Number of found documents: 351
Published from to

The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
2017 - English
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku. The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy. Keywords: černý pasažér; NATO; výdaje na obranu; Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy

Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje ...

Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

An Impact of EMIR on EU Financial Markets
Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
2017 - English
Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní derivátové kontrakty byli "clearingovany" přes ústřední protistrany (CCPs) stejně jako hranice pro "neclearingované" obchody a ustanovuje striktní organizační a obezřetné obchodnořídící požadavky pro CCPs. Regulace taky zabezpečuje, aby informace o všech Evropských derivátových transakcích byli reportovány na uložiště obchodných údajů a byli dostupné pro dozorní orgány včetně European Securities and Markets Authority (ESMA), aby zodpovědným osobám dali jasný pohled toho co se děje na trzích. Cílem téhle bakalářské práce je vykonat komplexní analýzu dopadu EMIR. První část je zaměřena na empirický výzkum regulace. V druhé časti jsou prezentovány výsledky datové analýzy z kvantitativního i kvalitativního pohledu. On 4 July 2012, the Regulation on OTC Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (known as "EMIR") - European Market Infrastructure Regulation) was adopted and entered into force on 16 August 2012. The Regulation requires standard derivative contracts to be cleared through Central Counterparties (CCPs) as well as margins for uncleared trades and establishes stringent organizational, business conduct and prudential requirements for these CCPs. The regulation also ensures that information on all European derivative transactions will be reported to trade repositories and be accessible to supervisory authorities, including the European Securities and Markets Authority (ESMA), to give policy makers and supervisors a clear overview of what is going on in the markets. The aim of this bachelor thesis is to perform a complex analysis of the impact of EMIR. The first part focuses on empirical research of the regulation. In the second part results of a data analysis from both quantitative and qualitative approach are presented. Keywords: OTC deriváty; EMIR; ústřední protistrany; registry obchodních údajů; povinnost clearingu; oznamovací povinnost; techniky zmírňování rizika; OTC derivatives; EMIR; central counterparties; trade repositories; clearing obligation; reporting obligation; risk mitigation standards Available in digital repository of the Library of University of Economics.
An Impact of EMIR on EU Financial Markets

Dne 4 července 2012 byla přijata regulace OTC Derivátu - European Market Infrastructure Regulation (známa jako "EMIR"), která přišla v platnost 16 srpna 2012. Regulace požaduje, aby standardní ...

Finkelshtein, Ekaterina; Teplý, Petr; Husták, Zdeněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Cost Planning in IBM Cognos TM1
Lukin, Anton; Pour, Jan; Kaleta, Adam
2017 - English
Práce je zaměřena na analytické metody finančního plánování a plánování nákladů pro firmy, a realizace těchto principu pomoci nástrojů IBM Cognos TM1. Hlavní cíl práce je vytvoření řešení pro nákladové plánování pomoci IBM Cognos TM1. Průběžně cíle jsou: vysvětlení hlavních principů finančního a nákladového plánování a úvod do IBM Cognos TM1. Práce zaměřena na hlavní principy finančního a nákladového plánování jako celku, na základy IBM Cognos TM1 a na její komponenty. Takže bude ukázáno, jak IBM Cognos TM1 může být využít pro plánování nákladů. The thesis is oriented on the analysis methods of financial planning and cost planning, particularly for companies, and on the realization of the principles and techniques used with IBM Cognos TM1. The main result of this work is the customized solution for cost planning brought by IBM Cognos TM1. The particular result is the description of the main principles of financial and cost planning, explain their parts and introduce to IBM Cognos TM1. The thesis is focused on the basics of IBM Cognos TM1, its main components and advanced use cases. Also, it shows how IBM Cognos TM1 can be used for implementing real custom work-flow process for cost planning. Keywords: work-flow; TM1; IBM Cognos TM1; Finanční plánování; Plánování nakladu; work-flow; TM1; Financial planning; Cost planning; IBM Cognos TM1 Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Cost Planning in IBM Cognos TM1

Práce je zaměřena na analytické metody finančního plánování a plánování nákladů pro firmy, a realizace těchto principu pomoci nástrojů IBM Cognos TM1. Hlavní cíl práce je vytvoření řešení pro ...

Lukin, Anton; Pour, Jan; Kaleta, Adam
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition
Ulyanin, Alexey; Černý, Michal; Formánek, Tomáš
2017 - English
Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od 01.05.1998 až 20.04.2017. První část je věnována popisu samotných dat, včetně jejich grafické prezentace. Ve druhé části je blíže popisována metodologie, včetně popisu algoritmu "Empirical Mode Decomposition" (EMD), pomocí kterého je prováděn rozklad základní časové řady na několik na sobě nezávislých časových řad pro další analýzu. EMD algoritmus je zajímavou metodou analýzy signalů, která umožňuje nový pohled na analýzu finančních časových řad. Tato práce navazuje na práci Guhathakurta et al. (2008) a rozšiřuje počet indexů a časový horizont. Také je rozšířena o korelační analýzu časových řad. Cílem této práce je, pomocí metodologie popsané v Guhathakurta et al. (2008) a korelační analýzy, určit zda jsou indexy geograficky oddělených ekonomik na sobě závislé, či nikoli. This thesis studies dependence of ?nancial time series, represented by stock indices of geographically separated economics. Daily prices of selected stock indices from 01.05.1988 to 20.04.2017 are used for the analysis. In the fi?rst section the dataset is described. The second section goes through methodology for the analysis, including empirical mode decomposition (EMD) algorithm, with the help of which the initial time series can be transformed into a few time series, that are mostly independent on each other, for further analysis (for example, correlation analysis). EMD is an interesting method of signal processing, which may help to look at the time series analysis from a different perspective. The thesis should extend the work of Guhathakurta et al. (2008) and extend the time scale and number of indices. Correlation analysis is also performed on the initial time series and the transformed ones. The aim of this thesis is to prove, whether stock indices of geographically separated economics have similarities in their behavior and test whether they are dependent on each other, by using methods from Guhathakurta et al. (2008) extended by correlation analysis. Keywords: finanční časové řady; korelační analýza; empirical mode decomposition; EMD; financial time series; correlation analysis; empirical mode decomposition; EMD Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition

Tato práce se zabývá analýzou korelačních vztahů mezi finančními časovými řadami ve formě akciových indexů geograficky oddělených ekonomik. Napříč analýzou jsou použity cenové indexy za období od ...

Ulyanin, Alexey; Černý, Michal; Formánek, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Downloading contracts from register of contracts
Kříha, Jakub; Bruckner, Tomáš; Šperková, Lucie
2017 - English
Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT prací pro státní instituce. Mezi cíle mé práce patří představení projektu ceníku, návrh fungování stahovacího skriptu, vytvoření skriptu, popsání navazujících postupů zpracování dat, vyzkoušení skriptu ve dvou různých programovacích jazycích a nasazení skriptu v ostrém provozu. Má práce přispívá k řešení projektu ceníku ICT prací, který je důležitý například pro hodnocení nabídek veřejných zakázek. The topic of this bachelor's thesis is development of a script for downloading and filtering entries from public registry of contracts of Ministry of the interior of the Czech Republic. This thesis is part of a project to create price-list of ICT work for state institutions. The goals of this thesis include introduction of the price-list project, draft of download script's functionality, description of follow-up data processing, trying out two different programming languages of the script and final deployment of chosen script in production. My thesis contributes to creation of price-list of ICT work, which is important for evaluating offers in open tenders. Keywords: Linux; Mono; Node.js; Docker; Otevřená data; Linux; Docker; Mono; Node.js; Open data Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Downloading contracts from register of contracts

Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT ...

Kříha, Jakub; Bruckner, Tomáš; Šperková, Lucie
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Quantitative Easing versus Helicopter Money
Pyatova, Victoria; Šíma, Ondřej; Hába, Stanislav
2017 - English
Bakalářská práce zkoumá vliv kvantitativního uvolňování na ekonomiky USA, Velké Británii a Eurozóny, zaměřuje se hlavně na podmínky a strukturu ekonomiky, které determinují rozsah a velikost efektu. Analýza ukázala, že nekonvenční měnová politika měla omezený dopad v Eurozóně, neboť bankovní sektor vykazuje velmi špatné výsledky v porovnání s efektivní implementaci politiky v USA a ve Velké Británii, kde hlavní role alokování aktiv byla dána finančnímu trhu. Experimentální koncept nazvaný Helicopter Money je představen jako nová metoda pro země Eurozóny, která by měla podpořit hospodářský rozvoj. Výhody a nevýhody Helicopter Money jsou obecně diskutovány dobře známými ekonomy, stejně jako mechanismy jeho implementace. Byly aplikovány makroekonomické modely a teorie, aby se ukázal bližší pohled na koncept. Autorka práce vidí vysoký potenciál pro Eurozónu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu za podmínky, že větší nabídka peněz bude podporována korespondující fiskální politikou. The bachelor thesis examines the impact of the Quantitative Easing on the economies such as the USA, the UK, and the Eurozone, it focuses on the economies conditions and structure that determine the size of the effect. As a result, the analysis has shown a limited impact of unconventional monetary policy in the Euro area as the banking sector performs very poorly comparing to the effective implementation in the US and the UK, where the main role of asset allocation was given to financial market. The new concept called the Helicopter Money is introduced in the paper as a new method for Eurozone countries to boost economic development. The advantages and disadvantages of Helicopter Money are broadly discussed by well-known economists as well as the mechanism of its implementation. The macroeconomics models and theories were applied in order to give a closer look at this concept. The author of this paper sees the high potential for the Eurozone in a short and a long-term on condition that the money drop will be supported by corresponsive fiscal policy. Keywords: Makroekonomické modely; Evropská dluhová krize; Světová hospodářská krize; Kvantitativní teorie peněz; Helicopter Money; Kvantitativní uvolňování; Quantitative theory of money; European Sovereign Debt crisis; World Financial Crisis; Helicopter money; Macroeconomics models; Quantitative Easing Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Quantitative Easing versus Helicopter Money

Bakalářská práce zkoumá vliv kvantitativního uvolňování na ekonomiky USA, Velké Británii a Eurozóny, zaměřuje se hlavně na podmínky a strukturu ekonomiky, které determinují rozsah a velikost efektu. ...

Pyatova, Victoria; Šíma, Ondřej; Hába, Stanislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Investment analysis of Inditex SA
Slavkovová, Karolína; Staniek, Dušan; Fučík, Vojtěch
2017 - English
Tato bakalářská práce poskytuje investiční analýzu společnosti podnikající v oděvnickém průmyslu Industria de Diseno Textil, Inditex SA. Hlavním cílem je formulace investičního doporučení založeném na úsudku, jestli je akcie na trhu nadhodnocená, podhodnocená, nebo jestli se obchoduje na úrovni správné ceny. Aby tahle otázka mohla být zodpověděna, zaměřila jsem se na Fundamentální analýzu, která byla, jako tradičně, rozdělena na analýzu globální, odvětvovou a firemní. V poslední části,Firemní analýze, jsem použila oceňovací modely, které sloužili na výpočet správné ceny akcie. Na závěr jsou všechny výsledky analýzy shrnuty ve formě grafu a na základě porovnání s aktuální tržní cenou je formulováno investiční doporučení. This bachelors thesis provides Investment analysis of the apparel company Industria de Diseno Textil,Inditex SA. The main objective is to form an investment recommendation based on an assessment whether its stock is overvalued, undervalued or trading at its intrinsic value. To answer this question, I have focused on Fundamental analysis, which is traditionally split into the analysis of global, industrial and firm environment. In the last section,Firm analysis, I have used the valuation models to calculate the fair price of the company's stock. At the end of my thesis, these valuation results are compared to the current market price and presented in a form of a graph, accompanied by a final investment recommendation. Keywords: Oceňování; Fundamentální analýza; Investiční analýza; Investment Analysis; Fundamental Analysis; Valuation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investment analysis of Inditex SA

Tato bakalářská práce poskytuje investiční analýzu společnosti podnikající v oděvnickém průmyslu Industria de Diseno Textil, Inditex SA. Hlavním cílem je formulace investičního doporučení založeném na ...

Slavkovová, Karolína; Staniek, Dušan; Fučík, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

The role of the Federal Reserve System in economy of the USA
Selitrennikova, Irina; Gevorgyan, Kristine; Brůna, Karel
2017 - English
Hlavním cílem této práce je zanalyzovat Federální Rezervní Systém, centrální banku Spojených Států Amerických, zkráceně FED. V práci je popsáná jeho role během dvou nějvětších krizí a jeho změny v příjmech. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je věnováná třem subjektům, ze kterých se skládá FED. Druhá kapitola zahrnuje historické informace důvodů založení a chronologický sled událostí, které jeho vzniku předcházely. V třetí kapitole jsou popsány období Velké hospodářské krize a Ekonomické krize roku 2008 včetně činností, které FED v těchto období podnikl. Po poslední krizi došlo k razatním změnám ve struktuře a velikosti příjmů FEDu. Poslední kapitola této práce se plně věnuje analýzě příčin jejich vzniku a důsledků. The main goal of this bachelor thesis is to analyze the Central Bank of the United States, the Federal Reserve Bank, to define its role during two serious crises and to research changes occurred to FED's incomes. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is dedicated to three entities which Federal Reserve consists of, the second one obtains the historical information about the reasons of its foundation and chronological chain of events preceding it. The Great Depression, The Great Recession and the actions of the FRS that were undertaken during these periods are described in the third chapter. After the recent crisis that occurred in 2008 the structure and amount of FED's incomes changed a lot. I devoted the fourth chapter of this bachelor thesis to the analysis of reasons of these changes and its consequences. Keywords: Velká hospodářská krize; Federální Rezervní Systém; FED; Ekonomická krize roku 2008; The Great Depression; the Federal Reserve System; the Great Recession; FED Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The role of the Federal Reserve System in economy of the USA

Hlavním cílem této práce je zanalyzovat Federální Rezervní Systém, centrální banku Spojených Států Amerických, zkráceně FED. V práci je popsáná jeho role během dvou nějvětších krizí a jeho změny v ...

Selitrennikova, Irina; Gevorgyan, Kristine; Brůna, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Multifactor Asset Pricing Models
Karpišová, Iveta; Fučík, Vojtěch; Stádník, Bohumil
2017 - English
Tématem bakalářské práce je oceňování akcií za pomoci multifaktorových fundamentálních modelů. Čtenář je obeznámen s teoretickými základy jednofaktorového oceňovacího modelu a se třemi multifaktorovými modely, 3- faktorový Fama a French model, 4- faktorový Carhart model a 5- faktorový Fama a French model. Praktické porovnání vyvozuje závěry o výpovědní schopnosti modelů na základě aplikace jednotlivých modelů na reálná data, a to denní tržní cenu 30 akcií, z kterých se skládá Dow Jones Industrial Average index. Hlavním přínosem je zjištění, že v ekvivalentně váženém portfoliu má nejlepší vypovídací schopnost 4- faktorový Carhartův model, kdežto v případě vážení tržní kapitalizací je to 5- faktorový Fama a French model. Ve studii staticky podložen jako důležitý faktor na použitých datech je rozdíl ve vypovídací schopnosti modelů ovlivněn vybraným způsobem vážení portfolia. The theme of this bachelor`s thesis is pricing assets with multifactor fundamental pricing models. We cover the theoretical ground of the single-factor model and three multifactor models, the 3-factor Fama and French model, the 4-factor Carhart model and the 5-factor Fama and French model. The practical part aims to evaluate the explanatory power of the models based on the result of their application on the real financial data, the daily price of the 30 assets of the Dow Jones Industrial Average index. The main achievement is the fact that the best performance on an equally weighted portfolio is that of the 4-factor Carhart model, whereas the market capitalization weighted portfolio`s best estimation is gained with the 5-factor Fama and French model. The difference of the explanatory power of the models is dependent on the way one weights his portfolio and this is proven as statistically important based on the data used in the thesis. Keywords: oceňovací modely; Fama a French; CAPM; Carhart; Fama and French; CAPM; asset pricing models; Carhart Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Multifactor Asset Pricing Models

Tématem bakalářské práce je oceňování akcií za pomoci multifaktorových fundamentálních modelů. Čtenář je obeznámen s teoretickými základy jednofaktorového oceňovacího modelu a se třemi ...

Karpišová, Iveta; Fučík, Vojtěch; Stádník, Bohumil
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testing of technical analysis on USD/JPY
Danilov, Evgenii; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
2017 - English
Hlavním cílem této práce je sestavit úspěšnou obchodní strategii na trhu Forex pouze pomocí grafických formací jako jednoho z nástojů technické analýzy. Pro splnění tohoto cíle je práce rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem takových teoretických aspektů obchodování na trhu Forex jako základní pojmy a principy a dává obchodníkovi přehled o použivaných oceňovacích metodách. Součástí je také úvod do technické analýzy a detailní vysvětlení použivaných v ni jednotlivých instrumentů. Následující část je věnována praktickému zaměření práce. Obsahuje sestavení obchodní strategie a její další otestování a analýzu dosažených výsledků. Testování proběhne na reálných historických datech z roku 2016. Jako základ pro testování byl použit měnový pár USD/JPY. Hlavním přínosem bakalářské práce je detailní návod na sestavení strategie.Také bude posouzeno, jestli může strategie založená na využití grafických formací být úspěšná bez použití technických indikátorů jako podpůrných nástrojů. The main objective of this thesis is to create a successful Forex trading strategy based only on chart patterns as an instrument of the technical analysis method. To fulfill the aim of the work, it is devided into two parts. Part One describes theoretical aspects of Forex trading such as basic terms and principles and gives the reader an insight into evaluation methods used on the market. There is an introduction to the technical analysis and a detailed explanation of the instruments used in this method. Part Two is dedicated to practical aspects of the work. There is the strategy compiling and its subsequent testing and analysis. Testing is made on real historical data from 2016. As an underlying instrument, the USD/JPY pair was chosen. The main contribution of the bachelor thesis is a detailed description of the strategy building process. It is also tested if the strategy based on chart patterns may be successful without using indicators as a supporting instrument. Keywords: Prapor; Hlava a ramena; Stochastic Oscillator; Technická analýza; Obchodní strategie; Forex; Trojúhelník; Flag; Technical analysis; Forex; Triangle; Head and Shoulders; Stochastic Oscillator; Trading strategy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Testing of technical analysis on USD/JPY

Hlavním cílem této práce je sestavit úspěšnou obchodní strategii na trhu Forex pouze pomocí grafických formací jako jednoho z nástojů technické analýzy. Pro splnění tohoto cíle je práce rozdělena do ...

Danilov, Evgenii; Vejmělek, Jan; Šíma, Ondřej
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases