Number of found documents: 39542
Published from to

Návštěvnické centrum CARBON
Tichá, Karolína; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
2023 - Czech
Předmětem bakalářské práce je přestavba bývalé důlní věže na návštěvnické centrum Uhelného dolu Frenštát. Důl se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm, v Trojanovicích. Areál je obklopen Moravskoslezkými Beskydy. Projekt je zaměřen na nalákání obyvatel zpět do opuštěného dolu a vytvoření nového místa plného života a dění. Projekt se zaměřuje také na udržitelnost a obnovitelné zdroje. The subject of the bachelor's thesis is the reconstruction of the former mine tower into a visitor center of the Frenštát Coal Mine. The mine is located near Frenštát pod Radhoštěm, in Trojanovice. The area is surrounded by the Moravian-Silesian Beskydy Mountains. The project aims to lure residents back to the abandoned mine and create a new place full of life and activity. The project also focuses on sustainability and renewable resources. Keywords: Návštěvnické centrum; Vzdělávání; Historie; Dřevostavba; Udržitelnost; Obnovitelné zdroje; Vyhlídka; Ocelová konstrukce; Visitor Center; Education; History; Timber Construction; Sustainability; Renewable Resources; Lookout; Steel Structure Available in a digital repository NRGL
Návštěvnické centrum CARBON

Předmětem bakalářské práce je přestavba bývalé důlní věže na návštěvnické centrum Uhelného dolu Frenštát. Důl se nachází nedaleko Frenštátu pod Radhoštěm, v Trojanovicích. Areál je obklopen ...

Tichá, Karolína; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Motel pre kamionistov v Indii
Vavrová, Lenka; Tomášová, Klára; Dulenčín, Juraj
2023 - Czech
Zadaním bakalárskej práce je návrh budovy motela pre kamionistov v Indii. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu BGA026 Ateliérová tvorba a z konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexní projekt. Téma vychádza zo zadania medzinárodnej architektonickej súťaže z roku 2022 s názvom On the way. Riešené územie sa nachádza v meste Kannadi, v štáte Kérala, v tesnej blízkosti diaľnice - Highway 544. Jedná sa o 3 nevyužité parcely. Cieľom zadania je vytvoriť ubytovacie zariadenie s krátkodobým pobytom, príjemné prostredie a miesto oddychu pre kamionistov po dlhej a únavnej ceste. Má poskytnúť priestor na prespanie a prípadné stravovanie. Hlavný vjazd do areálu je umiestnený z juhu z príjazdovej komunikácie. Navrhovaná stavba má 2 nadzemné podlažia a k nej nadväzujúce parkovisko pre osobné automobily, väčšie aj menšie kamióny. Stavba je špecifická svojim pôdorysným tvarom, vpísaným kruhom do štvorca. Pobyt hostí by mal spríjemniť i spoločenský priestor s výhľadom do átria so zeleňou, ktoré je typickým prvkom v indickej architektúre. Zovňajšok stavby je oživený odsadenou farebnou sklolaminátovou fasádou, ktorá je predmetom architektonického detailu. Farebnosť fasády korešponduje s tradíciami danej lokality. The assignment of the bachelor's thesis is the design of a motel building for truckers in India. The work is based on the architectural study of the subject BGA026 and the structural study of the subject AG036 Complex project. The theme is based on the assignment of the international architectural competition from 2022 called On the way. The proposed area is located in the city of Kannadi, in the state of Kerala, in close proximity to the highway - Highway 544. These are 3 unused parcels. The goal of the assignment is to create a short-term accommodation facility, a pleasant environment and a place to rest for truck drivers after a long and tiring journey. It should provide space for sleeping and possibly eating. The main entrance to the area is located from the south from the driveway. The proposed building has 2 above-ground floors and an adjacent parking lot for cars, larger and smaller trucks. The building is specific for its floor plan shape, inscribed with a circle in a square. The social space with a view of the atrium with greenery, which is a typical element in Indian architecture, should make the guests' stay more pleasant. The exterior of the building is enlivened by an offset colored fiberglass facade, which is the object of an architectural detail. The color of the facade corresponds to the traditions of the locality. Keywords: Motel; India; ubytovacie zariadenie; obytná budova; novostavba; kamionisti; diaľnica; sklolaminátová fasáda; Motel; India; accommodation facility; residential building; new building; truck drivers; highway; fiberglass facade Available in a digital repository NRGL
Motel pre kamionistov v Indii

Zadaním bakalárskej práce je návrh budovy motela pre kamionistov v Indii. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu BGA026 Ateliérová tvorba a z konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexní ...

Vavrová, Lenka; Tomášová, Klára; Dulenčín, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Centrum transferu technologií VUT
Hrach, Martin; Suchánek, Petr; Nový, Alois
2023 - Czech
Předmětem bakalářské práce je návrh Centra transferu technologií VUT. Řešený areál se nachází v městské části Brno – Královo Pole v oblasti Technologického parku VUT. V okolí se nachází fakulty strojní, elektrotechnická a podnikatelská VUT, dále studentské koleje a sportoviště CESA. Pozemek je ze západní, severní a východní strany lemován komunikacemi. Na západní straně pozemku za komunikací Technická se nachází členitý park přiléhající ke Sportovnímu areálu Pod Palackého vrchem. K severní části pozemku přiléhá také komunikace Technická, za kterou se nachází zatravněná plocha u které se nachází zahrádkářská osada. Východně od pozemku se nachází ulice Kolejní lemovaná zdí a kancelářskými a obytnými budovami nacházejícími se za ní. Jižní část pozemku přiléhá k budově Vědeckotechnického parku prof. Lista a parkovací plochou, za kterými se nachází fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Centrum transferu technologií VUT, je komplex výrobních buněk pro potřeby studentů a zaměstnanců VUT vytvoření podmínek velkovýroby u jejich projektů. K výrobní části přiléhá i zpracovávaná pětipodlažní administrativní budova s plochou vegetační střechou. Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet s modulem 6 m, po obvodu vyplněný keramickým zdivem a zateplený expandovaným polystyrenem. Tvarové řešení budovy je jednoduchý kvádr, kde nejvyšší podlaží je v jihovýchodní ploše ustoupeno o jeden modul. Na administrativní budovu navazuje třípodlažní budova garáží zapuštěná do země. V nejnižším podlaží administrativní budovy se nachází vstupní hala, schodiště s výtahem a hygienické a technologické zázemí. Ve vyšším podlaží je navržena u schodiště technická místnost a vstupní hala, na kterou navazují místnost bezpečnostní služby a hygienické zázemí. V posledním podzemním podlaží nalezneme u schodiště technologické zázemí a vstupní halu, naproti schodišti poté chodbu vedoucí do hygienického zázemí a laboratoří. V prvním nadzemním podlaží je navržen showroom, archiv, a denní místnost po pravé straně chodby nacházející se naproti schodišti. Po levé straně nalezneme hygienické zázemí a sklad a dílnu údržby. V nejvyšším podlaží se nachází kanceláře a zasedací místnost, u schodiště je výstup na venkovní terasu. Fasáda je navržena v bílém odstínu RAL 9010 s dřevěným obkladem The subject of the bachelor's thesis is the design of the BUT Technology Transfer Center. The complex is located in the Brno – Královo Pole district in the area of the BUT Technology Park. In the vicinity, there are the faculties of mechanical engineering, electrical engineering and business BUT, as well as student dormitories and the CESA sports field. The land is bordered by roads on the west, north and east sides. On the western side of the property behind the Technická road, there is a uneven park adjacent to the Pod Palackého vrchem Sports Complex. The northern part of the property is also adjacent to the Technical road, behind which there is a grassy area, next to which there is a gardener's settlement. To the east of the property is Kolejní Street, lined with a wall and office and residential buildings located behind it. The southern part of the land is adjacent to the building of the Science and Technology Park of Prof. Lista and the parking area behind which is the Faculty of Electrical Engineering and Communication Technologies. The BUT Technology Transfer Center is a complex of production cells for the needs of BUT students and employees to create mass production conditions for their projects. Adjacent to the production area is a five-story administrative building with a flat vegetated roof. The construction of the building is designed as a reinforced concrete skeleton with a module of 6 m, filled with ceramic masonry around the perimeter and insulated with expanded polystyrene. The shape of the building is a simple block, where the top floor is set back by one module in the southeast area. The administrative building is followed by a three-story garage building embedded in the ground. On the lowest floor of the administrative building, there is an entrance hall, a staircase with an elevator, and hygienic and technological facilities. On the upper floor, a technical room and an entrance hall are designed near the staircase, which is followed by a security service room and sanitary facilities. In the last underground floor, we can find technological facilities and an entrance hall near the stairs, then opposite the stairs is a corridor leading to the hygiene facilities and laboratories. On the first above-ground floor, a showroom, an archive, and a day room are designed on the right side of the corridor, located opposite the staircase. On the left side we will find the sanitary facilities and the warehouse and the maintenance workshop. On the top floor there are offices and a meeting room, by the stairs there is an exit to the outdoor terrace. Keywords: Centrum transferu technologií VUT; VUT; administrativa; výroba; garáže; Technologický park; Brno.; BUT Technology Transfer Center; BUT; administration; production; garage; Technology Park; Brno. Available in a digital repository NRGL
Centrum transferu technologií VUT

Předmětem bakalářské práce je návrh Centra transferu technologií VUT. Řešený areál se nachází v městské části Brno – Královo Pole v oblasti Technologického parku VUT. V okolí se nachází fakulty ...

Hrach, Martin; Suchánek, Petr; Nový, Alois
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Gmont Cable Brno
Hudečková, Simona; Mikeš, Stanislav; Nový, Alois
2023 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro povolení stavby. Projektová dokumentace byla zpracovávaná na základě architektonické studie vypracované v předmětu AG035. Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout průmyslovou halu G-mont Cable, kde se budou vyrábět kabely. Pozemek řešeného územní se nachází v městské části Brno-Slatina. Rozprostírá se na Černovických terasách, je to největší průmyslová zóna v České republice. V současné době je pozemek zapsán jako brownfield bývalé slévárny Roučka. Důležitým aspektem při navrhování průmyslové haly bylo propojení současné komunikace pro zásobování na novou komunikaci vedoucí k průmyslové hale a vhodná orientace stavby ke světovým stranám. Stavba bude rozdělena na administrativní část a průmyslovou část. Tyto dvě části budou spojeny zázemím pro zaměstnance. Všechny objekty budou zastřešeny slunolamy, které budou opticky spojovat jednotlivé části do celku. Administrativní část budu tvořit dvě dvoupodlažní budovy v odlišných výškách. Kolem obou staveb budou umístěny sloupy, které budou zastřešeny stínícími slunolamy. Spojovací budova s průmyslovou halou bude pouze jednopodlažní a před ní bude k dispozici terasa pro zaměstnance. Průmyslová část bude tvořena třemi halami ve stejné výšce jako administrativa. Kolem průmyslové části povede komunikace sloužící pro nákladní dopravu. The aim of the bachelor's thesis was the creation of individual parts of the project documentation – Documentation for Building Permits and Documentation for Building Construction. The project documentation was processed on the basis of the architectural study designed in subject AG035. The task of the bachelor's thesis was to design the G-mont Cable industrial factory, where cables will be manufactured. The area is located in the Brno-Slatina district. It extends over the Černovické terraces, it is the largest industrial zone in the Czech Republic. Currently, the land is registered as a brownfield of the former Roučka foundry. It is part of the Černovice terraces, the largest industrial zone in the Czech Republic. Currently, the land is registered as a brownfield of the former Roučka foundry. An important aspect in the design of the industrial factory was the connection of the current communication for supply to the new communication leading to the industrial hall and the appropriate orientation of the buildings to the cardinal points. The construction will be divided into an administrative part and an industrial part. These two parts will be connected by checkrooms for employees. All objects will be roofed by shading sunshades, which will optically connect the individual parts of the buildings into one building. The administrative part will consist of two two-storey buildings at different heights. There will be columns around both buildings, which will be covered with shading sunshades. The connecting building with the industrial hall will have only one floor and a terrace for employees will be available in front of it. The industrial part will consist of three halls at the same height as the administration. There will be a road around the industrial section serving freight traffic. Keywords: G-mont Cable; Brno-Slatina; průmyslová hala; administrativa; G-mont Cable; Brno-Slatina; industrial factory; administration Available in a digital repository NRGL
Gmont Cable Brno

Cílem bakalářské práce bylo zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro povolení stavby. Projektová dokumentace byla zpracovávaná na ...

Hudečková, Simona; Mikeš, Stanislav; Nový, Alois
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Autocentrum VW Group Mikulov
Vácha, Adam; Maar, Radek; Boleslavská, Yvona
2023 - Czech
Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout objekt Autocentra Volkswagen Group v průmyslové části města Mikulov. Studie byla původně zpracovávaná v předmětu AG033 - Ateliér výrobních staveb. Tudíž jsem ji dopracoval dle požadavků DSP a DPS. V současné době je řešený pozemek součástí zemědělského družstva. Ze severozápadní strany vytyčuje pozemek ulice Jiráskova, z jihovýchodní poté ulice Republikánské obrany. Navržený objekt je rozdělen na tři hmoty. Toto rozvržení vychází z funkčního odůvodnění budovy. Showroom slouží k vystavování a prodeji nových vozidel sdružených značek pod Volkswagen Group. Navazuje na něj sklad, který slouží jak k uskladnění pro přímý prodej, tak hlavně na náhradní díly do servisu. V druhém nadzemním podlaží nad skladem se nachází kanceláře administrativy. Ty jsou schodištěm napojeny na showroom. Vedle skladiště se také nachází příjem aut do servisu a propojovací chodba mezi showroomem a servisem. Součástí servisu je také zázemí pro mechaniky, jehož součástí jsou šatny a sociální zázemí. Je zde také technická místnost a kancelář mistra. V zadní části servisu je poté lakovna, která je oddělena příčkou. Celý objekt je nepodsklepený a až na část nad skladem jednopodlažní. Showroom a servis jsou tvořeny skeletem z železobetonových sloupů propojených ocelovými příhradovými vazníky. Část skladu s kancelářemi je poté železobetonový monolit. Stropy jsou poté v halách zpevněny pomocí trapézových plechů s železobetonovou deskou. Fasádu showroomu tvoří prosklený lehký obvodový plášť a na servisu je zase použit Dri-design Kingspan systém. Příčky jsou řešeny ze sádrokartonu. Všechny části objektu jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou. Nad servisem je střecha vegetační. Odvodnění showroomu a servisu je řešeno pomocí zaatikových žlabů se svody. Kanceláře poté pomocí vnitřních svodů. The task of the bachelor thesis was to design the Volkswagen Group Autocentre in the industrial part of Mikulov. The study was originally prepared in the subject AG033 - Studio of Production Buildings. Thus, I completed it according to the requirements of the DSP and DPS. Currently, the land in question is part of an agricultural cooperative. From the north-western side the land is bordered by Jiráskova Street, from the south-eastern side by Republican Defence Street. The proposed building is divided into three masses. This layout is based on the functional justification of the building. The showroom is used for the display and sale of new vehicles of the brands associated with the Volkswagen Group. It is followed by a warehouse, which is used both for storage for direct sales and mainly for spare parts for the service. The second floor above the warehouse houses the administration o*ices. These are connected to the showroom by a staircase. Next to the warehouse, there is also a service reception and a connecting corridor between the showroom and the service. The workshop also includes facilities for mechanics, which include changing rooms and sanitary facilities. There is also a technical room and a foreman's office. At the rear of the workshop is the paint shop, which is separated by a partition. The whole building is unbasement and except for the part above the warehouse is one storey. The showroom and the workshop are made up of a skeleton of reinforced concrete columns connected by steel trusses. The part of the warehouse with o*ices is then a reinforced concrete monolith. The ceilings in the halls are then reinforced with trapezoidal sheets with reinforced concrete slab. The façade of the showroom consists of a glazed lightweight cladding and the service area is again using a Dri-design Kingspan system. The partitions are made of plasterboard. All parts of the building are covered with a single-skin flat roof. Above the service area the roof is vegetated. The drainage of the showroom and service area is solved by means of drainage gutters with downpipes. The o*ices are then provided with internal drains. Keywords: Volkswagen; Autosalon; Autocentrum; Showroom; Servis; Mikulov; Prosklený obvodový plášť; Kingspan systém; Skelet; Monolit; Volkswagen; Car showroom; Car centre; Showroom; Service; Mikulov; Glass envelope; Kingspan system; Skeleton; Monolith Available in a digital repository NRGL
Autocentrum VW Group Mikulov

Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout objekt Autocentra Volkswagen Group v průmyslové části města Mikulov. Studie byla původně zpracovávaná v předmětu AG033 - Ateliér výrobních staveb. Tudíž jsem ji ...

Vácha, Adam; Maar, Radek; Boleslavská, Yvona
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návštěvnické centrum CARBON
Warta, Roman; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
2023 - Czech
Cílem bakalářské práce je návrh multifunkčního centra v oblasti nevyužívaného černouhelného dolu Frenštát v katastru obce Trojanovice. Umístění objektu je zamýšleno ve středu areálu a bude kontaktním bodem pro jeho návštěvníky, ale i návštěvníky Beskyd obecně. Součástí provozu centra je rovněž stálá expozice, zaměřená na minulost plánované těžby černého uhlí v lokalitě, stejně tak jako na dekarbonizaci energie a alternativní energetické zdroje. Aim of the bachelor's thesis is design of a multifunctional center in the area of unused coal mine Frenštát that is situated in the land register of village Trojanovice. The object is intended to be in the center of the area and should serve as the main point for its visitors and the visitors of Beskydy in general. The center also serves for the exhibition focused on the planned black coal mining in the locality as well as on energy decarbonization and alternative energy sources. Keywords: CARBON; Návštěvnické centrum; Renovace; Hala; Znovuvyužití; Propojení; Otevření; Dekarbonizace; Zpřístupnění; CARBON; Visitor center; Renovation; Hall; Reuse; Connection; Opening; Decarbonization; Accessibility Available in a digital repository NRGL
Návštěvnické centrum CARBON

Cílem bakalářské práce je návrh multifunkčního centra v oblasti nevyužívaného černouhelného dolu Frenštát v katastru obce Trojanovice. Umístění objektu je zamýšleno ve středu areálu a bude kontaktním ...

Warta, Roman; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návštěvnické centrum CARBON
Wolf, Tomáš; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
2023 - Czech
Tato závěrečná práce se věnuje návrhu návštěvnického centra, které by mělo být umístěno na území průmyslového areálu Dolů Frenštát v obci Trojanovice. Návrh vychází z oficiální architektonicko-urbanistické studie, kterou vypracoval ateliér KAMIL MRVA ARCHITECTS, a snaží se o moderní práci s prostorem a prostorovými vztahy. Hlavním cílem je přilákat nové návštěvníky a obohatit život budoucím obyvatelům této moderní čtvrti. Návrh využívá otevřenost a uzavřenost prostoru, které spolu harmonicky interagují a vytvářejí organické a propojené prostředí. Cílem je zohlednit a reflektovat charakter území, na kterém návštěvnické centrum bude umístěno, a vytvořit tak prostor, který bude příjemný a funkční pro návštěvníky i budoucí rezidenty. Teoretické základy architektury jsou klíčovými prvky při navrhování návštěvnického centra. Prostorové vztahy jsou pečlivě promyšleny a optimalizovány tak, aby se dosáhlo maximálního využití prostoru a zároveň se zachovala jeho funkčnost. Celkový návrh je proto přizpůsoben moderním architektonickým trendům a reflektuje požadavky současné doby. Výsledkem je návštěvnické centrum, které je nejen esteticky působivé, ale také plně funkční a přizpůsobené potřebám návštěvníků i budoucích obyvatel. Výsledný prostor je harmonický a propojený, což přispívá k příjemnému zážitku návštěvníků a kvalitnímu životnímu prostředí pro budoucí obyvatele této moderní čtvrti This thesis is devoted to the design of a visitor centre to be located on the territory of the industrial area of the Frenštát Mines in the village of Trojanovice. The design is based on the official architectural and urban planning study prepared by the KAMIL MRVA ARCHITECTS studio and seeks to work with space and spatial relationships in a modern way. The main objective is to attract new visitors and enrich the lives of the future residents of this modern neighbourhood. The design uses openness and enclosure of space to interact harmoniously with each other, creating an organic and connected environment. The aim is to reflect and reflect the character of the area on which the visitor centre will be located, creating a space that is welcoming and functional for visitors and future residents. The theoretical foundations of architecture are key elements in the design of a visitor centre. Spatial relationships are carefully considered and optimized to maximize the use of the space while maintaining its functionality. The overall design is therefore adapted to modern architectural trends and reflects the requirements of the times. The result is a visitor centre that is not only aesthetically impressive, but also fully functional and adapted to the needs of visitors and future residents. The resulting space is harmonious and connected, contributing to a pleasant visitor experience and a quality living environment for the future residents of this modern neighbourhood. Keywords: Frenštát pod Radhoštěm; Frenštát; architektura; návštěvnické centrum; doly; otevřenost; expozice; atrium; multifunkce; poznání; Frenštát pod Radhoštěm; Frenštát; architecture; visitor centre; mines; openness; exhibition; atrium; multifunction; knowledge Available in a digital repository NRGL
Návštěvnické centrum CARBON

Tato závěrečná práce se věnuje návrhu návštěvnického centra, které by mělo být umístěno na území průmyslového areálu Dolů Frenštát v obci Trojanovice. Návrh vychází z oficiální ...

Wolf, Tomáš; Šindlar, Jiljí; Marek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Volání divočiny
Brokeš, Tomáš; Šťastný, Martin; Kratochvíl, Jan
2023 - Czech
Tento projekt je odpovědí na volání divočiny, a podobně jako výlet do liduprázdných nehostinných hor byla i tato práce opuštěním komfortní zóny městského prostředí. Projekt se zabývá alternativním pohledem na pozemek bývalého rekreačního areálu, který se nachází v chráněné krajinné oblasti Jeseníků, objat vzrostlými stromy na stráni pod lesem v obci Ostružná na severu Moravy. Návrh přistupuje k této lokalitě s ohledem na ráz jesenických Sudet a vytváří rekreační areál s přirozenou strukturou zástavby, která svým měřítkem nedominuje okolní přírodě, nýbrž do ní citlivě a nenápadně zapadá. Zároveň návrh reflektuje současné požadavky a potřeby návštěvníků, kteří hledají únik z rušné civilizace do poklidného prostředí. Svou esencí i podobou se snaží odlišit od bývalého hotelu i jeho připravovaného vzkříšení, a naopak navázat na zažité tvarosloví, které pouze doplňuje o nové prvky, avšak tak aby jako celek bylo stále v souladu s krajinným rázem. This project is a response to the call of the wilderness, and similarly to a trip to the desolate, inhospitable mountains, this work was a departure from the comfort zone of an urban environment. The project deals with an alternative view of the site of a former recreational area located in the protected landscape area of the Jeseníky Mountains, surrounded by mature trees on a hillside below a forest, in the village of Ostružná in northern Moravia. The proposal approaches this site with respect to the character of the Jeseníky Sudeten Mountains and creates a recreational area with a natural structure of buildings, which does not overpower the surrounding nature in its scale but fits in sensitively and unobtrusively. At the same time, the design reflects current requirements and needs of visitors, who seek an escape from a busy civilisation to a peaceful environment. In its essence and form the project seeks to distinguish itself from the former hotel and its forthcoming resurrection. On the contrary, it aims to build on an established morphology, supplementing it only with new elements, so that the new creation is still harmonious with the character of the landscape. Keywords: rekreační areál; Ostružná; CHKO Jeseníky; Sudety; krajinný ráz; chata; chatky; recreational area; Ostružná; Protected Landscape Area Jeseníky; Sudetes; landscape character; cottage; cabins Available in a digital repository NRGL
Volání divočiny

Tento projekt je odpovědí na volání divočiny, a podobně jako výlet do liduprázdných nehostinných hor byla i tato práce opuštěním komfortní zóny městského prostředí. Projekt se zabývá alternativním ...

Brokeš, Tomáš; Šťastný, Martin; Kratochvíl, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Volání divočiny
Pevná, Žaneta; Vlčková, Edita; Kratochvíl, Jan
2023 - Czech
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekreačního areálu ve Vyškově. Jde o vytvoření místa na okraji města, které bude sloužit ke každodenní rekreaci, ke vzdělávání a poznávání. Místo bude nabízet obyvatelům Vyškovska možnost rekreovat se v místě bydliště a nabízet alternativu k masově navštěvovaným turistickým cílům i aktivitám. Konkrétně se pak tato práce zabývá návrhem ekocentra a koupacího biotopu. The bachelor thesis is dealing with the design of a recreational area in Vyškov. It is about creating a place on the outskirts of the city, which will serve for everyday recreation, education, and exploration. The place will offer the inhabitants of the Vyškov region the opportunity to recreate in their place of residence and offer an alternative to mass-visited tourist destinations and activities. Specifically, this work deals with the design of an eco-centre and a natural swimming pool. Keywords: rekreace; rekreační areál; ekocentrum; ekologie; životní prostředí; koupací biotop; příroda; Vyškov; rybník Kačenec; recreation; recreation area; eco-center; ecology; environment; natural swimming pool; nature; Vyškov; Kačenec pond Available in a digital repository NRGL
Volání divočiny

Bakalářská práce se zabývá návrhem rekreačního areálu ve Vyškově. Jde o vytvoření místa na okraji města, které bude sloužit ke každodenní rekreaci, ke vzdělávání a poznávání. Místo bude nabízet ...

Pevná, Žaneta; Vlčková, Edita; Kratochvíl, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Volání divočiny
Šaradinová, Kristína; Kubovič, Marko; Kratochvíl, Jan
2023 - Czech
Predmetom bakalárskej práce je revitalizácia nefunkčného rekreačného areálu v Manínskej Tiesňave, v mestskej časti Považská Teplá. Projekt navracia areálu funkciu ubytovania a dopĺňa ho o nové funckie tak, aby jeho prevádzka bola udržateľná po celý rok a spĺňala novodobé požiadavky na prechodné ubytovanie. Vytvára novú hodnotu v lokalite a navracia miestu kedysi tak rozvinutý cestovný ruch. Zaoberá sa udržateľnosťou ako prevádzky tak využitím obnoviteľných zdrojov energie. Návrh vykazuje súlad s krajinným rázom a prostredníctvom inšpirácie miestnou tradičnou architektúrou využíva overené princípy stavania vo vybranej lokalite. The subject of the bachelor thesis is the revitalization of the non-functional recreation area in Manínská Tiesňava, in the Považská Teplá district. The project restores the function of accommodation to the area and adds new functions to it so that its operation is sustainable throughout the year and meets modern requirements for temporary accommodation. It creates a new economic value in the locality and brings back the once developed tourism to the place. It deals with the sustainability of both operations and the use of renewable energy sources. The design is in harmony with the landscape and through inspiration from local traditional architecture, uses proven building principles in the selected location. Keywords: Rekreácia; drevostavba; prechodné ubytovanie; udržateľnosť; reštaurácia; spoločenské priestory; wellness; chaty; Recreation; wooden construction; temporary accommodation; sustainability; restaurant; social spaces; wellness; cottages Available in a digital repository NRGL
Volání divočiny

Predmetom bakalárskej práce je revitalizácia nefunkčného rekreačného areálu v Manínskej Tiesňave, v mestskej časti Považská Teplá. Projekt navracia areálu funkciu ubytovania a dopĺňa ho o nové funckie ...

Šaradinová, Kristína; Kubovič, Marko; Kratochvíl, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases