Number of found documents: 50698
Published from to

Péče o významné stromy
Wágner, Pavel; Žďárský, Marek; Burian, Samuel; Machar, Ivo; Martinek, Petr; Praus, Luděk; Rozsypálek, Jiří; Rudl, Aleš; Úradníček, Luboš
2022 - Czech
Keywords: klasifikace typů péče o významné stromy; ochrana významných stromů; stromy jako biotopy pro volně žijící organismy; stromy jako živé kulturní symboly; udržitelná péče o významné stromy; významný strom; classification of management methods; conservation of significant trees; trees as habitats for wildlife; trees important as living cultural symbols; sustainable management of significant trees; significant tree Available in a digital repository NRGL
Péče o významné stromy

Wágner, Pavel; Žďárský, Marek; Burian, Samuel; Machar, Ivo; Martinek, Petr; Praus, Luděk; Rozsypálek, Jiří; Rudl, Aleš; Úradníček, Luboš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2022

Identifikace a hodnocení významných stromů
Wágner, Pavel; Žďárský, Marek; Burian, Samuel; Machar, Ivo; Martinek, Petr; Pechanec, Vilém; Praus, Luděk; Rozsypálek, Jiří; Rudl, Aleš; Špinlerová, Zuzana; Úradníček, Luboš; Vlčková, Veronika
2022 - Czech
Keywords: definice významných stromů; environmentální hodnocení významných stromů; terénní vyhledávání a monitoring významných stromů; významný strom; velmi starý strom; definition of significant trees; environmental assessment of significant trees; field survey and monitoring of significant trees; significant tree; veteran tree Available in a digital repository NRGL
Identifikace a hodnocení významných stromů

Wágner, Pavel; Žďárský, Marek; Burian, Samuel; Machar, Ivo; Martinek, Petr; Pechanec, Vilém; Praus, Luděk; Rozsypálek, Jiří; Rudl, Aleš; Špinlerová, Zuzana; Úradníček, Luboš; Vlčková, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2022

Liturgický textil a způsoby jeho prezentace
Jonová, Jitka; Grill Janatová, Markéta; Martinek, Radek
2021 - Czech
Metodika přímo navazuje na metodiku I. s důrazem na specifika prezentace textilií v památkově chráněných objektech (např. zámecké kaple), včetně zdůraznění jejich liturgické funkce. Z hlediska parament s druhotně využitými světskými textiliemi identifikace jejich původní funkce a zařazení do širších kulturních souvislostí, včetně doplnění o obrazovou dokumentaci. A zdůraznění didaktické funkce prezentace s ohledem na návštěvníka. Součástí metodiky budou také shrnující kapitoly o dějinách muzejní prezentace. Další kapituly jsou praktického rázu (světelná intenzita, vlhkost, různé způsoby prezentace, jejich specifika, výhody a nevýhody, včetně přímé konfrontace se zahraničními přístupy). he methodology is directly related to the I. methodology with emphasis on the specifics of the presentation of textiles in listed buildings (eg castle chapels), including the emphasis on their liturgical function. In terms of parameters with secondarily used secular textiles, identification of their original function and inclusion in broader cultural contexts, including the addition of pictorial documentation. And emphasizing the didactic function of the presentation with respect to the visitor. The methodology will also include summary chapters on the history of museum presentation. Other chapters are of a practical nature (light intensity, humidity, various ways of presentation, their specifics, advantages and disadvantages, including direct confrontation with foreign approaches). Available in a digital repository NRGL
Liturgický textil a způsoby jeho prezentace

Metodika přímo navazuje na metodiku I. s důrazem na specifika prezentace textilií v památkově chráněných objektech (např. zámecké kaple), včetně zdůraznění jejich liturgické funkce. Z hlediska ...

Jonová, Jitka; Grill Janatová, Markéta; Martinek, Radek
Univerzita Palackého v Olomouci, 2021

Liturgické textilie a jejich památková ochrana
Jonová, Jitka; Martinek, Radek; Grill Janatová, Markéta; Kuldová, Marie; Nachtmannová, Alena; Vavřinová, Valburga; Piatrová, Alena; Hasalová, Eva
2020 - Czech
Péči o historické liturgické textilie se mnohdy nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužila. Právě liturgické textilie představují významnou skupinu, kde se historické textilie dochovaly dodnes. Pro péči o historické liturgické textilie se dají vytvořit tři základní důležité okruhy: Zájem a osvěta Historický liturgický textil, i když již neplní svoji funkci (není používán při liturgii), nadále zůstává významným kulturním dědictvím církve. Vlastním místem, kde se zpravidla dochoval, jsou sakristie, oratoře či fary, kde však ne vždy má odpovídající podmínky. Ačkoliv podle požadavků církve i státní památkové péče je žádoucí historický liturgický textil chránit (ač není památkově chráněný je součástí majetku farnosti a měl by být veden v inventáři), někdy dochází k jeho zničení (spálení, nevhodné skladování apod.), či dokonce prodeji. V tomto případě je třeba mít na paměti, že se jedná o nedovolené nakládání, při němž dochází k nenávratným ztrátám (jsou zničeny historicky cenné liturgické textilie), navíc v případě prodeje nejen dochází k defraudaci farního majetku, navíc kněží (na rozdíl od zájemce o koupi) ne vždy jsou schopni odhadnout skutečnou hodnotu a textilie jsou prodány pod cenou a je možné je později vidět na internetových prodejních portálech za daleko vyšší cenu. Duchovní správci farností jsou mnohdy přetíženi a historický liturgický textil nevnímají jako něco důležitého, čemu by měli věnovat větší pozornost. Je třeba tedy připomenout, že se jedná ve velké většině o majetek farnosti apod., s nímž nelze libovolně nakládat, a navíc také o posvěcené předměty, které si zaslouží úctu. Sakrální umění, mezi něž patří historický liturgický textil, představuje kulturní dědictví církve, které je třeba chránit. Umění má funkci nejen liturgickou, ale také evangelizační. Při nakládání s historickým liturgickým textilem je žádoucí kontaktovat odborníky, příslušné diecézní konzervátorské centrum, odborná pracoviště muzejní či památkového ústavu. Inventarizace a uložení Historické textilie mají být vedeny v inventáři příslušné farnosti (kláštera apod.) či státní instituce v odpovídajících formulářích. Inventární záznamy spolu s archivními doklady mohou napomoci osvětlit identifikaci, ale také bližší určení (materiál, původ apod.) dané památky. Není možné požadovat, aby ve farnostech byly zajištěny podmínky, jaké mají historické textilie ve specializovaných depozitářích různých institucí. Bohužel často není dostatek prostoru ani ve specializovaných diecézních depozitářích. Zvláště, pokud se jedná o „běžně dochovaná paramenta“, je žádoucí je uchovat na vhodných místech, kde nedojde k jejich nežádoucímu poškození (teplotní podmínky, vlhkost, prach, poškození hmyzem, hlodavci). Restaurování a prezentace Restaurování je nutno svěřit odpovídajícím odborníkům. Historické liturgické textilie, stejně jaké jiné sakrální památky dokládají kulturní bohatství církve, které však má nezastupitelné pastorační a evangelizační poslání. Zvláště neužívaná historická paramenta tak mohou být součástí krátkodobých (např. Noc kostelů) či dlouhodobých expozic. Při tom je však třeba dbát vhodnosti způsobu jejich prezentace a případné zápůjčky dokumentovat. Nesmí se využívat nevhodně (oděv na tříkrálovou sbírku, divadelní kostým apod.) The care of historical liturgical textiles is often not given the attention it deserves. Liturgical textiles represent an important group where historical textiles have been preserved to this day. Three basic areas can be created for the care of historical liturgical textiles: Interest and enlightenment/ education of the public The historical liturgical textile, although no longer fulfilling its function (it is not used in the liturgy), remains an important cultural heritage of the Church. The actual place where it is usually preserved are the sacristies, oratories or parishes, where, however, it does not always have the appropriate conditions. Although according to the requirements of the church and the state monument care it is desirable to protect historical liturgical textiles (although it is not listed as a part of parish property and should be kept in inventory), sometimes it is destroyed (incineration, improper storage, etc.) or even sold. In this case, it should be kept in mind that this is an illegal disposal, in which irreversible losses occur (historically valuable liturgical textiles are destroyed), moreover, in the case of sale not only that the parish property is being defrauded, and the priests are not always able to estimate the true value and textiles are sold below cost and can later be seen on online sales portals at a much higher price. Parish clergy are often overwhelmed and do not see historical liturgical textiles as something important to which they should pay more attention. It should therefore be recalled that the vast majority of it is the property of the parish, etc., which cannot be disposed of arbitrarily, and in addition also consecrated objects that deserve respect. Sacral art, including historical liturgical textiles, is the cultural heritage of the Church that needs to be protected. Art has not only a liturgical function, but also an evangelistic one. When dealing with historical liturgical textiles, it is desirable to contact experts, the relevant diocesan conservation center, specialist workplaces of a museum or monument institute. Inventory and storage Historical textiles should be kept in the inventory of the relevant parish (monastery, etc.) or state institutions in the appropriate forms. Inventory records together with archival documents can help to shed light on the identification, but also the closer identification (material, origin, etc.) of the monument. It is not possible to demand that the conditions of historical textiles in the specialized depositories of various institutions would be ensured in parishes. Unfortunately, there is often not enough space even in specialized diocesan depositories. Especially in the case of "commonly preserved parameters", it is desirable to store them in suitable places where they will not be undesirably damaged (temperature conditions, humidity, dust, insect damage, rodents). Restoration and presentation Restoration must be entrusted to appropriate experts. Historical liturgical textiles, as well as other sacral monuments, prove the cultural richness of the Church, which, however, has an irreplaceable pastoral and evangelistic mission. Particularly unused historical parameters can thus be part of short-term (eg Church Night) or long-term exhibitions. However, it is necessary to pay attention to the suitability of the method of their presentation and to document any loans. It must not be used inappropriately (clothing for the Three Kings collection, theatrical costume, etc.) Keywords: historický textil; parament; metodika péče; zachování historického textilu; inventarizace; církevní roucha; katolická liturgie; historical textiles; parament; methodology of care; preservation of historical textiles; inventorying; historical textiles; church vestments; catholic liturgy Available in a digital repository NRGL
Liturgické textilie a jejich památková ochrana

Péči o historické liturgické textilie se mnohdy nevěnuje taková pozornost, jakou by si zasloužila. Právě liturgické textilie představují významnou skupinu, kde se historické textilie dochovaly dodnes. ...

Jonová, Jitka; Martinek, Radek; Grill Janatová, Markéta; Kuldová, Marie; Nachtmannová, Alena; Vavřinová, Valburga; Piatrová, Alena; Hasalová, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2020

Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů
ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a se zpracováním vlny. Pozoruji na dětech první nedůvěřivé pohledy, ale jakmile si vlnu ohmatají a vidí, co všechno se dá z ní vytvořit, začnou být nadšené a zapálené pro věc. Najednou mají spoustu nápadů, co a jak vytvořit, jaké barevné odstíny použít nebo koho svým výrobkem potěšit. U mokrého plstění si užijí spoustu legrace, když je pěkně, jsou venku a dá se jim k dispozici vana plná vody a stará valcha.Pro děti je ale zajímavé i tkaní. Při něm se dá využít nejen vlna, ale i lněné vlákno nebo bavlna. Děti si tak mohou samy utkat třeba podsedák na židli nebo kobereček pro pejska. Když vidí, jak se začíná pod jejich prstíky tvořit tkaný vzor, mají obrovskou radost. Já sama jsem se s těmito starými řemesly seznámila asi před patnácti lety. Tyto techniky zpracování vlny, předení, plstění i tkaní mě tak uchvátily, že se jim věnuji dodnes a jsem nositelkou značky Haná regionální produkt. Cílem mé závěrečné práce je přiblížit dětem historii pěstování textilních plodin na našem území, protože v dnešní době je už jen velice málo oblastí, kde se tyto plodiny pěstují. Vidět modře rozkvetlé pole lnu je takřka nemožné, o poli konopí nemluvě. Také jim chci představit práci s vlnou. Jak bylo a je složité ručně zpracovat vlnu a něco z ní vyrobit. Jaká je cesta od ovečky, která se pase na louce, až například ke svetru, který nosíme v zimě, aby nás zahřál. Kolik lidského úsilí je s tím spojeno. Aby, když si příště půjdou nějaký ten svetr, čepici nebo šálu koupit, věděli, kolik práce se za každým výrobkem skrývá. Chtěla bych v dětech probudit kreativitu, tvořivost a fantazii. Důležité je i procvičování hrubé a jemné motoriky. A v neposlední řadě dosáhnout toho, aby děti měly radost z výrobků, které si samy vytvoří. Práci jsem dělila do pěti částí, ve kterých postupně představuji historii textilních surovin na našem území, jejich dělení, historii a zpracování ovčího rouna a historii tkaní. Do poslední části jsem zařadila postupy výrobků, které si mohou žáci sami vytvořit, a tím rozvíjet svoji kreativitu a fantazii. Keywords: Textilní suroviny; ovčí rouno; vlna; len; konopí; kolovrat; vřeteno; tkalcovský stav; tkaní; předení; plstění. Available in digital repository of UPOL.
Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů

Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a ...

ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kompetence ošetřovatelského zdravotnického personálu
PETRTÝLOVÁ, Ladislava; GURKOVÁ, Elena; MIKŠOVÁ, Zdeňka
2019 - Czech
Na poskytování kvalitní, bezpečné a právně stanovené péče je dnes kladen značný důraz. Toho lze dosáhnout prostřednictvím péče, která bude poskytována členy ošetřovatelského týmu s příslušnými kompetencemi. U všech členů ošetřovatelského týmu dochází, jak k překračování právně definovaných kompetencí, tak i k nedoceňování jejich profesního postavení. Cílem diplomové práce je zjistit znalosti členů ošetřovatelského týmu v oblasti kompetencí a posoudit jejich reálně vykonávané činnosti v souladu s právně definovanými kompetencemi. Dílčími cíli zjišťuje znalosti členů ošetřovatelského týmu v oblasti kompetencí, jejich dodržování při výkonu profese, a přítomnost souvislosti mezi znalostmi kompetencí a následným vykonáváním jednotlivých činností členy ošetřovatelského týmu na lůžkových odděleních nemocnice Nymburk. Dostupné teoretické poznatky se zaměřují na kompetence členů ošetřovatelského týmu a faktory, které kvalitu poskytované ošetřovatelské péče ovlivňují. Profil výzkumného souboru tvořilo 118 respondentů, vykonávající ošetřovatelskou profesi na jednotlivých lůžkových odděleních nemocnice Nymburk. Z výzkumného šetření vyplynulo, že z pohledu respondentů nebyly prokázány signifikantní rozdíly mezi teoretickými znalostmi o právně definovaných kompetencích členů ošetřovatelského týmu s reálnou situací při poskytování ošetřovatelské péče v praxi. Získané výsledky lze využít v oblasti prevence chyb při poskytování péče o pacienta kompetentními členy ošetřovatelského týmu v klinické praxi. Great emphasis is now placed on delivering quality, safe and legally regulated care. This can be achieved through the care provided by the members of the nursing team with the appropriate competencies. All members of the nursing team experience both the overstepping of legally defined competences and the underestimation of their professional status. The aim of this thesis is to find out the knowledge of the nursing team members in the area of competencies and to assess their real activities in accordance with the legally defined competences. Partial goals are to find out the knowledge of the nursing team members in the area of competences, their observance in the exercise of the profession, and the presence of a link between competence knowledge and subsequent performance of individual activities by members of the nursing team at the inpatient wards of Nymburk Hospital. The available theoretical knowledge focuses on the competence of the members of the nursing team and the factors that influence the quality of the nursing care provided. The profile of the research group consisted of 118 respondents performing the nursing profession at individual wards of the Nymburk Hospital. The research showed that from the point of view of the respondents there were no significant differences between the theoretical knowledge of legally defined competencies of the members of the nursing team with the real situation in providing nursing care in practice. The results obtained can be used in the area of error prevention in providing patient care by competent members of the nursing team in clinical practice. Keywords: kompetence; ošetřovatelský tým; všeobecná sestra; zdravotnický asistent; praktická sestra; ošetřovatel; sanitář; ošetřovatelská profese; competence; nursing team; general nurse; medical assistant; practical nurse; keeper; orderly; nursing profession Available in digital repository of UPOL.
Kompetence ošetřovatelského zdravotnického personálu

Na poskytování kvalitní, bezpečné a právně stanovené péče je dnes kladen značný důraz. Toho lze dosáhnout prostřednictvím péče, která bude poskytována členy ošetřovatelského týmu s příslušnými ...

PETRTÝLOVÁ, Ladislava; GURKOVÁ, Elena; MIKŠOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

TESTOVÁNÍ ODRAZOVÉ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN U PLAVCŮ VE VĚKU 13-16 LET
VAŠINA, Lukáš; NEULS, Filip
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá testováním odrazové síly dolních končetin u plavců v průměrném věku 14,25 ? 1,25 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 16 plavců (7 dívek a 9 chlapců). Práce byla zaměřena na testy na suchu i ve vodě. Na suchu byl měřen vertikální výskok a skok do dálky z místa odrazem snožmo. Ve vodě šlo pak o odraz od stěny a skok ze startovního bloku. Výzkumná část této práce byla orientována na zjištění korelace mezi jednotlivými testy pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Cílem bylo především zjistit, které dva testy spolu souvisejí nejvíce. Dalším záměrem bylo provedení komparace mezi výkony dívek a chlapců pomocí Studentova t-testu. Nejsilnější korelace byla nalezena mezi vertikálním skokem a skokem do dálky z místa odrazem snožmo. Výsledky této práce také ukázaly, že v testech na suchu jsou ve srovnání mezi dívkami a chlapci signifikantní diference, avšak ve vodě (v 10 metrech) mají výkony téměř stejné. Závěry této práce mohou pomoci ve výzkumu s podobnou problematikou. The diploma thesis deals with the testing of lower body strenght and power in 16 swimmers (7 girls and 9 boys) at the average age of 14,25 ? 1,25 years. This thesis was focused on following dry and water tests. On dry land, there were measured performances of vertical jump (squat jump) on portable platform and long jump from standing position. In water, swimmers were tested in the start time performance (take off from the wall and the jump from the starting block). The part of this work was focused on finding correlation between these individual tests. Data were analyzed using Pearson's product moment correlation with significance set at p < 0,05. The main goal was to find out which tests are the most related. Another intention was to compare the performance of girls and boys using the Student's t-test. The strongest correlation was found between the vertical jump and the long jump from standing position. The results of this work also showed that there are significant differences in dry tests compared to girls and boys, but in water (10 meters) their performances are almost the same. Conslusions of this diploma thesis can help in research of similar issues. Keywords: plavání; dynamická síla dolních končetin; vertikální skok; testy ve vodě; swimming; explosive power of the lower limbs; vertical jump; water tests Available in digital repository of UPOL.
TESTOVÁNÍ ODRAZOVÉ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN U PLAVCŮ VE VĚKU 13-16 LET

Diplomová práce se zabývá testováním odrazové síly dolních končetin u plavců v průměrném věku 14,25 ? 1,25 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 16 plavců (7 dívek a 9 chlapců). Práce byla zaměřena na ...

VAŠINA, Lukáš; NEULS, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv 6 týdenní atletické intervence na výsledky vybraných motorických testů u dívek ve věku 14-15 let
BARDOŇ, Zbyněk; KOVÁČOVÁ, Liběna
2019 - Czech
Bakalářská práce vyhodnocuje vliv šestitýdenní atletické intervence na výsledky vybraných motorických testů u dívek ve věku 14-15 let. Sledovaný soubor zahrnoval dvě skupiny A (n=15, BMI=17,78) a B (n=15, BMI=22,63). Dívky ze skupiny A (sledovaná skupina) z Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice absolvovaly atletickou intervenci v plném rozsahu. Dívky ze skupiny B (kontrolní skupina) se atletické intervence nezúčastnily a pravidelně nenavštěvovaly žádnou organizovanou pohybovou aktivitu. Obě skupiny absolvovaly před a po atletické intervenci testování ve vybraných motorických testech. U sledované skupiny A měla atletická intervence statisticky významný vliv na výsledky testů sprint na vzdálenost 20 m s letmým startem, skok daleký z místa snožmo, hod medicinbalem obouruč a hluboký předklon vsedě. Porovnání výsledků pretestů i posttestů mezi oběma skupinami potvrdilo, že skupina A byla před i po intervenci významně lepší. Přestože atletická intervence byla zaměřena na rozvoj silových a vytrvalostních schopností, úroveň vytrvalostních schopností se nezměnila. The objective of the Bachelor thesis is to assess the impact of a six-week-long athletic intervention on the results of selected motor-skill tests in girls aged 14-15. The cohort consisted of two subsets: A group (n=15, BMI=17,78) and B group (n=15, BMI=22,63). The participants of the A group (research group), members of Emil Zatopek´s Athletic Club of Kopřivnice (CR), completed the full programme of the athletic intervention. The participants of the B group (reference group) took no part either in the athletic intervention or in any other regular sports activity. Prior to and after the athletic intervention, boths groups were submitted to tests of selected motor skills. In the A group, the athletic intervention showed a significant impact on the results of the tests of a 20m flying start sprint, standing long jump with both feet, medicine ball throw with both hands and deep trunk bending in a sitting position. After comparing the results of both pre-tests and post-tests of both groups, it became obvious that the performance of the A group was significantly better both before and after the intervention. Despite the fact that the purpose of the athletic intervention was to develop both strength and endurance skills, there was no change in the level of endurance skills. Keywords: atletika; sportovní trénink dětí a mládeže; pohybová intervence; motorické schopnosti; motorické testy.; athletics; sports training of children and youth; movement intervention; motor skills; motor-skill tests. Available in digital repository of UPOL.
Vliv 6 týdenní atletické intervence na výsledky vybraných motorických testů u dívek ve věku 14-15 let

Bakalářská práce vyhodnocuje vliv šestitýdenní atletické intervence na výsledky vybraných motorických testů u dívek ve věku 14-15 let. Sledovaný soubor zahrnoval dvě skupiny A (n=15, BMI=17,78) a B ...

BARDOŇ, Zbyněk; KOVÁČOVÁ, Liběna
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analyzování dotačních prostředků pro sport a tělovýchovu u vybraných subjektů ve statutárním městě Liberec
TOMISOVÁ, Pavlína; SKOUMAL, Jiří
2019 - Czech
Hlavní složkou diplomové práce je rozbor veřejných financí, které směřují do sportovního prostředí. Konkrétně tedy na podporu sportu ve statutárním městě Liberec v letech 2016 - 2018, do dvou vybraných sportovních subjektů, směřujících na podporu dětí a mládeže. V práci lze najít rešerši literatury a dalších publikovaných zdrojů, které se věnují definici tělesné kultury a jejích podsložek. Dále objasňuje pojmy jako je financování ČR, veřejné zdroje, dotace i jejich typologii. Nejvýznamnější částí práce je analýza dotačních prostředků uvolňovaných do sportovně zaměřených subjektů ve statutárním městě Liberec, jež je zpracovaná na základě dat a podkladů z Magistrátu města Liberec, konkrétně z odboru kultury, cestovního ruchu a sportu, který vede agendu dotací a spravuje sportovní fond daného města a dále z interních dat poskytnutých vybranými subjekty. The main part of the thesis is the analysis of public finances, which are directed to the sports environment. Specifically, in support of sport in the statutory city of Liberec in the years 2016-2018, in two selected sports subjects focused on support children and youth. In this work we can find a literature search and other published sources that deal with the definition of physical culture and its subfolders. It also clarifies terms such as the financing of the Czech Republic, public resources, subsidies and their typology. The most important part of the thesis is the analysis of subsidy funds released to sports-oriented entities in the statutory city of Liberec, which is prepared on the basis of data and documents from the City of Liberec, specifically from the Department of Culture, Tourism and Sport, which manages the subsidy agenda and manages the sports fund of the city and internal data from selected subjects. Keywords: dotace; město; sport; sportovní kluby; grants; city; sport; sport clubs Available in digital repository of UPOL.
Analyzování dotačních prostředků pro sport a tělovýchovu u vybraných subjektů ve statutárním městě Liberec

Hlavní složkou diplomové práce je rozbor veřejných financí, které směřují do sportovního prostředí. Konkrétně tedy na podporu sportu ve statutárním městě Liberec v letech 2016 - 2018, do dvou ...

TOMISOVÁ, Pavlína; SKOUMAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hodnocení rizika pádu ve zdravotnických zařízeních
OPATŘIL, Robert; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizika pádu u pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 24 pacientů, kteří byli hospitalizovaní na interních klinikách a splňovali kritéria pro výzkum. Pro výzkumné šetření byl vybrán screeningový nástroj Morse Fall Scale, určený pro hodnocení rizika pádu. Pro zjištění míry intra-rater reliability byla zvolena metoda test-retest, což znamená dvojí měření jedním nezávislým expertem z ošetřovatelské péče. Výsledky ukázaly, že Morse Fall Scale má při jeho používání na interních odděleních velmi dobrou míru shody intra-rater reliability. Další část práce zjišťuje kriteriální validitu nástroje Morse Fall Scale. Byla zjišťována pomocí korelačního výpočtu mezi nástroji Morse Fall Scale a JHFRAT. Nástroj JHFRAT musel být pro účel této práce přeložen do českého jazyka. Výsledek výpočtu korelace byl signifikantní. Některé výsledky byly podobné, jiné se lišily od výsledků dohledaných studií. Thesis focuses on the assessment of the risk situation in patients hospitalized in health-care institutions. A total of 24 patients participated in the research who were hospitalized at internal clinics and met the criteria for the research. The Morse Fall Scale screening tool, designed to assess the risk of falling, was selected for the research. The test-retest method was chosen to measure intra-rater reliability, which means double measurement by one independent nursing expert. The results showed that Morse Fall Scale has a very good intra-rater reliability match when is used at internal wards. Another part of the thesis investigates the criterion validity of Morse Fall Scale. It was determined by calculating the correlation between Morse Fall Scale and JHFRAT tools. JHFRAT had to be translated into Czech language for the purpose of the thesis. The result of the correlation was significant. Some results were similar, others differed from results of found studies. Keywords: pád; hodnotící nástroje; pacient; ošetřovatelství; riziko pádu; prevence; zdravotnické zařízení; rizikové faktory; úrazy; fall; assessment tool; patient; nursing; fall risk; prevention; health care institution; risk factors; accidents Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení rizika pádu ve zdravotnických zařízeních

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení rizika pádu u pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních. Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 24 pacientů, kteří byli hospitalizovaní na ...

OPATŘIL, Robert; ŠÁTEKOVÁ, Lenka; MAZALOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases