Number of found documents: 84
Published from to

The differences in Comprehensive Basketball Grading System scores between classification of wheelchair basketball players and the interaction of gender
SANCHEZ, Pilar; VÁLEK, Jakub
2010 - English
Předchozí výzkum studoval současný stav klasifikace IWBF, který je založený na CBGS (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Pouze jeden výzkum srovnával všech 8 klasifikačních tříd, a to jak v rámci mužů, tak žen - basketbalistů na vozíku (Molik, Kosmol, Morgulec-Adamowicz, Laskin, Jezior, & Patrzalek, 2009). Proto cílem této studie je ověřit, zda IWBF klasifikační systém je adekvátní z hlediska zrozdílů mezi 8 klasifikačními třídami a mezi muži aženami. Metodika: Byly užity statistické protokoly hráčů - basketballistů na vozíku (muži n = 80, ženy n = 39), pořízené během turnajů v basketbalu na vozíku: Paralympijský světový pohár 2009 ve Velké Británii a Euroliga 2010 ve Vídni. Hráči, zařazení do šetření, museli splňovat podmínku alespoň 10 minut hrací doby v každém zápase. Hráči byli rozděleni dle klasifikačního kritéria CBGS a tyto výsledky byly podrobeny statistické analýze. Výsledky: Byly prokázány statistické rozdíly mezi klasifikačními třídami celého souboru (p<0,05) a zvlášť mezi muži (p<0,01) a ženami (p<0,01). Muži skórovali významně výše (p<0,01) než ženy. Nebyla nalezena žádná interakce mezi pohlavím a klasifikační třídou. Závěry: Předkládaná studie je první, která zaznamenává významnost diferencí mezi kompletním vzorkem basketbalistů na vozíku ve všech 8 klasifikačních třídách a mezi muži a ženami. Roizdíly nalezené pouze u populace žen jsou v souladu se studií Molika et al. (2009). Previous research studied the current IWBF classification system based on Comprehensive Basketzball Grading System (CBGS) scores (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Only one of these authors compared all eight classes and within the population of female wheelchair basketball athletes (Milik et al., 2009). Therefore, the study aims at testing whether the purpose of the IWBF classification system are satisfied, by looking at the differences between all eight classes for all players together, and males and females separated, as well as the interaction of gender classification. Methods: The statistical protocols of 119 players (80 male, 39 female) made up during the BT Paralympic World Cup 2009 in London and the EuroLeague 2010 in Vienna were used and players were selected if they played a minimum 10 minutes per match. Players were graded based upon the CBGS and these scores were statistically analysed. Results: Results showed significant differences between classification levels for men and women together (p<0,05), and separately ((p<0,01 for both gender). Men scored significant higher (p<0,01) than women and no interaction between gender and classification level was found. Conclusion: This is the first study to report significant differences between all eight IWBF classification levels in men and gender together. The difference found for women is in agreement with Molik et al. (2009). Keywords: Basketbal na vozíku; Mezinárodní federace basketbalu na vozíku; IWBF klasifikace; pohlaví; výkon ve hře; Wheelchair basketball; CBGS; IWBF classification; gender; game performance Available in the UPOL Library.
The differences in Comprehensive Basketball Grading System scores between classification of wheelchair basketball players and the interaction of gender

Předchozí výzkum studoval současný stav klasifikace IWBF, který je založený na CBGS (Vanlandewijck et al., 2003, 2004, Molik et al., 2009). Pouze jeden výzkum srovnával všech 8 klasifikačních tříd, a ...

SANCHEZ, Pilar; VÁLEK, Jakub
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The development of an intervention program in the reduction of obesity in adolescents
JAMES, Lisa; KUDLÁČEK, Michal
2010 - English
Tato studie byla zaměřena na poskytnutí základního intervenčního programu pohybové aktivity pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obezita. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními doporučeními pro pohybovou aktivitu. Kritériem výběru participantů byla BMI kategorizace 25 (větší/rovno)35,5 a věkové rozmezí mezi 16 a 26 lety (včetně). Velikost výzkumného souboru byla 27 jedinců. Výsledky nepotvrdily snížení hodnot BMI. Dále jsme zaznamenali zvýšené monožství intenzivní pohybové aktivity a počtu kroků v průběhu celého projektu. Zvýšená pohybová aktivity redukuje sedavý styl, zlepšuje společenský, psychický a zdravotní status. This study was aimed at providing a basic intervention program for adolescents in the category of overwight/obese in accordance with physical activity guidelines. Employing a selection criteria of BMI kg/m between 25 (větší rovno)35.5, age between 16 and 26 yrs (incl)., n = 27. Results shown there was no reduction of BMI. There was also an increase in the amount of vigorous activity and number opf steps through out the intervention. In conclusion it was noted that increased physical activity reduces sedentary lifestyle, improves social, mental and health status. Keywords: dětská obezita; pohybová aktivity; změna životního stylu; nadváha; adolescence; childhood obesity; physical activity; lifestyle changes; overweight; adolescents Available in the UPOL Library.
The development of an intervention program in the reduction of obesity in adolescents

Tato studie byla zaměřena na poskytnutí základního intervenčního programu pohybové aktivity pro adolescenty, spadající do kategorie nadváha/obezita. Tvorba programu proběhla v souladu s oficiálními ...

JAMES, Lisa; KUDLÁČEK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Navigation of visually impaired and blind children: The effect of feedback, age and gender
UITSLAG, Tom P.; JANEČKA, Zbyněk
2010 - English
Tři důležité prvky mají vliv na orientaci nevidomých a slabozrakých u testování rozdílů v porovnání konstantní a variabilní odchylky mezi dvěma věkovými skupinami (7-8 let a 11-12 let) a porovnání rozdílů mezi testy se zpětnou vazbou a bez ní. Three important aspects of navigation are studied in visually impaired and blind children and tested will be the difference and variable error between two age groups (7-8 vs. 11-12 years), as well as the influence of feedback on these two types of error. Keywords: slabozrakost; nevidomost; dítě; výchova; zpětná vazba; odhad vzdálenosti; odhad úhlů; visual impairment; blind; children; development; feedback; distance estimation; angle estimation Available in the UPOL Library.
Navigation of visually impaired and blind children: The effect of feedback, age and gender

Tři důležité prvky mají vliv na orientaci nevidomých a slabozrakých u testování rozdílů v porovnání konstantní a variabilní odchylky mezi dvěma věkovými skupinami (7-8 let a 11-12 let) a porovnání ...

UITSLAG, Tom P.; JANEČKA, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Critical analysis of the point-score system in Paralympic athletics: throwing modalities
ROSENTHAL, Bria; MACHOVÁ, Iva
2010 - English
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) používá bodový systém ke kombinacím jednotlivých klasifikačních tříd, aby vytvořil dobré soutěžní prostředí. Systém se používá hlavně u atletických disciplín v poli(oštěp, koule, disk) v kombinacích všech klasifikačních tříd. Pro tento výzkum jsme využili pouze disciplíny v poli u kategorií F51-F58. Bodový systém byl kriticky analyzován pomocí těchto údajů: Světový record a průměrný výkon u každé kategorie z posledních třech paralympiád. Data byla získána z databází IPC- athletics a následně porovnána a anlyzována. Bylo prokázáno, že bodový systém byl velmi orientován na osobní výkon a nereprezentuje klasifikační třídu jako takovou. The International Paralympic Committee (IPC) has used a point-score system to combine athletes of varying classes in order to create a viable competition. The system is used for all field events and all classes. For this particular research, we only looked at three throwing events: shot put, discus, and javelin in wheelchair classes 51 through 58. The point-score system was critically analyzed by looking at the following figures, the world record and the individual and mean performance of each class in the past three Paralympic Games. Data was collected from the IPC website and was then analyzed to compare means amongst classes. It was found that the point-score system that was in use weighted too heavily on individual performances and did not represent the class as a whole, along with not considering the disability and classification. In addition it was found that the mean throwing distance did not show a progression amongst the different classes. Keywords: Atletika; funkční klasifikace; bodový systém; atleticka vozíčkářů; Athletics; classification; point-score system; throwing; wheelchair athletes Available in the UPOL Library.
Critical analysis of the point-score system in Paralympic athletics: throwing modalities

Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) používá bodový systém ke kombinacím jednotlivých klasifikačních tříd, aby vytvořil dobré soutěžní prostředí. Systém se používá hlavně u atletických disciplín v ...

ROSENTHAL, Bria; MACHOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The impact of competition in physical activity and sport on the self-perceptions of individuals with physical disabilities
COCQUYT, Michael; SIGMUND, Erik
2010 - English
Předložená práce analyzuje výsledky vybraných současných zahraničních publikací v oblasti pohybové aktivity a sportu ve vztahu k sebehodnocení a celkové kvalitě života jedinců s pohybovým znevýhodněním. Cílem bylo popsat trendy změn v sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním zapříčiněné pohybovou aktivitou a sportem a vliv fenoménu soutěžení a soupeření na tyto trendy. Při zjišťování trendů byly akceptovány a zviditelněny kulturní odlišnosti. Zjištěné trendy byly srovnávány s výsledky obdobně zaměřených studií u jedinců bez pohybových omezení. Pro vyspělé západní země obecně platí významně pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou, účastí ve sportovních programech a vyšším sebehodnocením jedinců s pohybovým znevýhodněním. Ve vybraných studiích z východních zemí nebyl tento pozitivní vztah potvrzen vlivem výrazných kulturních odlišností a celkově nižšího sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním než ve vyspělých západních zemích. Fenomén soutěžení a soupeření v pohybové aktivitě a sportu nemá výrazný vliv na sebehodnocení jedinců s pohybovým znevýhodněním. Nicméně, vrcholoví sportovci s pohybovým znevýhodněním vykazují výrazně vyšší sebehodnocení než ostatní skupiny stejně znevýhodněných jedinců. Stejné trendy byly zjištěny u jedinců bez pohybového znevýhodnění ve studiích z vyspělých západních zemí. This study analyzes the current literature in the area of physical activity and sport in relation to self-perception and overall quality of life in individuals with physical disabilities. Using this literature, the study then compares trends in change of self-perception due to physical activity and sport, and the effect competition has on these trends. Cultural differences are also taken into account in how physical activity and sport effects self-perception. These trends were then compared to studies with able-bodied populations. The author found overall in western cultures there is a significant positive relationship between physical activity and sport programs, and increased self-perception among individuals with physical disabilities. In some studies from select eastern countries this relationship was not found due to cultural differences and lower acceptance of individuals with physical disabilities. Inclusion of competition had no significant effect on self-perception. However, individuals competing at an elite or world class level showed significantly higher self-perception than all other groups. When able-bodied studies, from western cultures, were compared, similar trends were found in both overall change in self-perception and changes caused by competition level. Keywords: Sebehodnocení; znevýhodnění; pohybová aktivita; soutěžení; sport; tělesná výchova; Self-Perception; Disability; Physical Activity; Competition; Sport; Physical Education Available in the UPOL Library.
The impact of competition in physical activity and sport on the self-perceptions of individuals with physical disabilities

Předložená práce analyzuje výsledky vybraných současných zahraničních publikací v oblasti pohybové aktivity a sportu ve vztahu k sebehodnocení a celkové kvalitě života jedinců s pohybovým ...

COCQUYT, Michael; SIGMUND, Erik
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The analysis of physical activity with the use of accelerometer in people with Down Syndrome during Special Olympics local event
QU, Lu; CHMELÍK, František
2010 - English
CÍLE: Během Speciální olympiády zjistit pomocí akcelerometru úroveň pohybové aktivity u účastníků s Downovým syndromem a analyzovat ji s ohledem na pohlaví účastníků a absolvované disciplíny. METODIKA: V průběhu 2 dní bylo změněno akcelerometrem ActiGraph GT3X 75 účastníků s Downovým syndromem (50 mužů a 25 žen) na atletických závodech v Olomouci v České republice. VÝSLEDKY: (1) Pohybová aktivita zúčastněných závodníků dosahuje doporučovanou úroveň; (2) Závodníci, kteří se účastnili dráhových disciplín i disciplín v poli neměli vyšší energetický výdej než ti, kteří se účastnili pouze dráhových disciplín; (3) Závodníci s lepšími sportovními dovednostmi prováděli více intenzivní pohybové aktivity; (4) Muži závodníci neměli vyšší úroveň pohybové aktivity. ZÁVĚRY: Z hlediska množství pohybové aktivity je účast na speciální olympiádě pro lidi s mentálním postižením přínosná. OBJECTIVE: To measure physical activity using accelerometer in people with Down syndrome during Special Olympics local program and to analyze the level of physical activity in relation to different disciplines and the gender of participants. METHODS: 75 people with Down syndrome (50 males, and 25 females) wore a GT3X ActiGraph to record the physical activity levels for 2 days during the Athletics Games in Olomouc, Czech Republic. RESULTS: (1) The physical activity levels of athletes meet the published guidelines; (2) Athletes who participated both in Track and Field do not have higher energy expenditure than those participating only in Track events; (3) The athletes with higher sports ability perform more vigorous activity; (4) Male athletes do not have higher physical activity level. CONCLUSION: Regarding the level of physical activity, Special Olympics local program is beneficial for people with intellectual disability. Keywords: Klíčová slova: Mentální postižení; úroveň pohybové aktivity; speciální olympiáda; energetický výdej; kroky; akcelerometr.; Keywords: Intellectual Disability; Physical Activity Level; Special Olympics; Energy Expenditure; Steps; Accelerometer. Available in the UPOL Library.
The analysis of physical activity with the use of accelerometer in people with Down Syndrome during Special Olympics local event

CÍLE: Během Speciální olympiády zjistit pomocí akcelerometru úroveň pohybové aktivity u účastníků s Downovým syndromem a analyzovat ji s ohledem na pohlaví účastníků a absolvované disciplíny. ...

QU, Lu; CHMELÍK, František
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The effect of blocked versus random training schedules on boccia skills performance in experienced athletes with cerebral palsy (CP)
MORRISS, Luke; WITTMANNOVÁ, Julie
2010 - English
Efektivní maximalizace sportovních výkonů pomocí strukturace tréninkové jednotky poutá mnoho sportovní pozornosti. Cílem této práce je zhodnotit dopad užití metody blokové a rozptýlené praxe na úroveň provádění vybraných dovedností v boccia u sportovců s DMO. V práci byl použit výzkumný design pre a post testového měření u souboru 14 sportovců s DMO rozděleného do 2 skupin. Skupiny pracovaly dle předepsaného blokového a rozptýleného (vždy 7 sportovců) uspořádání činností v tréninkové jednotce po 10 týdnů. První měření proběhlo při počátečním šetření a následně po intervenci post-test. Užitá originální testová metoda hodnotí boccia dovednosti v 1) umístění Jacka (bílý cílový míč) a prvního míče a 2) vhození míče co nejblíže k Jacku plus 3) odražení Jacka při hře v různých vzdálenostech od odhodové čáry. Výsledky ukazují větší zlepšení vybraných boccia dovedností u skupiny sportovců pracujících dle zásad blokové metody. Tři sportovci užívající metodu rozptýlené praxe neprokázali zlepšení, všichni participanti blokové praxe ano, na různé úrovni. Přestože tyto nálezy nebyly podpořeny statistickou signifikací, jednotlivé kasuistiky a poznámky sportovců a trenérů podporují praktickou významnost použití metody blokové praxe a zjištění, že osoby s DMO mohou mít problémy s přepojováním pozornosti spojeným s metodou rozptýlené praxe. Další nálezy: 1) důležitost zaměřit trénink na procvičování boccia odhodových dovedností a hru v zadní části hracího pole; 2) lepší výsledky testování boccia dovedností u hráčů kategorie BC3 užívajících pomocných zařízení v porovnání s hráči BC2 odhazujících samostatně. Efficiently maximising sporting performances through structuring of training sessions has become a very important focus. The aim of this study is to measure the effect of blocked versus random training schedules on boccia skills performance in athletes with CP in a two-group pre and post-test design. A sample of 14 experienced athletes with CP participated and were divided into two groups. Both groups followed prescribed blocked (7 athletes) and random (7 athletes) training schedules implemented for 10 weeks. Measurements were taken at baseline and after intervention using original testing procedures measuring boccia skills performances of 1) jack and first ball placement shots, and 2) ability to draw onto the jack ball plus 3) ability to drive the jack ball away at 3 different set lengths. Results showed a greater improvement in boccia skills in the group of athletes using blocked practice schedules. Three participants in the random practice group did not show overall improvement in boccia skills performance whereas all participants in the blocked practice group did. In spite of these findings not being supported by statistical significance, looking at separate cases and following athletes and coaches? remarks, practical significance strengthens the use of blocked practice and supports findings that persons with CP may have problems in switching attention connected with random practice. Other findings: 1) importance to stress practice on the boccia skills at longer distances and playing in the farthest part of the boccia court; 2) better measurement results (scores) in pre and post-tests for BC3 players using assistive devices compared to BC2 throwing players. Keywords: dětská mozková obrna (DMO); boccia; výuka a učení; získávání a rozvoj pohybových dovedností; metoda blokové a rozptýlené praxe; cerebral palsy (CP); boccia; teaching and learning; skill acquisition and development; blocked and random practice schedules Available in the UPOL Library.
The effect of blocked versus random training schedules on boccia skills performance in experienced athletes with cerebral palsy (CP)

Efektivní maximalizace sportovních výkonů pomocí strukturace tréninkové jednotky poutá mnoho sportovní pozornosti. Cílem této práce je zhodnotit dopad užití metody blokové a rozptýlené praxe na úroveň ...

MORRISS, Luke; WITTMANNOVÁ, Julie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

American English in Czech schools
VIDLAŘOVÁ, Veronika; OBENAUSOVÁ, Světlana; HUBÁČKOVÁ, Alexandra
2010 - English
Diplomová práce pojednává o vlivu americké angličtiny na výuku anglického jazyka v českém školství. Práce se zabývá různými aspekty anglického jazyka, především se však věnuje americké angličtině a poukazuje na důvody, proč se americká angličtina více zařazuje do výuky v České republice. Praktická část zahrnuje výsledky a analýzu dotazníku, který zkoumá znalosti a vědomosti studentů o rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou a o postojích studentů k americké angličtině. The thesis deals with the influence of American English on EFL classes in the Czech educational system. The project discusses different aspects of the English language; however, it is mainly devoted to American English and points out the reasons why American variety is incorporated into EFL classes in the Czech Republic. The practical part involves results and analysis of students? knowledge and awareness about the differences between British and American English and their attitudes towards American English. Keywords: Britská angličtina; americká angličtina; gramatika; pravopis; slovní zásoba; média; Internet; globalizace; British English; American English; grammar; spelling; vocabulary; mass media; the Internet; globalization Available in the UPOL Library.
American English in Czech schools

Diplomová práce pojednává o vlivu americké angličtiny na výuku anglického jazyka v českém školství. Práce se zabývá různými aspekty anglického jazyka, především se však věnuje americké angličtině a ...

VIDLAŘOVÁ, Veronika; OBENAUSOVÁ, Světlana; HUBÁČKOVÁ, Alexandra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

The EC/EU Regional Policy Reforms and Perspectives for the Future
LADZIANSKÁ, Iva; MAREK, Daniel
2010 - English
Evropská regionální politika představuje v současnosti, po více než 50 letech svého vývoje, zhruba 35 procent celkového rozpočtu EU. V současnosti druhá nejrozsáhlejší politika prošla celou řadou reforem, které měly přímý dopad na její současnou strukturu. Tato diplomová práce bude zaměřena na klíčové aspekty rozvoje regionální politiky EU, přičemž hlavní důraz bude kladen na stěžejní mezníky, které ovlivnily rozvoj této politiky během jejího vzniku a hlavních reforem v letech 1988, 1993, 1999 a 2006. Teoretický rámec práce je zasazen do problematiky víceúrovňového vládnutí. Práce je vystavěna na hypotéze, která předpokládá, že rozvoj regionální politiky EU byl již od prvních integračních snah v 50. letech přímo ovlivňován politickým vyjednáváním a logikou kompenzace, která umožnila další integrační rozvoj a rozšíření ES/EU. Logika kompenzace omezila prostor pro prosazování přístupu víceúrovňového vládnutí, které by umožnilo zahrnout subnárodní aktéry do utváření politiky a procesu implementace. Tento směr vývoje vyvolal kritické reakce, které jsou zaměřeny především na otázku opodstatnění regionální politiky na evropské úrovni. Diplomová práce nabídne perspektivy budoucího rozvoje, které by vedly k navýšení přidané hodnoty, účinnosti a celkové legitimity regionální politiky EU. After more than 50 years of constant development, the European regional policy now amounts around 35 per cent of the EU Budget. As the second largest Community policy it has undergone a series of reforms with a direct impact on its current structure. This diploma thesis deals with the crucial aspects of the development of the policy, with the main focus on the critical junctures that influenced its development from the evolution, towards the main reforms of the policy in 1988, 1993, 1999 and 2006. Based on the theoretical framework of the multi-level governance, the thesis argues that the European regional policy has been directly influenced by the series of political bargaining already since the first integration attempts in the 1950s, towards an important compensatory mechanism that would allow for further integration and enlargement of the EC/EU. The compensatory logic limited the scope for the perspectives of multi-level governance and the inclusion of subnational level of actors into the policy-making and implementation processes within the policy. This direction of development has produced an overall scepticism about the policy rationale. The thesis will elaborate on the future perspectives of the policy in enhancing its added value, efficiency and the overall legitimacy for the Community regional policy. Keywords: Evropské společenství; Evropská unie; Evropská regionální politika; hospodářská a sociální soudržnost; víceúrovňové vládnutí; subnárodní aktéři; Evropské strukturální fondy; Delorsův balík I; Delorsův balík II; východní rozšíření; Lisabonská strategie; makro-regionální strategie; European Community; European Union; European regional policy; Economic and Social Cohesion; Multi-level Governance; Subnational actors; European Structural Funds; Package Delors I; Package Delors II; Eastern Enlargement; Lisbon Strategy; macro-regional strategy Available in the UPOL Library.
The EC/EU Regional Policy Reforms and Perspectives for the Future

Evropská regionální politika představuje v současnosti, po více než 50 letech svého vývoje, zhruba 35 procent celkového rozpočtu EU. V současnosti druhá nejrozsáhlejší politika prošla celou řadou ...

LADZIANSKÁ, Iva; MAREK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Teaching vocabulary through games
HELÍŠKOVÁ, Monika; BARTSCH VESELÁ, Zuzana; VÁLKOVÁ, Silvie
2010 - English
Diplomová práce je zaměřena na výuku slovní zásoby za pomocí her na středních školách. Hlavním cílem výuky za pomocí jazykových her je vytvoření příjemné atmosféry ve třídě a zvýšení motivace žáků. V teoretické části jsou zpracovány poznatky z odborné literatury. Praktická část obsahuje výsledky průzkumu mezi žáky a učiteli anglického jazyka na středních školách. The thesis deals with teaching vocabulary through games at the upper secondary schools. The main aim of teaching vocabulary through games is to create positive atmosphere and increase the motivation of students in the classroom. The theoretical part is elaborated on the background literature sources. The practical part is based on the findings of a research among both students and teachers at the upper secondary school. Keywords: Slovní zásoba; hry; motivace; klasifikace her; výuka slovní zásoby za pomocí her ve výuce AJ.; Vocabulary; games; motivation; classification of games; teaching vocabulary through games in the EFL classroom. Available in the UPOL Library.
Teaching vocabulary through games

Diplomová práce je zaměřena na výuku slovní zásoby za pomocí her na středních školách. Hlavním cílem výuky za pomocí jazykových her je vytvoření příjemné atmosféry ve třídě a zvýšení motivace žáků. V ...

HELÍŠKOVÁ, Monika; BARTSCH VESELÁ, Zuzana; VÁLKOVÁ, Silvie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases