Number of found documents: 7456
Published from to

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
2015 - Czech
V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních. Keywords: senioři; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; stáří; kvalita; život; seniors; social services; social service providers; age; quality; life Available in digital repository of UTB.
Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další ...

Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Modelování tepelného výměníku PCT40
Macek, Daniel; Gazdoš, František; Marholt, Jiří
2015 - Czech
Hlavní úlohou této diplomové práce bylo odvodit matematický model tepelného výměníku na modelu PCT40, experimentálně zjistit neznámé parametry a implementovat ho do prostředí Matlab/simulink. Navržený matematický model byl realizován pomocí soustavy 3 diferenciálních rovnic popisující změny teploty v zásobníku, teploty na výstupu chlazení a výšky hladiny. Model byl porovnán s reálnou soustavou jak v otevřeném, tak v uzavřeném regulačním obvodu. K návrhu regulátorů bylo použito polynomiálního přístupu se strukturou řízení 1DOF a 2DOF. Simulační model a reálná soustava vykazovaly při porovnávání velmi podobné chování, a proto je výhodné použít tento model k odzkoušení navržených regulátorů ještě před jejich implementací na model reálný. Keywords: Tepelný výměník; PCT40; matematický model; simulace; Matlab; návrh řízení; polynomiální přístup; Heat exchanger; mathematical model; simulation; control; polynomial approach Available in digital repository of UTB.
Modelování tepelného výměníku PCT40

Hlavní úlohou této diplomové práce bylo odvodit matematický model tepelného výměníku na modelu PCT40, experimentálně zjistit neznámé parametry a implementovat ho do prostředí Matlab/simulink. Navržený ...

Macek, Daniel; Gazdoš, František; Marholt, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění
Novosadová, Miriama; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou vplyvu akumulačných schopností budov na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie. Teoretická časť sa za-oberá prenosom tepla v stavebných konštrukciách, parametrami vnútorného prostredia, tepelnou stabilitou miestnosti v letnom a zimnom období, výpočtovými metódami pre ur-čenie spotreby energie, možnosťami zvýšením akumulačných parametrov budov. V praktickej časti diplomovej práce sa nachádza popis modelovej budovy, pre ktorú boli vypočítané spotreby energie pre vykurovanie a chladenie. Stanovená bola taktiež náročnosť budovy pre konkrétnu budovu a pre budovu s pridaním akumulačných materiálov PCM. Keywords: akumulácia budovy; vykurovanie; chladenie; PCMs; energetická simulácia; building accumulation; heating system; cooling system; Phase Change Materials; energy simulation Available in digital repository of UTB.
Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou vplyvu akumulačných schopností budov na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie. Teoretická časť sa za-oberá prenosom tepla v stavebných ...

Novosadová, Miriama; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově
Kovaříček, Miroslav; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - Czech
Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řízení systému pro tvorbu celkového vnitřního mikroklimatu v budově. Hlavním cílem práce je návrh systémů techniky prostředí, jako je otopná soustava a vzduchotechnika doplněná inteligentní elektroinstalací KNX pro snadné a přehledné ovládání. Přehledné ovládání je vyřešeno pomocí vizualizačního systému SCADA. V práci je také zahrnuto využití obnovitelných zdrojů a také ekonomické hodnocení navržených systémů. Keywords: integrovaný systém; pohoda prostředí; stavebně fyzikální parametry; otopná soustava; vzduchotechnika; řízení; KNX; SCADA; obnovitelné zdroje; integrated system; energy efficiency; building physical parameters; control system; HVAC; renewable resource Available in digital repository of UTB.
Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově

Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické ...

Kovaříček, Miroslav; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrated System HVAC in Family House
Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - English
Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní energie z hlediska stavební fyziky, spotřeby energie, osvětlení, akustických problémů a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Má za úkol popsat požadavky na zařízení techniky prostředí, monitorování a komunikaci na základě výše uvedené analýzy. V praktické části je navrhnut vhodný systém techniky prostředí pro kon-krétní budovu. Je vybrán vhodný systém řízení, monitorování a komunikace navrženého systému techniky prostředí s vizualizací SCADA. Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaických panelů a otopného systému. Keywords: integrovaný systém; stavební fyzika; spotřeba energie; obnovitelné zdroje energie; zařízení techniky prostředí; řízení; monitorování; komunikace; SCADA; technic-ko-ekonomické hodnocení; fotovoltaické panely; HVAC system; low-energy house; building physics; renewable energy re-sources; monitoring; communication; economic evaluation; photovoltaics Available in digital repository of UTB.
Integrated System HVAC in Family House

Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní ...

Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh řízení konfekčního stroje pro gumárenské technologie včetně realizace
Bartoš, Tomáš; Bobál, Vladimír; Kábrt, Luděk
2015 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční hardwarovou konstrukci konfekčního stroje AG008 v konstrukčním nástroji EPLAN Electric P8 a vytvořit software pro řízení stroje jednotkou PLC SIMATIC S7-315-2PN/DP od firmy Siemens ve vývojovém prostředí Step7. Součástí softwaru je ovládací interface HMI panelu KTP600 Color Basic od firmy Siemens vytvořený v programu WinCC Flexible 2008, který slouží jako nástroj komunikace mezi strojem a člověkem. Práce se ve své teoretické části zabývá popisem možností a trendů současného nasazení programovatelných logických automatů (PLC) a vizualizačních nástrojů v průmyslové automatizaci. Teoretická část dále popisuje možnosti konfigurace PLC Siemens rodiny S7-300 a možnosti v oblasti vytváření software pomocí vývojového prostředí Step7. Keywords: Konfekční stroj AG008; EPLAN Electric P8; PLC; SIMATIC S7; automatizace; HMI; Step7; WinCC Flexible; Siemens; Tyre building machine AG008; automation Available in digital repository of UTB.
Návrh řízení konfekčního stroje pro gumárenské technologie včetně realizace

Cílem této diplomové práce je navrhnout funkční hardwarovou konstrukci konfekčního stroje AG008 v konstrukčním nástroji EPLAN Electric P8 a vytvořit software pro řízení stroje jednotkou PLC SIMATIC ...

Bartoš, Tomáš; Bobál, Vladimír; Kábrt, Luděk
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vzdálená správa parametrů stroje
Harik, Tomáš; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro vzdálenou správu parametrů uložených v databázi a dále vytvořením funkčního bloku v PLC pro komunikaci s aplikací. Teoretická část popisuje hardwarové komponenty pro řízení stroje a rozdíl mezi klasickým PLC a softwarovým PLC. Praktická část popisuje funkčnost vytvořené aplikace a komunikačního bloku. Keywords: PLC; TwinCAT; software PLC; ADS; OLE DB; komunikace; communication Available in digital repository of UTB.
Vzdálená správa parametrů stroje

Diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro vzdálenou správu parametrů uložených v databázi a dále vytvořením funkčního bloku v PLC pro komunikaci s aplikací. Teoretická část popisuje hardwarové ...

Harik, Tomáš; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Realizace prediktivních regulátorů s kompenzací poruchy v prostředí Simulink
Šenkeřík, Jakub; Kubalčík, Marek; Honc, Daniel
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulací prediktivního řízení s kompenzací poruchy v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány dvě metody výpočtu prediktoru, a to za pomocí diofantických rovnic a metoda přímého výpočtu z CARIMA modelu. V praktické části jsou pak popsány jednotlivé simulace pro prediktivní řízení bez kompenzace poruchy, řízení s neznámou měřitelnou poruchou a řízení se známou poruchou. Simulační programy obsahuji jako zdroj poruchy funkci sinus, skokovou změnu poruchové veličiny a rampu. Simulační programy jsou vytvořeny v prostředí Graphic User Interface (GUI) softwaru MATLAB. Zdrojové kódy aplikace jsou přiloženy na disku CD-ROM. Keywords: MATLAB; CARIMA; prediktivní řízení; kompenzace poruchy; simulace; predictive control; compensation of disturbance; simulation Available in digital repository of UTB.
Realizace prediktivních regulátorů s kompenzací poruchy v prostředí Simulink

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou simulací prediktivního řízení s kompenzací poruchy v prostředí programu MATLAB. V teoretické části jsou popsány dvě metody výpočtu prediktoru, a to za pomocí ...

Šenkeřík, Jakub; Kubalčík, Marek; Honc, Daniel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Řízení technologického pohybu pomocí krokového motoru s využitím měření odchylky od žádaného stavu z obrazu
Zátopek, Jiří; Úředníček, Zdeněk; Vítek, Roman
2015 - Czech
Cílem této práce je navrhnout řízení pohybu technologického efektoru na základě plánovaných simulačních experimentů části technologického zařízení s krokovým motorem. To zahrnuje zkreslení uspořádání základní funkční části technologického zařízení v CAD software, tvorbu fyzikálního modelu uspořádání včetně krokového motoru, provedení plánovaných simulačních experimentů, analýzy a konečného návrhu řízení technologického efektoru. Samotné řízení probíhá na PLC, na základě optického vyhodnocování odchylky průmyslovou kamerou v PC. Práce se dále zabývá algoritmy zpracování obrazu, jakožto prostředkem pro určení regulační odchylky. Algoritmy zpracování obrazu i nadřazené řízení pro PLC probíhá na personálním počítači s vizualizací celého děje. Keywords: simulace; řízení pohybu; fyzikální model; krokový motor; 3D modelování; PLC; zpracování obrazu; optické měření; simulation; motion control; physical model; stepper motor; 3D modeling; image processing; optical measurement Available in digital repository of UTB.
Řízení technologického pohybu pomocí krokového motoru s využitím měření odchylky od žádaného stavu z obrazu

Cílem této práce je navrhnout řízení pohybu technologického efektoru na základě plánovaných simulačních experimentů části technologického zařízení s krokovým motorem. To zahrnuje zkreslení uspořádání ...

Zátopek, Jiří; Úředníček, Zdeněk; Vítek, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Machine learning a zpracování dat pomocí Microsoft Azure
Beran, Lukáš; Komínková Oplatková, Zuzana; Volná, Eva
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi Machine Learning v Microsoft Azure. V teoretické části práce je nahlédnuto do historie strojového učení v Microsoftu, popsány jsou praktické příklady využití strojového učení a součástí jsou i dvě případové studie využití Azure Machine Learning v praxi, z nichž jedna popisuje inteligentní řízení univerzitní budovy. V praktické části práce jsou názorně ukázány možnosti využití Azure Machine Learning na předpovědi hodnocení filmů. Keywords: strojové učení; azure; microsoft; zpracování dat; machine learning; data processing Available in digital repository of UTB.
Machine learning a zpracování dat pomocí Microsoft Azure

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi Machine Learning v Microsoft Azure. V teoretické části práce je nahlédnuto do historie strojového učení v Microsoftu, popsány jsou praktické příklady využití ...

Beran, Lukáš; Komínková Oplatková, Zuzana; Volná, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases