Number of found documents: 15
Published from to

Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten
Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
2014 - German
Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny teoretické aspekty překladu a také pojem funkční ekvivalence, následuje analýza kontextově zapojených lexikálních jednotek, a to na rovině gramatické, lexikální a kolokační. V praktické části je analyzován český překlad knihy pro děti, přičemž je brán zřetel i na adekvátní překlad pragmatického aspektu. Praktická část je doplněna vlastními překladatelskými řešeními a komplexním hodnocením Keywords: překlady z němčiny Available to registered users in the Library of TUL
Analýza a hodnocení českého překladu knihy pro děti: Andreas Steinhöfel - Rico, Oskar und die Tieferschatten

Předložená diplomová práce se zabývá konfrontací výchozího a cílového textu. Soustředí se především na výběr jazykových prostředků v obou textech. Po úvodu v první části práce, kde jsou uvedeny ...

Kateřina Vaňková; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností
Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
2013 - German
Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí vídeňskými starousedlíky však často nebylo příliš přátelské a ve Vídni tak v průběhu dějin vzniklo mnoho předsudků a stereotypů spojených právě s českými přistěhovalci. Předložená práce shrnuje dějiny české menšiny ve Vídni a sleduje vývoj vztahů mezi pravými "Vídeňáky" a našimi krajany v období 19. a 20. století. Východiskem a zdrojem pro toto pozorování se stala vídeňská lidová kultura. Keywords: národnostní menšiny; Češi Available to registered users in the Library of TUL
Česká menšina ve Vídni-Vývoj sociálního postavení, sebepojetí a přijímání rakouskou společností

Vídeň je po staletí multikulturním městem, v němž vedle sebe žijí obyvatelé a menšiny z celého světa. Jednu z největších a nejvýznamnějších menšin Vídně tvoří od 19. století také Češi. Jejich přijetí ...

Zlata Novotná; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji
Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
2013 - German
Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo celkem 598 žáků, konkrétně 325 chlapců a 273 dívek, z 8 základních škol v Libereckém kraji. Pro doplnění informací diplomové práce posloužilo dotazníkové šetření pro učitele, na kterém se podílelo 11 učitelů českého jazyka a literatury. Výsledky prokázaly významný zájem o komiks, fantasy, sci-fi a dobrodružnou literaturu u prepubescentních čtenářů. Ţáci v tomto věku nejeví téměř žádný zájem o četbu poezie, cestopisů a životopisů. V posledních dvou letech dotazované respondenty nejvíce zaujali autoři: Thomas Brezina, Joanne Rowlingová, Jeff Kinney a Jacqueline Wilsonová a knižní série: Deník malého poseroutky, Harry Potter, Stmívání a Hraničářův učeň. S ohledem na výsledky výzkumu byly vypracovány výukové materiály do hodin českého jazyka na literární díla: Deník malého poseroutky od Jeffa Kinneyho, Tintinova dobrodružství od Hergého, Cukrová vata od Jacqueline Wilsonové, Stmívání od Stephenie Meyerové, Případ pro tebe a Klub Tygrů od Thomase Breziny, Tajemný hrad od Enid Blytonové a Dračí polévka od Aleny Ježkové. Keywords: dětské čtenářství; dětská četba Available to registered users in the Library of TUL
Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat stav mimoškolní četby současných dětí 6. a 7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji formou dotazníkového šetření. Dotazníkového šetření pro žáky se zúčastnilo ...

Petra Barochová; vedoucí práce Kateřina Váňová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule
Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
2012 - German
Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do základní problematiky slovní zásoby, sémantizačních postupů, vícekanálového učení a mozkové laterality. Dále budou v práci vysvětleny základní pojmy týkající se interaktivních tabulí, včetně krátkého představení vybraných tabulí a vybraných interaktivních učebnic pro německý jazyk, které jsou na českém trhu dostupné. Podstatná část práce bude věnována popisu jednotlivých typů interaktivních cvičení, které byly v rámci této práce stvořeny ke třem učebním souborům a které byly následně testovány na dvou vybraných základních školách v Liberci. Keywords: němčina; jazyková výuka; slovní zásoba Available to registered users in the Library of TUL
Nácvik slovní zásoby němčiny pomocí interaktivní tabule

Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které do hodin německého jazyka může přinést interaktivní tabule, a to zejména při nácviku slovní zásoby. Čtenář bude uveden do ...

Jana Šebestová; vedoucí práce Martina Čeřovská
Technická univerzita v Liberci, 2012

Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině
Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. Jsou zde zkoumány vlastnosti a funkce funkčních slovesných spojení a jejich odlišení od frazeologismů a kolokací. V praktické části jsou analyzovány konkrétní texty, kde je sledována frekvence a funkce těchto spojení. Keywords: němčina Available to registered users in the Library of TUL
Funkční slovesná spojení a jejich funkce a užití v současné němčině

Tato diplomová práce se zabývá funkčními slovesnými spojeními a jejich užitím v současné němčině. V teoretické části je tento jev pojednán na základě konfrontace různých pojetí renomovaných autorů. ...

Vladimíra Ťahlová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ
Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev zprostředkován v učebnicích němčiny. Následně je zde navržena originální vyučovací jednotka se zřetelem k dané problematice. Keywords: němčina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Postavení větných členů v němčině a zprostředkování tohoto jevu ve vyučování němčině na ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá postavením větných členů v němčině. Zkoumá slovoslednou výstavbu německé věty, její funkce a principy. V praktické části je analyzováno, jakým způsobem je tento jev ...

Iva Šulcová; vedoucí práce Naďa Matouchová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school
Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
2011 - German
Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ZŠ. Práce se ve své první části soustředí na tradici této "bitvy básníků" v německy mluvících zemích. Poetry slam zde v mnohém navazuje na avantgardu dvacátých let (především DADA), konkrétní poezii, revoltu let šedesátých (Beat generation) a hudební styly druhé poloviny století (Hip Hop, Punk). V části druhé je prezentováno osmnáct krátkých soutěžních textů a návrhy jejich využití ve výuce. Následuje zpráva o jejich použití v praxi a krátký dotazník, který zkoumá využití literárních textů ve výuce cizích jazyků na ZŠ. Keywords: němčina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
Poetry Slam and its possible usage in German language teaching at basic school

Tato diplomová práce se zabývá moderním literárním fenoménem "poetry slam", zkoumá jej z hlediska tradic a jazykových specifik a navrhuje využití krátkých slamových textů při výuce německého jazyka na ...

Irena Bitnarová; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2011

Zásady osvojování němčiny v předškolním věku
Grit Döring; vedoucí práce Kamila Podrápská
2010 - German
Práce se zabývá osvojováním němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku Keywords: jazyková výuka; němčina; děti předškolního věku Available to registered users in the Library of TUL
Zásady osvojování němčiny v předškolním věku

Práce se zabývá osvojováním němčiny jako cizího jazyka v předškolním věku

Grit Döring; vedoucí práce Kamila Podrápská
Technická univerzita v Liberci, 2010

Dramatická výchova jako prostředek výuky německého jazyka na 2. stupni ZŠ
Veronika Ondrušková; vedoucí práce Pavel Novotný
2010 - German
Práce si klade za cíl zkoumat drobné dramatické útvary z oblasti německy psané literatury a to z hlediska jejich využití pro výuku cizích jazyků na ZŠ. Keywords: jazyková výuka; němčina; dramatická výchova Available to registered users in the Library of TUL
Dramatická výchova jako prostředek výuky německého jazyka na 2. stupni ZŠ

Práce si klade za cíl zkoumat drobné dramatické útvary z oblasti německy psané literatury a to z hlediska jejich využití pro výuku cizích jazyků na ZŠ.

Veronika Ondrušková; vedoucí práce Pavel Novotný
Technická univerzita v Liberci, 2010

Otevřené učení a výuka němčiny na ZŠ
Jitka Kostelníková; vedoucí práce Podrápská Kamila
2007 - German
Práce se zabývá problematikou otevřeného učení a výukou němčiny na základní škole. Práce dále pojednává o rysech otevřeného učení a jeho formách, mezi které se řadí volná práce, práce podle týdenního plánu a projektové vyučování. Keywords: němčina; jazyková výuka; studium a výuka Available to registered users in the Library of TUL
Otevřené učení a výuka němčiny na ZŠ

Práce se zabývá problematikou otevřeného učení a výukou němčiny na základní škole. Práce dále pojednává o rysech otevřeného učení a jeho formách, mezi které se řadí volná práce, práce podle týdenního ...

Jitka Kostelníková; vedoucí práce Podrápská Kamila
Technická univerzita v Liberci, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases