Number of found documents: 14
Published from to

Projekt hodnocení efektivnosti stravovacího zařízení a možnosti jeho outsourcingu
Turanová, Lýdia; Tučková, Zuzana; Slinták, Karel
2011 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením efektívnosti stravovacieho zariadenia a mož-nosťami outsourcingu jeho produktov. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí: teore-tickej a praktickej, pričom praktická časť pozostáva z analytickej a projektovej sekcie. V teoretickej časti sú uvedené základné poznatky z oblasti služieb, stravovacích služieb a projektového riadenia. Analytická časť zahŕňa charakteristiku spoločnosti, popis súčas-ného stavu a analýzu možností využitia budovy v priemyselnom areáli. Následne je preve-dená analýza efektívnosti poskytovania outsourcingu stravovacích služieb. Projektová časť je zameraná na realizáciu samotného projektu vytvorenia prevádzky stravovacieho zariade-nia. Na záver bol projekt podrobený analýze rizík. Keywords: služby; stravovacie služby; efektívnosť; projekt; outsourcing; services; catering services; effectiveness; project Available in the UTB Library.
Projekt hodnocení efektivnosti stravovacího zařízení a možnosti jeho outsourcingu

Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením efektívnosti stravovacieho zariadenia a mož-nosťami outsourcingu jeho produktov. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí: teore-tickej a praktickej, ...

Turanová, Lýdia; Tučková, Zuzana; Slinták, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt zavádění CRM jako konkurenční výhody společnosti Hotel GARNI, s.r.o.
Bajzová, Beáta; Kozák, Vratislav; Smatana, Peter
2011 - Slovak
Prostredníctvom diplomovej práce analyzujem situáciu vo vybranej spoločnosti, Hotel GARNI, z hľadiska vzťahov so zákazníkmi. Diplomová práca sa zoberá návrhom projektu zavádzania systému CRM do spoločnosti Hotel GARNI, s.r.o. Cieľom tohto projektu je vytváranie a udržovanie vzťahu so zákazníkmi a vytvorenie konkurenčnej výhody. Keywords: Customer Relationship Management; CRM; vzťahy s klientmi; komunikácia; spokojnosť zákazníkov; segmentácia zákazníkov; relationships with the customers; communication; customer satisfaction; customer segmentation Available in the UTB Library.
Projekt zavádění CRM jako konkurenční výhody společnosti Hotel GARNI, s.r.o.

Prostredníctvom diplomovej práce analyzujem situáciu vo vybranej spoločnosti, Hotel GARNI, z hľadiska vzťahov so zákazníkmi. Diplomová práca sa zoberá návrhom projektu zavádzania systému CRM do ...

Bajzová, Beáta; Kozák, Vratislav; Smatana, Peter
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Spekulace na kapitálových trzích prostřednictvím technické analýzy s cílem zhodnocení osobního finančního majetku
Pecucha, Lukáš; Svoboda, Jiří; Král', Miloš
2011 - Slovak
Hlavným cieľom tejto práce je návrh investičnej stratégie pomocou technickej analýzy, ktorej aplikácia na trhu forex povedie k zhodnoteniu vložených finančných prostriedkov. Teoretická časť práce popisuje podstatu obchodovania na forexe a jednotlivé súčasti tech-nickej analýzy a money managementu. Praktická časť obsahuje návrh investičnej stratégie, jej backtesting a samotný priebeh obchodovania. V závere praktickej časti sú zhrnuté vý-sledky obchodovania a úspešnosti investičnej stratégie, spolu s ďalším navrhovaným po-stupom v oblasti tradingu. Keywords: forex; technická analýza; money management; investičná stratégia; technical analysis; investment strategies Available in the UTB Library.
Spekulace na kapitálových trzích prostřednictvím technické analýzy s cílem zhodnocení osobního finančního majetku

Hlavným cieľom tejto práce je návrh investičnej stratégie pomocou technickej analýzy, ktorej aplikácia na trhu forex povedie k zhodnoteniu vložených finančných prostriedkov. Teoretická časť práce ...

Pecucha, Lukáš; Svoboda, Jiří; Král', Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na Jihomoravský kraj
Hutyrová, Erika; Grebeníček, Pavel; Vaněk, Jan
2011 - Slovak
Moje diplomová práce se zabývá podporou obnovitelných zdrojů energie v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na Jihomoravský kraj. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část poskytuje přehled o obnovitelných zdrojů energie, jejich význam, legislativní a programovou podporu a cíle České republiky v této oblasti. Praktická část je zaměřena na energetický mix, energetické využití obnovitelných zdrojů v České republice a analýzu projektů prioritní osy 3 v Operačním programu Životní prostředí podle různých atributů. Vycházejíc z výsledků analýz jsou navrhnuté změny a doporučení k většímu rozšíření těchto energetických zdrojů budoucnosti. Keywords: obnovitelné zdroje energie; Operační program životního prostředí; Evropský fond pro regionální rozvoj; Jihomoravský kraj; prioritní osa 3; renewable energy sources; Operational Programme Environment; European Regional Development Fund; South Moravian region; priority axis 3 Available in the UTB Library.
Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na Jihomoravský kraj

Moje diplomová práce se zabývá podporou obnovitelných zdrojů energie v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na Jihomoravský kraj. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a ...

Hutyrová, Erika; Grebeníček, Pavel; Vaněk, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt racionalizace materiálových toků výroby sedadlových sestav ve firmě TON, a.s.
Valent, Viktor; Gregorovičová, Lucie; Bobák, Roman
2011 - Slovak
Táto diplomová práca je zameraná na meranie a zlepšovanie materiálového toku v spoloč-nosti TON, a.s. Teoretická časť objasňuje poslanie a prínosy priemyslového inžinierstva, princípy štíhlej výroby a metódy využívané v rámci analýz oboru priemyslového inžinier-stva. V praktickej časti sa analyzujú jednotlivé prvky výroby, v podobe analýz pracovníkov, pracovísk, noriem, plánovania a materiálového a informačného toku. Na základe týchto dát sú vypracované východiská pre projekt, ktorý sa zameriava na optimalizáciu materiálového toku a pracovísk úzko súvisiacich s montážou sedadlových zostáv. V závere sú zhodnotené varianty a prínosy pre spoločnosť. Keywords: Mapovanie hodnotového toku; Plytvanie; 5S; Layout; Analýza a meranie práce; Value stream mapping; Waste; Analysis and measuring of work Available in the UTB Library.
Projekt racionalizace materiálových toků výroby sedadlových sestav ve firmě TON, a.s.

Táto diplomová práca je zameraná na meranie a zlepšovanie materiálového toku v spoloč-nosti TON, a.s. Teoretická časť objasňuje poslanie a prínosy priemyslového inžinierstva, princípy štíhlej výroby a ...

Valent, Viktor; Gregorovičová, Lucie; Bobák, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Etika ve veřejné správě
Diňová, Miriama; Večeřa, Miloš; Jurníková, Jana
2011 - Slovak
V posledných desaťročiach došlo k určitým zmenám pojatia verejnej správy a zdôrazňujú sa hlavne etické hodnoty. Dôraz na morálne postoje a etické jednanie úradníkov je daný už ich postavením. Táto práca sa zameriava predovšetkým na etiku zamestnancov verejnej správy a na etické kódexy, ktoré slúžia k podpore a zlepšeniu etického chovania. Cieľom práce je zmapovať povedomie zamestnancov vo verejnej správe v oblasti etiky. Diplomová práca sa skladá z dvoch časti. Teoretická časť je zameraná výhradne na teoretické pojatie verejnej správy a etiky a etických kódexov vo verejnej správe. Druhá časť je praktická a pozostáva z analýzy dotazníkového šetrenia. V závere sú zrhnuté odporúčania a výsledky výskumu. Keywords: verejná správa; etika; morálka; etický kódex; zamestnanci verejnej správy; štátna správa; samospráva; Európska únia; Dobrá správa; public administration; ethics; morality; code of ethics; public employees; state administration; self-government; European Union; Good governance Available in the UTB Library.
Etika ve veřejné správě

V posledných desaťročiach došlo k určitým zmenám pojatia verejnej správy a zdôrazňujú sa hlavne etické hodnoty. Dôraz na morálne postoje a etické jednanie úradníkov je daný už ich postavením. Táto ...

Diňová, Miriama; Večeřa, Miloš; Jurníková, Jana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt zlepšení marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.
Kuhajdová, Dominika; Dobeš, Kamil; Klein, Tomáš
2011 - Slovak
Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť projekt zlepšenia marketingovej ko-munikácie firmy GeneProof, a.s. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingovej komunikácie, ako aj špecifiká marketingu v zdravotníctve a problematika marketingového výskumu. Analytická časť v stručnosti predstavuje spoločnosť GeneProof a vysvetľuje pojem mole-kulárna in vitro diagnostika. Hlavnou náplňou analytickej časti je SWOT a Porterova ana-lýza a marketingový výskum (kvantitatívny a kvalitatívny). Na základe výsledkov analýz je navrhnutý projekt zlepšenia marketingovej komunikácie spoločnosti GeneProof - Projekt vzdelávacieho portálu v oblasti zdravotníctva so zameraním na diagnostiku. V závere je projekt podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze. Keywords: marketingová komunikácia; proces marketingovej komunikácie; marketingová komunikácia na internete; marketing v zdravotníctve; marketingový výskum; Marketing communication; Process of marketing communications; Marketing communications on internet; Marketing in health service; Marketing research Available in the UTB Library.
Projekt zlepšení marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť projekt zlepšenia marketingovej ko-munikácie firmy GeneProof, a.s. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingovej komunikácie, ...

Kuhajdová, Dominika; Dobeš, Kamil; Klein, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt zvýšení atraktivnosti kurzů celoživotního vzdělávaní ve Zlínském kraji
Štetinová, Zuzana; Závodná, Lucie Sára; Poliak, Miloš
2011 - Slovak
Tato diplomová práce se zabývá zvýšením atraktivnosti nabízených kurzů celoživotního vzdělávání ve Zlínskem kraji a jeho okresech na základě zadavatele projektu Odboru školství, mládeže a sportu ve Zlínskem kraji. Práce má dvě časti a to teoretickou a prak-tickou část.V teoretické časti je diplomová práce zaměřena na zpracování literární rešerše, zpracování metod, forem a prognóz v oblasti celoživotního vzdělávání. V praktické části diplomové práce je úvodem v krátkosti popsaná metodika zpracování diplomové práce a pak následuje samotná analýza současného stavu poskytovaných kurzů celoživotního vzdělávání ve Zlínskem kraji, kde je využito dotazníkového šetření, interview, SWOT a PEST analýza. V závěrečné části teoretické části diplomové práce je vypracovaný projekt zvýšení atraktivnosti kurzů celoživotního vzdělávání, kde je zpracován i finanční a časový harmonogram projektu s přihlédnutím na rizikovou a nákladovou analýzu projektu. Keywords: celoživotní vzdělávání; kurzy celoživotního vzdělávání; Zlínsky kraj; Odbor školství; mládeže a sportu; zvýšení atraktivnosti; poskytovatelé kurzů; lifelong learning; lifelong learning courses; Zlínsky region; Department of education; young and sport; growth of attractiveness; providers of courses Available in the UTB Library.
Projekt zvýšení atraktivnosti kurzů celoživotního vzdělávaní ve Zlínském kraji

Tato diplomová práce se zabývá zvýšením atraktivnosti nabízených kurzů celoživotního vzdělávání ve Zlínskem kraji a jeho okresech na základě zadavatele projektu Odboru školství, mládeže a sportu ve ...

Štetinová, Zuzana; Závodná, Lucie Sára; Poliak, Miloš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt optimalizácie dvoch konkrétnych montážnych liniek v spoločnosti greiner assistec, s.r.o.
Puškárová, Ivana; Černý, Jaromír; Ferenčíková, Denisa
2011 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na projekt optimalizácie dvoch konkrétnych montážnych liniek v spoločnosti greiner assistec, s.r.o. Cieľom je okrem eliminácie plytvania, predovšetkým nová organizácia pracovísk a zefektívnenie materiálového toku. Teoretická časť sa sústreďuje na metódy využívané na odhalenie plytvania, usporiadanie pracovísk a optimalizáciu výrobnej linky. Tieto poznatky predstavujú východisko pre vypracovanie analytickej časti, v ktorej je pomocou zvolených metód vykonaná analýza súčasného stavu oboch montážnych liniek. V projektovej časti sú na základe zistení z analýz riešené návrhy na zlepšenie, ktoré vedú k celkovej optimalizácii montážnych liniek. Záver práce obsahuje vyhodnotenie projektu a porovnanie súčasného a budúceho stavu, z ktorého vyplývajú úspory a prínosy pre spoločnosť. Keywords: optimalizácia; montážne linky; plytvanie; mapovanie toku hodnôt; lay-out; časová analýza; balansovanie liniek; optimization; assembly lines; waste; value stream mapping; time analysis; line balancing Available in the UTB Library.
Projekt optimalizácie dvoch konkrétnych montážnych liniek v spoločnosti greiner assistec, s.r.o.

Diplomová práca je zameraná na projekt optimalizácie dvoch konkrétnych montážnych liniek v spoločnosti greiner assistec, s.r.o. Cieľom je okrem eliminácie plytvania, predovšetkým nová organizácia ...

Puškárová, Ivana; Černý, Jaromír; Ferenčíková, Denisa
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

Projekt zvýšení výrobní schopnosti a efektivnosti výroby vybrané skupiny pracovišť ve společnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o
Švec, Ondrej; Němec, Dobroslav; Černý, Jaromír
2010 - Slovak
Cílem této diplomové práce je zvýšení produktivity vybrané skupiny pracovišť ve společ-nosti ContiTech Vibration Control Slovakia ltd. Teoretická část se zabývá nezbytnými in-formacemi týkajících se produktivity, plýtvaní ve výrobě, mapováním hodnotového toku a analýzou hodnotového toku a minimální výrobní dávky, které mi pomůžou zvládnout praktickou část. Praktická část obsahuje analytickou sekci, která odhaluje některé nedostat-ky v procesu výroby a procesu přetypování.Tyto závěry analytické části se staly východis-kem pro část projektovou, v které jsou propracované návrhy na zlepšení. Na konci je mož-nost nesumarizovat návrhy s jejich přínosy a benefity a odhadnout, zda by mohly být reali-zované. Keywords: Mapování hodnotového toku; rychlé změny ?SMED; prostoje při přetypo-vání; výrobní dávka; Vizualizace; přetypování výroby; Value stream mapping; Single Minute Exchange Die; Lost time/ standing time; production batch; visualization; changeover time Available in the UTB Library.
Projekt zvýšení výrobní schopnosti a efektivnosti výroby vybrané skupiny pracovišť ve společnosti ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o

Cílem této diplomové práce je zvýšení produktivity vybrané skupiny pracovišť ve společ-nosti ContiTech Vibration Control Slovakia ltd. Teoretická část se zabývá nezbytnými in-formacemi týkajících se ...

Švec, Ondrej; Němec, Dobroslav; Černý, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases