Number of found documents: 73926
Published from to

Hawkesův proces
Feketeová, Adela; Pešta, Michal; Flimmel, Daniela
2024 - Slovak
This bachelor thesis is dedicated to Hawkes process. It is divided into six chapters. Chapter one consists of an introduction into the theory of random processes and a de- scription of Poisson process, the second chapter is dedicated to the definition of Hawkes process and its properties. The third chapter contains simmulation methods of the Haw- kes process. Chapter four further describes the Hawkes process parameter estimation and the fifth chapter consists of model goodness of fit testing for observed data. Lastly, the sixth chapter contains practical example of fitting the Hawkes model for real data and a descrition of R package hawkesbow used. 1 Tato bakalářská práce se věnuje Hawkesovu procesu. Práce je rozdělena do šesti ka- pitol, první kapitola obsahuje úvod do teorie náhodných procesů a popis Poissonova procesu, druhá se zabývá definicí Hawkesova procesu a jeho vlastností. Třetí kapitola obsahuje simulační metody Hawkesova procesu. Dále čtvrtá kapitola popisuje odhad pa- rametrů Hawkesova procesu s odvozením jeho věrohodnostní funkce a pátá kapitola se zabývá testováním dobré shody modelu a pozorovaných dat. Poslední šestá kapitola ob- sahuje praktickou ukázku fitování Hawkesova modelu na reálná data a popis používaného R balíčku hawkesbow. 1 Keywords: Hawkesův proces|funkce podmíněné intenzity|bodový proces|Poissonův proces|samovzněcující bodový proces; Hawkes process|conditional intensity function|point process|Poisson process|self-exciting point process Available in a digital repository NRGL
Hawkesův proces

This bachelor thesis is dedicated to Hawkes process. It is divided into six chapters. Chapter one consists of an introduction into the theory of random processes and a de- scription of Poisson ...

Feketeová, Adela; Pešta, Michal; Flimmel, Daniela
Univerzita Karlova, 2024

Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích
Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic carbopalladation, carbonylation and cross-coupling. The first part of the thesis describes the synthesis of starting material with a six-membered ring and of the selected CO surrogate. These compounds were subjected to a tandem reaction to form a product with a carbonyl group. Furthermore, the reaction conditions were studied and then the efficiency of using the selected formate compared to the gaseous carbon monoxide was compared. Keywords: synthesis, tandem reaction, cross-coupling, N-hydroxysuccinimidyl formate, carbon monoxide Tato bakalářská práce se zabývá využitím N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích. Připravené výchozí látky podléhaly tandemové reakci zahrnující cyklickou karbopalladaci, karbonylaci a coupling. První část práce popisuje syntézu výchozí látky s šestičlenným kruhem a zmíněného surogátu CO. Tyto sloučeniny byly následně použity v tandemové reakci za vzniku produktu s karbonylovou skupinou. Byly studovány reakční podmínky a byla porovnána efektivita využití vybraného formiátu oproti plynnému oxidu uhelnatému. Klíčová slova: syntéza, tandemová reakce, coupling, N-hydroxysukcinimidyl-formiát, oxid uhelnatý Keywords: syntéza; tandemová reakce; coupling; N-hydroxysukcinimidyl-formiát; oxid uhelnatý; synthesis; tandem reaction; cross-coupling; N-hydroxysuccinimidyl formate; carbon monoxide Available in a digital repository NRGL
Využití N-hydroxysukcinimidyl-formiátu jako zdroje CO v tandemových reakcích

This bachelor thesis deals with the use of N-hydroxysuccinimidyl formate as a source of CO in tandem reactions. The prepared starting materials were used in a tandem reaction involving cyclic ...

Bahramian, Artur; Matoušová, Eliška; Smrček, Stanislav
Univerzita Karlova, 2024

Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků
Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
2024 - English
This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in enantioselective non-covalent organocatalysis. The prepared 3,3'-adamantane substituted Binol-derived phosphoric acids are planned to be used as organocatalysts. Bulky alkyl substituents at the 3,3' position have been introduced in order to compare their properties with those of phenyl substituents at the 3,3' position. The different dispersion forces between substrate and catalyst are expected when aryl and alkyl substituents are incorporated into the catalyst structure. Keywords Organocatalysis, asymmetric synthesis, Brønsted acids. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých fosforečných kyselin odvozených od Binolu s různými substituenty v poloze 3,3'-, které se obvykle používají jako Brønstedovy kyseliny v enantioselektivní nekovalentní organokatalýze. Připravené 3,3'-adamantanem substituované fosforečné kyseliny odvozené od Binolu budou v budoucnu použity jako organokatalyzátory. Do polohy 3,3' byly zavedeny objemné alkylové substituenty, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi fenylových substituentů v těchto polohách. Očekávají se rozdílné disperzní síly mezi substrátem a katalyzátorem. Klíčova slova Organokatályza, asymmetrická sýnteza, Brønstedovy kyseliny. Keywords: organická syntéza; klecové struktury; uhlovodíky; oxidační reakce; nukleofilní přesmyky; organic synthesis; cage compounds; hydrocarbons; oxidation reactions; nucleophlic rearrangements Available in a digital repository NRGL
Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků

This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in ...

Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR
Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
2024 - Czech
This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system of normal equations. This thesis is devoted to their comparison both from a theoretical point of view (showing the relations between vectors and coefficients) and from a practical point of view (the behaviour of both algorithms in finite precision arithmetic). 1 Tato bakalářská práce se zabývá představením dvou matematicky ekvi- valentních algoritmů CGLS a LSQR, na které lze nahlížet jako na verze metody sdru- žených gradientů aplikované na systém normálních rovnic. Tato práce se vě- nuje jejich porovnání jak z teoretického hlediska (ukázání vztahů mezi vektory a koeficienty), tak i z praktického hlediska (chování obou algoritmů při výpočtech v aritmetice s konečnou přesností). 1 Keywords: systém normálních rovnic|CGLS|LSQR|numerické chování; system of normal equations|CGLS|LSQR|numerical behaviour Available in a digital repository NRGL
Numerické srovnání algoritmů CGLS a LSQR

This bachelor thesis deals with the introduction of two mathemati- cally equivalent algorithms, CGLS and LSQR, which can be viewed as versions of the method of conjugate gradients applied to a system ...

Mrňák, Petr; Tichý, Petr; Tůma, Miroslav
Univerzita Karlova, 2024

Koordinace dobrovolníků v neziskové organizaci
Piláriková, Anna; Poláčková, Ester; Havlíčková, Monika
2024 - Czech
Keywords: motivace; dobrovolnictví; koordinátor dobrovolníků; nezisková organizace; rozhovor; kvali-tativní výzkum; motivation; volunteering; volunteer coordinator; non-profit organization; interview; qualitative research Available in a digital repository NRGL
Koordinace dobrovolníků v neziskové organizaci

Piláriková, Anna; Poláčková, Ester; Havlíčková, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Chování žáků druhého stupně základní školy na sociálních sítích
Kočová, Kateřina; Mottlová, Jana; Urban, Lukáš
2024 - Czech
Keywords: sociální sítě; sociální pedagogika; internet; bezpečnost chování; rizika chování; social networks; social pedogogy; internet; safe bahavior; risky behavior Available in a digital repository NRGL
Chování žáků druhého stupně základní školy na sociálních sítích

Kočová, Kateřina; Mottlová, Jana; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání
Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
2024 - Czech
Keywords: Předškolní vzdělávání; mateřská škola; dvouleté děti; specifika vývoje dvouletých dětí; vzdělávání; učitelé; Preschool education; kindergarten; two-year-old children; specifications of preschool children development; educational system; teachers experience Available in a digital repository NRGL
Zařazení dvouletých dětí do systému předškolního vzělávání

Řeřichová, Barbora; Mottlová, Jana; Pospíšilová, Anna
Univerzita Karlova, 2024

Názor české populace na výchovu dětí stejnopohlavními páry
Vaculová, Nikola; Poláčková, Ester; Urban, Lukáš
2024 - Czech
Keywords: náhradní rodinná péče; rodina; výchova; dítě; homosexuální pár; substitute family care; family; upbringing; children; homosexual couple Available in a digital repository NRGL
Názor české populace na výchovu dětí stejnopohlavními páry

Vaculová, Nikola; Poláčková, Ester; Urban, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb během období pandemie covid - 19
Ryšavá, Kateřina; Jarolímová, Eva; Poláčková, Jana
2024 - Czech
Teoretická část/ Úvod V nedávné době se lidstvo potýkalo s příchodem virového onemocnění covid-19, a to v rozsahu pandemie. Nemoc a riziko nákazy se nedotýkalo pouze zdravotního stavu nás všech, ale zasahovalo významně do sociální oblasti, včetně psychologického na jednotlivce. Například, kvůli vládním zákazům, které z velké míry pozastavily chod naší země, byl narušen životní rytmus lidí, a to jak v životě osobním taktéž profesionálním. Řada rodin přišla o své výdělky, děti se nemohly setkávat se svými vrstevníky, což je pro vývoj dětí jednoznačně škodlivé, příbuzní se nemohli navštěvovat, staří lidé nemohli vídat své vnuky. Dá se tedy říci, že pandemie měla výrazně negativní psychologický dopad na jedince a celou společnost. Není předmětem této práce hodnotit, zda tato rozhodnutí, a v takovém rozsahu, měla spíše pozitivní efekt, protože měla na zřeteli zdravotní stav obyvatelstva nebo spíše dosáhla opaku. Takové hodnocení probíhá a analyzovat dopady této pandemie na společnost bude i věcí budoucnosti. Tato nemoc měla u mnoha pacientů lehký proběh, u některých tomu tak bohužel nebylo. Byly vymezeny tzv. rizikové skupiny co se zvýšeného rizika nákazy týče i průběhu onemocnění a jeho dopadu na lidský organismus. Obecně se dá říci, že zvýšené riziko onemocnění covid- 19 kromě dětí nejvíce postihlo seniory (z... Keywords: kvalita života seniorů; péče; covid-19; nouzový stav; osamělost; spolupráce; quality of life of seniors; care; Covid-19; state of emergency; loneliness; cooperation Available in a digital repository NRGL
Kvalita života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb během období pandemie covid - 19

Teoretická část/ Úvod V nedávné době se lidstvo potýkalo s příchodem virového onemocnění covid-19, a to v rozsahu pandemie. Nemoc a riziko nákazy se nedotýkalo pouze zdravotního stavu nás všech, ale ...

Ryšavá, Kateřina; Jarolímová, Eva; Poláčková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Domácí násilí v souvislostech pandemie COVID - 19
Javůrková, Veronika; Urban, Lukáš; Čírtková, Ludmila
2024 - Czech
Keywords: Domácí násilí; vztahy; osoba ohrožená; osoba násilná; pandemie; COVID-19; Domestic violence; relationships; endangered person; violent person; pandemic; COVID-19 Available in a digital repository NRGL
Domácí násilí v souvislostech pandemie COVID - 19

Javůrková, Veronika; Urban, Lukáš; Čírtková, Ludmila
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases