Number of found documents: 92
Published from to

Integrated System HVAC in Family House
Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - English
Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní energie z hlediska stavební fyziky, spotřeby energie, osvětlení, akustických problémů a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Má za úkol popsat požadavky na zařízení techniky prostředí, monitorování a komunikaci na základě výše uvedené analýzy. V praktické části je navrhnut vhodný systém techniky prostředí pro kon-krétní budovu. Je vybrán vhodný systém řízení, monitorování a komunikace navrženého systému techniky prostředí s vizualizací SCADA. Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaických panelů a otopného systému. Keywords: integrovaný systém; stavební fyzika; spotřeba energie; obnovitelné zdroje energie; zařízení techniky prostředí; řízení; monitorování; komunikace; SCADA; technic-ko-ekonomické hodnocení; fotovoltaické panely; HVAC system; low-energy house; building physics; renewable energy re-sources; monitoring; communication; economic evaluation; photovoltaics Available in digital repository of UTB.
Integrated System HVAC in Family House

Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní ...

Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana
Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2015 - English
V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady různých důvodů; ke zvýšení svých příjmů, zlepšení jejich interakce se zákazníky, apod. Bohužel, pokud jde o e-marketing, představy zákazníků jsou často odlišné od očekávání společností. Neúspěch z neuspokojených očekávání má své kořeny v neúčinné a neefektivním způsobem nasazené strategii společností. Společnost, která se může pyšnit svými úspěchy v e-marketingu a má globální uznání je Unilever. Unilever má mnoho divizí po celém světě, svou pozornost vytváří v závislosti na kulturní odlišnosti daných lokalit. Unilever Ghana je jednou z takových divizí, nacházející se v západní části Afriky. Společnost má pobočky ve všech deseti oblastech Ghany. Unilever Ghana vyrábí jak spotřební, tak drogistické zboží. Unilever je považován za společnost s dlouhodobou tradicí v Ghaně, díky různorodosti svých produktů. Tento projekt představuje teoretický základ pro e-marketingové strategie Unilever Ghana. Úvodní analytická část je primárně zaměřena na využití internetu v Ghaně. V projektové části byla provedena hloubková analýza očekávání a vnímání zákazníků, zaměřena především na využívání internetu na on-line nákupy, a to pomocí statistického nástroje SPSS, Fisherova exaktního testu závislosti algoritmů. Test závislostí je zaměřen na věk, úroveň vzdělání, stav příjmů, dále na vliv pohlaví a velikost on-line nákupního chování zákazníků v Ghaně. Bylo prokázáno, že statisticky existuje závislost výše uvedených proměnných při využívání Internetu v Ghaně. V souladu s tím, projekt identifikoval slabá místa v e-marketingových strategiích ve společnosti Unilever Ghana, analyzoval hloubku jejich slabosti a navrhl pragmatická opatření pro rychlejší růst a udržení si zákazníků. Projekt zvažuje časová, nákladová a riziková hlediska při jeho formulaci a provádění. V projektu byla zjištěna prospěšnost pro restrukturalizaci nového e-marketingového nástroje pro společnost Unilever Ghana. Keywords: E-marketing; Unilever Ghana; reengineering; strategie; re-engineering; strategies Available in digital repository of UTB.
Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana

V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady ...

Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec
Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
2015 - English
Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou kustomizovanej výroby, museli začať využívať takzvanú "mass customization". Modulárna produkcia sa ukázala ako správny nástroj pre vysporiadanie sa s vysokou variabilitou výroby pri zachovaní nízkych nákladov spojených s masovou výrobou. Pre podporu modulárnej výroby začali výrobcovia implementovať sekvenčné dodávky. Jedná sa o formu dodávok, pri ktorej je potrebná minimálna úroveň vlastných zásob pri sekvenčnej výrobe. Táto práca dopĺňa už získané informácie k tejto problematike. Ďalšou otázkou, ktorou sa práca zaoberá, je dopad sekvenčných dodávok na dodávateľský reťazec. Za pomoci mapy hodnotového toku meria dopad sekvenčných dodávok na úroveň zásob, organizáciu produkcie a časov dodávok u výrobcu, dodávateľa prvého a dodávateľa druhého stupňa. Keywords: JIT; JIS; modulárna produkcia; automobilový priemysel; úroveň zásob; sekvenčné dodávky; sekvenčná výroba; Modular Production; Automotive Industry; Inventory Level; Sequenced Supply; Sequenced Production Available in digital repository of UTB.
Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec

Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou ...

Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard
Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
2015 - English
Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti outsourcingu lidských zdrojů soustavně vzrůstá a podminuje rozvoj tohoto odvětví do zcela nové fáze. Vzrůstající poptávka, spolu atraktivitou jihovýchodní Asie, umožňuje Vietnamské ekonomice stát se více konkurenceschopnou a způsobuje nárůst počtu podnikatelských subjektů, které poskytují HR outsourcingové služby. Na druhé straně tento rostoucí počet firem v oboru způsobuje rostoucí konkurenci a snahu těchto firem identifikovat konku-renční výhodu s cílem vytlačit konkurenty z trhu. Diplomová práce se zaměřuje na návrh metody měření výkonnosti označované jako Bal-anced Scorecard", která může hrát velmi významnou roli ve zvyšování konkurenceschop-nosti organizace. Tato metoda je v práci využita pro vytvoření komplexního nástroje řízení výkonnosti. V rámci práce je zpracován komplexní projekt aplikace této metody v pod-mínkách vybrané firmy. V rámci práce jsou také podrobně popsány dopady aplikace této metody na podnikovou konkurenceschopnost Keywords: Performance Management System; Balanced Scorecard; konkurenceschopnost; Human Resource Outsourcing; The Balanced Scorecard; Competitiveness Available in digital repository of UTB.
Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard

Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti ...

Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)
Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
2015 - English
Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost Zlínského kraje je měřena na základě vhodného modelu vyplývajícího z teoretických poznatků. Data jsou získána z hloubkových rozhovorů s místními obyvateli a odborníky v oblasti cestovního ruchu. Výsledky této práce ukazují, že Zlínský kraj je konkurenceschopný v oblasti "zděděných" zdrojů, naopak v oblasti "vytvořených" zdrojů je konkurenceschopný méně. Významné rozdíly byly také zjištěny v rámci informovanosti a vnímání určitých faktorů mezi místními obyvateli a odborníky. Autor věří, že tato práce může poskytnout cenné poznatky jak z praktického hlediska (poskytnout možné návrhy, které by mohly zvýšit pozornost Zlínského kraje jako turistické destinace), tak z akademického hlediska (nabídnout nový pohled na konkurenceschopnost turistické destinace založený na výzkumném projektu Zlínského kraje). Keywords: cestovní ruch; turistická destinace; konkurenceschopnost turistické destinace; modely konkurenceschopnosti; indikátory konkurenceschopnosti; stakeholdeři; Zlínský kraj; Tourism industry; tourism destination; tourism destination competitiveness; competitiveness models; competitiveness indicators; stakeholders; Zlín region Available in digital repository of UTB.
Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)

Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost ...

Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?
Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
2015 - English
Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní rozvoj. V teoretické části je definováno, co osobní rozvoj znamená, nastíněna jeho problematika a vysvětleny odborné pojmy, související s praktickou částí. V praktické části je provedena analýza internetového prostředí v souvislosti s tímto tématem a kvalitativní šetření formou hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou. Výstupem z práce je návrh projektu, kterým je tvorba internetové sociální platformy. Keywords: osobní rozvoj; komunikace; analýza webu; internet; kvalitativní výzkum; hloubkový rozhovor; Personal Development; Communication; Web Analysis; Internet; Qualitative Research; In-depth Interveiw Available in digital repository of UTB.
Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?

Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní ...

Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Sociální reklama v tuzemsku a zahraničí
Šuranská, Eva; Harantová, Lenka; Horňák, Pavel
2015 - English
Cílem práce je popsat oblast sociálního marketingu, především pak sociální reklamy, a posléze analyzovat vybrané vzorky z dané oblasti. Teoretická část se věnuje právě sociál-nímu marketingu a reklamě, jejich historii a současnému postavení oproti jiným příbuzným oborům. Dále představuje v reklamě užívané apely a triky, jejich specifika, výhody a naopak úskalí. Teoretická část se zabývá v prvé řadě tématem adopce zvířat z útulku. Zejména pak současné situaci v České republice a ve Spojených státech amerických. Posléze je zde analyzována desítka vybraných reklam právě z výše zmíněných zemí. V projektové části je rozebírána současná situace reklam upozorňujících na tento problém v tuzemsku a navržena kampaň, jejímž cílem je informovat veřejnost o možnosti adopce útulkového zvířete. Keywords: sociální marketing; sociální reklama; reklamní apely; formáty reklamy; útulky pro zvířata; osvojení; kampaň; emoce; tištěná média; social marketing; social advertising; advertising appeals; advertising formats; animal shelters; adoption; campaign; emotions; print media Available in digital repository of UTB.
Sociální reklama v tuzemsku a zahraničí

Cílem práce je popsat oblast sociálního marketingu, především pak sociální reklamy, a posléze analyzovat vybrané vzorky z dané oblasti. Teoretická část se věnuje právě sociál-nímu marketingu a ...

Šuranská, Eva; Harantová, Lenka; Horňák, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds
Hamanová, Alena; Vícha, Robert; Kašpárková, Věra
2015 - English
Diplomová práce se zaměřuje na studium povrchové aktivity vybraných sloučenin s adamantanovým skeletem. Tato aktivita je charakterizována prostřednictvím tzv. kritické micelární koncentrace, jež je klíčovým parametrem povrchově aktivních látek. V teoretické části této práce jsou představeny systémy pro uvolňování a transport léčiv. Tyto systémy mohou být tvořeny mj. povrchově aktivními látkami, které se vyznačují tvorbou supramolekulárních agregátů (micel). Další kapitoly této práce jsou věnovány vlastnostem a aplikacím povrchově aktivních látek a také procesu tvorby micel. Je zde také uveden přehled metod, které mohou být použity ke stanovení kritické micelární koncentrace. Ke stanovení tohoto důležitého parametru byly v praktické části zvoleny následující metody: tenziometrie, izotermální titrační kalorimetrie a sledování změn kontaktního úhlu v průběhu smáče-ní. Práce poskytuje srovnání hodnot kritických micelárních koncentrací v rámci jednotlivých vybraných vzorků, stejně tak jako srovnání těchto hodnot v závislosti na použité metodě. V praktické části je mimo jiné sledován vliv beta-cyklodextrinu na kritickou micelární koncentraci. Práce tak poodhaluje potenciál supramolekulárních systémů v biomedicínských aplikacích. Keywords: adamantan; povrchově aktivní látky; kritická micelární koncentrace; povrchové napětí; izotermální titrační kalorimetrie; surface active agents; critical micelle concentration; surface tension; isothermal titration calorimetry Available in digital repository of UTB.
The Study on the Surface Activity of Selected Adamantane Compounds

Diplomová práce se zaměřuje na studium povrchové aktivity vybraných sloučenin s adamantanovým skeletem. Tato aktivita je charakterizována prostřednictvím tzv. kritické micelární koncentrace, jež je ...

Hamanová, Alena; Vícha, Robert; Kašpárková, Věra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Interoperable Process Design Kit a jeho automatizované generování
Fusek, Jakub; Vala, Radek; Pečenka, Tomáš
2015 - English
Tato práce se zabývá analýzou možností využití jazyka Python a Interoperable Process Design Kits (iPDK) pro návrh integrovaných obvodů. Práce vychází z implementace PCell v jazyce SKILL a AMPLE v návrhových systémech Cadence Design Systems a Mentor Graphics. Původní implementace je v této práci nahrazena programovacím jazykem Python a API knihovnou od firmy Synopsys. Oproti přístupu založenému na jazycích SKILL/AMPLE tak odpadá nutnost udržovat dva nezávislé kódy pro různá návrhová prostředí a dochází k výrazné úspoře času při implementaci nových součástek. Součástí práce je implementace vybraných součástek, ověření jejich správné funkčnosti a porovnání s původní implementací. Výsledkem této práce je ověření, že Python PCelly a platforma iPDK přináší nejen efektivnější vývoj samotných součástek, ale také zrychlení vlastního návrhu integrovaných obvodů. Keywords: elektronická součástka; integrovaný obvod; návrhové systémy; Cadence Design Systems; Mentor Graphics; SKILL; AMPLE; Python; electronic device; integrated circuit; design systems Available in digital repository of UTB.
Interoperable Process Design Kit a jeho automatizované generování

Tato práce se zabývá analýzou možností využití jazyka Python a Interoperable Process Design Kits (iPDK) pro návrh integrovaných obvodů. Práce vychází z implementace PCell v jazyce SKILL a AMPLE v ...

Fusek, Jakub; Vala, Radek; Pečenka, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

A Jenkins - Koji Integration Plugin
Tunka, Václav; Dulík, Tomáš; Juránek, Vojtěch
2014 - English
Práce pojednává o procesu průběžného doručení (Continuous Delivery) z pohledu vývoje zásuvného modulu pro prostředí Jenkins CI, který poskytuje integraci s prostředím Koji, sloužícím pro sestavování produkčních aplikací. Praktická část práce je publikována pod open-source MIT licencí a je volně dostupná ke stažení. Dále jsou popsány principy a architektura systému Koji, aby se vytvořil prostor pro popsání vývoje Jenkins-Koji zásuvného modulu. Keywords: Průběžné doručování; Průběžné nasazení; Průběžná integrace; Jenkins; Koji; zásuvný modul; produkční sestavení; Maven; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous integration; plugin; production builds; clean-room environment; release engineering Available in digital repository of UTB.
A Jenkins - Koji Integration Plugin

Práce pojednává o procesu průběžného doručení (Continuous Delivery) z pohledu vývoje zásuvného modulu pro prostředí Jenkins CI, který poskytuje integraci s prostředím Koji, sloužícím pro sestavování ...

Tunka, Václav; Dulík, Tomáš; Juránek, Vojtěch
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases