Number of found documents: 606
Published from to

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
2017 - Czech
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí. The thesis aims to analyze the issue of the position of developing countries in the global economy and suggest the possibilities of their further development. Such a broad topic is progressively specified with focus on the group of Least Developed Countries. The key area of research in terms of the growth alternatives and poverty alleviation is tourism, due to its considerable potential. Dissertation briefly presents issues of growth and development, its context, trends and the significant development indicators. Consequently, the thesis deals with the group of Least Developed Countries (LDCs) and their potential, current position in the global economy, outlook and trends. Moreover, it focuses on the topic of development in relation to the current concept of the international organization agenda and the Unite Nations decision to declare 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In this context, it is determined whether tourism can be considered as a main driver of growth and development and as a tool for poverty reduction. A case study aims to analyze the economic effects of tourism in LDCs according to the Economic Impact Research and uses the cluster analysis. As a result, countries are grouped into a number of clusters based on the specific components. The final chapter presents a proposal for the model of further (tourism) development in LDCs. Keywords: rozvoj; rozvojové země; růst; turismus; nejméně rozvinuté země; Development; Least Developed Countries; Tourism; Developing Countries; Growth Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno ...

Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Due Diligence
Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
2017 - Czech
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce. One of the main strategic goals of an owner is the growth of their company. To seek company growth in todays ever changing world, company owners and their management frequently turn to the discipline of mergers and acquisitions (hereinafter M&A). This M&A focus is evidenced by the sustained long term growth of the M&A markets, which for example in the Czech Republic alone amounted to a 38% increase between the years 2015 and 2016. The transaction decision making process takes place with an information deficit to the detriment of the buyer. 50% to 70% of transactions will be identified as not meeting the expectations of the buyer, and this is in large part due to the information deficit on the part of the buyer. This thesis takes as its subject due diligence, a tool that enables the buyer to mitigate (but never to fully overcome) the risks brought about by the information deficit. The due diligence process enables the buyer to gather information on the target company and to get to know it in greater detail prior to assuming the full risks of ownership. Due diligence becomes a key component of the M&A process, with direct impact on the transaction valuation and evaluation of the future performance of the target company. This thesis will provide all parties interested in the M&A process with an overview of both general and specific characteristics of the due diligence process and its key components. It will also widen the traditional understanding of the due diligence process, shifting it from a mere pre-investment check-up to a more complex and robust process, that includes the setup of post transaction integration guidelines. The purpose of this thesis is to provide an analysis of the due diligence process in its wider connotations, with emphasis on financial due diligence and post transaction integration. As part of this analysis the key milestones of the due diligence process were identified, and their influence on the increase of the likelihood of a successful M&A process is examined. Based on the stated purpose of this thesis a null hypothesis was formulated (and the analysis and evaluation of the said hypothesis is the goal of this thesis): Due diligence, in its traditional understanding, is a fundamental support tool for the successful realization of mergers and acquisitions. The methodology applied to the examination of the null hypothesis comprises the detailed analysis of information from specialized and academic publications, their theoretical evaluation and comparison to case studies. In line with the stated goal and its hypothesis, this thesis is structured into six chapters. The first chapter defines the term theory of a company and examines the basic economic reasons for the creation and existence of companies. The second chapter describes transactions dedicated to companies and focuses on the underlying reasons for undertaking transactions, and their effect on the methodology of due diligence. The third chapter defines due diligence, describes the process and its key components, and provides theoretical recommendations. The fourth chapter focuses on the practical undertaking of a due diligence process, and examines the applicability of the theoretical recommendations in real life. The fifth chapter examines the post-transaction components of due diligence. The sixth chapter focuses on examination of factors critical to the undertaking of a due diligence, and also on the contractual tools available for the mitigation of the inherent risks. The sources of information for this thesis are mainly, but not limited to, foreign specialized and academic literature focused on mergers and acquisitions, international and local published research, and own research undertaken for the purpose of this thesis. The detailed analytical work undertaken and described in this thesis enabled the evaluation of the null hypothesis and the completion of the stated thesis goal. Keywords: Due Diligence; Transakce s podniky; Fúze a akvizice; Mergers and acquisitions; M&A; Due Diligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Due Diligence

Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit ...

Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
2017 - Czech
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her. Financial intermediation due to misselling harms consumers. The work concerns to regulation of financial intermediaries and relation between financial intermediary and his or her client. The main objective is to analyze how the regulatory of commissions impact financial intermediation. The paper analyzes the current form of legal status of financial intermediation in the European Union and the Czech Republic and results in analyzing the impacts of regulatory proposals that was discussed in Chamber of Deputies Parliament of the Czech Republic. It concludes that if the proposals were accepted, it will not improve the quality of consumer protection, but even can cause damage to the client. The current legislative base moreover provides sufficient resources to prosecuting financial intermediation, which does not respect the client's interest. For analyzing the relation between financial intermediary and his or her client is developed theoretical model based on theory of games. Keywords: finanční zprostředkování; finanční poradenství; finanční trh; ochrana spotřebitele; distribuce na finančním trhu; multilevel marketing; financial intermediary; financial advisory; financial market; distribution on financial market; multilevel marketing; consumer protection Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů

Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce ...

Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
2017 - Czech
Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové nastavení transakce nebude rozporovat. Jakékoli předem definované uspořádání vedoucí k uznání systému převodních cen ze strany správce daně lze označit jako tzv. safe harbour. Během zkoumání současných zdrojů bylo zjištěno, že není k dispozici žádný relevantní výzkum zaměřený na posouzení vhodnosti zavedení konceptu safe harbour pro podniky a vlády. Zároveň také OECD nepracuje s daty, která by přesvědčivě dokazovala dopad regulace v oblasti převodních cen na chování společností. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum v této oblasti se zaměřením na zjištění potenciálu konceptu safe harbour ovlivnit daňové odvody podniků ve skupině. Finanční údaje byly získány z databáze Amadeus. Dopad zavedení konceptu safe harbour byl posuzován na vývoji časových řad zdanění srovnatelných společností. Jako nejvhodnější metoda pro seskupení společností byla vybrána shluková analýza. Tax administrations worldwide provide taxpayers with favour and offer them the opportunity to set up transfer pricing system according to pre-agreed criteria. When taxpayer´s system complies with, a tax administrator does not dispute the transaction. Any predefined arrangement leading to the recognition of transfer pricing system by the tax administrator can be defined as a safe harbour. It was found out during the review process of current sources, that there is no relevant research available focused on assessing the appropriateness of introducing safe harbour system for both businesses and government. At the same time, even the OECD does not work with data that would conclusively prove the impact of transfer pricing regulation on companies´ behaviour. For this reason, a research was conducted in this area with focus on the potential of safe harbour to affect tax contributions of enterprises. Financial data were rendered from Amadeus database. The impact of safe harbour system was observed on the time series development of taxation of particular cluster. Cluster analysis was selected as the most suitable method for grouping companies. Keywords: safe harbour; faktorová analýza; shluková analýza; dokumentace; převodní ceny; databáze Amadeus; factor analysis; Amadeus database; documentation; transfer pricing; safe harbour; cluster analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen

Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové ...

Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Bastin, Jan; Musílek, Petr; Witzany, Jiří; Budinský, Petr
2017 - Czech
Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, tangenciální portfolia a portfolia s maximální očekávanou výnosovou mírou, na německém akciovém trhu. Tyto investice je možné porovnat s kapitálově váženým benchmarkem i stejně váženým portfoliem. K odhadu očekávaných výnosových měr akcií jsou použity fundamentální faktorové modely. Odhad rizika je proveden v 5 variantách kalkulace kovariančních matic, tj. výběrová kovarianční matice, odhad matice pomocí jednoduchého indexního modelu, odhad pomocí Fama-Frenchova tří faktorového modelu, odhad pomocí fundamentálního faktorového modelu a redukovaný odhad kovarianční matice. Výsledky úloh jsou uvedeny ve dvou verzích, neboť demonstrujeme vliv omezení obrátkovosti aktiv na výkonnosti portfolií, do kterých jsou započteny transakční náklady. Je patrné, že optimalizovaná portfolia měla v období 2005 až 2015 atraktivní rizikově-výnosový profil, resp. že benchmark i stejně vážené portfolio jsou dominované (neefektivní) investiční příležitosti. The thesis focuses on the equity portfolio management with quantitative methods. We present 3 types of optimization objectives: One tries to find minimum variance portfolios, tangency portfolios and portfolios with maximized expected returns in the German stock market. It is possible to compare those investment opportunities with a market-cap weighted benchmark and an equal weighted portfolio. Expected returns of stocks are estimated with fundamental factor models. Risks of portfolios are estimated with 5 types of covariance matrices: the matrix calculated with historical returns, estimations with the single index model, Fama-French three factors model, fundamental factor model and the shrinkage method. Our results are doubled because of the demonstration of the impact of turnover constraint on portfolio performance measures (transaction costs are included in our calculations). One can see that optimized portfolios had attractive risk-return measures in the period 2005 - 2015. Benchmark and equal weighted portfolios were dominated and we consider them to be inefficient investments in our test. Keywords: kvantitativní řízení akciového portfolia; optimalizační úlohy; efektivní portfolia; quantitative equity portfolio management; optimization; efficient portfolios Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu

Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, ...

Bastin, Jan; Musílek, Petr; Witzany, Jiří; Budinský, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití
Čabla, Adam; Malá, Ivana; Komárková, Lenka; Popelka, Jan
2017 - Czech
Předkládaná disertační práce má za cíl aplikovat metody analýzy přežití na data z Výběrového šetření pracovních sil, která jsou intervalově rozdělená. S ohledem na to používám v práci specifické metody určené pro práci s tímto typem dat, zejména Turnbullův odhad, vážený log-rank test a AFT model. Dalšími cíli práce jsou návrh a aplikace metodiky pro tvorbu modelu doby do nalezení práce v závislosti na dostupných faktorech a jeho interpretaci, popis vývoje pravděpodobnostní rozdělení doby nezaměstnanosti a zpřesnění odhadu pravého konce pomocí aplikace teorie extrémních hodnot. Mezi hlavní přínosy práce můžu zařadit tvorbu metodiky pro zkoumání dat z Výběrového šetření pracovních sil založenou na standardních postupech analýzy přežití. Jelikož jsou tato data mezinárodně srovnatelná, je tato metodika použitelná na úrovni zemí Evropské Unie a některých dalších. Dalším přínosem práce je odhad parametrů zobecněného Paretova rozdělení na intervalově cenzorovaných datech a tvorba a srovnání různých modelů po částech spojené distribuční funkce včetně řešení problému navázání dvou distribučních funkcí. Práce přinesla empirické výsledky, z nichž nejzásadnější je srovnání výsledků ze tří různých datových přístupů a konkrétní vztahy mezi vybranými faktory a dobou do nalezení práce či dobou nezaměstnanosti. In the presented thesis the aim is to apply methods of survival analysis to the data from the Labour Force Survey, which are interval-censored. With regard to this type of data, I use specific methods designed to handle them, especially Turnbull estimate, weighted log-rank test and the AFT model. Other objective of the work is the design and application of a methodology for creating a model of unemployment duration, depending on the available factors and its interpretation. Other aim is to evaluate evolution of the probability distribution of unemployment duration and last but not least aim is to create more accurate estimate of the tail using extreme value theory. The main benefits of the thesis can include the creation of a methodology for examining the data from the Labour Force Survey based on standard techniques of survival analysis. Since the data are internationally comparable, the methodology is applicable at the level of European Union countries and several others. Another benefit of this work is estimation of the parameters of the generalized Pareto distribution on interval-censored data and creation and comparison of the models of piecewise connected distribution functions with solution of the connection problem. Work brought empirical results, most important of which is the comparison of results from three different data approaches and specific relationship between selected factors and time to find a job or spell of unemployment. Keywords: analýza přežití; intervalové cenzorování; teorie extrémní hodnoty; Výběrové šetření pracovních sil; doba nezaměstnanosti; Survival Analysis; Extreme Value Theory; Unemployment Duration; Labour Force Survey; Interval Censoring Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití

Předkládaná disertační práce má za cíl aplikovat metody analýzy přežití na data z Výběrového šetření pracovních sil, která jsou intervalově rozdělená. S ohledem na to používám v práci specifické ...

Čabla, Adam; Malá, Ivana; Komárková, Lenka; Popelka, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Revenue Management - současný stav a perspektivy dalšího rozvoje v oblasti hotelnictví
Jenčková, Jiřina; Indrová, Jarmila; Abrhám, Josef; Jankurová, Andrea; Kameníček, Jan
2017 - Czech
Disertační práce je zaměřena na zmapování současného stavu řízení tržeb podle principů revenue managementu a na prognózu perspektivy dalšího rozvoje v oblasti ubytovacích služeb v České republice. Cílem této práce je představit revenue management jako ekonomický a manažerský přístup k vedení ubytovacího zařízení. Jedním z účelů této metody je maximalizace tržeb při optimální výtěžnosti ubytovacích kapacit v kombinaci s nejvyšší dosaženou průměrnou cenou a cenou za disponibilní pokoj, což v konečném důsledku při adekvátní kontrole nákladů povede k optimalizaci hospodářského výsledku. Jedná se o velmi rozsáhlou a komplexní problematiku, která v plném pojetí přesahuje kapacitní možnosti této práce. Z tohoto důvodu se autorka zaměřila na několik vybraných oblastí, které mají podstatný vliv na klíčové ekonomické ukazatele ubytovacích zařízení a kde je důležité jejich optimální počáteční strategické nastavení. Tyto oblasti byly zkoumány jak teoreticky, tak i prakticky. Autorka za pomocí české i zahraniční literatury, vlastních školicích materiálů a strukturovaných rozhovorů s několika revenue manažery a hotelovými manažery vymezuje základní pojmy. Jako podpory pro praktickou část práce bylo v období 2013 až 2016 využito několika dotazníkových šetření, zahraniční případové studie a vlastní dlouholeté zkušenosti autorky z oblasti implementace technik revenue managementu do několika ubytovacích zařízení nejen v České republice. Revenue management prošel v různých odvětvích dlouhým a intenzivním vývojem. V současné době v oblasti cestovního ruchu pracuje již třetí generace revenue manažerů. Ukazuje se, že tato ekonomická metoda řízení tržeb v celé své komplexnosti, klade na osoby revenue manažerů vysoké nároky na úrovni top managementu. Vyspělost revenue management kultury je v ubytovacích zařízeních v České republice na různé úrovni, ale v důsledku stále silnější konkurence, náročnějších ekonomických podmínek, se situace i díky silné osvětě v posledních letech postupně plošně vyvíjí. Výsledky výzkumů poukazují na efektivní spojení vhodně zvolené kombinace moderních technologií společně s proškolenými a zkušenými lidskými zdroji. Výsledky šetření ukazují prostor k dalším možnostem vývoje výzkumu v oblasti využití technik revenue managementu, nejen z pohledu ubytovacích služeb, ale služeb cestovního ruchu obecně. This doctoral dissertation thesis focuses on current turnover management following principles of Revenue management in the field of hospitality in the Czech Republic. Final part of the thesis offers also prognosis of future development. The goal is to introduce Revenue management as an economic and management approach to direction of accommodation establishments, which maximize turnover. It uses optimum recovery ratio of accommodation capacity in combination with maximum average rate and price per available room, leading to optimization of economic results (when costs adequately controlled). It is a very complex theme which surpasses the capacity of this thesis. Therefore, the author chose a few segments with important influence on key economic indicators of accommodation establishments and where the initial optimum strategic settings are very important. These segments were examined both theoretically and practically. The author defines key terms using Czech and foreign literature, her own training materials and structured interviews with revenue/hotel managers. Several questionnaires, foreign case studies and personal experience of revenue management techniques implementation in accommodation establishments in the Czech Republic were used in the period from 2013 till 2016 as supporting materials for the practical part of the thesis. Results show that Revenue management has developed and requirements for the third generation of revenue managers are on the same level as for the top management. Czech accommodation establishments have, in comparison with western world or international chains, still room for improvement. The situation improves also in regions thanks to strong enlightenment and necessary reaction to strong competition and difficult economic conditions. Research shows that the best practice combines adequate modern technologies with well-trained and experienced human resources. Results point out room for further development of research in the field of Revenue management techniques usage, not only for hospitality services, but also for the field of tourism generally. Keywords: navýšení prodeje; hotelové systémy; revenue management; řízené překnihování; upselling; hotel systems; revenue management; smart overbooking Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Revenue Management - současný stav a perspektivy dalšího rozvoje v oblasti hotelnictví

Disertační práce je zaměřena na zmapování současného stavu řízení tržeb podle principů revenue managementu a na prognózu perspektivy dalšího rozvoje v oblasti ubytovacích služeb v České republice. ...

Jenčková, Jiřina; Indrová, Jarmila; Abrhám, Josef; Jankurová, Andrea; Kameníček, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

NÁRODOHODSPODÁŘSKÉ DOPADY INSTITUCIONÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE APLIKOVANÉHO ČESKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO VÝZKUMU
Šlajs, Jan; Ševčík, Miroslav; Dyba, Karel; Valenčík, Radim
2017 - Czech
Tato disertační práce s názvem Národohospodářské dopady institucionální restrukturalizace aplikovaného českého zemědělského výzkumu řeší problematiku efektivnosti aplikovaného národního agrárního výzkumu, který je financován z veřejných prostředků. Cílem této práce je popsat současnou základnu aplikovaného zemědělského výzkumu financovaného státem, resp. těch vědeckých institucí, které mají nárok na každoroční institucionální příspěvek pro dlouhodobý rozvoj. Popsat jejich zaměření a strukturu výsledků. Dalším cílem je hledat možné rezervy v systému a navrhnout restrukturalizaci národního aplikovaného zemědělského výzkumu v organizacích přímo zřizovaných Ministerstvem zemědělství České republiky. Zaměřil jsem se na porovnání výstupů vědeckých institucí v obdobích programů podpory vědy a výzkumu od roku 2007. V datech, která hodnotí samotné výzkumné instituce, využívám základny za posledních pět let. Z hlediska efektivity aplikovaného zemědělského výzkumu jsou využita data od roku 1989, resp. 2003. Zvolené téma disertační práce jsem řešil postupnými kroky. Nejprve jsem hodnotil jednotlivé výzkumné instituce z hlediska jejich výstupů v rámci vyhlášených programů podpory vědy a výzkumu. Hledal jsem argumentaci, zda existuje ve stávajícím systému veřejných výzkumných institucí substitut ve formě privátní výzkumné organizace. Takovéto jsem nenašel. Státem zřizovaný aplikovaný agrární výzkum je ve svém obsahu unikátní. Pro ucelený pohled, jsem v rámci analyzoval strukturu a typy dosažených výsledků výzkumu ve vyhlášených programech podpory. Tedy problematika byla řešena zejména pomocí komparační analýzy na základě literatury, dat a jejich agregovaných výsledků. Národohospodářské dopady jsou zpracovány na podkladě výkonnosti zemědělsko-potravinářského komplexu ve smyslu hrubé přidané hodnoty, socio-demografických údajů o pracovnících v oboru a komplexu. Disertační práce navrhuje novou strukturu organizace aplikovaného agrárního výzkumu zřizovaného státem. Je navržen systém centrální agrární výzkumné organizace na půdorysu stávajícího geografického rozložení na území u hlavního města a Brna. Vytvořené řešení poskytuje komplexnější využití stávajícího nevyužitého potenciálu agrárních veřejných výzkumných organizací a zároveň jsou aplikovány standardní prvky moderního řízení společnosti. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že velkým nedostatkem je stávající systém financování vědy a výzkumu, který klade na výzkumné organizace požadavky na kvantitu než kvalitu výstupu. Zároveň také práce ukázala, že existuje řešení ze současného roztříštěného systému organizace aplikovaného zemědělského výzkumu při zachování jeho unikátních možností. Výsledky této práce umožňují, v případě politické vůle, realizovat větší efektivitu aplikovaného agrárního výzkumu založeného státem v České republice. This dissertation entitled The Economical Implications of Institutional Restructuring of Applied Czech Agricultural Research solves the issue of effectiveness of applied national agrarian research, which is financed from public funds. The purpose of this thesis is to describe the current basis of applied agricultural research funded by the governance, respectively those scientific institutions that are eligible for an annual institutional grant to long-term development. Describe their focus and structure of results. Another purpose is to look for possible reserves in the system and to propose the restructuring of national applied agricultural research in organizations established by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. I have focused on comparing the outputs of scientific institutions in the periods of science and research support programs since 2007. In the data evaluated by the research institutions, I have been using bases in the last five years. From the point of view of the effectiveness of applied agricultural research, I am using data from 1989, respectively 2003. I solved the chosen topic of the dissertation by progressive steps. First, I evaluated the individual research institutions in terms of their outputs within the announced programs of support for science and research. I was looking for the argument that there is a substitute in the form of a private research organization in the current system of public research institutions. Which I didn´t find. State established applied agricultural research is unique in its content. For a comprehensive view, I have analysed the structure and types of research results achieved in the announced support programs. Problematics was solved mainly by comparison analysis based on literature, data and their aggregated results. The economic and social policy impacts are processed on the performance of the agriculture - food industry complex in terms of gross added value, socio-demographic data about workers in the field and complex. The dissertation proposes a new organization structure of applied agricultural research established by the state. A system of the central agriculture research organization is designed on the base of the current geographical distribution on the territory of the capital city Prague and Brno. The solution provides a more complex use of the existing unused potential of agriculture public research organizations. At the same time the standard elements of modern management are applied. Research has shown that the current system of funding science and research, which prefer quantity rather than output quality, is a major failure. At the same time, the work has shown that there is a way-out from the current fragmented system of the organization of applied agricultural research while preserving its unique possibilities. The results of this work enable, in the case of political will, the realization of greater efficiency of applied agricultural research established by the state in the Czech Republic. Keywords: hrubá přidaná hodnota; restrukturalizace; agrární výzkum a vývoj; věda; Restructuring; Research results; Gross value added; Science; Agrarian research and development Available in digital repository of the Library of University of Economics.
NÁRODOHODSPODÁŘSKÉ DOPADY INSTITUCIONÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE APLIKOVANÉHO ČESKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO VÝZKUMU

Tato disertační práce s názvem Národohospodářské dopady institucionální restrukturalizace aplikovaného českého zemědělského výzkumu řeší problematiku efektivnosti aplikovaného národního agrárního ...

Šlajs, Jan; Ševčík, Miroslav; Dyba, Karel; Valenčík, Radim
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Integrace finančních trhů nových členských zemí EU
Chaloupka, Jiří; Taušer, Josef; Záklasník, Martin; Varadzin, František
2017 - Czech
Předmětem této práce je integrace finančních trhů nových členských zemí EU (dále jen NMS). Standardní ekonomická teorie spojuje s procesem integrace finančních trhů několik pozitivních efektů, mimo jiné a) prosazení zákona jediné ceny ve formě úrokové parity, b) vyrovnání a synchronizace růstu spotřeby mezi zeměmi, c) zvýšená diversifikace portfolií investorů a d) snížení závislosti domácích investic na národních úsporách. Tyto očekávané efekty slouží v disertační práci jako indikátory integrace finančních trhů NMS s globálním finančním trhem. Podle těchto indikátorů se dosažený stupeň integrace finančních trhů mezi NMS lišil, přestože všechny tyto země prošly procesem integrace s EU. Nicméně nepodařilo se určit pořadí jednotlivých NMS podle stupně jejich integrace, protože jednotlivé testy indikují jiné pořadí zemí. Přesto ovšem většina testů indikuje pozitivní trend v integraci finančních trhů NMS, jelikož závislost růstu domácí spotřeby na růstu globální spotřeby roste, a naopak závislost domácích investic na národních úsporách se snižuje. Překvapivě tyto indikátory ovšem nepotvrdily hypotézu, že NMS jsou více integrovány s trhem EU, přestože tyto země musely otevřít své trhy investorům z EU a harmonizovaly své legislativní požadavky. Na rozdíl od předchozích výzkumů použité indikátory naznačují, že tzv. puzzles v mezinárodní ekonomii vymizela pro velké vyspělé ekonomiky, jakou je například USA. Naopak pro malé ekonomiky NMS tato puzzles přetrvala. Protože většina NMS v průběhu analyzovaného období přijala společnou měnu euro, tyto výsledky naznačují, že finanční trhy NMS nebyly plně integrovány s trhem EU, a proto není splněna jedna z podmínek existence optimální měnové oblasti. Tyto výsledky také odporují hypotéze endogenity optimální měnové oblasti, jelikož přijetí společné měny nezvýšilo stupeň finanční integrace NMS. The subject of the thesis is the integration of financial markets of the new member states of the European Union (hereinafter referred to as the NMS). According to the standard economic theory, the process of financial integration should be associated with several positive effects, among others a) the enforcement of the law of one price in the form of the interest rate parity, b) the smoothening and the synchronisation of the consumption growth among countries, c) the increased diversification of investors portfolios, and d) the decreased dependence of domestic investments on national savings. These envisaged effects serve in the thesis as the indicators of the integration of NMS financial markets with the global financial market. These indicators show that the degree of the financial integration differs among the NMS, despite the fact that they all went through the process of integration with the EU. However, the order of the NMS based on the degree of their financial markets integration could not have been determined as each test indicated a different order. However, most tests indicated that there is a trend towards more integration of the NMS financial markets as the dependence of the domestic consumption growth on the global consumption growth has been increasing and the dependence of domestic investments on national savings has been decreasing. Surprisingly, the indicators did not prove the hypothesis that NMS financial markets are more integrated with the financial market of the EU, despite the fact that these countries had to open their markets to investors from the EU and had to harmonize their legislative requirements. Contrary to the results of previous articles, indicators used in the thesis show that majority of the analysed puzzles in international economics disappeared for large developed markets like the USA. On the other hand, these puzzles persisted for the NMS. Given that majority of the NMS adopted euro during the period under investigation, results presented above indicate that the financial markets of the NMS were not fully integrated with the financial market of the EU and therefore one of the conditions for the existence of the optimum currency area has not been met. Such result also contradicts the hypothesis of the endogeneity of the optimum currency area as the adoption of the common currency did not improve the degree of financial market integration. Keywords: nové členské země EU; integrace; finanční trh; new member states of the EU; integration; financial market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Integrace finančních trhů nových členských zemí EU

Předmětem této práce je integrace finančních trhů nových členských zemí EU (dále jen NMS). Standardní ekonomická teorie spojuje s procesem integrace finančních trhů několik pozitivních efektů, mimo ...

Chaloupka, Jiří; Taušer, Josef; Záklasník, Martin; Varadzin, František
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu
Jovičić, Elena; Sato, Alexej; Štěrbová, Ludmila; Čajka, Peter
2017 - Czech
Nutnost adekvátní regulace mezinárodních obchodních vztahů v podmínkách prohlubujících se globalizačních procesů, včetně podpory liberalizace a vývoje mezinárodního obchodu, vyžadují aktivnější zapojení mezinárodních ekonomických organizací a efektivnější realizaci jejich aktivit. V souvislosti s tím cílem disertační práce je posoudit, zda a jakým způsobem Světová obchodní organizace, Konference o obchodu a rozvoji, Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové banky, ovlivňovaly vývoj mezinárodního obchodního systému, a také odpovědět na otázky: Plní vybrané mezinárodní organizace úlohu, pro kterou byly založeny? Napomáhá jejich činnost růstu mezinárodního obchodu? Z výsledků práce vyplývá, že mezinárodní organizace (především WTO a UNCTAD) během jednotlivých etap svého historického vývoje významně ovlivňovaly mezinárodní obchod, a to zejména prostřednictvím realizace zvláštních aktivit a opatření vyplývajících z řady dohod a rozhodnutí. Vliv mezinárodních ekonomických organizací na vývoj světového obchodu byl však do jisté míry nevyvážený, neboť v jednotlivých regionech a zemích bylo dosaženo odlišných výsledků, pokud jde o vývoj obchodu podněcovaný aktivitami těchto organizací. Efektivita realizace jednotlivých opatření a programů v mnohém závisela na vývoji vnitřní politicko-ekonomické situace členských zemí, respektive na vůli a připravenosti vlád členských zemí k provedení těchto opatření, včetně umožnění spravedlivé a účinné alokace přínosů a zisků z toho plynoucích. Efektivitu realizace aktivit mezinárodních organizací rovněž ovlivňovaly buďto rozpory a nedostatky uvnitř samotných organizací, nebo nedostatečná úroveň jejich spolupráce a koordinace při provádění společných programů a opatření zaměřených na podporu vývoje mezinárodního obchodu. The necessity for a more adequate regulation of global trade relations (including support for the liberalization and development of international trade), in the context of the deepening globalization processes, requires a greater level of involvement of international economic organizations and more effective implementation of their activities. The primary purpose of the dissertation is to determine whether and how the World Trade Organization, the United Nations Conference on Trade and Development, the International Monetary Fund and the World Bank Group have influenced the development of international trading system. The results of this thesis show that international organizations (primarily WTO and UNCTAD) during various stages of its development have been significantly affecting international trade growth mainly through the implementation of specific activities and measures related to a series of agreements and decisions. However, international organizations have had a divergent impact on international trade. The effectiveness of the implementation of specific activities and programs were depending on the political and economic situation of member countries, as well as the governments´ readiness and willingness to implement these measures. On the other hand, the effectiveness of realization of specific activities have been affected by either the internal weaknesses of the organizations, or the insufficient level of cooperation and coordination in the implementation of joint programs and measures aimed at international trade development. Keywords: WTO; Mezinárodní ekonomické organizace; UNCTAD; mezinárodní obchod; SB; MMF; international trade; WTO; UNCTAD; International economic organizations; IMF; WB Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Mezinárodní ekonomické organizace a vlivy jejich aktivit na vývoj mezinárodního obchodu

Nutnost adekvátní regulace mezinárodních obchodních vztahů v podmínkách prohlubujících se globalizačních procesů, včetně podpory liberalizace a vývoje mezinárodního obchodu, vyžadují aktivnější ...

Jovičić, Elena; Sato, Alexej; Štěrbová, Ludmila; Čajka, Peter
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases