Number of found documents: 1113
Published from to

Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria
Onuoha, Dennis Uche
2023 - English
Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory množství přírodních zdrojů a památek. Tato studie proto analyzovala rozvoj udržitelného cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí v Nigérii se čtyřmi konkrétními cíli, kterými bylo- zhodnotit sociodemografické charakteristiky respondenta, prozkoumat environmentální výzvy, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, zhodnotit populaci turistů v zemi. studované oblasti a zhodnotit vnímané způsoby dosažení ekologicky šetrné a udržitelné ekoturistiky ve studované oblasti. Údaje ze studie byly převážně primárními údaji shromážděnými prostřednictvím dotazníku, který vyplnilo 363 respondentů z řad návštěvníků turistických center ve státě Lagos v Nigérii. Výsledky studie jsou vyjádřeny četností, procenty a grafy. Výsledek odhalil vyšší počet respondentek (52,1 %), studentů (36,9 %), svobodných (73,3 %) a držitelek terciárního vzdělání (93,7 %). Mezi environmentálními hrozbami, kterým čelí udržitelný cestovní ruch, byly zaznamenány povodně (42,1 %), odlesňování (48,2 %), netřídění odpadu (43,8 %), produkce odpadu (46,3 %), nedostatek toalet, špatná kontrola dopravy (41,9 %). , ničení biologické rozmanitosti (47,4 %), vypalování keřů (44,4 %), chudoba (39,7 %), nedostatečná účast hostitelské komunity (55,9 %), žádné zapojení komunity do fáze plánování (53,4 %), nedostatek podpory a koordinace mezi různými vládními a nevládními agenturami (52,7 %) mimo jiné špatná silniční síť v turistických oblastech (44,4 %) a nejistota (62 %). Také počty turistů jsou nízké. nízká a zaznamenané vnímané způsoby, Mezi možnosti, jak dosáhnout ekologické a udržitelné ekoturistiky, patří zajištění adekvátní infrastruktury, zajištění pozornosti vlády, vytváření povědomí, propagační aktivity, řešení environmentálních problémů, kterým čelí cestovní ruch, podpora korporace mezi vládou a komunity, vedení komunity ve fázi plánování senzibilizace komunity ve prospěch ochrany přírody, vymýcení chudoby a zlepšení bezpečnosti. Developing an environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria is realistic. Compare to many European countries, it has been noted by different researchers that Nigeria is making below her revenue potential despite the abundance of natural resources and heritage location. Hence this study analysed the development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria, considering four specific objectives, which are to evaluate the socio-demographic characteristics of the respondent, to examine the environmental challenges facing sustainable tourism, to evaluate the population of tourist in the study area and to assess the perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism in the study area. The study data was majorly primary data collected through a well structure questionnaire administered to 363 respondents from visitors of the tourist centres in Lagos state Nigeria. The results of the study were represented in frequency, percentage and charts. The result revealed higher female respondents (52.1%), students (36.9%), single (73.3%) and holders of tertiary education (93.7%). Likewise, the environmental challenges facing sustainable tourism was noted as flood (42.1%), deforestation (48.2%), indiscriminate disposal of waste (43.8%), waste generation (46.3%), inadequate toilet facilities, poor traffic control (41.9%), destruction of Biodiversity (47.4%), bush burning (44.4%), poverty (39.7%), lack of participation by host community (55.9), none involvement of community in the planning stage (53.4%), lack of support and coordination amongst the various government and non–government agencies (52.7%), poor road network to tourist location (44.4%), and Insecurity (62%), among others. Also evaluating the population of tourist, it was low, and the recorded perceived ways of achieving environmental friendly and sustainable ecotourism was provision of adequate infrastructure, attention of government, creating awareness, promotional activities, solving environmental challenges facing tourism, promoting corporation between government and the community, carrying the community along in planning stage and to participate in the early stage, proper management, sensitizing the community of the benefit of nature conservation, eradication of poverty and good security. Keywords: šetrný cestovní ruch; udržitelný cestovní ruch; environmental friendly tourism; sustainable tourism Available in digital repository of Mendel University.
Development of environmental friendly and sustainable tourism in Nigeria

Rozvoj ekologického a udržitelného cestovního ruchu v Nigérii je realistický. Ve srovnání s mnoha evropskými zeměmi si různí výzkumníci všimli, že Nigérie nedosahuje svého potenciálu příjmů navzdory ...

Onuoha, Dennis Uche
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of public debt on Ghana's economic growth
Ansah, Ebenezer Yaw
2023 - English
ABSTRACT IN CZECH Pomocí techniky obyčejných nejmenších čtverců výzkum zkoumal dopad veřejného dluhu na ekonomický růst v Ghaně v letech 1980 až 2022. Ve studii byla také použita technika Augmented Dickey Fuller (ADF) k posouzení stacionáři dat časových řad. Graf časové řady byl ve studii použit k posouzení vzorců veřejného dluhu a hospodářského růstu. Ke zkoumání dopadu veřejného dluhu na ekonomický růst byla použita metoda obyčejných nejmenších čtverců. Výzkum prokázal významný negativní vztah mezi veřejným dluhem a ekonomickým růstem (HDP) napříč sledovaným obdobím. To naznačuje, že pomalý růst ghanské ekonomiky je způsoben především obrovským zadlužením vlády. Interní výnosy, které by mohly být použity k podpoře expanze a růstu, jsou přesměrovány na dluhovou službu jak interně, tak externě. To má vlnící účinek na ekonomiku a je hlavním problémem, že by země měla být schopna se na to podívat a navrhnout vynalézavé metody pro generování příjmů a zároveň snížit nadměrné vládní výdaje. V průběhu let vláda Ghany udržovala rozpočtový deficit a musela si půjčovat, aby zaplatila platy pracovníků veřejného sektoru. To je způsobeno nedostatkem adekvátní fiskální politiky, která by regulovala operace tvůrců politik a jejich výdajové návyky. Země také nepřichází s novými způsoby, jak generovat příjmy. ABSTRACT IN ENGLISH Using the Ordinary Least Square Technique, the research investigated the impact of public debt on economic growth in Ghana from 1980 to 2022. The Augmented Dickey Fuller (ADF) technique was also employed in the study to assess time series data stationarity. The time series plot was used in the study to assess the patterns in public debt and economic growth. To examine the impact of public debt on economic growth, the Ordinary Least Squares Method was utilized. The research showed a significant negative relationship between public debt and economic growth (GDP) across the study period. This suggests that the Ghanaian economy's sluggish growth is primarily due to the government's huge amounts of debt. Internal revenues that could have been used to propel expansion and growth are diverted to debt servicing both internally and outside. This has a rippling effect on the economy, and it is a major issue that the country should be able to look at and devise inventive methods for generating revenues while reducing excessive government expenditure. Over the years, government of Ghana has maintained a budget deficit and had to borrow to pay the salary of public sector workers. This is due to a lack of adequate fiscal policy to regulate policymakers' operations and spending habits. The country is also not coming up with new ways to generate revenue. Keywords: ADF; dluhové financování; ekonomický růst; OLS; rozpočtové deficity; veřejný dluh; budget deficits; debt financing; economic growth; public debt Available in digital repository of Mendel University.
The impact of public debt on Ghana's economic growth

ABSTRACT IN CZECH Pomocí techniky obyčejných nejmenších čtverců výzkum zkoumal dopad veřejného dluhu na ekonomický růst v Ghaně v letech 1980 až 2022. Ve studii byla také použita technika Augmented ...

Ansah, Ebenezer Yaw
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The impact of monetary policy and the housing market in the Czech republic
Šuslik, David
2023 - English
V práci analyzuji dopady měnové politiky na ceny bydlení a reálné úvěry domácností v České republice pomocí strukturálního VAR modelu identifikovaného pomocí Choleského dekompozice. Zaměřuji se na období po finanční krizi roku 2008, přes období téměř nulových úrokových sazeb od roku 2014 do roku 2017 až do konce roku 2022. Také se věnuji hlavním rozhodnutím České národní banky ve vztahu k trhu nemovitostí a úvěrům domácnostem. V empirické analýze postupuji podle Bjørnland and Jacobsen, (2010). Identifikuji šest ekonomických proměnných, kterými jsou měnový kurz, HDP, inflace, úroková míra, úvěry domácnostem a index cen nemovitostí. Následně vypočítávám jejich vliv na ceny bydlení a úvěry domácností v České republice. Podařilo se mi potvrdit zjištění Robstad, (2018), že ceny bydlení reagují na měnově-politické šoky silněji ve srovnání s úvěry domácností. Dalším zjištěním je, že úvěry domácností nereagují na úrokový šok, zatímco reálné ceny nemovitostí překvapivě vykazují pozitivní reakci. Velikost tohoto efektu je však relativně malá ve srovnání s šoky od ostatních proměnných. I analyse impacts of monetary policy on housing prices and real household credit in the Czech Republic using structural VAR model identified by Cholesky decomposition. I focus on the period after the financial crisis from 2008, through the period of near zero interest rates from 2014 to 2017 until the end of 2022. I dedicate a chapter to major policy decisions of Czech National Bank in relation to housing market and household credit. My empirical strategy closely follows Bjørnland and Jacobsen, (2010). I identify six economic variables, namely exchange rate, GDP, inflation, interest rate, household credit and house price index. Subsequently I calculate their impact on housing prices and household credit in the Czech Republic. My estimations confirm findings of Robstad, (2018) that house prices respond stronger to monetary policy shocks in comparison with household credit. Yet, another finding is that household credit does not respond to interest rate shock while real house prices exhibit positive response. However, magnitude of this effect is relatively small in comparison with shocks from remaining variables. Keywords: ceny nemovitostí; ČNB; měnová politika; SVAR model; transmisní mechanismus; úvěry domácností; CNB; household credit; housing prices; monetary policy; transmission mechanism Available in digital repository of Mendel University.
The impact of monetary policy and the housing market in the Czech republic

V práci analyzuji dopady měnové politiky na ceny bydlení a reálné úvěry domácností v České republice pomocí strukturálního VAR modelu identifikovaného pomocí Choleského dekompozice. Zaměřuji se na ...

Šuslik, David
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Study the optimal condition to knockout metallothionein by CRISPR-Cas9 in neuroblastoma
Májková, Klára
2023 - English
Při léčbě neuroblastomu (Nbl), embryonálního nádoru, který nejčastěji postihuje kojence a děti mladší pěti let, se často používají léčebné strategie založené na cisplatině. Bylo však zjištěno, že účinnost těchto strategií je nižší než 50 % v důsledku chemorezistence nádorových buněk. Tato rezistence byla spojena se zvýšenou expresí metalothioneinů (MTs) v buňkách neuroblastomu. Lidský metalothionein 3 (hMT-3), protein exprimovaný především v buňkách centrální nervové soustavy, hraje zásadní roli v detoxikaci kovů a udržování homeostázy během oxidačního stresu. Knock out metalothioneinu 3 pomocí CRISPR/Cas9 by proto mohl buňky opět učinit citlivými na cytotoxická léčiva. Cílem této studie bylo optimalizovat podmínky pro úspěšné vyřazení MT3 z neuroblastomu. Plazmid MT3-CRISPR/Cas9 byl transfekován do neuroblastomu pomocí přípravku Lipofectamine 2000 ve třech různých koncentracích (250 ng/µl, 500 ng/µl a 1000 ng/µl). Optimálních podmínek bylo dosaženo při použití 0,75 µl přípravku Lipofectamine, 1000 ng/µl plazmidu a 0,5 ng/µl puromycinu. Cisplatin-based treatment strategies are commonly employed for the treatment of Neuroblastoma (Nbl), an embryonal tumour that most commonly affects infants and children under the age of five. However, the efficacy of these strategies has been found to be lower than 50 % due to the frequent chemoresistance developed by the tumour cells. Among others, this resistance has been linked to the increased expression of metallothionein (MTs) by the Nbl cells. Human MT-3, a protein primarily expressed in central nervous system cells, plays a vital role in metal detoxification and the maintenance of homeostasis during oxidative stress. Therefore, knockout of MT-3 using CRISPR/Cas9 could make the cells sensitive to cytotoxic drugs. This study is aimed to optimize the conditions for successful knockout of MT-3 from Nbl cells. The MT3-CRISPR/Cas9 plasmid was transfected into Nbl using Lipofectamine 2000 in three different plasmid concentrations (250 ng/μL, 500 ng/μL, and 1000 ng/μL). The optimal conditions were achieved using 0.75 μl of Lipofectamine, 1000 ng/μl of plasmid, and 0.5 ng/μl of puromycin. Keywords: cisplatina; CRISPR/Cas9; chemorezistence; metalothionein; neuroblastom; cisplatin; chemoresistance; metallothionein; neuroblastoma Available in digital repository of Mendel University.
Study the optimal condition to knockout metallothionein by CRISPR-Cas9 in neuroblastoma

Při léčbě neuroblastomu (Nbl), embryonálního nádoru, který nejčastěji postihuje kojence a děti mladší pěti let, se často používají léčebné strategie založené na cisplatině. Bylo však zjištěno, že ...

Májková, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Cultural information system for the city of Kragujevac
Todosijević, Lena
2023 - English
Účelem této práce je vytvoření návrhu a následná implementace kulturního informačního centra města Kragujevac. Daný systém bude vytvořen jako webová aplikace, která uživatelům umožní sledovat kulturní dění ve zmíněném městě. The thesis aims to design and implement the cultural information system for the city of Kragujevac. This system will be implemented as a web application, which will allow users to follow cultural events in the mentioned city. Keywords: databáze; informační systém; JavaScript; Node.js; Vue.js; Vuetify; webová aplikace; database; information system; web application Available in digital repository of Mendel University.
Cultural information system for the city of Kragujevac

Účelem této práce je vytvoření návrhu a následná implementace kulturního informačního centra města Kragujevac. Daný systém bude vytvořen jako webová aplikace, která uživatelům umožní sledovat kulturní ...

Todosijević, Lena
Mendelova univerzita v Brně, 2023

The influence of crude oil price fluctuations on macroeconomic stability in Nigeria
Onome, Nelson
2023 - English
Primárním cílem této studie je vyhodnotit vliv kolísání cen ropy na makroekonomickou stabilitu Nigérie. Prvořadý význam ropy v ekonomickém prostředí Nigérie nelze přeceňovat. Ačkoli řada výzkumníků provedla studie o korelaci mezi cenami ropy a různými makroekonomickými proměnnými, jejich výsledky se ukázaly být diskutabilní a omezené na konkrétní země. Přehled literatury a metodologie současné studie slouží k objasnění těchto vzájemných vztahů. Sekundární data časových řad byla použita v autoregresivní analýze distribuovaného modelu zpoždění. Naše studie odhalila, že změny cen ropy mají značný dopad na skutečný hrubý domácí produkt, míru nezaměstnanosti a míru inflace Nigérie. Nepříznivé výkyvy na globálním trhu s ropou mají významné důsledky na kolísání cen. Nigerijská ekonomika se vyznačuje výrazným nárůstem dovozu, což nevyhnutelně vedlo k zesílení inflačních tlaků. Pozoruhodný pokles byl zaznamenán u vládních příjmů a výdajů. V zájmu dosažení udržitelného rozvoje Nigérie se doporučuje usilovat o diverzifikaci hospodářství a energetických zdrojů. Zjištění této studie také naznačují, že nestabilní ceny ropy mají různé stupně škodlivého dopadu na kolísání směnného kurzu, inflaci, nezaměstnanost a reálný HDP. Na základě empirických důkazů získaných z provedené studie je naším vědeckým doporučením, že ekonomika by měla diverzifikovat své příjmové toky. To by posloužilo ke zmírnění dopadu výkyvů cen ropy na zranitelnost ekonomických podmínek. Snížení kolísání cen ropy upozornilo na potřebu nigerijské ekonomiky prozkoumat alternativní zdroje příjmů, aby se minimalizovala přílišná závislost na vývozu ropy. Cesty zaměření na seriózní provádění politiky zahrnují reformu zemědělského sektoru, strategie průmyslové politiky, stejně jako zásadní investice do těžby a rozvoje nerostů. Takové snahy o diverzifikaci mohou potenciálně řídit trajektorii národního ekonomického růstu v dlouhodobém horizontu. Očekává se, že zavedení tohoto přístupu usnadní dosažení udržitelného růstu a rozvoje Nigérie The primary aim of this study is to evaluate the influence of crude oil price fluctuations on macroeconomic stability in Nigeria. The paramount importance of oil in the economic landscape of Nigeria cannot be overstated. Although numerous researchers have conducted studies on the correlation between oil prices and various macroeconomic variables, their outcomes have proven to be debatable and limited to specific countries. The current study's literature review and methodology serve to elucidate these perspectives. Secondary time series data was employed in an Autoregressive distributed Lag Model analysis. Our study revealed that variations in oil prices exert a considerable impact on Nigeria's actual Gross Domestic Product (GDP), unemployment rates, and rates of inflation. Adverse perturbations in the global petroleum market bear noteworthy ramifications on price undulations. The Nigerian economy is characterized by a marked increase in imports, which has unavoidably led to the amplification of inflationary pressures. A noteworthy reduction has been observed in government revenues and expenditures. It is advised that to attain sustainable development in Nigeria, a diversification of the economy and energy sources be pursued. The findings of this study also indicate that unstable oil prices have diverse degrees of detrimental impact on exchange rate fluctuation, inflation, unemployment, and real GDP. Based on the empirical evidence obtained from the conducted study, it is our scholarly recommendation that the nation ought to diversify its income streams. This would serve to mitigate the impact of perturbations in oil prices on the vulnerability of economic conditions. The reduction in undulating oil prices has highlighted the need for Nigeria's economy to explore alternative sources of revenue to minimize the over-reliance on crude oil exports. Avenues of focus for serious policy implementation include the reformation of the agricultural sector, industrial policy strategies, as well as critical investments in mining and mineral development. Such diversification endeavors can potentially drive the nation's economic growth trajectory in the long term. The implementation of this approach is anticipated to facilitate the attainment of sustainable growth and development in Nigeria. Keywords: ARDL; cena ropy; HDP; inflace; nezaměstnanost; Nigérie; GDP; inflation; Nigeria; oil price; unemployment Available in digital repository of Mendel University.
The influence of crude oil price fluctuations on macroeconomic stability in Nigeria

Primárním cílem této studie je vyhodnotit vliv kolísání cen ropy na makroekonomickou stabilitu Nigérie. Prvořadý význam ropy v ekonomickém prostředí Nigérie nelze přeceňovat. Ačkoli řada výzkumníků ...

Onome, Nelson
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Physiological and metabolomic responses of Castanea sativa to infection with Phytophthora ×cambivora and P. cinnamomi
Kudláček, Tomáš
2023 - English
Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.) je dřevina s velkým ekologickým a ekonomickým významem. Jedním z nejničivějších onemocnění tohoto druhu je takzvaná inkoustová choroba způsobená patogeny třídy oomycet Phytophthora ×cambivora and Phytophthora cinnamomi. V rámci této práce bylo poprvé studováno, jak tyto dva patogeny interagují v případě jejich koinokulace, přičemž bylo rozlišeno mezi dvěma rozmnožovací typy (A1 a A2) Phytophthora ×cambivora. Jedním z hlavních přínosů této práce je simultánní použití různých metod ke studiu postinfekčních procesů v rostlinách. Dvě provenience kaštanovníku setého (z Portugalska a Srbska) byly podrobeny inokulaci P. cinnamomi, P. ×cambivora A1, P. ×cambivora A2 a všemi jejich kombinacemi. Kromě sledování infekčního procesu v intencích vizuálních symptomů a mortality byly odezvy rostlin hodnoceny také na fyziologické a metabolomické rovině. Následně byly použity pokročilé modelovací techniky ke zhodnocení potenciálu měřených fyziologických parametrů jako včasných varovných signálů těžké infekce. Byly pozorovány rozdíly v odezvě rostlin mezi ošetřeními. Byla pozorována vyšší agresivita ošetření zahrnujících P. cinnamomi než tech obsahujících pouze P. ×cambivora. Rozličné infekčně-specifické i nespecifické rozdíly ve studovaných parametrech byly pozorovány mezi proveniencemi. Spektrální indexy efektivity využití světla se ukázaly být nejvýznamnějšími prediktory mortality. Indexy reflektance karotenoidů byly nejrelevantnějšími prediktory času do mortality. Tato studie si klade za cíl prohloubení našeho poznání komplexních interakcí v rámci patosystémů kaštanovníku a fytoftor. The sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) is a tree species of a high ecological and economical importance. One of the most decimating diseases of this species is so called ink disease caused by the oomycete pathogens Phytophthora ×cambivora and Phytophthora cinnamomi. Within this thesis it was for the first time studied how these two pathogens interact when co-inoculated, while also differentiating between the two mating types (A1 and A2) of Phytophthora ×cambivora. One of the main contributions of this work is a simultaneous use of various methods to investigate the post-infection processes within the plants. Two chestnut provenances (from Portugal and Serbia) were subjected to inoculation with P. cinnamomi, P. ×cambivora A1, P. ×cambivora A2 and all their combinations. In addition to monitoring the infection progress in terms of visual symptoms and mortality, the plant responses were also evaluated at the physiological and metabolomic levels. Subsequently, advanced modelling techniques were applied to assess a potential of the measured physiological parameters as early warning signals of severe infection. Differences in plant responses were observed between the treatments. The P. cinnamomi-including treatments showed higher aggresiveness than the P. ×cambivora-including treatments. Various infection-specific and infection-nonspecific differences in the studied parameters were observed between the two tested provenances. The light use efficiency spectral reflectance indices showed to be the most important predictors of mortality. The carotenoid reflectance indices displayed the highest relevance for predicting time to mortality. This study aims to deepen our understanding of complex interactions within the chestnut-Phytophthora pathosystems with practical applications in mind. Keywords: Castanea sativa; fyziologická měření; kaštanovník; metabolomika; Phytophthora ×cambivora; Phytophthora cinnamomi; chestnut; metabolomics; physiological measurements Available in digital repository of Mendel University.
Physiological and metabolomic responses of Castanea sativa to infection with Phytophthora ×cambivora and P. cinnamomi

Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.) je dřevina s velkým ekologickým a ekonomickým významem. Jedním z nejničivějších onemocnění tohoto druhu je takzvaná inkoustová choroba způsobená patogeny třídy ...

Kudláček, Tomáš
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Electrochemical detection of prion proteins
Chepizhko, Veronika
2023 - English
Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V tomto výzkumu byly použity myší antigen a protilátka, kteří nejsou tak infekční jak prionové proteiny. Hlavní výzkum je založen na elektrochemické detekci proteinů pomocí klasické tříelektrodové impedanční metody. Jako výsledek, byla prokázaná účinnost této metody a byla nalezená vhodná koncentrace protilátky a antigenu. To je důležité, protože znalost vhodné koncentrace, která se v této metodě používá, umožňuje získat přesné výsledky a zároveň používat chemikálie racionálně. This study is focused on different methods that allow to detect prion proteins (infectious proteins, causing a group of fatal neurogenerative diseases, affecting humans or other animals). In this research mice antigen and antibody, that are not infectious as prion proteins, were used as a model. The main research is based on electrochemical protein detection, using classical three-electrode impedance method. As a result, efficiency of this method was proofed, and appropriate concentration of antibody and antigen was found. This is important because knowing an appropriate concentration that is used in this method allows to get precise results, in the meantime, to use chemicals rationally. Keywords: detekce prionových proteinů; elektrochemie; impedance; interakce protilátka-antigen; antibody-antigen interaction; electrochemistry; prion protein detection Available in digital repository of Mendel University.
Electrochemical detection of prion proteins

Tento výzkum je zaměřen na různé metody, které umožňují detekovat prionové proteiny (infekční proteiny způsobující různé smrtelné neurogenerativní onemocnění, postihující lidi nebo jiná zvířata). V ...

Chepizhko, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling
Potapenkova, Uliana
2023 - English
Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů rostlin a jejich reakcí na podmínky prostředí. V posledních letech bylo vyvinuto několik metod pro studium PPI, jelikož představují klíčové cíle výzkumu biologie rostlinného systému. Tato práce je zaměřena na metodu Proximity Labeling (PL) a to za účelem studia proteinových interaktorů GCN5. GCN5 je histonacetyltransferáza, která hraje klíčovou roli v obranných reakcích rostlin na různé abiotické stresy. Studie jeho interaktorů poskytují cenné informace o mechanismech acetylace histonů a způsobu, jakým se rostliny vyrovnávají s nepříznivými podmínkami. Zde jsou shrnuty výhody a nevýhody PL metody a ta je porovnána s jinými metodami studií PPI. Experimentální část téhle práce byla zaměřena na klonování GCN5 a přípravu plazmidu pro budoucí proximitní značení na bázi biotinu. Usually, proteins don’t act as isolated species, but they perform their function in complexes with other proteins. Identification of protein-protein interactions (PPIs) brings insights into regulation of plant developmental processes and their response to the environmental conditions. In recent years, several methods to study PPIs were developed, since they represent the key objectives of plant system biology research. This thesis is focused on the Proximity Labeling (PL) assay in order to study GCN5 protein interactors. GCN5 is a histone acetyltransferase that plays a crucial role in plants’ defense responses to various abiotic stresses. Studies of its interactors provide valuable information on the histone acetylation mechanisms and the way plants cope with adverse conditions. Here, the advantages and disadvantages of PL assay are summarized and compared with other methods of PPIs studies. In the experimental part of this work, GCN5 was cloned and plasmid for further biotin-based proximity labeling was prepared. Keywords: abiotický stres; GCN5; HAG1; metody výzkumu proteinových interakcí; protein; proteinové interakce; proximity labeling; přechodní interakce; abiotic stress; methods of protein interactions studies; protein-protein interactions; transient interactions Available in digital repository of Mendel University.
Discovery of General Controů Nondereprssible 5 protein interactors using proximity labeling

Proteiny obvykle nepůsobí jako samostatné jednotky, ale plní svou funkci v komplexech s jinými proteiny. Identifikace protein-proteinových interakcí (PPI) přináší vhled do regulace vývojových procesů ...

Potapenkova, Uliana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Mendel University performance analysis through data mining
Panggam, Osunam
2023 - English
Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data o univerzitách v průběhu let a jejich dopad na pověst a hodnocení univerzity. Metodologie výzkumu zahrnuje webové seškrabování zpravodajských článků a recenzí souvisejících s Mendelovou univerzitou a používání technik dolování dat a NLP k analýze jejich sentimentu a distribuce témat. Kromě toho budou kvalitativní data shromážděná z novinových článků a recenzí online studentů korelována s údaji o hodnocení univerzity za období minulého roku, aby bylo možné identifikovat jakékoli vzorce nebo vztahy. Závěry studie se pokusí najít vhled do vlivu mediálního pokrytí na hodnocení a pověst univerzity. Osvětlí také techniky dolování dat pro analýzu textových dat souvisejících s univerzitou na zajímavé vzory. This thesis explores the Mendel University performance analysis and the connection between the University ranking with the news articles and reviews. The study aims to analyze media coverage and review data on the universities over the years and their impact on the university's reputation and ranking. The research methodology involves web scraping news articles and reviews related to Mendel University and using data mining and NLP techniques to analyze their sentiment and topic distribution. Further, the qualitative data collected from news articles, online students’ reviews will be correlated with the University's ranking scores data over a past-years period to identify any patterns or relationships. The findings of the study will try to find insight into the impact of media coverage on university ranking and reputation. It will also shed light on the data mining techniques to analyze textual data related to the university for interesting patterns. Keywords: analýza výkonnosti univerzity; data mining; dolování textu; NLP; sentiment analýza; tématické modelování; correlation analysis; ranking of universities; sentiment analysis; text mining; topic modelling; university performance analysis Available in digital repository of Mendel University.
Mendel University performance analysis through data mining

Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti Mendelovy univerzity a souvislostí mezi hodnocením univerzity a zpravodajskými články a recenzemi. Cílem studie je analyzovat mediální pokrytí a revidovat data ...

Panggam, Osunam
Mendelova univerzita v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases