Number of found documents: 2396
Published from to

Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti
Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
2024 - Slovak
The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic analysis of law (law & economics) and it is based on an assumption that law & economics is a suitable addition to other methods of interpretation, especially as a part of purposive interpretation. We apply economic analysis to the field of privacy and personality rights, especially intrusion into privacy by libel, or slander. In other words, we use law & economics to help solve conflict between privacy rights and free speech rights. The thesis has six main parts. In introduction (part 1) we discuss reasons for the choice of this topic and formulate hypothesis, which is: (i) that law & economics can help distinguish which situations are covered by privacy rights protections, (ii) that using law & economics one can valuate privacy and therefore estimate damages for infringement of privacy rights and (iii) law & economics is capable of estimating pecuniary damages for infringement of personality rights. In the second part we focus on history of privacy rights in the United States from its humble beginnings in an academic paper by Samuel Warren and Louis Brandeis to its modern iterations, such as reproductive rights... Možnosť využitia ekonomickej analýzy práva ako aplikačného a interpretačného nástroja v oblasti práva na súkromie a ochrany osobnosti Abstrakt Táto práca sa zameriava na oblasť ekonomickej analýzy práva (law & economics), pričom vychádza z predpokladu, že táto je vhodnou súčasťou a doplnkom výkladových metód, predovšetkým metódy teleologického výkladu. Ekonomickú analýzu práva aplikuje na oblasť práva na súkromie, najmä na zásahy do súkromia v oblasti narušenia osobnostných práv tlačou, či inými verbálnymi zásahmi. Inými slovami aplikuje poznatky law & economics na konflikt medzi právom na súkromie a ochranu osobnosti a slobodou slova. Práca má šesť hlavných častí. V úvode (časť 1.) sú najmä osvetlené dôvody pre výber témy a je formulovaná hypotéza, a síce (i) že ekonomická analýza práva môže pomôcť rozlíšiť, ktoré skutkové stavy spadajú do oblasti ochrany práva na súkromie, (ii) že za pomoci ekonomickej analýzy je možne oceniť súkromie a určiť tak primeranú náhradu za zásah doň a (iii) ekonomická analýza práva je schopná určiť výšku peňažného zadosťučinenia za zásah do práva na ochranu osobnosti. V druhej časti sa práca venuje popisu histórie práva na súkromie v Spojených štátoch od jeho prvých náznakov v článku Samuela Warrena a Louisa Brandeisa až po jeho moderné podoby napríklad v oblasti reprodukčných... Keywords: súkromie; ochrana osobnosti; ekonomická analýza práva; Privacy; personality rights; law & economics Available in a digital repository NRGL
Možnost využití ekonomické analýzy jako aplikačního a interpretačního nástroje v oblasti práva na soukromí a ochrany osobnosti

The possibility of using law & economics as a tool for application and interpretation in the field of right to privacy and personality rights Abstract This thesis is focused on the area of economic ...

Monček, Vladimír; Wintr, Jan; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Kogentní normy v občanském zákoníku
Vrbová, Katarína; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
2024 - Slovak
Mandatory rules in the Civil Code Abstract The diploma thesis entitled "Mandatory rules in the Civil Code" is dedicated to the analysis of mandatory rules in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The aim of this thesis is the theoretical definition of the concept of mandatory and non- mandatory rules and legal rule itself, which is necessary for framing them within the context; the analysis of the valid legislation in the Civil Code as well as the legislation immediately preceding it and a comparison with the current and past recodification efforts in the Slovak Republic. Therefore, the thesis is systematically divided into three parts. Firstly, the term legal rule is defined in the initial part of the work, the specific features, structure and classification of the legal rules are discussed. Furthermore, it provides a definition of a pair of the terms mandatory and non-mandatory, as it is defined in the Czech Republic, but also abroad as well as a brief historical overview. Finally, the attention is drawn to a specific decision of the Supreme Court of the Czech Republic regarding the nature of the provision regulating the amount of default interests. In the second part of the work, the currently applicable legislation in the Civil Code is discussed. At this point we can find a description of the... Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Diplomová práce pod názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" se věnuje analýze kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Cílem této práce je teoretické vymezení pojmu kogentních a dispozitivních norem i právních norem jako takových, nezbytného pro zasazení do kontextu; analýza platné právní úpravy v občanském zákoníku i právní úpravy jí bezprostředně předcházející a komparace se současnými i minulými rekodifikačními snahami v Slovenské republice. Práce je z tohoto důvodu systematicky rozčleněna na tři části. Nejprve je v první části definován pojem právní norma, je pojednáno o jejích specifických znacích, struktuře a klasifikaci. Dále poskytuje vymezení bipartice pojmů kogentní a dispozitivní norma v tuzemsku i zahraničí a krátký historický exkurz vývoje kogentnosti a dispozitivnosti. V závěru této části je pozornost upřena na konkrétní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v otázce povahy ustanovení upravujícího výši úroků z prodlení. Ve druhé části práce je rozebrána aktuálně platná právní úprava v občanském zákoníku. Najdeme zde přiblížení legislativní techniky, kterou si zákonodárce zvolil pro zakotvení kogentnosti, dále pak analýzu nově zakotvených kritérií kogentnosti v podobě dobrých mravů, veřejného pořádku a práva týkajícího se postavení... Keywords: kogentní norma; dispozitivní norma; rekodifikace; mandatory rule; non-mandatory rule; recodification Available in a digital repository NRGL
Kogentní normy v občanském zákoníku

Mandatory rules in the Civil Code Abstract The diploma thesis entitled "Mandatory rules in the Civil Code" is dedicated to the analysis of mandatory rules in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code. The ...

Vrbová, Katarína; Šustek, Petr; Hendrychová, Michaela
Univerzita Karlova, 2024

Discourse analysis of Tariq Ramadan
Jurčová, Lívia; Ťupek, Pavel; Ženka, Josef
2024 - Slovak
The thesis explores Ṭariq Ramaḍan, a significant Muslim intellectual primarily active in Europe, where he has long been engaged in the issues of Islam in European context. His erudition, charisma, and earned reputation as a mediator between Islam and secularism have brought him great social and academic influence but have also allowed him to actively participate within the sphere of European politics. However, on a global scale, Ramaḍan is a controversial figure, with his critics pointing out that he presents rather inconsistent opinions and adjusts his discourse based on his current audience whereby trying to appeal to both Muslims and non-Muslims, which raises doubts about his true beliefs and intentions. Through content analysis of his official website, the student has examined and compared Ramaḍan's statements in Arabic and English, representing his discourse towards both Muslim and non- Muslim audiences. The focus was laid on the most controversial topics, namely stoning and the role of women in society. The analysis has revealed that Ramaḍan's statements in Arabic and English are indeed inconsistent. In the conclusion, the student proposes possible reasons and intentions for Ramaḍan's choice of inconsistent discourse, drawing from knowledge about Ramaḍan's background but also the... Práca pojednáva o Ṭāriqovi Ramaḍānovi, významnom muslimskom intelektuálovi, ktorý pôsobí hlavne v Európe, kde sa dlhodobo zaoberá problematikou islamu v Európe. Jeho erudícia, charizma a povesť prostredníka medzi islamom a sekularizmom mu umožnili pôsobiť, okrem sféry spoločenskej a akademickej, aj na úrovni európskej politiky. Ramaḍān je však v globálnom merítku kontroverznou osobnosťou a jeho kritici upozorňujú na to, že jeho názory nie sú jednotné a svoj diskurz prispôsobuje svojmu publiku v snahe osloviť európskych muslimov aj nemuslimov čo vyvoláva otázky o jeho skutočných názoroch a zámeroch. Obsahovou analýzou jeho oficiálnej internetovej stránky študentka priblížila a porovnala Ramaḍānove vyjadrenia v arabčine a angličtine, ktoré reprezentujú jeho diskurz voči muslimskému a nemuslimskému publiku. Zamerala sa na najviac kontroverzné témy, a to kameňovanie a postavenie žien v spoločnosti. Analýzou bolo zistené, že Ramaḍānove vyjadrenia v arabčine a angličtine skutočne nie sú jednotné. V závere práce študentka navrhuje možné dôvody a zámery, pre ktoré volí Ramaḍān nejednotný diskurz, pričom vychádza zo znalostí pozadia Ramaḍānovho života ale aj zo znalostí islamu, ktorý, podľa nej, hrá v tejto problematike kľúčovú rolu. Kľúčové slová: Ṭāriq Ramaḍān Európa islam kritika diskurz Keywords: Ṭāriq Ramaḍān|Európa|islam|kritika|diskurz; Ṭariq Ramaḍan|Europe|Islam|criticism|discourse Available in a digital repository NRGL
Discourse analysis of Tariq Ramadan

The thesis explores Ṭariq Ramaḍan, a significant Muslim intellectual primarily active in Europe, where he has long been engaged in the issues of Islam in European context. His erudition, charisma, and ...

Jurčová, Lívia; Ťupek, Pavel; Ženka, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Problém integrace Romů z marginalizovaných romských komunit do majoritní společnosti na Slovensku
Bekárková, Klára Anna; Krpálek, Pavel; Nová, Monika
2024 - Slovak
This thesis is a case study focusing on field social workers in marginalized Roma communities in Slovakia, their work and target group. The aim of the thesis is to identify mechanisms to combat generational poverty among Roma in Slovakia. The research question is: "What tools do field social workers use to combat poverty among Roma from marginalized Roma communities (MRC) in Slovakia and what tools do they use with a similar target group abroad?" The qualitative research was carried out in the form of structured in-depth interviews with six fieldworkers working with Roma from the MRC in different regions of Slovakia. Three social workers were employed under non-profit organizations, three under a national project. Hypothesis 1: State support in the fight against poverty is insufficient, therefore the third sector helps to fight poverty. Hypothesis 2: Non-profit organisations have their own mechanisms that they use when working with clients to help them move out of generational poverty. Hypothesis 3: Roma are unable to integrate into mainstream society due to living in generational poverty, which is the same in different excluded communities around the world. The research was preceded by a theoretical part describing national projects and projects of non-profit organisations targeting people in... Táto práca je prípadovou štúdiou so zameraním na terénnych sociálnych pracovníkov v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku, na ich prácu a cieľovú skupinu. Cieľom práce je zistiť mechanizmy na boj s generačnou chudobou Rómov na Slovensku. Výskumná otázka je: "Aké nástroje požívajú terénni sociálni pracovníci na boj s chudobou u Rómov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na Slovensku a aké u obdobnej cieľovej skupiny v zahraničí?" Kvalitatívny výskum bol zrealizovaný formou štruktúrovaných hĺbkových rozhovorov so šiestimi terénnymi pracovníkmi, ktorí pracujú s Rómami z MRK v rôznych regiónoch na Slovensku. Traja sociálni pracovníci boli zamestnaní pod neziskovými organizáciami, traja pod národným projektom. Kvalitatívnym výskumom mali byť potvrdené alebo vyvrátené tieto hypotézy: Hypotéza 1: podpora štátu v boji s chudobou je nedostatočná, s bojom proti chudobe preto pomáha tretí sektor. Hypotéza 2: Neziskové organizácie majú vlastné mechanizmy, ktoré užívajú pri práci s klientmi, ktoré im pomáhajú dostať sa z generačnej chudoby. Hypotéza 3: Rómovia sa nedokážu integrovať do majoritnej spoločnosti kvôli životu v generačnej chudobe, ktorej podoba je rovnaká v rôznych vylúčených komunitách kdekoľvek vo svete. Výskumu predchádzala teoretická časť, kde boli opísané národné projekty a... Keywords: Marginalizované rómske komunity; Rómovia; národný projekt; neziskové organizácie; terénna sociálna práca; Marginalized Roma communities; Roma; national project; non-profit organizations; field social work Available in a digital repository NRGL
Problém integrace Romů z marginalizovaných romských komunit do majoritní společnosti na Slovensku

This thesis is a case study focusing on field social workers in marginalized Roma communities in Slovakia, their work and target group. The aim of the thesis is to identify mechanisms to combat ...

Bekárková, Klára Anna; Krpálek, Pavel; Nová, Monika
Univerzita Karlova, 2024

Film jako zrcadlo korejských dějin: analýza "nových" narativů a politických vlivů v současné korejské kinematografii
Šušanská, Ivana; Mazaná, Vladislava; Löwensteinová, Miriam
2024 - Slovak
The diploma thesis deals with the interpretation of modern Korean history in Korean film production of the 21st century and its influence by the current domestic political and social situation. The analysis is focused on portraying three historically traumatic periods of Korean history - the Japanese occupation (1910-1945), the division of the Korean nation (1948-present) and the path to democratization of the country (70-80s of the 20th century). The aim of the thesis is to show how Korean films reflect given historical events and how they influence their interpretation in the 21st century. The first part of the thesis will be devoted to the definition of the relationship between history, film and politics with a specific focus on the Republic of Korea. The second part of the thesis will be focused on the three historical events already mentioned, it will introduce the reader to the historical background and elements of the controversy with an impact on the 21st century. The third part of the work focuses on the depiction of these events in Korean film production. The main goal is to illustrate new trends in the interpretation of individual events and compare them with the so-called official interpretations as presented in Korean school history textbooks. Other topics include the investigation of... Diplomová práce sa zoberá interpretáciou moderných kórejských dejín v kórejskej filmovej tvorbe 21. storočia a jej ovplyvnením súčasnou domácou politickou a spoločenskou situáciou. Analýza je zamarená na vyobrazenie troch historicky traumatizujúcich období kórejských dejín - japonskú okupáciu (1910-1945), rozdelenie kórejského národa (1948 - súčasnosť) a cestu k demokratizácii krajiny (70-80.roky 20. storočia). Cieľom práce je priblížiť, akým spôsobom kórejské filmy reflektujú dané historické udalosti, ako ovplyvňujú ich výklad v 21. storočí. Prvá časť práce bude venovaná vymedzeniu vzťahu medzi históriou, filmom a politikou s konkrétnym zameraním na Kórejskú republiku. Druhá časť práce bude zameraná na už zmienené tri historické udalosti, predstaví čitateľovi historické pozadí a prvky kontroverzie s dopadom na 21. storočie. V tretej časti práce sa sústredí na vyobrazenie týchto udalostí v kórejskej filmovej tvorbe. Hlavným cieľom je ilustrovať nové trendy v interpretácii jednotlivých udalostí a porovnať ich s tzv. oficiálnymi interpretáciami, tak ako sú prezentované v kórejských školských učebniciach dejepisu. Ďalšími témami sú skúmanie politického a spoločenského dosahu dané doby na filmovou tvorbu, možné interferencie kórejskej vlády a jej motivácie na regulovanie či podporovanie vyobrazených... Keywords: Historický film|Dějiny Koreje|Současná korejská kinematografie|Japonská okupace|Korejská válka|Kwangdžu|Politický vliv; Historical film|Korean history|Korean contemporary cinema|Japanese occupation|Korean War|Kwangju|Political influence Available in a digital repository NRGL
Film jako zrcadlo korejských dějin: analýza "nových" narativů a politických vlivů v současné korejské kinematografii

The diploma thesis deals with the interpretation of modern Korean history in Korean film production of the 21st century and its influence by the current domestic political and social situation. The ...

Šušanská, Ivana; Mazaná, Vladislava; Löwensteinová, Miriam
Univerzita Karlova, 2024

Já, hidžra. Transgenderová indentita a autobiografické psaní v indickém kontextu
Czielová, Simona; Knotková - Čapková, Blanka; Hříbek, Martin
2024 - Slovak
The aim of this thesis is to analyse selected autobiographical works written by Indian trans* authors, namely A. Revathi: The Truth about Me: A Hijra Life Story, Laxmi Narayan Tripathi: Me Hijra, Me Laxmi and Living Smile Vidya: I am Vidya: A Transgender's Journey. The first part of the thesis will provide a broader perspective on trans* identity issues, including an introduction to the terminology and history. This will be followed by a section relating it to the context of the Indian subcontinent, within which the phenomenon of the hijra as a specific trans* community of the region will be largely addressed. The second part will deal with autobiographical writing. After introducing the subject and presenting the history of the genre as well as the history of its criticism, the focus will be directed towards the literary genre of autobiography as a tool of self-determination, as a means of asserting one's own identity, of gaining agency and a legitimate place in society, and other ways in which it has been used by marginalised authors. This theoretical background will be the basis for the third part of the thesis, that is, the actual analysis of the autobiographical narratives. Through the selected areas of analysis, the chosen authorial strategies, the development of identity in the narrative,... Cieľom diplomovej práce je analýza vybraných autobiografických diel z pera indických trans* autoriek, a to A. Revathi: The Truth about Me. A Hijra Life Story, Laxmi Narayan Tripathi: Me Hijra, Me Laxmi a Living Smile Vidya: I am Vidya. A Transgender's Journey. V prvej časti práce bude poskytnutý širší pohľad na problematiku trans* identity vrátane úvodu do terminológie a histórie. Nadväzovať bude prepojenie s kontextom Indického subkontinentu, v rámci ktorého bude pozornosť venovaná do veľkej miery fenoménu hidžier ako špecifickej trans* komunity tohto regiónu. Druhá časť sa bude zaoberať autobiografickým písaním. Po uvedení do problematiky a predstavení histórie žánru ako i histórie jeho kritiky bude pozornosť zameraná na literárny žáner autobiografie ako nástroj sebaurčenia, ako prostriedok upevňovania vlastnej identity, získavania legitímneho miesta v spoločnosti a ďalšie spôsoby jeho využitia marginalizovanými autorkami a autormi. Na tomto teoretickom základe bude stáť tretia časť práce, totiž vlastná analýza uvedených autobiografických naratívov. Prostredníctvom vybraných oblastí analýzy bude skúmať zvolené autorské stratégie, vývoj identity v naratíve a potenciál autobiografie ako nástroja politického aktivizmu. Keywords: Indie|transgender|genderová identita|autobiografie|hidžra|třetí pohlaví; India|transgender|hijra|third gender|gender identity|autobiography Available in a digital repository NRGL
Já, hidžra. Transgenderová indentita a autobiografické psaní v indickém kontextu

The aim of this thesis is to analyse selected autobiographical works written by Indian trans* authors, namely A. Revathi: The Truth about Me: A Hijra Life Story, Laxmi Narayan Tripathi: Me Hijra, Me ...

Czielová, Simona; Knotková - Čapková, Blanka; Hříbek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

O prostoru fyzickém a symbolickém: Případ Domu odborov Istropolis v Bratislavě
Hanulová, Lenka; Lehečka, Michal; Zandlová, Markéta
2024 - Slovak
English title: About physical and symbolic space: The case of the Istropolis Trade Union House in Bratislava Abstract: If the space of the city is socially produced, it can be argued that at a symbolic level it represents the social environment in a given territory and at a given time (Lefebvre, 1991). In this respect, it should therefore be true that if society's views, dominant narratives or discourse change, the physical form of the city also changes and vice versa. Is this the reason why Bratislava's Istropolis had to be demolished? This thesis examines the accuracy of these assumptions in the case of socialist modernism in the architecture of the post-communist region, specifically using the example of the Istropolis building in Bratislava. Although socialist modernist buildings are architecturally valuable, they are often considered ugly or even demolished as undesirable. What are the dynamics that lead to such discourse and action? Are such buildings really "ugly" and undesirable? If so, why? What role does ideology play in this perception? Ak je priestor mesta spoločensky vytváraný, možno tvrdiť, že na symbolickej úrovni predstavuje spoločenské prostredie na danom území a v danom čase (Lefebvre, 1991). V tomto ohľade by teda malo platiť, že ak sa zmenia názory spoločnosti, dominantné naratívy alebo diskurz, zmení sa aj fyzická podoba mesta a naopak. Je práve toto dôvod pre ktorý musel byť aj bratislavský Istropolis zbúraný? Táto práca preskúmava správnosť týchto predpokladov v prípade socialistického modernizmu v architektúre postkomunistického regiónu, konkrétne na príklade budovy Istropolisu v Bratislave. Hoci sú socialistické modernistické budovy architektonicky hodnotné, často sa považujú za škaredé alebo sa dokonca búrajú ako nežiaduce. Aká je dynamika, ktorá vedie k takémuto diskurzu a konaniu? Sú takéto budovy skutočne "škaredé" a nežiaduce? Ak áno, prečo? Akú úlohu v tomto vnímaní zohráva ideológia? Kľúčové slová: paláce kultúry, architektúra, socialistický modernizmus, ideológia, kultúra, kultúrnosť, hodnota Available in a digital repository NRGL
O prostoru fyzickém a symbolickém: Případ Domu odborov Istropolis v Bratislavě

English title: About physical and symbolic space: The case of the Istropolis Trade Union House in Bratislava Abstract: If the space of the city is socially produced, it can be argued that at a ...

Hanulová, Lenka; Lehečka, Michal; Zandlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

Efektivní řízení znalostí ve velkých společnostech
Havelka Trusová, Alexandra; Ivánek, Jiří; Šlosar, David Jiří
2024 - Slovak
Public Abstract: In the current era, characterized by an overwhelming volume of information and data in organizations, effective knowledge management is indispensable. The advancement of technology has elevated the management and security of these systems to a high standard, facilitated by a plethora of programs designed to enable these processes. However, they differ in environment, functions and price. The theoretical part of the work focuses on summarizing knowledge in the field of knowledge management, its history, organization, management itself, knowledge and information in the organization with the application of knowledge management. The analytical part focuses on the comparison of two selected programs, SharePoint and Confluence. A comparison of the given programs showed differences in access to knowledge, its processing and flexibility. The analytical part also contains a comparison of the results of the questionnaire filled out by 71 respondents who work with the given programs. It was found that both programs were rated about the same. Based on the results, it is possible to confirm that the programs intended for knowledge management are at approximately the same level for an ordinary user. Public Abstrakt Manažment znalostí je v súčasnej dobe plnej množstva informácií a dát v organizáciách veľmi potrebný. Vďaka rozvoju technológií je ich správa a bezpečnosť na vysokej úrovni, pričom existuje veľké množstvo programov, ktoré dané procesy umožňujú. Líšia sa však prostredím, funkciami a cenou. Teoretická časť práce sa zameriava na sumarizovanie poznatkov v oblasti znalostného manažmentu, jeho históriu, organizáciu, samotný manažment, znalosti a tok informácií v organizácii s uplatnením znalostného manažmentu. Analytická časť sa zameriava na porovnanie dvoch vybraných programov, SharePoint a Confluence. Porovnanie daných programov ukázalo rozdiely v prístupe ku znalostiam, ich spracovaniu a flexibilite. Analytická časť obsahuje aj porovnanie výsledkov dotazníka, ktorý bol vypĺňaný 71 respondentmi, ktorí s danými programami pracujú. Zistilo sa, že oba programy boli hodnotené približne rovnako. Na základe výsledkov je možné tvrdiť, že programy určené na znalostný manažment sú na približne rovnakej úrovni pre bežného užívateľa. Keywords: Znalostný manažment|SharePoint|Confluence|organizácia|tok informácií; Knowledge management|SharePoint|Conlfuence|organization|information flow Available in a digital repository NRGL
Efektivní řízení znalostí ve velkých společnostech

Public Abstract: In the current era, characterized by an overwhelming volume of information and data in organizations, effective knowledge management is indispensable. The advancement of technology ...

Havelka Trusová, Alexandra; Ivánek, Jiří; Šlosar, David Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Somatické principy a jejich využití v současné taneční performanci
Baková, Simona; Pšenička, Martin; Polochová, Markéta
2024 - Slovak
This master's thesis deals with the somatic methods used in a contemporary dance performative practice. The thesis' main focus is on somatic techniques that are inherent to and actively used in a performer's training, creative practice and performance. The aim of the thesis is describing the specific methods, their use and their positive outcome in a creative performer's practice. Magisterská diplomová práca sa zaoberá somatickými metódami, ktoré používajú tvorcovia v oblasti súčasného tanca. Práca sa zameriava predovšetkým na somatické princípy, ktoré sú aktívnou súčasťou tréningu, prípravy a tvorivej práce performera. Cieľom práce je popísať tieto metódy, ich konkrétne využitie a pozitívny prínos, ktorý v súčasnej tanečnej tvorbe prinášajú. Keywords: somatika|současný tanec|performance; somatics|contemporary dance|performance Available in a digital repository NRGL
Somatické principy a jejich využití v současné taneční performanci

This master's thesis deals with the somatic methods used in a contemporary dance performative practice. The thesis' main focus is on somatic techniques that are inherent to and actively used in a ...

Baková, Simona; Pšenička, Martin; Polochová, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

Karpatoněmecká menšina 1953-1990: Proměny obrazů vlasti ve vyhnaneckém periodiku Karpatenpost
Ďurková, Mária Kristína; Emler, David; Konrád, Ota
2024 - Slovak
The master's thesis deals with the linguistic images of homeland (Heimat) in the expellee journal Karpatenpost. The research subject is the newspaper of the displaced Carpathian Germans, Karpatenpost, which began to be published in the Federal Republic in the early 1950s under the auspices of the Carpathian German Expellee Association. This periodical dealt with issues of homeland and intensively discussed the state of the Carpathian German minority. It contains memories from the old homeland and information about the state of the Carpathian German minority in the Federal Republic. Therefore, Karpatenpost can be considered an authentic source of the displaced Slovak German-speaking minority. Discourse analysis was chosen as the method, which shows that in the expellee journal Karpatenpost, there are semantic shifts in the concept of Heimat. The loss of the territorial old homeland forced the expellees to retreat into the homeland of memory. Their ideas about the old homeland are often idyllic and exalted. However, the confrontation with transforming familiar spaces during the expellees' journeys conditioned a re-definition of the concept. Diplomová práca sa zaoberá jazykovými obrazmi domova, vlasti (Heimat) v periodiku Karpatenpost. Predmetom výskumu sú noviny odsunutých karpatských Nemcov Karpatenpost, ktoré začali byť publikované v Spolkovej republike na začiatku 50. rokov pod záštitou Karpatonemeckého krajanského spolku. Toto periodikum sa zaoberalo problematikou domoviny a intenzívne pojednávalo o stave karpatonemeckej menšiny. Obsiahnuté sú spomienky zo starej vlasti a informácie o stave karpatonemeckej menšiny v Spolkovej republike. Preto je možné považovať Karpatenpost za autentický prameň odsunutej slovenskej nemecky hovoriacej menšiny. Ako metóda bola zvolená analýza diskurzu, z ktorej vyplýva, že vo vysídleneckom periodiku Karpatenpost dochádza k sématickým posunom konceptu Heimat. Strata teritoriálnej starej vlasti prinútila vyhnacov uchýliť sa do vlasti spomienky. Ich predstavy o starej vlasti sú často idylické a exaltované. Avšak konfrontácia s transformáciou známych priestorov počas ciest vysídlencov podmienila re-definíciu pojmu. Keywords: Heimat; vlasť spomienky; stará vlasť; transformovaná vlasť; karpatský Nemec; Karpatenpost; analýza diskurzu; homeland; homeland of memory; old homeland; homeland transformed; Carpathian German; Karpatenpost; discourse analysis Available in a digital repository NRGL
Karpatoněmecká menšina 1953-1990: Proměny obrazů vlasti ve vyhnaneckém periodiku Karpatenpost

The master's thesis deals with the linguistic images of homeland (Heimat) in the expellee journal Karpatenpost. The research subject is the newspaper of the displaced Carpathian Germans, Karpatenpost, ...

Ďurková, Mária Kristína; Emler, David; Konrád, Ota
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases