing effects of macro-prudential instruments on the con-sumer housing loans market. Keywords: DSTI; DTI; Evropská unie; LTI; LTV; makroobezřetnostní politika; panelová data; regulace; spotřebitelský úvěr na bydlení; úvěrový trh Available in digital repository of Mendel University.
Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení

Vinklárek, F. Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Diplomová práce se zabývá dopadem regulací na trh spotřebitelských ...

Vinklárek, Filip
Mendelova univerzita v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases