Number of found documents: 18208
Published from to

Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
2017 - Czech
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles). In January 2015, a zero gambling tolerance came into force in Jablonec nad Nisou, which prohibited casinos and playrooms. It is generally assumed that gambling increases criminality, but the effect in the Czech Republic has not been quantified yet. Based on the regression analysis of monthly data from 2013-2016 this work examines the hypothesis of the existence of a negative relationship between gambling regulation and crime by using the difference in differences method. The town of Semily was used as a control group. This hypothesis is confirmed based on the used model - the regulation of gambling in Jablonec nad Nisou is associated with the average monthly decrease of the total crime rate by 0.3622 crimes per 1000 inhabitants (16% decrease) and the average monthly decrease of the property crime rate by 0,3871 crimes per 1000 inhabitants (30% decrease). Keywords: Hazard; Difference in Differences; Kriminalita; Jablonec nad Nisou; Regulace; Difference in Differences; Jablonec nad Nisou; Regulation; Gambling; Criminality Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016

V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale ...

Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015
Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ovlivňující. Práce dále komparuje vývoj startupového ekosystému v Izraeli a v USA ve zmíněném období. Pro dosažení cíle práce byla zvolena zejména analýza kauzální, odvětvová a systémová. Práce dospívá k závěrům, že jednou z hlavních příčin dynamického rozvoje startupového ekosystému v Izraeli je zejména vládní iniciativa společně s vytvořením Office of the Chief Scientist, neustále rostoucími výdaji na R&D a s nimi spojenou podporou vzniku fondů rizikového kapitálu. V komparaci s USA, v Izraeli vládní sektor hraje významnou roli ve všech typech podpory, ať už to finanční či institucionální, čímž motivuje zahraniční investory ke vstupu na izraelský finanční trh. Úspěch izraelského státu tkví také v jeho historických událostech, kulturních zvyklostech a povahových rysech obyvatelstva. This thesis analyzes the support and financing of start-up projects in Israel, especially in the period of years 2003 - 2015. Main goalof the thesis is to analyze the developmnet of of the Israeli startup environment, facts and the institutions that influence it. The thesis furthermore compares the development of the startup ecosystem in Israel and the USA during the period mentioned above. To achieve these goals the method of analysis has been chosen, especially causal, cestoral and system analysis. The thesis shows that the mains causes of the dynamic development of the startup ecosystem in Israel is in particular the government initiative together with the creation of the Office of the Chief Scientist, constantly rising spending on R&D and the associated support for venture capital funds. In comparison with the US, in Israel, the government sector plays a significant role in all types of support, whether financial or institutional, thus motivating foreign investors to enter the Israeli financial market. The success of the Israeli state lies also in its historical events, cultural habits and the features of the population. The main benefit of the thesis, except the analysis of the Israeli startup environment and its comparison with the US is a comprehensive analysis of the insignificant facts that influenced its current development. Keywords: Inkubátory; Rizikový kapitál; Státní podpora; Izrael; Startup; Akcelerátory; Israel; Accelerators; Venture Capital; Startup; Incubators; Government support Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015

Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ...

Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015
Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC derivátů společně s morálním hazardem, projevujícím se vysoce spekulativním chováním ze strany G-SIBs, byly významnými faktory, jež přispěly ke vzniku finanční krize. Regulatorní orgány USA na danou situaci reagovaly přijetím Dodd-Frankova zákona, který měl mimo jiné zavést dodatečná pravidla na trhu OTC derivátů a výrazně regulovat činnost G-SIBs. Práce analyzuje vybrané ukazatele vztahující se k expozici OTC derivátů a celkové finanční kondici zvolených G-SIBs. Na základě analýzy vývoje zkoumaných ukazatelů po zavedení DFA práce potvrzuje, že v období 2010-2015 došlo ke snížení rizika plynoucího ze spekulativních derivátových obchodů G-SIBs, posílení finanční kondice zvolených institucí a potlačení tak systémového rizika. Institutions from the G-SIBs category have been under greater scrutiny not just by regulatory authorities since the beginning of the financial crisis in 2008. Insufficient regulation in OTC derivatives combined with moral hazard expressed in the highly speculative behaviour by G-SIBs were major factors contributing to the development of the financial crisis. The regulatory bodies in the USA responded to the situation by adopting the Dodd-Frank ACT with the aim to introduce additional rules for the market with OTC derivatives and regulate the activities of G-SIBs significantly. The paper analyses selected indicators related to the OTC derivative exposure and the overall financial condition of the selected G-SIBs. The thesis analyses the development of the monitored indicators following the implementation of the DFA to confirm that the risk arising from speculative derivative deals by G-SIBs was reduced, the financial condition of the selected institutions was strengthened, and the systemic risk was thus suppressed during the period 2010-2015. Keywords: regulace; OTC deriváty; systémové riziko; Dodd-Frankův zákon; finanční krize; G-SIBs; systemic risk; Dodd-Frank Act; OTC derivatives; regulation; financial crisis; G-SIBs Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv regulace na OTC deriváty G-SIBs v USA v letech 2010-2015

Institucím spadajícím do kategorie G-SIBs je od propuknutí finanční krize z roku 2008 věnována zvýšená pozornost, a to nejen ze strany regulatorních orgánů. Nedostatečná regulace v oblasti OTC ...

Zajíčková, Tereza; Jílek, Josef; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020
Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné evropské měny? Teoretická část práce popisuje vývoj a vznik Evropské měnové unie. Jsou popsány výhody a také rizika, která s sebou společná měna přináší. V praktické části práce je odhadnut hlavní náklad související se ztrátou autonomní měnové politiky a kurzového mechanismu. Velikost nákladu je vyčíslena v pásmu 0,59 až 2,34 % HDP. Ze srovnání přínosů a nákladů je pak patrné, že zavedení eura by pro Českou republiku představovalo celkovou ztrátu. Také je provedeno srovnání hospodářského vývoje České republiky a Slovenska. Je ukázáno, že Slovensko se nevyvíjelo statisticky významně odlišně od České republiky. Závěr práce zni následovně: pokud by euro bylo zavedeno do roku 2020, České republice by neprospělo. The thesis addresses the points of interest related to establishing the euro currency in the Czech Republic by 2020. What are the connected costs and benefits? Is euro going to be a contribution to the Czech economy? The theoretical part describes the creation process of European monetary union. The paper then works with advantages and risks associated with euro. The main cost of membership in the eurozone being the loss of independent monetary policy and the loss of the exchange rate mechanism is estimated in range of 0.59 to 2.34 % of GDP. Comparing the direct costs and benefits then leads to a net loss for the Czech Republic. Mutual comparison is conducted between the Czech Republic and Slovakia. It is shown that the difference in economic progress between these two countries is statistically insignificant. Thus the thesis concludes that establishing the euro in the Czech Republic by 2020 would be of no benefit. Keywords: Optimální měnová oblast; Eurozóna; Výhody a rizika eura; costs and benefits of euro; Eurozone; Optimal currency area Available in digital repository of the Library of University of Economics.
HOSPODÁŘSKO-POLITICKÉ DOPADY PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ DO ROKU 2020

Práce se zabývá potenciálním přistoupením České republiky k eurozóně do roku 2020. Jaké přínosy a náklady se zavedením eura v České republice souvisí? Prospělo by České republice zavedení společné ...

Bohata, Martin; Štěpánek, Pavel; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu
Švajcr, Milan; Musílek, Petr; Janda, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce seznamuje čtenáře s americkým akciovým trhem, konkrétně s New York Stock Exchange. Dále jsou v teoretické části zpracovány postupy a nástroje fundamentální akciové analýzy a technické analýzy. V praktické části diplomové práce je testována a vyhodnocena účinnost jednotlivých teoretických závěrů obou analýz. K tomuto testu jsou použita historická data o akciích, tvořící bázi akciového indexu Dow Jones Industrial Average, která sahají do co nejstarší dostupné historie. This master thesis in its opening chapter inform about some basic charakteristics of New York Stock Exchange. Then indicators and tools of fundamental and technical analysis of stocks are explained in folowing chapters. In practical part of the thesis is taking place a evaluation of fundamental and technical analysis based on historical data from american stock market. For this prupose the data of constituents companies of Dow Jones Industrial Average index are used covering market history as far as possible. Keywords: Technická analýza; Fundamentální analýza; NYSE; Akciové investování; Backtest; Fundamental analysis; NYSE; Stock investing; Backtest; Technical analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Testování fundamentálních a technických indikátorů v dlouhém období na americkém akciovém trhu

Diplomová práce seznamuje čtenáře s americkým akciovým trhem, konkrétně s New York Stock Exchange. Dále jsou v teoretické části zpracovány postupy a nástroje fundamentální akciové analýzy a technické ...

Švajcr, Milan; Musílek, Petr; Janda, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Investování do IT společností
Panáček, Martin; Musílek, Petr; Fleischmann, Luboš
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku investování do společností podnikající v informačních technologií výhradně na americkém kapitálovém trhu. Je rozdělena na dvě části. První část se zaobírá privátním trhem. Srovnává situaci během finanční bubliny v roce 2000 a aktuálním děním. Popisuje aktuální situaci z právního a finančního hlediska. Pracuje s pojmem Unicorn u firem s valuací přesahující 1 mld. $. Druhá část se soustřeďuje na burzovní trh a popisuje změnu tržní kapitalizace technologických firem v souvislosti s fundamenty, které vznikají na privátním trhu. Diplomová práce je vhodná pro investory, kteří chtějí investovat do tohoto typu firem, avšak nemají přístup k privátnímu trhu a proto jejich jediná možnost investice je až se vstupem technologické firmy na burzovní trh. Přínos autora spočívá v popisu aktuální situace, které panuje na trhu s technologickými firmami. The diploma thesis is focused on the issue of investing in information technology companies solely on the American capital market. It is divided into two parts. The first part deals with the private market. It compares the situation with the financial bubble in 2000 and with recent developments. It describes the current situation from a legal and financial point of view. It works with the term "Unicorn" for companies with valuations exceeding $ 1 billion. The second part focuses on the stock market and describes the change in the market capitalization of technology companies in relation to fundaments that are created in the private market. The diploma thesis is suitable for investors who want to invest in this type of companies, but they do not have access to the private market and therefore their only investment option is with the entry of the technology company into the stock market. The author's contribution lies in describing the current situation in the technology companies market. Keywords: Unicorn; Technologické společnosti; Privatni trh; Technology company; Private market; Unicorn Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Investování do IT společností

Diplomová práce je zaměřena na problematiku investování do společností podnikající v informačních technologií výhradně na americkém kapitálovém trhu. Je rozdělena na dvě části. První část se zaobírá ...

Panáček, Martin; Musílek, Petr; Fleischmann, Luboš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Finanční analýza Unicredit Bank, a.s.
Žďárský, David; Radová, Jarmila; Diviš, Martin
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy UniCredit Bank v letech 2012 až 2015 se zaměřením na porovnání jejích finančních výsledků s vybranými skupinami bankovního trhu. V první části jsou shrnuty teoretické znalosti a podstata finanční analýzy s popisem jednotlivých finančních ukazatelů. Dále je věnován prostor vybraným základním údajům o bance UniCredit spolu s analýzou bankovního trhu. Hlavní částí této práce je finanční analýza UniCredit Bank výše zmíněnými finančními ukazateli s porovnáním s ukazateli celého bankovního trhu a skupiny velkých bank. Výsledek srovnání je poté graficky znázorněn pomocí pavučinového grafu za jednotlivé roky. Na základě analytických výsledků jsou vyvozeny závěry o finančním vývoji UniCredit Bank v daném období v kontextu vývoje celého bankovního sektoru a velkých bank. The diploma thesis aims on financial analysis of the company UniCredit Bank, Inc. in period of year 2012 to 2015 focusing mainly on comparison of its finacial results with previously selected groups of banks. Firstly, the principle of financial analysis and its purpose is stated with particular financial indicators being described. Secondly, basic information about the UniCredit Bank Inc. are given combined with analysis of banking industry as a whole throughout the period. The third main part provides the individual financial analysis of UniCredit Bank Inc. that is compared with statistical data of banking industry and the group of big banks. The results are graphically processed with use of Spider chart for each year of the period. Lastly, the final overview of financial results of UniCredit Bank in context of chosen sectors´ data is summarized. Keywords: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; Poměrové ukazatele; Horizontální analýza; Vertikální analýza; Finanční analýza; Financial indicators; Financial analysis; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Inc.; Financial ratios; Horizontal analysis; Vertical analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Finanční analýza Unicredit Bank, a.s.

Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy UniCredit Bank v letech 2012 až 2015 se zaměřením na porovnání jejích finančních výsledků s vybranými skupinami bankovního trhu. V první části jsou ...

Žďárský, David; Radová, Jarmila; Diviš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Vliv hospodářské krize na distorzi mezi efektivní a statutární sazbou daně v ČR
Zavadilová, Dominika; Kubátová, Květa; Beneš, Jonáš
2017 - Czech
Diplomová práce na téma Vliv hospodářské krize na rozdíl mezi efektivní a statutární sazbou daně v ČR se zabývá problematikou výše efektivní a nominální sazby daně z příjmů právnických osob v průběhu hospodářské krize, konkrétně v rozmezí roků 2006 a 2015. Práce se zabývá příčinami rozdílů výší těchto sazeb v průběhu jednotlivých let krize a dochází i k porovnání České republiky se státy Evropské unie. Nejdříve je v práci zmíněna problematika týkající se poslední hospodářské krize nejen v globálním měřítku, ale také z hlediska České republiky. Dále je uvedena základní charakteristika daně z příjmů právnických osob, jaký je její podíl na celkovém zdanění v průběhu let a jaké proběhly nejdůležitější změny v zákonu o daních z příjmů v České republice v jednotlivých letech. Na závěr dochází k zobrazení vývoje implicitní a statutární sazby daně a analýze rozdílů mezi těmito dvěma sazbami. The diploma thesis on topic The impact of the economic crisis on the difference between the effective and statutory tax rate in the Czech Republic deals with the issue above the nominal and effective tax rates on corporate income during the economic crisis, specifically between years 2006 and 2015. The thesis deals with the causes of these differences between rates during each year of the crisis, and there is also comparison among the Czech Republic and European Union countries. First the work mentioned problems related to the last economic crisis, not only globally but also in terms of the Czech Republic. The following is a basic characteristic of the tax on corporate income, the share of total taxes over the years and the most important changes in the Law on Income Tax in the Czech Republic in individual years. In conclusion there is displayed the development of implicit and statutory tax rates and an analysis of the differences between these two rates. Keywords: statutární daňová sazba; efektivní daňové sazby; implicitní daňové sazby; daň z příjmů právnických osob; hospodářská krize; statutory tax rate; effective tax rates; implicit tax rates; corporate tax; economic crisis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv hospodářské krize na distorzi mezi efektivní a statutární sazbou daně v ČR

Diplomová práce na téma Vliv hospodářské krize na rozdíl mezi efektivní a statutární sazbou daně v ČR se zabývá problematikou výše efektivní a nominální sazby daně z příjmů právnických osob v průběhu ...

Zavadilová, Dominika; Kubátová, Květa; Beneš, Jonáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ocenění fotbalového klubu Manchester United
Hostaša, Martin; Svačina, Pavel; Kvíz, Martin
2017 - Czech
Diplomová práce Ocenění fotbalového klubu Manchester United se v teoretické části věnuje základním odlišnostem sportovního klubu oproti běžnému podniku. Dále jsou zde shrnuty základní metody oceňování podniku a představeny některé alternativní přístupy, které se využívají v praxi. Hlavní pozornost byla věnována především praktické části, pro kterou jsme si zvolili profesionální anglický fotbalový klub Manchester United Football Club. Hlavním důvodem výběru tohoto sportovního klubu bylo především množství veřejně dostupných informací a dat o tomto klubu a to díky tomu, že se s jeho akciemi obchoduje na New York Stock Exchange. V praktické části jsme klub podrobili jak finanční, tak i strategické analýze. Výstupy těchto analýz jsme dále zohlednili v samotném ocenění. Závěr této práce spočívá v porovnání našeho vlastního ocenění s tržním oceněním a alternativním oceněním dle magazínu Forbes a rozbor rozdílů. The thesis Valuation of Manchester United Football Club deals with the fundamental differences between the sports club and the usual business in its theoretical part. Further, the basic methods of business valuation are summarized there and also some alternative approaches that are used in practice. We focused mainly on the practical part of the thesis, for which we have chosen Manchester United Football Club. The main reason why we chose this club was primarily due to publicly available information and data about the club as its shares are traded on the NYSE. We conducted both financial and strategic analysis of the club and used the results of the analysis in our own valuation. Then we compared the valuation with market capitalization and alternative valuation according to Forbes. We analyze the differences in conclusion. Keywords: Ocenění; Manchester United; Fotbal; Valuation; Manchester United; Football Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ocenění fotbalového klubu Manchester United

Diplomová práce Ocenění fotbalového klubu Manchester United se v teoretické části věnuje základním odlišnostem sportovního klubu oproti běžnému podniku. Dále jsou zde shrnuty základní metody oceňování ...

Hostaša, Martin; Svačina, Pavel; Kvíz, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku
Klimešová, Gabriela; Zídková, Hana; Tecl, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích, na které navazuje detailnější deskripce aktuální právní úpravy zdanění nemovitých věcí v ČR a Irsku. Třetí část přináší makroekonomické srovnání, kde dochází ke komparaci složené daňové kvóty obou zemí, a také analýze vývoje absolutního daňového inkasa u daní, které se týkají nemovitých věcí jak v ČR, tak v Irsku. V poslední části je pomocí modelových příkladů kvantifikována a poté porovnána velikost daňové zátěže u zdanění nemovitých věcí ve sledovaných zemích. Nejprve dochází k porovnání české daně z nemovitých věcí a irské místní daně z nemovitosti a poté se srovnává daň z nabytí nemovitých věcí, která je zavedena v České republice, s kolkovným, které je zavedeno v Irsku. This thesis is focused on the comparison and analysis of taxation of real estate, which are located in the Czech Republic and Ireland. In the first and second part of this thesis, the historical development of real estate taxation in the monitored countries is mapped out, followed by a more detailed description of the current legislation on the taxation of real estate in the Czech Republic and Ireland. The third part brings a macroeconomic comparison, where the combined tax quota of both countries is compared, as well as the analysis of the development of the absolute tax collection for taxes related to real estate, both in the Czech Republic and Ireland. In the last part, using the model examples, is quantified and then compared the magnitude of the tax burden on real estate taxation in the monitored countries. First, a comparison of the Czech real estate tax and Irish local tax is compared, and then the real estate tax introduced in the Czech Republic is compared with the stamp duty introduced in Ireland. Keywords: majetkové daně; kolkovné; inkaso majetkových daní; výnos daně; daň z nabytí nemovitých věcí; složená daňová kvóta; místní daň z nemovitosti; daň z nemovitých věcí; local property tax; compound tax quota; tax revenue; property taxes; property tax; real estate tax; stamp duty on property; collection of property taxes Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zdaňování nemovitých věcí v ČR a v Irsku

Diplomová práce je zaměřena na komparaci a analýzu zdaňování nemovitých věcí, které se nacházejí v České republice a v Irsku. V první a druhé části práce dochází ke zmapování historického vývoje ...

Klimešová, Gabriela; Zídková, Hana; Tecl, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases