Number of found documents: 89203
Published from to

Kvantové jizvení v mnohočásticových systémech
Škultéty, Richard; Stránský, Pavel; Cejnar, Pavel
2024 - Czech
In this work, we will introduce the concept of quantum scarring. Quantum scarring refers to the states inside the chaotic parts of spectra, which significantly differ from predictions for chaotic states. In this work, we will focus on Quantum Many-Body Scars (QMBS), which deviate from the Eigenvector Thermalization Hypothesis (ETH) predictions. First, we will introduce the ETH and several ways in which the QMBS deviate from it; periodic revivals of non-eigenstate QMBS, anomalously low values of entanglement entropy, and localization of Husimi function in the classical limit. We will apply these methods to detect and study QMBS on coupled Lipkin models. 1 V této práci seznámíme čtenáře s konceptem kvantového jizvení. Kvantové jizvy jsou stavy uprostřed chaotické části spektra, které se zásadně odlišují od předpo- vědí pro chaotické stavy. V této práci se zaměříme na mnohočásticové jizvy (QMBS), které se vymykají předpovědím hypotéze o termalizace vlastních stavů (ETH). Nejprve představíme ETH a možnosti jejího narušení stavy QMBS, zejména periodické revivaly nevlastních stavů QMBS, anomálně nízké entropie provázaní a lokalizaci Husimiho funkce v klasické limitě. Tyto metody aplikujeme pro nalezení a studium stavů QMBS na více- násobných Lipkinových modelech. 1 Keywords: kvantové jizvy|kvantový chaos|hypotéza termalizace vlastních stavů|mnohočásticové systémy; quantum scars|quantum chaos|eigenstate thermalization hypothesis|many-body systems Available in a digital repository NRGL
Kvantové jizvení v mnohočásticových systémech

In this work, we will introduce the concept of quantum scarring. Quantum scarring refers to the states inside the chaotic parts of spectra, which significantly differ from predictions for chaotic ...

Škultéty, Richard; Stránský, Pavel; Cejnar, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Mapování změn v optické a magnetooptické odezvě tenkých vrstev Ni-Mn-Ga napříč martensitickou transformací a relaxací pnutí
Makeš, Matěj; Veis, Martin; Zemen, Jan
2024 - English
This thesis studies optical and magneto-optical responses of thin epitaxial Ni-Mn- Ga films prepared by magnetron sputtering. The relative permittivity tensor spectra were computed from the spectroscopic ellipsometry data measured both without the external magnetic field and in the out-of-plane magnetic field configuration. For one of the thin film samples, measurements across martensitic transformation were performed and temperature-hysteresis was observed. The analysis of the obtained spectra for thickness- varied series of samples clearly demonstrated the influence of substrate-induced strain and revealed a strong correlation between the out-of-plane lattice parameter and the properties of the obtained spectra. 1 Tato diplomová práce se zabývá studiem optické a magnetooptické odezvy tenkých epitaxních vrstev Ni-Mn-Ga, které byly připraveny pomocí magnetronového naprašování. Byl proveden výpočet spekter tenzoru relativní permitivity na základě elipsometrických dat získaných z měření bez přítomnosti magnetického pole a měření s magnetickým polem v polární konfiguraci. Pro jednen ze vzorků tenkých vrstev byla provedena série měření napříč martensitickou transformací a bylo pozorováno hysterezní chování. Analýza získa- ných spekter pro sérii vzorků s různou tloušťkou jasně demonstrovala vliv pnutí, které je způsobeno substrátem, a ukázala silnou korelaci mezi mřížovým parameterem v kolmém směru vůči povrchu a vlastnostmi získaných spekter. 1 Keywords: epitaxní filmy|Ni-Mn-Ga|Heuslerovy slitiny|martensitická transformace|relaxace pnutí|spektroskopická elipsometrie|polární magneto-optický Kerrův jev; epitaxial films|Ni-Mn-Ga|Heusler alloy|martensitic transformation|strain relaxation|spectroscopic ellipsometry|polar magneto-optical Kerr effect Available in a digital repository NRGL
Mapování změn v optické a magnetooptické odezvě tenkých vrstev Ni-Mn-Ga napříč martensitickou transformací a relaxací pnutí

This thesis studies optical and magneto-optical responses of thin epitaxial Ni-Mn- Ga films prepared by magnetron sputtering. The relative permittivity tensor spectra were computed from the ...

Makeš, Matěj; Veis, Martin; Zemen, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Příprava nanočástic přechodných kovů a jejich oxidů pomocí plynových agregačních zdrojů
Hanková, Adéla; Kylián, Ondřej; Khalakhan, Ivan
2024 - Czech
This work focuses on the synthesis of nanoparticles of vanadium, titanium and their oxides. Magnetron-based gas aggregation source was used for nanoparticle preparation. Metallic nanoparticles of vanadium and titanium deposited on substrate were heated at atmospheric pressure which transformed them into oxides. Metallic and oxide nanopar- ticles are compared in terms of morphology, chemical composition, crystal structure and optical properties. Oxidation of vanadium nanoparticles during short heating times at the temperature of 450 řC is discussed in more detail. It was demonstrated, that ideal heating time for VO2 preparation is 60 s, the most stable vanadium oxide phase - V2O5 - is formed after longer heating. The change of electrical and optical properties with tem- perature (thermochromic behaviour) was monitored for VO2 nanoparticles. The V2O5 and TiO2 nanoparticles were tested for their photocatalytic effect and possible use as substrates for surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). It was shown that TiO2 nanoparticles coated with a thin silver layer can be used as recyclable, enhancing SERS substrates. 1 Tato práce se věnuje přípravě nanočástic vanadu, titanu a jejich oxidů. Pro přípravu nanočástic byl použit plynový agregační zdroj osazený planárním magnetronem. Kovové nanočástice vanadu a titanu nanesené na substrát byly poté zahřáty při atmosférickém tlaku, čímž se přeměnily v oxidové. Nanočástice kovové a oxidové jsou srovnávány z hlediska morfologie, chemického složení, krystalové struktury a optických vlastností. Podrobněji rozebrána je oxidace vanadových nanočástic při krátkých časech zahřívání při teplotě 450 řC. Bylo prokázáno, že pro přípravu VO2 je ideální doba zahřívání 60 s, při delších časech vzniká již nejstabilnější oxidová fáze, tedy V2O5. U nanočástic VO2 byla sledována změna elektrických a optických vlastností s teplotou (termochromní chování). U V2O5 a TiO2 nanočástic byly testovány fotokatalytické účinky a jejich možné využití jako substrátu pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS). Ukázalo se, že nanočástice TiO2 pokryté tenkou vrstvou stříbra mohou sloužit jako recyklovatelné, ze- silující substráty pro SERS. 1 Keywords: nanočástice|plynový agregační zdroj; nanoparticles|gas aggregation source Available in a digital repository NRGL
Příprava nanočástic přechodných kovů a jejich oxidů pomocí plynových agregačních zdrojů

This work focuses on the synthesis of nanoparticles of vanadium, titanium and their oxides. Magnetron-based gas aggregation source was used for nanoparticle preparation. Metallic nanoparticles of ...

Hanková, Adéla; Kylián, Ondřej; Khalakhan, Ivan
Univerzita Karlova, 2024

Strukturní parametry martenzitu v Ti slitinách, ovlivněné přítomností atomů kyslíku
Šalata, Kristián; Preisler, Dalibor; Lukáč, František
2024 - Czech
Structure parameters of martensite in Ti alloys modified by presence of oxygen atoms This study discusses the influence of beta-stabilizing elements and oxygen on the martensitic structure in metastable β titanium alloys. The introduction describes the crystallographic nature of the metastable martensitic phase and its relation to the bcc and hcp phases. Additionally, the study presents the results of a measurement of transmission X-ray diffraction, by which we determined two components involved in the formation of the martensitic phase - shear and shuffle. The analysis of the first component, shear, was carried out quantitatively using lattice parameters. The second component, shuffle, was analyzed by determining the crystal structure of the martensitic phase and all atomic positions. Finally, the study also demonstrates a HRTEM measurement with subsequent image processing to confirm or disprove the presence of O' phase nanodomains. Štruktúrne parametre martenzitu v titánových zliatinách modifikované prítomnosťou atómov kyslíka Táto štúdia pojednáva o vplyve β-stabilizačných prvkov a kyslíka na martenzitickú štruktúru v metastabilných β zliatinách titánu. Úvod popisuje kryštalografickú povahu metastabilnej martenzitickej fáze a jej vzťah ku kubickej priestorovo centrovanej a hexagonálnej tesne usporiadanej štruktúre. Štúdia navyše prezentuje výsledky merania transmisnej rentgenovej difrakcie, vďaka ktorej boli určené dve zložky podieľajúce sa na tvorbe martenzitickej fáze - šmyk a periodický posun atómových rovín (shuffle). Analýza prvej zložky, šmyku, bola uskutočnená kvantitatívne pomocou mriežkových parametrov. Druhá zložka, shuffle, bola analyzovaná stanovením kryštálovej štruktúry martenzitickej fáze na základe atómových pozícií. Na konci tejto práce je demonštrované meranie pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie s vysokým rozlíšením s následným spracovaním obrazu, ktoré priamo potvrdilo prítomnosť nanodomén O' fáze. Keywords: Ti slitiny|Martenzitická transformace|Intersticiální zpevnění|Určování struktury; Ti alloys|Martensitic transformation|Interstitial strengthening|Structure refinement Available in a digital repository NRGL
Strukturní parametry martenzitu v Ti slitinách, ovlivněné přítomností atomů kyslíku

Structure parameters of martensite in Ti alloys modified by presence of oxygen atoms This study discusses the influence of beta-stabilizing elements and oxygen on the martensitic structure in ...

Šalata, Kristián; Preisler, Dalibor; Lukáč, František
Univerzita Karlova, 2024

Analýza topologických magnetických fáz pomocí generativních modelů strojového učení
Dušek, Ondřej; Baláž, Pavel; Žonda, Martin
2024 - English
Keywords: strojové učenie|neurónové siete|magnetické skyrmióny; machine learning|neural networks|magnetic skyrmions Available in a digital repository NRGL
Analýza topologických magnetických fáz pomocí generativních modelů strojového učení

Dušek, Ondřej; Baláž, Pavel; Žonda, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě
Kolář, Martin; Holubec, Viktor; Tůma, Karel
2024 - English
The study of artificial active matter has significantly intensified in recent years due to its potential practical applications and promises to understand living organisms' in- teractions and collective behaviour. The research is done on all levels - experimental, theoretical, and numerical. This thesis presents a numerical simulation approach based on solving partial differential equations from the continuum mechanics framework. The results obtained can be used to predict the dynamics and thermodynamics of the system or serve as input data for stochastic simulations. Using this approach, it is also possible to simulate actual laboratory experiments numerically. 1 V posledních letech se významně zintenzivnil výzkum umělé aktivní hmoty pro její potenciální praktické využití a příslib pochopení interakcí a kolektivního chování živých organismů. Výzkum je prováděn na všech úrovních - experimentální, teoretické a num- erické. Tato práce představuje přístup pomocí numerických simulací založený na řešení parciálních diferenciálních rovnic pocházejících z rámce mechaniky kontinua. Získané výsledky mohou být použity k předpovědi dynamiky a termodynamiky systému nebo mohou sloužit jako vstupní data pro stochastické simulace. Pomocí tohoto přístupu je rovněž možné simulovat skutečné laboratorní experimenty numericky. 1 Keywords: hydrodynamika|vedení tepla|thermoforéza|aktivní hmota; hydrodynamics|heat transfer|thermophoresis|active matter Available in a digital repository NRGL
Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě

The study of artificial active matter has significantly intensified in recent years due to its potential practical applications and promises to understand living organisms' in- teractions and ...

Kolář, Martin; Holubec, Viktor; Tůma, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Terahertzová vodivost nositelů náboje v polovodičích
Hendrych, Erik; Kužel, Petr; Nádvorník, Lukáš
2024 - Czech
In this thesis, we investigate the conductivity spectra of samples of weakly doped gal- lium arsenide in the terahertz region as a function of temperature. These are silicon-doped gallium arsenide of type N and zinc-doped gallium arsenide of type P. The temperature dependence in the terahertz region for these materials has not yet been described in the literature. We observe conductivity maxima corresponding to the admixture energies in the forbidden band. We use the Drude-Lorentz model to process the data. We achieve a good fit of the measured data. The carrier concentration at room temperature corre- sponds to the nominal value. The relaxation time and high-frequency permittivity match the tabulated values. The oscillator frequency for the N type approximately matches the admixture energy. For the P type, this value is outside the measured range and only the rise to this maximum is seen. 1 V této práci zkoumáme spektra vodivosti vzorků slabě dotovaného galium arsenidu v terahertzové oblasti v závislosti na teplotě. Jedná se o křemíkem dotovaný Galium arsenid typu N a zinkem dotovaný galium arsenid typu P. Teplotní závislost v terahert- zové oblasti pro tyto materiály nebyla dosud v literatuře popsána. Pozorujeme maxima vodivosti, která odpovídají energiím příměsových hladin v zakázeném pásu. Ke zpraco- vání dat využíváme Drude-Lorentzův model. Dosáhli jsme dobrého fitu naměřených dat. Koncentrace nositelů při pokojové teplotě odpovídá nominální hodnotě. Relaxační čas a vysokofrekvenční permitivita odpovídají tabelovaným hodnotám. Frekvence oscilátoru pro N typ přibližně odpovídá energii příměsové hladiny. Pro P typ je tato hodnota mimo měřený rozsah a vidíme pouze stoupání k tomuto maximu. 1 Keywords: terahertz; vodivost; fotovodivost; excitace-sondování; GaAs; InP; ultrarychlé jevy; terahertz; conductivity; photoconductivity; pump-probe; GaAs; InP; ultrafast phenomena Available in a digital repository NRGL
Terahertzová vodivost nositelů náboje v polovodičích

In this thesis, we investigate the conductivity spectra of samples of weakly doped gal- lium arsenide in the terahertz region as a function of temperature. These are silicon-doped gallium arsenide of ...

Hendrych, Erik; Kužel, Petr; Nádvorník, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Geometrická zobrazení ve středoškolské matematice
Smetana, Adam; Surynková, Petra; Hromadová, Jana
2024 - Czech
The current availability of computers and mobile devices in school facilities and the affordability of mobile devices for everyone provide for an increasing use of interactive geometry in the curriculum. The aim of this thesis is to summarize the printed and electronic resources used for teaching geometry, to study them in detail and to use them to build an electronic textbook and a collection of exercises in interactive geometry environment. GeoGebra is used among the interactive geometry environments, mainly because it offers the greatest variability for the purposes of this publication. The electronic publication can be used by both students and their teachers. Electronic publications were an essential part of the Czech education system during the period of compulsory distance education in years 2020 and 2021. The thesis includes a short questionnaire survey that aims to find out what textbooks or exercise collections are being used by teachers, what transformations are taught in secondary schools and to what extent. The results show that among teachers specific printed textbooks and collections are still more popular than interactive resources. Keywords: geometric transformations, rotation, translation, homothety, GeoGebra Současná vybavenost školských zařízení a cenová dostupnost mobilních zařízení umožňuje stále vyšší míru využití dynamických prostředí při výuce geometrie. Cílem práce je shrnutí používaných zdrojů pro výuku, jejich podrobné nastudování a s jejich pomocí sestavení elektronické učebnice a sbírky příkladů v dynamickém prostředí. Z dynamických prostředí je využita GeoGebra, která pro potřeby této publikace nabízí největší variabilitu. Elektronická publikace je určená pro studenty i jejich učitele. Elektronické učební podklady byly nezbytnou součástí českého školství při období povinné distanční výuky v letech 2020 a 2021. Součástí práce je krátké dotazníkové šetření, které si klade za cíl zjistit, jaké učebnice či sbírky jsou využívány, jaká zobrazení a kdy jsou na středních školách vyučovány a v jakém rozsahu. Výsledky ukazují, že mezi učiteli jsou stále oblíbenější konkrétní tištěné učebnice a sbírky a využití elektronických zdrojů není rozšířeno mezi všechny učitele. Klíčová slova: geometrická zobrazení, rotace, posunutí, stejnolehlost, GeoGebra Keywords: geometrická zobrazení|rotace|posunutí|stejnolehlost; geometric transformations|rotation|translation|homothety Available in a digital repository NRGL
Geometrická zobrazení ve středoškolské matematice

The current availability of computers and mobile devices in school facilities and the affordability of mobile devices for everyone provide for an increasing use of interactive geometry in the ...

Smetana, Adam; Surynková, Petra; Hromadová, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Webová aplikace pro výuku množin bodů dané vlastnosti
Tarabíková, Aneta; Robová, Jarmila; Moravcová, Vlasta
2024 - Czech
This thesis discusses loci of points. The thesis is constructed as a website which should assist mathematic education in primary schools and especially high schools. The thesis revises loci of points, which is taught in schools. Apart from that, it covers the extensive topic of loci of points and conic sections defined with the help of centers of circles with specified characteristics. The website is enhanced by interactive elements, such as applets and step-by-step exercises, which help understand the topic of discussion. 1 Tato diplomová práce se zabývá množinami bodů dané vlastnosti. Práce má formu webových stránek, které by měly pomoci při výuce matematiky na zá- kladní a zejména střední škole. Součástí diplomové práce je připomenutí množin bodů dané vlastnosti probíraných ve školské matematice. Kromě toho pokrývá rozšiřující téma množiny bodů a kuželosečky definované pomocí středů kružnic dané vlastnosti. Webové stránky jsou doplněny interaktivními prvky, jako jsou například applety a krokované konstrukční úlohy, které napomáhají pochopení probírané látky. 1 Keywords: množiny bodů|výuka matematiky|webová aplikace|Thaletova kružnice|ekvidistanty přímky a kružnice|kuželosečky; loci of points|teaching mathematics|web application|Thales' circle|conic sections Available in a digital repository NRGL
Webová aplikace pro výuku množin bodů dané vlastnosti

This thesis discusses loci of points. The thesis is constructed as a website which should assist mathematic education in primary schools and especially high schools. The thesis revises loci of points, ...

Tarabíková, Aneta; Robová, Jarmila; Moravcová, Vlasta
Univerzita Karlova, 2024

"Staré příběhy v novou tváří": klasické pohádky v převyprávění tří autorek
Benešová, Sára; Theinová, Daniela; Machová, Mariana
2024 - English
- - The Grimm's fairy tales are considered to be of the same importance as ancient myth or biblical form. A revision allows for the "original" text to tales' problematic associations with the patriarchal and heteronormative traditions and insist tale adaptations: Anne Sexton's (1971), Olga Broumas's (1977) and Emma Donoghue's examines the authors' distinctive revisionist practices - - Klíčová slova: Pohádky, Revizionismus, Transformace, Feminismus, Poezie, Anne Sexton, Olga Broumas, Emma Donoghue Diplomová práce pojednává rozmanité způsoby, jimiž tři anglofonní autorky a představitelky tří literárních generací, Anne Sexton (1928-1974), Olga Broumas (nar. 1949) a Emma Donoghue (nar. 1969), přistupují k přetváření klasických pohádek. Zkoumané básnické i prozaické revize, jejichž kořeny lze vysledovat až k ústně tradovaným verzím tradičních pohádek, sebraných a kanonizovaných bratry Grimmy, posunují hranice literárních forem, žánrů a narativních struktur. Pojednávané autorky podtrhují multiplicitu a proměnlivý charakter těchto známých příběhů, postav a rozuzlení, čímž zpochybňují různé společenské a kulturní normy. Všechny také staví do popředí tvůrčí sílu jazyka jako takového a oživují tak literární diskurz a rozšiřují možnosti lyrické poezie, respektive narativní prózy. Pohádky bratří Grimmů mají v západní kulturní tradici podobný význam jako antický mýtus nebo biblická ikonografie. Společně tvoří kánon, který nejenže obstál ve zkoušce času, ale je i nadále konfrontován a revidován autory (a zejména autorkami) z různých míst a časových období. Jedním z význačných rysů těchto klasických příběhů je jejich mobilita a skutečnost, že se prolínají napříč kontinenty, žánry i mezi... Keywords: Pohádky|Revizionismus|Transformace|Feminismus|Poezie|Sylvia Plath|Anne Sexton|Olga Broumas|Emma Donoghue; Fairy tales|Revisionism|Transformation|Feminism|Poetry|Sylvia Plath|Anne Sexton|Olga Broumas|Emma Donoghue Available in a digital repository NRGL
"Staré příběhy v novou tváří": klasické pohádky v převyprávění tří autorek

- - The Grimm's fairy tales are considered to be of the same importance as ancient myth or biblical form. A revision allows for the "original" text to tales' problematic associations with the ...

Benešová, Sára; Theinová, Daniela; Machová, Mariana
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases