Number of found documents: 3863
Published from to

Transformace systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji se zaměřením na dětská centra
FIALOVÁ, Anna; ŠLECHTOVÁ, Hana
2019 - Czech
Available in the UPOL Library.
Transformace systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji se zaměřením na dětská centra

FIALOVÁ, Anna; ŠLECHTOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Trestný čin nebezpečného pronásledování
ČERNÝ, Tomáš; ŠČERBA, Filip; COUFALOVÁ, Bronislava
2014 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou trestného činu nebezpečného pronásledování, který postihuje jednání ve světě obecně známé jako stalking, tzn. škodlivé pronásledování. Jedná se v podstatě o obtěžování druhé osoby, které má neblahý vliv na její soukromí, psychiku atd. V práci je podrobněji rozebráno chování a psychologický profil pachatele a oběti. Následně je rozebrána hmotněprávní stránka problematiky spolu s návrhy na možné zlepšení ochrany oběti v českém právu a možnou inspiraci české právní úpravy v některých oblastech této problematiky úpravou zahraniční. V poslední části je pak podrobněji zkoumána zahraniční úprava tohoto TČ u vybraných zemí a je porovnávána s českou úpravou. This diploma thesis discusses the issue of criminal prosecution concerning dangerous stalking which is characterised as harmful harrasment of a person causing negative effects on his/her privacy, psyche, etc. In the thesis behaviours of an offender and a victim as well as their psychological profiles are examined in more details. Furthermore the law basis of this crime is analyzed with suggestions for improvment of the victim's protection and for possible inspiration for the czech anti-stalking legislation from the other countries' experiences in this domain. In the end chosen foreing stalking legislations are examined and compared to the czech one. Keywords: Nebezpečné pronásledování; stalking; anti-stalkingová legislativa; narušení soukromí; Harmful harrasment; stalking; anti-stalking legislation; invasion of privacy; Available in the UPOL Library.
Trestný čin nebezpečného pronásledování

Tato práce se zabývá problematikou trestného činu nebezpečného pronásledování, který postihuje jednání ve světě obecně známé jako stalking, tzn. škodlivé pronásledování. Jedná se v podstatě o ...

ČERNÝ, Tomáš; ŠČERBA, Filip; COUFALOVÁ, Bronislava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Dlouhodobý vliv cílené rehabilitační intervence a laseroterapie u temporomandibulárních poruch
CHVOJKOVÁ, Dana; SMÉKAL, David
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Dlouhodobý vliv cílené rehabilitační intervence a laseroterapie u temporomandibulárních poruch

CHVOJKOVÁ, Dana; SMÉKAL, David
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Cieszyńskie drukarstwo. Od pocz\c{a}tków do czasów wspó\l{}czesnych.
WYBRANIECOVÁ, Dorota; HANCZAKOWSKI, Michal; DOBROTOVÁ, Ivana
2012 - Czech
Cílem této práce je přiblížení historických událostí v tiskařství v 200 ? letém období v okolí hranic Cieszyna a Českého Těšína. Popsány jsou zde jak menší tak větší tiskařské dílny oproti zkomplikovaným dějinám města, které se od roku 1918 nachází na území dvou států a podléhají různým politickým a hospodářským změnám. The target of this dissertation is approach of history events of printing during 200 years time near to border of Cieszyn and Český Těšín. Here were described smaller and bigger printing workshops opposite complicated history of the town, which was located on the territory of two countries and subject to different political and economy changes. Keywords: tiskařství; typografie; tiskařské stroje; vydavatelství; tiskárny; historie tiskařství; rozvoj; výroba; lidský faktor; printing; typography; printing machines; publishing; printing factories; history of printing; development; production; human factor Available in the UPOL Library.
Cieszyńskie drukarstwo. Od pocz\c{a}tków do czasów wspó\l{}czesnych.

Cílem této práce je přiblížení historických událostí v tiskařství v 200 ? letém období v okolí hranic Cieszyna a Českého Těšína. Popsány jsou zde jak menší tak větší tiskařské dílny oproti ...

WYBRANIECOVÁ, Dorota; HANCZAKOWSKI, Michal; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Internet jako informační zdroj o komunální rekreaci v regionu Beskydy
PLÁŠEK, Hynek; DOHNAL, Tomáš
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Internet jako informační zdroj o komunální rekreaci v regionu Beskydy

PLÁŠEK, Hynek; DOHNAL, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně
BERČÍKOVÁ, Jana; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; ZATLOUKAL, Leoš
2012 - Czech
Diplomová práce s názvem Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně pojednává o motivech odchodu slovenských uživatelů ze Slovenské republiky a jejich způsobu integrace v České republice. Teoretická část se zaměřuje na vymezení integrace a její koncepční zásady v České republice, právní postavení občanů ze států Evropské unie a možnosti poskytování sociálních služeb ve městě Brně z hlediska sociální a ekonomické dimenze integrace. Metodologická část vychází z kvalitativního výzkumu a zjišťuje, jak slovenští uživatelé vnímají život v hostitelské zemi a hodnotí pomoc v sociální integraci v zařízení Armády spásy a návazných sociálních službách. Cílem výzkumného šetření je odpovědět na otázku, jaké hlavní faktory ovlivňují (ne) integraci slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně. The thesis The social integration of Slovak users at the Salvation Army Centre for homeless people in Brno discusses the emigration motivation of Slovak users and their ways of integration in the Czech republic. The teoretical part focuses on the definition of integration and its conceptual principles in the Czech republic, on the legal positions of the citizens from EU member states and on the possibilities of providing social service in Brno in terms of social and economical dimension of integration. The methodological part is based on qualitative research and finds out, how the Slovak users perceive the life in the host country and how they evaluate the help with social integration provided by the Salvation Army shelters and following social service. The goal is to find the main factors, which influence the integration of Slovak users at the Salvation Army Centre in Brno. Keywords: Sociální integrace; sociální a ekonomická dimenze integrace; Armáda spásy; slovenský uživatel azylového domu; návazné sociální služby; systém sociální zabezpečení; informace a spolupráce; Social integration; social and economical integration; Salvation Army; Slovak user of the shelter house; following social service; social security systém; information and cooperation. Available in the UPOL Library.
Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně

Diplomová práce s názvem Sociální integrace slovenských uživatelů azylového domu Armády spásy v Brně pojednává o motivech odchodu slovenských uživatelů ze Slovenské republiky a jejich způsobu ...

BERČÍKOVÁ, Jana; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; ZATLOUKAL, Leoš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Evropský zatýkací rozkaz jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva
SCHOFFEROVÁ, Miroslava; ŠIŠKOVÁ, Naděžda; HAMUĽÁK, Ondrej
2012 - Czech
Posláním diplomové práce je přiblížit evropský zatýkací rozkaz jako justiční rozhodnutí, které vydal některý stát pro to, aby jiný členský stát zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního stíhání, výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného opatření. V práci autorka definuje mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, vymezuje rozdíly extradice s předáváním na základě Evropského zatýkacího rozkazu, poukazuje na problematické okruhy související s porušováním práv předávané osoby a charakterizuje proces implementace před českým ústavním soudem. Úmyslem je také poukázat na rozhodovací činnost soudů (Soudního dvora Evropské unie, českých soudů) a na změny, které se institutu svobody, bezpečnosti a práva po Lisabonské novele dotýkají. The mission of the thesis is to introduce a European arrest warrant as a judicial decision issued by a State to make another Member State arrest and surrender the sought after person for prosecution, imprisonment or protective measures. In the paper the author defines international judicial co-operation in criminal matters, defines the differences of extradition with the transmission under the European Arrest Warrant, points out the problematic areas related to violations of the surrendered person´s rights and characterizes the implementation process in the Czech constitutional court. The intention is also to point out the decision-making activities of courts (Court of Justice of the European Union, Czech courts) and the changes that are related to the Institute of freedom, security and justice after Lisbon amendment. Keywords: Amsterodamská smlouva; aplikace; evropský zatýkací rozkaz; evropský justiční prostor; eurokonformní výklad; extradice; formální extradice; implementace; justiční spolupráce v trestních věcech; klasická extradice; Lisabonská smlouva; Maria Pupino; materiální extradice; mezinárodní; zatýkací rozkaz; nepřímý účinek rámcových rozhodnutí; novela trestního zákona; předávání; prostor svobody bezpečnosti a práva; rámcová rozhodnutí; reciprocita; specialita; transpozice; vybočující právní akt; vydávání; Amsterodam treaty; application; European arrest warrant; European judicial area; euroharmonious interpretation; extradition; formal extradition; implementation; judicial cooperation in criminal matters; traditional extradition; Lisbon Treaty; Maria Pupino; traditional extradition; International arrest; warrant; indirect effect of framework decisions; amendment to the Criminal Law; surrender; area of freedom security and justice; Framework Decisions; reciprocity; specialty; transposition; deviate act; issue Available in the UPOL Library.
Evropský zatýkací rozkaz jako součást prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Posláním diplomové práce je přiblížit evropský zatýkací rozkaz jako justiční rozhodnutí, které vydal některý stát pro to, aby jiný členský stát zatkl a předal hledanou osobu za účelem trestního ...

SCHOFFEROVÁ, Miroslava; ŠIŠKOVÁ, Naděžda; HAMUĽÁK, Ondrej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Vliv ukrytí hnízda na růst mláďat otevřeně hnízdících pěvců
FICTUM, Milan; GRIM, Tomáš
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv ukrytí hnízda na růst mláďat otevřeně hnízdících pěvců

FICTUM, Milan; GRIM, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Správa stavební - právní předpoklady a podmínky pro realizaci staveb
JANČOVÁ, Markéta; GADASOVÁ, Dalimila; DIENSTBIER, Filip
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Správa stavební - právní předpoklady a podmínky pro realizaci staveb

JANČOVÁ, Markéta; GADASOVÁ, Dalimila; DIENSTBIER, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Identifikace bariér při zavádění programů podpory zdraví na pracovišti.
ČERNÝ, Jan; BARTKOVÁ, Lenka
2011 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou programů podpory zdraví na pracovišti. Hlavní část se je zaměřena na procesy zavádění a průběh programů podpory zdraví na pracovišti. Analýzy provedené ve vybraných organizacích pak konkrétně popisují momentální stav programů podpory zdraví a odhalují slabá místa ve strategiích implementace programu podpory zdraví This thesis deals with health promotion programs in the workplace. The main part is focused on the process of implementation and progress of health promotion programs in the workplace. Analyses carried out in selected organizations will specifically describe the current state of health promotion programs and detect weaknesses in program implementation strategies for health promotion. Keywords: Podpora zdraví na pracovišti; zdraví; životní styl; podniková kultura; lidské zdroje.; Workplace health promotion; Health; Lifestyle; Corporate culture; Human resources. Available in the UPOL Library.
Identifikace bariér při zavádění programů podpory zdraví na pracovišti.

Diplomová práce se zabývá problematikou programů podpory zdraví na pracovišti. Hlavní část se je zaměřena na procesy zavádění a průběh programů podpory zdraví na pracovišti. Analýzy provedené ve ...

ČERNÝ, Jan; BARTKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases