Number of found documents: 100
Published from to

Analýza inzerátů v časopise "The Economist"
Battumur, Lkhagvadulam; Drábková, Lenka; Machová, Dagmar
2010 - English
Práce se zabývá analýzou lingvistických a nelingvistických prvků inzerátů pracovních míst. Za účelem analýzy autorka zvolila třicet šest inzerátů vytištěných v období od července 2009 do června 2010 v časopise The Economist. Na základě podrobné analýzy inzerátů, jejich lingvistických a nelingvistických rysů autorka odvozuje závěry. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část vysvětluje pojem inzerát, jeho složky a typické lingvistické a nelingvistické aspekty inzerce. Cílem praktické části je analyzovat vybrané inzeráty pracovních mist a jejich složky z lingvistického i nelingvistického hlediska. Keywords: inzeráty; The Economist; lingvistické rysy; nelingvistické rysy; job advertisements; linguistic features; non-linguistic features Available in the UTB Library.
Analýza inzerátů v časopise "The Economist"

Práce se zabývá analýzou lingvistických a nelingvistických prvků inzerátů pracovních míst. Za účelem analýzy autorka zvolila třicet šest inzerátů vytištěných v období od července 2009 do června 2010 v ...

Battumur, Lkhagvadulam; Drábková, Lenka; Machová, Dagmar
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Struktura, vlastnosti a použití polyamidových elastomerů
Augustini, Petr; Beníček, Lubomír; Frýželka, Vlastimil
2010 - English
Tato bakalářská práce se zabývá strukturou, vlastnostmi a použitím polyamidových elastomerů, které patří do relativně nové rodiny blokových kopolymerů. Zástupcem těchto kopolymerů jsou polyester amidy, polyéter ester amidy, polykarbonátové ester amidy a blokové polyéter amidy. Semikrystalická povaha polyamidových elastomerů je poukázána na vložených obrázcích morfologie PEEA a PEBA kopolymerů. Výborné mechanické vlastnosti a prostupnost plynů jsou demonstrovány ve spojení s možností aplikace v lékařství, textilním a obuvnickém průmyslu stejně jako vliv povahy tvrdého a měkkého segmentu je spjat s výslednými vlastnostmi kopolymeru. PEBAX a VESTAMID E jsou uváděny jako nejpoužívanější polyamidové elastomery v komerční sféře. Keywords: Polyamide elastomers; polyether ester amides; Polyether-block-amides; PEBAX; VESTAMID Not available.
Struktura, vlastnosti a použití polyamidových elastomerů

Tato bakalářská práce se zabývá strukturou, vlastnostmi a použitím polyamidových elastomerů, které patří do relativně nové rodiny blokových kopolymerů. Zástupcem těchto kopolymerů jsou polyester ...

Augustini, Petr; Beníček, Lubomír; Frýželka, Vlastimil
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Zhodnocení nákupního procesu se zaměřením na výběr dodavatelů
Galušková, Adéla; Musil, Miroslav; Hart, Martin
2010 - English
Bakalářská práce řeší problematiku zhodnocení stavu nákupního procesu se zaměřením na výběr dodavatelů ve firmě ŽPSV a.s. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na oblast nákupní činnosti, a to především na hodnocení a výběr dodavatelů. Praktická část se týká sledování činnosti nákupního procesu v podniku a nynějšího systému výběru a hod-nocení dodavatelů se zaměřením na zhodnocení stávajících dodavatelů. V závěru bakalář-ské práce jsou doporučena opatření vedoucí k zefektivnění v oblasti systému výběru a hod-nocení dodavatelů. Keywords: Nákup; dodavatel; hodnocení dodavatelů; Purchase; supplier; supplier evaluation Available in the UTB Library.
Zhodnocení nákupního procesu se zaměřením na výběr dodavatelů

Bakalářská práce řeší problematiku zhodnocení stavu nákupního procesu se zaměřením na výběr dodavatelů ve firmě ŽPSV a.s. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na oblast nákupní činnosti, a ...

Galušková, Adéla; Musil, Miroslav; Hart, Martin
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Principy a metody motivace pracovníků v organizacích
Kopecká, Denisa; Navrátil, Josef; Zemánek, Pavel
2010 - English
Tato bakalářská práce se zabývá principy a metodami motivace pracovníků v organizacích. V teoretické části jsou rozebírány základní pojmy v oblasti motivace, principy a metody hmotné a nehmotné motivace pracovníků v organizacích. Dále popisují typy motivací a jejich různé teorie. Charakterizuje také motivační strategii a vztahy na pracovišti. V praktické části je srovnáván sektor ziskový se zastoupením firmy EXTRAPLAST s.r.o. s neziskovým sektorem, který je zastoupen Dětským centrem Zlín. Následuje část sezna-mující se sběrem dat dotazníkového šetření s jeho vyhodnocení. Na závěr je zmíněno něko-lik návrhů a doporučení pro zlepšení motivace pracovníků v těchto organizacích. Keywords: hmotná motivace; nehmotná motivace; organizace; principy motivace; teorie motivace; material motivation; non-material motivation; organization; motivation principles; motivation theory Available in the UTB Library.
Principy a metody motivace pracovníků v organizacích

Tato bakalářská práce se zabývá principy a metodami motivace pracovníků v organizacích. V teoretické části jsou rozebírány základní pojmy v oblasti motivace, principy a metody hmotné a nehmotné ...

Kopecká, Denisa; Navrátil, Josef; Zemánek, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Racionalizace procesů nákupu a zásobovaní
Líčeník, Lukáš; Čujan, Zdeněk; Lukoszová, Xénie
2010 - English
Předmětem bakalářské práce je racionalizace procesů nákupu a zásobování ve společnosti OTIS a.s. Cílem práce je zlepšení nákupního a zásobovacího procesu. Tato bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je teoretická a zabývá se obecným výkladem pojmu nákupu a zásobování. Druhá část je praktická a je zaměřena na zhodnocení procesů ve firmě. Na základě zjištěných výsledků byly identifikovány problematické oblasti a byla navržena doporučení ke zlepšení stávající situace. Keywords: Nákup; strategický nákup; marketing; dodavatelé; scoring model; ABC analýza; řízení zásob; druhy zásob; Purchasing; strategic purchasing; suppliers; ABC analysis; inventory management; types of stocks Available in the UTB Library.
Racionalizace procesů nákupu a zásobovaní

Předmětem bakalářské práce je racionalizace procesů nákupu a zásobování ve společnosti OTIS a.s. Cílem práce je zlepšení nákupního a zásobovacího procesu. Tato bakalářská práce je rozdělená na dvě ...

Líčeník, Lukáš; Čujan, Zdeněk; Lukoszová, Xénie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Marketingové a logistické řešení technických projektů ve firmě MORAVIA PROPAG s.r.o.
Dočkal, Petr; Šefčík, Vladimír; Kozílek, Rostislav
2010 - English
Práce ukazuje marketingový a logistický postup při realizaci speciálních technických projektů v oblasti reklamy. Speciálními technickými projekty jsou myšleny atypické reklamní produkty tvořené na míru a přání zákazníka popř. investora. Nejčastěji se jedná o výsuvné markýzy, pevné zastřešení, reklamní bannery, nástěnné venkovní malby, nasvětlené a světelné panely, neonové reklamy, podesty pod zahrádky Autor se zaobírá analýzou nynějšího stavu a nalezením případných kritických a neekonomických postupů v tomto řetězci tvorby atypických reklam. Tento stav se snaží napravit a optimalizovat s využitím moderních marketingových a logistických metod v této činnosti. V neposlední řadě jeho zaměření je i snížení realizačních nákladů a nalezení nového segmentu zákazníků. Keywords: Marketing; logistika; technický projekt; reklama; strategie; marketingový mix; situační analýza; SWOT analýza; náklady; zákazník; ekonomická krize; logistický řetězec; Outsourcing; Just in time; Výroba na zakázku; Montáž na zakázku; logistics; technical project; advertising; strategy; marketing mix; situation analysis; SWOT analysis; cost; customer; economic crisis; logistics chain; Make To Oder; Assembly To Order Available in the UTB Library.
Marketingové a logistické řešení technických projektů ve firmě MORAVIA PROPAG s.r.o.

Práce ukazuje marketingový a logistický postup při realizaci speciálních technických projektů v oblasti reklamy. Speciálními technickými projekty jsou myšleny atypické reklamní produkty tvořené na ...

Dočkal, Petr; Šefčík, Vladimír; Kozílek, Rostislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Využití týmové spolupráce ve firmě Hortim International, spol. s r.o.
Aujeská, Lenka; Vabroušková, Věra; Svobodová, Dagmar
2010 - English
Práce popisuje týmovou spolupráci ve firmě Hortim International spol. s r.o. porovnávání týmových rolí, jejich vyhodnocování a efektivita. Keywords: tým; týmová spolupráce; tvorba týmu; týmové role; team; team work; teambuilding; team roles Available in the UTB Library.
Využití týmové spolupráce ve firmě Hortim International, spol. s r.o.

Práce popisuje týmovou spolupráci ve firmě Hortim International spol. s r.o. porovnávání týmových rolí, jejich vyhodnocování a efektivita.

Aujeská, Lenka; Vabroušková, Věra; Svobodová, Dagmar
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Analysis of the Language of Teenagers Based on the Book Twilight Written by Stephenie Meyer
Slintáková, Jiřina; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
2010 - English
Tato bakalářská práce se zabývá knihou Stmívání od Stephenie Mezerově, jež je v současné době velmi populární, zvláště mezi teenagery. Cílem bakalářské práce je analyzovat jazyk, kterým autorka knihu napsala a zjistit, proč je kniha mladými lidmi tolik obdivována. Teoretická část obecně charakterizuje současnou angličtinu z hlediska lexikálního, stylistického a syntaktického a rozděluje je do různých skupin. Další část vysvětluje, co je sociolingvistika a popisuje různé jazykové styly spojeny s touto vědní disciplínou. Závěr teoretické části představuje typické rysy jazyka teenagerů. Cílem praktické části je krátké představení knihy Stmívání a analýza jazyka, kterým je kniha napsána, jmenovitě lexikálních, stylistických a syntaktických rysů jazyka, jež jsou popsány v teoretické části. Keywords: jazyk teenagerů; Stmívání; lexikální analýza; stylistická analýza; syntaktická analýza; sociolingvistika; teenage language; Twilight; lexical analysis; stylistic analysis; syntactic analysis; sociolinguistics Available in the UTB Library.
Analysis of the Language of Teenagers Based on the Book Twilight Written by Stephenie Meyer

Tato bakalářská práce se zabývá knihou Stmívání od Stephenie Mezerově, jež je v současné době velmi populární, zvláště mezi teenagery. Cílem bakalářské práce je analyzovat jazyk, kterým autorka knihu ...

Slintáková, Jiřina; Drábková, Lenka; Vabroušková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Analýza vlivu manažera na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s.
Matysová, Jana; Lešingrová, Romana; Bakoš, Aleš
2009 - English
Cílem této práce je analyzovat manažerův dopad na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s. Teoretická část představuje čtenáři pojem podnikové kultury a systém řízení Baťa. Analytická část se zabývá současným stavem mmcité a také různorodostí názorů vedení a zaměstnanců. Analýza prezentuje výsledky šetření dotazníku zaměřeného na zaměstnance mmcité a výsledky interview s ředitelem společnosti a přináší několik zajímavých zjištění. Dále autor uvádí několik způsobů, jak by bylo možné vylepšit současný stav s využitím systému řízení Baťa. Keywords: firemní kultura; Baťova soustava řízení; motivace; hodnocení; odměňování; vedení; řízení; corporate culture; Baťa Management System; motivation; evaluation; remuneration; leadership; management Available in the UTB Library.
Analýza vlivu manažera na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s.

Cílem této práce je analyzovat manažerův dopad na firemní kulturu ve společnosti mmcité a.s. Teoretická část představuje čtenáři pojem podnikové kultury a systém řízení Baťa. Analytická část se zabývá ...

Matysová, Jana; Lešingrová, Romana; Bakoš, Aleš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Syndiotactic Polypropylene: Structure, Properties and Application
Mikulka, Tomáš; Navrátilová, Jana; Čermák, Roman
2009 - English
Tato bakalářská práce se zabývá syndiotaktickým polypropylenem. První část obsahuje obecné informace o polypropylenu a jeho možných stereoizomerech. Druhá část je zaměřena na polymeraci za použití metalocenových katalyzátorů a na možné krystalické formy. Závěrem druhé části jsou podmínky přechodu mezi různými krystalickými formami. Třetí kapitola se věnuje základním vlastnostem, jako mechanické, tepelné, elektrické vlastnosti a stárnutí. Ve čtvrté části je popsáno současné a další možné použití syndiotaktického polypropylenu. Keywords: syndiotaktický; polypropylen; struktura; vlastnosti; syndiotactic; polypropylene; structure; properties Available in the UTB Library.
Syndiotactic Polypropylene: Structure, Properties and Application

Tato bakalářská práce se zabývá syndiotaktickým polypropylenem. První část obsahuje obecné informace o polypropylenu a jeho možných stereoizomerech. Druhá část je zaměřena na polymeraci za použití ...

Mikulka, Tomáš; Navrátilová, Jana; Čermák, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases