Number of found documents: 188
Published from to

Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění
Novosadová, Miriama; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou vplyvu akumulačných schopností budov na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie. Teoretická časť sa za-oberá prenosom tepla v stavebných konštrukciách, parametrami vnútorného prostredia, tepelnou stabilitou miestnosti v letnom a zimnom období, výpočtovými metódami pre ur-čenie spotreby energie, možnosťami zvýšením akumulačných parametrov budov. V praktickej časti diplomovej práce sa nachádza popis modelovej budovy, pre ktorú boli vypočítané spotreby energie pre vykurovanie a chladenie. Stanovená bola taktiež náročnosť budovy pre konkrétnu budovu a pre budovu s pridaním akumulačných materiálov PCM. Keywords: akumulácia budovy; vykurovanie; chladenie; PCMs; energetická simulácia; building accumulation; heating system; cooling system; Phase Change Materials; energy simulation Available in digital repository of UTB.
Studie vlivu tepelné akumulace budovy na spotřebu energie na vytápění

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou vplyvu akumulačných schopností budov na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie. Teoretická časť sa za-oberá prenosom tepla v stavebných ...

Novosadová, Miriama; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu
Mičo, Mário; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom nadštandardného rodinného domu s bazénovou halou. Do navrhovaných systémov patrí: obvodová konštrukcia, vykurovanie, vzduchotechnika pre bazénovú časť, zabezpečovací systém a riadenie celého objektu. Vďaka návrhu obvodových konštrukcií z kvalitných materiálov a vypočítaným nízkym tepelným stratám v objekte, mohli byť vo vykurovacej sústave navrhnuté obnoviteľné zdroje energie, tepelné čerpadlo a solárne kolektore. Bolo potrebné zvoliť vzduchotechnickú jednotku, ktorá dokáže odoberať potrebné množstvo vzduchu aby nedochádzalo k porušeniu hygienických noriem v miestnosti. Jednotlivé systémy sú prepojené pomocou zbernice KNX. Práca obsahuje moderný 3D model navrhovaného domu aj so vzduchotechnikou. Keywords: tepelné čerpadlo; bivalentný zdroj; vzduchotechnická jednotka; inteligentný dom; KNX; heat pump; bivalent source; air handling unit; intelligent house Available in digital repository of UTB.
Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom nadštandardného rodinného domu s bazénovou halou. Do navrhovaných systémov patrí: obvodová konštrukcia, vykurovanie, vzduchotechnika pre bazénovú časť, ...

Mičo, Mário; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Uplatnění simulačních metod pro optimalizaci návrhu vytápění budov s proměnnou tepelnou akumulací
Chodúr, Ján; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa v teoretickej časti s problematikou vykurovania budov, parametrami vnútorného prostredia, výpočtovými metódami pre návrh vykurovania. Ďalej práca popisuje zdroje tepla používané pre vykurovanie budov. Súčasťou teoretickej práce je štúdium vhodných dostupných simulačných metód. V praktickej časti diplomovej práce je v úvode popísaný konkrétny objekt zvolený pre meranie vnútorných parametrov, tepelne technické parametre konštrukcií a energetická náročnosť vykurovacieho systému. Ďalšia časť je venovaná meraniu parametrov vnútorného prostredia s teoretickými výpočtami a pomocou simulačných metód je stanovený výsledný stav prostredia. Keywords: Tepelná akumulácia; vykurovanie; simulačné metódy; SolidWorks; kĺzavá teplota vonkajšieho vzduchu; Heat accumulation; heating; simulation methods; running mean temperature Available in digital repository of UTB.
Uplatnění simulačních metod pro optimalizaci návrhu vytápění budov s proměnnou tepelnou akumulací

Cieľom diplomovej práce je oboznámiť sa v teoretickej časti s problematikou vykurovania budov, parametrami vnútorného prostredia, výpočtovými metódami pre návrh vykurovania. Ďalej práca popisuje ...

Chodúr, Ján; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Možnosti ovlivnění tepelně-akumulačních parametrů budov s velkou tepelnou zátěží
Durec, Marián; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - Slovak
Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá požiadavkami budov z hľadiska tepelnej stability a vnútorného prostredia, problematikou budov s veľkou tepelnou záťažou a ich riešením, tepelnými stratami a ziskami budov. V práci sú obsiahnuté druhy využívaných tepelne akumulačných jadier využívaných v tepelne akumulačných paneloch, ich charakteristika a aplikácie v stavebníctve. Teoretickú časť uzatvára opis vybraných simulačných prostredí používaných v oblasti projektovania budov. Praktická časť zachytáva meranie reálneho objektu, výpočet jeho tepelno-technických parametrov a zmeny v tepelno akumulačných parametroch použitím tepelne akumulačných panelov. Teoretické výpočty boli overené simuláciami. Keywords: Tepelná akumulácia; akumulačný materiál skupenského tepla; súčiniteľ prestupu tepla; časová konštanta; akumulačná doba; COMSOL Multiphysics; Heat accumulation; latent heat of storage material; heat transfer coefficient; time constant; accumulation time Available in digital repository of UTB.
Možnosti ovlivnění tepelně-akumulačních parametrů budov s velkou tepelnou zátěží

Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá požiadavkami budov z hľadiska tepelnej stability a vnútorného prostredia, problematikou budov s veľkou tepelnou záťažou a ich riešením, tepelnými ...

Durec, Marián; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt stanovení hodnoty podniku Cemmac, a.s. pomocí vybraných výnosových metod oceňování
Lamačka, Milan; Fojtík, Libor; Pálka, Přemysl
2015 - Slovak
Cílem této diplomové práce je zjistit hodnotu podniku Cemmac, a.s. k 1.1.2014 využitím výnosových metod oceňování. Teoretická část definuje podnik, jeho hodnotu a za a poskytuje přehled o různých metodách oceňování. Analytická část se zabývá strategickou analýzou společnosti, která hlavně mapuje silné a slabé stránky podniku a taky jeho výnosový potenciál. Využitím metod a postupů finanční analýzy je posouzeno finanční zdraví podniku a vývoj hospodaření v minulosti. Projektová část se zabývá sestavením finančního plánu, který je sestaven na základe finančního zdraví podniku a stanovením hodnoty podniku jako syntézy vybraných výnosových metod. Keywords: finanční analýza; hodnota podniku; strategický finanční plán; strategická analýza; výnosové metody oceňování; financial analysis; company value; strategicfinancial plan; strategic analysis; yield methods of valuation Available in digital repository of UTB.
Projekt stanovení hodnoty podniku Cemmac, a.s. pomocí vybraných výnosových metod oceňování

Cílem této diplomové práce je zjistit hodnotu podniku Cemmac, a.s. k 1.1.2014 využitím výnosových metod oceňování. Teoretická část definuje podnik, jeho hodnotu a za a poskytuje přehled o různých ...

Lamačka, Milan; Fojtík, Libor; Pálka, Přemysl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektívnění výrobního procesu ve firmě XY
Sádecká, Lenka; Němec, Dobroslav; Rosman, Pavel
2015 - Slovak
Cieľom tejto diplomovej práce je zefektívnenie výrobného procesu vo firme JFS, s. r. o. prostredníctvom eliminácie plytvania. Teoretická časť je východiskom pre spracovanie praktickej časti. Obsahuje témy ako priemyselné inžinierstvo, štíhla výroba či meranie práce. Analytická časť obsahuje popis a zhodnotenie súčasného stavu. V projektovej časti je vypracovaný návrh pre zefektívnenie vybraných výrobných procesov, návrh hutného skladu a informačného systému a layout novej výrobnej haly. Keywords: štíhla výroba; eliminácia plytvania; metóda 5S; layout; skladovanie; lean production; elimination of waste; 5S method; stock-keeping Available in digital repository of UTB.
Projekt zefektívnění výrobního procesu ve firmě XY

Cieľom tejto diplomovej práce je zefektívnenie výrobného procesu vo firme JFS, s. r. o. prostredníctvom eliminácie plytvania. Teoretická časť je východiskom pre spracovanie praktickej časti. Obsahuje ...

Sádecká, Lenka; Němec, Dobroslav; Rosman, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Vybrané swarm algoritmy a jejich implementace
Panenková, Silvia; Šenkeřík, Roman; Volná, Eva
2015 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá optimalizačnými algoritmami inšpirovanými správaním sa biologických včiel. V práci je bližšie popísaná rojová inteligencia a s ňou sú predstavené niektoré známe moderné optimalizačné algoritmy. Samostatná kapitola je venovaná optimalizácii rojom včiel. Súčasťou práce sú implementované algoritmy včelí algoritmus (Bees Algorithm), jeho vylepšená verzia (Improved Bees Algorithm) a umelá včelia kolónia (Artificial Bee Colony), ktoré sú popísané v praktickej časti. Všetky algoritmy tejto práce boli testované a porovnávané s ďalšími rojovými algoritmami Optimalizácia rojom častíc (Particle Swarm Optimization) a optimalizácia svetluškami (Firefly Algorithm). Výsledky testov sa nachádzajú v poslednej časti tejto práce. Keywords: včelí algoritmus; vylepšený včelí algoritmus; umelá včelia kolónia; rojová inteligencia; optimalizácia; bees algorithm; improved bees algorithm; artificial bee colony; swarm intelligence; optimization Available in digital repository of UTB.
Vybrané swarm algoritmy a jejich implementace

Diplomová práca sa zaoberá optimalizačnými algoritmami inšpirovanými správaním sa biologických včiel. V práci je bližšie popísaná rojová inteligencia a s ňou sú predstavené niektoré známe moderné ...

Panenková, Silvia; Šenkeřík, Roman; Volná, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Návrh a implementace webové aplikace SAPu
Bročková, Zuzana; Krčmář, Miloš; Bednaříková, Lea
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je navrhnutie a vytvorenie webovej aplikácie SAPu a obozná-menie sa s technológiami a nástrojmi, ktoré sú potrebné pre jej vytvorenie (HTML5, Javascript, OData, UX, JQuery, eclipse). Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná na zoznámenie sa zo základnými pojmami z oblasti SAPu a použitými technológiami. Praktická časť je potom venovaná popisu vytvorenej aplikácie a využitia týchto technológií. Keywords: SAP; OData; UI5; UX; JavaScript; HTML5; SAP Netweaver Gateway Available in digital repository of UTB.
Návrh a implementace webové aplikace SAPu

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie a vytvorenie webovej aplikácie SAPu a obozná-menie sa s technológiami a nástrojmi, ktoré sú potrebné pre jej vytvorenie (HTML5, Javascript, OData, UX, JQuery, ...

Bročková, Zuzana; Krčmář, Miloš; Bednaříková, Lea
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

On-line IDE pre CUDA aplikácie
Belanec, Martin; Bližňák, Michal; Stružka, Petr
2015 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je vytvorenie a implementácia on-line webového IDE bežiaceho na Linuxovej serverovej platforme a určené pre vývoj a testovanie aplikácií vytvorených pomocou CUDA API na vzdialenom prekladovom serveri. Teoretická časť práce sa zaoberá základnými pojmami v oblasti tvorby bohatých webových aplikácií a vhodnými vývojovými technológiami. Následne sú rozobrané technológie a programovací jazyk využitý pri tvorbe webového IDE. Praktická časť práce rozoberá definície a požiadavky na tvorbu webového IDE, jeho implementáciu a odporúčania k ďalšiemu vývoju. Keywords: CUDA API; on-line IDE; web; Linux; GWT; Java; vzdialený prekladový server; remote build server Available in digital repository of UTB.
On-line IDE pre CUDA aplikácie

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie a implementácia on-line webového IDE bežiaceho na Linuxovej serverovej platforme a určené pre vývoj a testovanie aplikácií vytvorených pomocou CUDA API na ...

Belanec, Martin; Bližňák, Michal; Stružka, Petr
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému
Blašková, Zuzana; Juříková, Martina; Bačuvčík, Radim
2015 - Slovak
Diplomová práca v prvej časti definuje sociálny marketing a pojmy s ním súvisiace, približuje výz-nam zdravého životného štýlu a objasňuje základy marketingového výskumu. Praktická časť sa skladá z komparatívnej analýzy troch rozdielnych zahraničných kampaní za zvýše-nie konzumácie ovocia a zeleniny a z výskumu formou dotazníkového šetrenia, ktorý ana-lyzuje informovanosť o prínosoch konzumácie ovocia a zeleniny a motiváciu k tejto kon-zumácii medzi mladými ľuďmi. Na základe zistení z praktickej časti je v projektovej časti vytvorený návrh komunikačnej kampane, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť o príno-soch konzumácie ovocia a zeleniny a zvýšiť samotnú spotrebu. Návrh komunikačnej kam-pane by mohol byť inšpiráciou pri vytváraní kampane podobného druhu pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo niektorej z neziskových organizácií. Keywords: Sociálny marketing; sociálna reklama; sociálna marketingová kampaň; spotreba ovocia a zeleniny; konzumácia ovocia a zeleniny; Social marketing; social advertising; social marketing campaign; fruits and vegetables intake; fruits and vegetables consumption Available in digital repository of UTB.
Marketingová (komunikačná) stratégia riešenia spoločenského (sociálneho) problému

Diplomová práca v prvej časti definuje sociálny marketing a pojmy s ním súvisiace, približuje výz-nam zdravého životného štýlu a objasňuje základy marketingového výskumu. Praktická časť sa skladá z ...

Blašková, Zuzana; Juříková, Martina; Bačuvčík, Radim
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases