Number of found documents: 52
Published from to

Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht
DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice projektového vyučování z obecného hlediska a na následné aplikaci charakteristik spojených s projektovým vyučováním do projektového vyučování založeného na reáliích. V praktické části je realizován konkrétní projekt v rámci výuky německého jazyka. Následně analyzuje jeho výsledky a hodnotí projektové vyučování ze strany žáků (pomocí 2 dotazníků) a ze strany učitele (na základě pozorování a vlastní zkušenosti). This thesis deals with project teaching in teaching the German language on a second level of an elementary school. The topic of realia was chosen for this project. The theoretical part is based on issues of project teaching from general point of view and on the subsequent application of the characteristics associated with the project teaching into project teaching based on realia In the practical part, there is a specific project realized within the German language. Then it analyzes its results and evaluates project teaching from students? point of view (using 2 questionnaires), and from teachers´ point of view (based on observation and personal experience). Keywords: Project teaching; german; realia; advantages; disadvantages Available in the UPOL Library.
Landeskunde als Thema des Grundschulprojektes im Deutschunterricht

Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním ve výuce německého jazyka na II. stupni ZŠ. Jako projektové téma bylo zvoleno téma reálií. Teoretická část je založena na problematice ...

DROPPOVÁ, Dominika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht
VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
2010 - German
Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen na výuku německého jazyka. Cílem bylo seznámení se s průběhem výuky a doplnění teoretických informací. The diploma thesis focuses on the principles and specifics of teaching at Waldorf Schools and the creation of foreign languages education at this school type. Research was conducted at the Waldorf Elementary School and was focused on teaching German language. The goal was to get familiar with the course process and complete theoretical information. Keywords: Alternative School; Waldorf School; curriculum; foreign language; teacher; pupil; cooperation Available in the UPOL Library.
Waldorfschulen und der Fremdsprachenunterricht

Diplomová práce je zaměřena na principy a specifika pedagogické práce waldorfských škol a na tvorbu výuky cizích jazyků na tomto typu školy. Výzkum proběhl na waldorfské základní škole a byl zaměřen ...

VALOUCHOVÁ, Monika; DÖMISCHOVÁ, Ivona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Die deutsche Rechtschreibung
LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
2010 - German
Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v práci pojednáváno o dovednosti psaní z hlediska pravopisu, o písemných cvičeních a o diktátu. Je zde uvedena i analýza učebnic, které lze použít na 2. stupni základních škol. The work deals with historical changes in German grammar from the 18th and 19th century and the personality of Konrad Duden. It addresses the reform from 2006 and its knowledge which is applied in pedagogical research. Further on in the work there is dealt with the ability to write from the point of view of grammar, with writing exercises and dictations. It mentions the analysis of coursebooks that are used on the second grade of primary schools. Keywords: Konrad Duden; the reform of German grammar from 2006; research of knowledge of German grammar; typology of exercises; analysis of coursebooks. Available in the UPOL Library.
Die deutsche Rechtschreibung

Práce pojednává o historických změnách německého pravopisu 19. a 20.století a osobnosti Konrada Dudena. Věnuje se reformě z roku 2006, jejíž znalosti jsou aplikovány v pedagogickém výzkumu. Dále je v ...

LÉTALOVÁ, Kateřina; DUBOVÁ, Jarmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Die österreichische nationale Sprachvarietät. Ihr Gebrauch in der alltäglichen Kommunikation ausgewählter Schichten der österreichischen Bevölkerung
BŘENEK, Oldřich
2009 - German
Předložená diplomová práce se zabývá současným stavem rakouské národnostní jazykové variety, jejím užitím v každodenní písemné i ústní komunikaci s ohledem na sociologické aspekty původu, stáří a vzdělání mluvčího. Teoretická část přináší ucelený přehled o německém jazyku v Rakousku, v praktické částí jsou představeny výsledky vlastního sociolingvistického výzkumu. The submitted thesis deals with the current state of the Austrian national language variety, its usage in everyday written and spoken communication with respect to sociological aspects of origin, age and education of the speaker. The theoretical part offers a coherent outline of German language in Austria, the results of the author´s own sociolinguistic research are presented in the practical part. Keywords: language variety; Austriacism; Austrian German; Statement 10; attitude of an Austrian speaker to his or her native language; etiquette; questionnaire Available in the UPOL Library.
Die österreichische nationale Sprachvarietät. Ihr Gebrauch in der alltäglichen Kommunikation ausgewählter Schichten der österreichischen Bevölkerung

Předložená diplomová práce se zabývá současným stavem rakouské národnostní jazykové variety, jejím užitím v každodenní písemné i ústní komunikaci s ohledem na sociologické aspekty původu, stáří a ...

BŘENEK, Oldřich
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Phraseme in der heutigen Prager Zeitung
HLUBINÁKOVÁ, Zuzana; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Die Diplomarbeit widmet sich dem Thema der Phraseme in der heutigen Prager Zeitung. Im ersten Teil wird die Fachliteratur zur Verwendung von Phrasemen in Texten, vor allem in der Presse und Publizistik bearbeitet. Im nächsten, praktischen Teil wird ein Korpus von Phrasemen aus der ausgewählten sechzehn Ausgaben der Prager Zeitung (Rubrik Gesellschaft) aufgestellt. Die Form und Bedeutung der Phraseme wird mit den Angaben in den Wörterbüchern verglichen und die Phraseme werden mit Hilfe der Klassifikation nach Burger eingeteilt. Die Form und Bedeutung der Phraseme wird mit den Angaben in den Wörterbüchern verglichen und die Phraseme werden mit Hilfe der Klassifikation nach Burger eingeteilt. Die Diplomarbeit versucht einen Überblick über die Phraseme der heutigen Pressesprache in Prager Zeitung anzubieten. The diplom work presents actual use of the phrasems in the newspaper Prager Zeitung. At first there is described the use of the phrasems from the literature source. In the next praktice section is schneme of the used phrasems in the newspaper, which are compared with the layouts in the dictionnaries and after that they are classified after Burger classification of phrasems. The diplom work is trying to give a review of the most used phrasems in the today´s Prager Zeitung. Keywords: Phrasems; Idioms; Available in the UPOL Library.
Phraseme in der heutigen Prager Zeitung

Die Diplomarbeit widmet sich dem Thema der Phraseme in der heutigen Prager Zeitung. Im ersten Teil wird die Fachliteratur zur Verwendung von Phrasemen in Texten, vor allem in der Presse und ...

HLUBINÁKOVÁ, Zuzana; KAŇOVSKÁ, Michaela; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Sprachliche Ausdrucksmittel in der Lebensmittelwerbung- Vergleich der deutschen und japanischen Werbung
KOZÁKOVÁ, Pavlína; HRDINOVÁ, Eva
2009 - German
Práce se zabývá jazykovými prostředky reklamy na potraviny v německy mluvících zemích a v Japonsku. Na základě definic a různých teorií je po obecném vymezení pojmu srovnávací metodou analyzováno pojetí reklamy z hlediska komunikačního, typologického, z pohledu výstavby textu, stylistických prostředků a částečně prostředků mimojazykových. Jazykovým materiálem jsou autentické slogany, titulky, reklamní texty v němčině a japonštině, vyskytující se v internetové reklamě na potraviny a v televizních spotech. This thesis deals with the language means of expression in food commercials in German speaking countries and in Japan. The analysis from the communicational, typological, compositional, stylistic and nonverbal point of view is carried out according to definitions and various theories. The analyzed base of language material consists of ads, slogans, headlines, body copies in internet advertisements and TVcommercial spots in German and Japanese language. Keywords: food commercial; advertising; stylistics; slogan; headline; ad Available in the UPOL Library.
Sprachliche Ausdrucksmittel in der Lebensmittelwerbung- Vergleich der deutschen und japanischen Werbung

Práce se zabývá jazykovými prostředky reklamy na potraviny v německy mluvících zemích a v Japonsku. Na základě definic a různých teorií je po obecném vymezení pojmu srovnávací metodou analyzováno ...

KOZÁKOVÁ, Pavlína; HRDINOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Anglizismen in der deutschen Jugendsprache mit besonderem Fokus auf die Zeitschrift BRAVO
PONÍŽILOVÁ, Andrea; VOMÁČKOVÁ, Olga
2009 - German
Práce se zabývá přejatými slovy v němčině z jazyka anglického. Soustředí se na vývoj německého jazyka z hlediska vlivu jiných jazyků a klasifikaci slov přejatých. Na vzorku anglicismů z časopisu BRAVO hodnotí schopnost porozumnění anglicismům u dospívajících s mateřským jazykem němčinou ve věku od čtrnácti do patnácti let a mimo to i míru používání anglicismů a jejich výskytu v němckém jazyce. This piece of work deals with English loan words in the German language. It is concentrated on the development of German, influence of other languages and the classification of the loan words. It evaluates the understanding of anglicisms by German native speakers at the age of fourteen and fifteen.The sample of English loanwords comes from the magazine BRAVO. Apart from that, the work summarizes the measure to which anglicisms are used and present in the German language. Keywords: Anglicisms;loanwords; German; English Available in the UPOL Library.
Anglizismen in der deutschen Jugendsprache mit besonderem Fokus auf die Zeitschrift BRAVO

Práce se zabývá přejatými slovy v němčině z jazyka anglického. Soustředí se na vývoj německého jazyka z hlediska vlivu jiných jazyků a klasifikaci slov přejatých. Na vzorku anglicismů z časopisu BRAVO ...

PONÍŽILOVÁ, Andrea; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg "Tristan"
DOSCH, Kateřina; MALÁ PFAU, Christine
2009 - German
Die Diplomarbeit analysiert die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg Tristan. Das erste Kapitel stellt die Tristan Dichtung vor. Das zweite Kapitel präsentiert Listen und ihre mögliche Kategorisierung, beschäftigt sich mit Lügen und seinem Zusammenhang mit den Listen und beachtet auch die Stellung des Erzählers zur List. Das dritte Kapitel untersucht die Listen im Detail. Die Listen werden in vier Gruppen eingeteilt. Sie werden nach dem Initiator, nach der Anzahl der Beteiligten, nach dem Konzept und nach der Motivation eingeteilt. Die Zusammenfassung erwähnt unter anderem einige Probleme, die mit der Kategorisierung verbunden werden. The thesis analyses intrigues and their functions in Gottfried?s von Straßburg Tristan. The first chapter introduces the Tristan poetry. The second chapter presents the intrigues and their possible categorisation. It also deals with the act of lying and its connections to intrigues and pays attention to the narrator?s attitude to intrigue. The third chapter explores the intrigues in detail. The intrigues are divided into four categories. The first category concerns the intrigues? initiators. The second category looks into the number of participants in the particular intrigues. The third category observes the intrigues? planning and the fourth category inquires into the intrigues? motivations. The conclusion part touches on the problems connected to the intrigues? categorisation. Keywords: Intrigue; lie; attitude to intrigue; intrigues? categorisation according to the initiator; to the number of the participants; to the plan; to the motivation; positive; negative Intrigue; truth; deception; höfisch; ?re; triuwe; defence; harm; help; love; ambiguous speech; Tristan poetry Available in the UPOL Library.
Die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg "Tristan"

Die Diplomarbeit analysiert die Listen und ihre Funktionen in Gottfrieds von Straßburg Tristan. Das erste Kapitel stellt die Tristan Dichtung vor. Das zweite Kapitel präsentiert Listen und ihre ...

DOSCH, Kateřina; MALÁ PFAU, Christine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Vocabularium Lateinisch, Teütsch und Böhmisch anjczeund widerumb auffs neüe vermehret und verbessert. Olomucii MDCLXXXIX
TRUNDOVÁ, Zuzana; SPÁČILOVÁ, Libuše
2009 - German
Diplomová práce je zaměřená na lingvistickou analýzu latinsko-česko-německého slovníku z roku 1689, který mohl sloužit jako učební materiál pro studenty nebo jako příručka pro řemeslníky a obchodníky raného novověku. Tato práce obsahuje stručný nástin vývoje lexikografie v českých zemích, dále se zabývá německou slovní zásobou z hlediska její slovotvorby a etymologie, sémantikou německých a českých ekvivalentů a fonografematickou analýzou slovní zásoby tohoto díla. Jádro diplomové práce tvoří pak srovnání analyzovaného slovníku s lexikografickými díly Klareta a jeho žáků. Final year thesis is focused on linguistic analyzing of the Latin-Czech-German dictionary from 1689, which was possibly used as a study material for students or as a manual for craftsman and tradesman of the Early Modern Age. This work contain short outline of the development of lexicography in the Czech Lands, next deal with German vocabulary from the etymology perspective, German and Czech semantics equivalent and phonografematic analysis of vocabulary. The core of this work is formatted by comparison of the analysed dictionary and lexicography works of Klaret and his followers. Keywords: Lexicography; Dictionary; Klaret; Linguistic Analysis; Word Formation; Phonographematic; Latin; Early Modern Age Available in the UPOL Library.
Vocabularium Lateinisch, Teütsch und Böhmisch anjczeund widerumb auffs neüe vermehret und verbessert. Olomucii MDCLXXXIX

Diplomová práce je zaměřená na lingvistickou analýzu latinsko-česko-německého slovníku z roku 1689, který mohl sloužit jako učební materiál pro studenty nebo jako příručka pro řemeslníky a obchodníky ...

TRUNDOVÁ, Zuzana; SPÁČILOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

Zur Übersetzungsveraltung und Neuübersetzung, illustriert am Beispiel zweier Übersetzungen von Stefan Zweigs Buchmendel
JOHNOVÁ, Daniela; SEJKOROVÁ, Veronika
2009 - German
Autorka práce předkládá dva překlady novely Stefana Zweiga Knihomol. Po teoretickém vymezení jsou oba překlady i s originálem podrobeny morpho-syntaktickému, lexikálně-stylistickému a pragmatickému rozboru, na jehož základě autorka vyvozuje závěry k otázce zastarávání překladu a nutnosti nových překladů děl již dříve přeložených. Die Verfasserin legt zwei Übersetzungen der Stefan Zweigs Novelle Buchmendel vor. Nachdem der theoretische Hintergrund erläutert wird, werden beide Übersetzungen und das Original der morpho-syntaktischen, lexikalisch-stilistischen und pragmatischen Untersuchungen unterworfen. Aufgrund der Untersuchungen werden die Schlussfolgerungen gezogen, die die Frage der Übersetzungsveraltung und der Nicht-Notwendigkeit der Neuübersetzungen behandeln. The author of the thesis analyses two translations of Buchmendel written by Stefan Zweig. After the theoretical background is provided, the two translations are compared with the original work focusing on the morpho-syntactic, lexical-stylistic a pragmatic analysis. This leads to the final conclusions regarding the question of the obsolescence of the translations and the necessity of new translations already translated. Keywords: translations as a process; translation as a communication; the pragmatics of the translation; morpho-syntactic analysis; lexicological-stylistic analysis; comparison of the translations; the reception of the translation; Stefan Zweig Available in the UPOL Library.
Zur Übersetzungsveraltung und Neuübersetzung, illustriert am Beispiel zweier Übersetzungen von Stefan Zweigs Buchmendel

Autorka práce předkládá dva překlady novely Stefana Zweiga Knihomol. Po teoretickém vymezení jsou oba překlady i s originálem podrobeny morpho-syntaktickému, lexikálně-stylistickému a pragmatickému ...

JOHNOVÁ, Daniela; SEJKOROVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases