Number of found documents: 4295
Published from to

Novostavba na Kraví hoře v Brně
Bogárová, Zora; Kristek, Jan; Rozwalka, Szymon
2024 - Slovak
Práca sa venuje návrhu, ktorý reaguje na momentálny stav okolia garáží na úpätí Kraví hory v meste Brno. Základom návrhu parkovacieho domu so športovou halou sú ulice v okolí, pre ich strategickú polohu pri nástupe na Kraví horu a ich vypozorovanú variabilitu v plnosti a prázdnote, z ktorej vyplýva silný potenciál pre zmenu priestoru zbytočne využívaného na parkovanie. Parkovací dom je navhrhnutý ako verejne otvorená budova, ktorá má premenlivé atmosféry otvorenosti a uzavretosti odvodené od možnosti využívania jej priestorov, čo sa premieta aj do práce s konštrukciou a možnosťami jej prepisu. Návrh sa stáva súčasťou Kravej hory, no aj mesta a jeho potrieb. The thesis focuses on addressing the current state of the garages situated at the base of Kraví Hora in Brno. The design concept for the parking house, integrated with a sports hall, draws inspiration from the surrounding streets. These streets, strategically positioned at the entrance to Kraví Hora, exhibit dynamic fluctuations fullness and emptiness, presenting a strong opportunity to repurpose the space currently dedicated solely to parking. The cark park is envisioned as a publicly accessible facility characterized by adaptable atmospheres of openness and enclosure, reflecting the flexible utilization of its spaces which extends into the structural concept and possibilities of its redesign. The proposal aims to become a part of Kraví hora, but also of the city and its needs. Keywords: parking; sport hall; public space; transformation; Kraví hora Available in a digital repository NRGL
Novostavba na Kraví hoře v Brně

Práca sa venuje návrhu, ktorý reaguje na momentálny stav okolia garáží na úpätí Kraví hory v meste Brno. Základom návrhu parkovacieho domu so športovou halou sú ulice v okolí, pre ich strategickú ...

Bogárová, Zora; Kristek, Jan; Rozwalka, Szymon
Vysoké učení technické v Brně, 2024

FCK Technology sis
Krcho, Alex Eduard; Ponešová, Barbora; Štěpán, Marek
2024 - Slovak
V tejto práci som sa zameral na navrhovanie obytného domu so zamyslením sa nad dnešným spôsobom výstavby a (ne)použitím technológií. Hmota budovy vychádza z technológie použitej v koncepte a diktuje tak celkový architektonický výraz. Koncept je založený na fyzikálnych termoakumulačných vlastnostiach materiálu a na jeho šetrení pričom sa kombinuje s konceptom komínového efektu prevetrávania budov. Byty sú navrhnuté s ohľadom na variabilnosť ich využitia a spojenie s exteriérovými priestormi. Súčasťou návrhu je urbanistické riešenie voľnej parcely, ktorého konceptom je umiestnenie budov v nadväznosti na hlavnú komunikáciu a existujúcu zástavbu. Navrhnutý koncept zohľadňuje zvýšenie hustoty obytných jednotiek v meste, pričom sa rešpektujú faktory ako veľkosť bývania, oslunenie, energetická efektívnosť, obmedzenie áut a diverzifikácia funkcií. V južnej časti sa nachádza lineárny verejný park, ktorý zabezpečuje prechos medzi novými a pôvodnými objektmi a napája sa na existujúci park východne od parcely, poskytujúc plynulú rekreačnú sieť. Cieľom bolo vytvoriť nielen príjemné bývanie ale aj priestor pre živú komunitu tvoriacu to najdôležitejšie pre atmosféru miesta. In this thesis, I focused on the design of a residential house with a reflection on today's way of construction and the (mis)use of technology. The mass of the building is based on the technology used in the concept and thus dictates the overall architectural expression. The concept is based on the physical thermo-accumulation properties of the material and its conservation while combining it with the concept of the chimney effect of building ventilation. The flats are designed with regard to the variability of their use and the connection with the exterior spaces. The urban design of the vacant plot is part of the design, the concept of which is the location of the buildings in relation to the main road and the existing development. The proposed concept takes into account the increase in the density of residential units in the city, while respecting factors such as the size of housing, glare, energy efficiency, car limitation and diversification of functions. A linear public park is located in the southern portion of the site, providing a transition between the new and original buildings and connecting to the existing park to the east of the parcel, providing a continuous recreational network. The aim was to create not only a pleasant living space but also a space for a vibrant community forming what is most important to the atmosphere of the place. Keywords: FCK technology; apartement complex; chimney effect Available in a digital repository NRGL
FCK Technology sis

V tejto práci som sa zameral na navrhovanie obytného domu so zamyslením sa nad dnešným spôsobom výstavby a (ne)použitím technológií. Hmota budovy vychádza z technológie použitej v koncepte a diktuje ...

Krcho, Alex Eduard; Ponešová, Barbora; Štěpán, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

FCK Technology sis
Pálková, Veronika; Ponešová, Barbora; Štěpán, Marek
2024 - Slovak
Malenovická pila umiestnená na najvyťaženejšej dopravnej tepne Zlína z dôvodu vyťaženia lesov v okolí mesta stráca svoju funkciu. Tesne za týmto miestom začína ulica pre Zlín zvlášť významná – Trieda Tomáše Bati. Je zásadným urbanistickým, kompozičným, pohľadovým, ale aj orientačným prvkom mesta Zlín. Prechádzka ňou je cestou stavebnej histórie tohto mesta. Charakter tejto dopravnej tepny je však v tomto území pešiemu človeku cudzí až nepríjemný. V čase, keď Zlín trpí nedostatkom bývania si myslím, že zahustenie mesta priamo na jej najdôležitejšej tepne môže byť zaujímavou a správnou cestou, ako vyplniť prázdne miesto a dodať Triede Tomáše Bati úctyhodný štart. Verím, že bývanie na hlavnej triede mesta môže byť pre mnohých veľmi atraktívne a že pomôže dodať tomuto priestoru ľudskú mierku, život a zároveň zjemnenie. Cieľom mojej práce sa tak stáva zahustenie mesta na rozhraní mesta Zlín a periférie Malenovíc, na rozhraní rušnej triedy a pokojnej zástavby rodinných domov. Toto rozhranie sa stáva východiskom pre môj návrh. The Malenovická sawmill, located on the busiest traffic artery in Zlín, is losing its function due to the harvesting of forests in the vicinity of the city. Right behind this place begins a street that is particularly important for Zlín – Tomáš Baťa Avenue. It is an essential urbanistic, compositional, visual, and orientational element of the city of Zlín. A walk through it is a journey through the construction history of this city. However, the character of this thoroughfare in this area is alien to the point of being unpleasant for pedestrians. At a time when Zlín suffers from a lack of housing, I think that densifying the city right on its most important artery can be an interesting and correct way to fill the empty space and give Tomáš Baťa Avenue a respectable start. I believe that living on the main street of the city can be very attractive for many and that it will help to give this space a human scale, life and refinement at the same time. The goal of my work thus becomes the densification of the city on the border between the city of Zlín and the outskirts of Malenovice, on the border between a busy class and a quiet cluster of family houses. This interface becomes the starting point for my design. Keywords: interface; housing; Zlín; garden; park; Tomas Bata Avenue; apartment building; blue-green infrastructure Available in a digital repository NRGL
FCK Technology sis

Malenovická pila umiestnená na najvyťaženejšej dopravnej tepne Zlína z dôvodu vyťaženia lesov v okolí mesta stráca svoju funkciu. Tesne za týmto miestom začína ulica pre Zlín zvlášť významná – Trieda ...

Pálková, Veronika; Ponešová, Barbora; Štěpán, Marek
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza stárnutí obličeje
Hrabošová, Alžbeta; Malinka, Kamil; Goldmann, Tomáš
2023 - Slovak
Starnutie tváre a zmeny rozmerov tváre súvisiace s vekom sú výrazne podstatným aspektom v rôznych oblastiach, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciou tváre, forenznou identifikáciou alebo predikciou starnutia. Hlavnými cieľmi tejto práce bolo analyzovať starnutie tváre z pohľadu antropometrických vlastností, vyhodnotenie vplyvu starnutia na tvár ako celok, ale aj na jednotlivé antropometrické pomery a predikovať vývoj tváre do budúcnosti. Analýza bola založená na vyhodnotení vývoja 10 tvárových pomerov u 285 osôb vo veku 0,75~-~17,5 rokov. Starnutie u oboch pohlaví malo spoločné znaky, ako výrázné zmeny súvisiace s nárastom do šírky do veku približne 6 rokov u rysov ako šírka tváre, nosu, čelusti, úst, vzdialenosť vonkajších a vnútorných kútikov očí. V neskoršom vekovom štádiu do 13. roku sa tvár ešte výrazne predlžuje, zatiaľ čo zmeny v šírke sú už minimálne. Jedná sa hlavne o rysy ako morfologická výška tváre, výška spodnej časti tváre a výška nosu. Zároveň sme schopní zo vstupnej fotografie predikovať ďalší vývoj antropometrických rysov. Facial aging and age-related changes in facial dimensions are extremely relevant aspects in various fields dealing with facial reconstruction, forensic identification or aging prediction. The main objectives of this work were to analyze facial aging in terms of anthropometric characteristics, to evaluate the impact of aging on the face as a whole as well as on individual anthropometric ratios and to predict future facial growth. The analysis was based on the evaluation of the evolution of 10 facial ratios in 285 subjects aged 0,75 - 17,5 years. Aging in both sexes showed common features, such as pronounced changes associated with increases in facial width, nose, jaw, mouth, and distance between the outer and inner corners of the eyes at about 6 years of age. At the later age of up to 13 years, the face is still significantly elongated, while the changes in width are already minimal. These are mainly features such as the morphological height of the face, the height of the lower part of the face and the height of the nose. At the same time, we are able to predict the further development of anthropometric features from the input photograph. Keywords: face; facial aging; anthropometry; landmark; analysis; machine learning; image processing Available in a digital repository NRGL
Analýza stárnutí obličeje

Starnutie tváre a zmeny rozmerov tváre súvisiace s vekom sú výrazne podstatným aspektom v rôznych oblastiach, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciou tváre, forenznou identifikáciou alebo predikciou ...

Hrabošová, Alžbeta; Malinka, Kamil; Goldmann, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mikrobiální produkce olejů a jejich aplikace
Kročianová, Natália; Szotkowski, Martin; Němcová, Andrea
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bola produkcia lipidov prostredníctvom vybraných kmeňov kvasiniek rodu Metschnikowia za využitia substrátov potravinovej výroby. Vyprodukované mikrobiálne lipidy sú v dnešnej dobe vysoko cenené a vyhľadávané hlavne v biotechnologickom priemysle ako náhrada uhlíka v priemyselnom procese výroby biopalív. Substráty použité pri kultivácii boli rastlinného pôvodu, ekologické a cenovo výhodné. V práci bol sledovaný vplyv kultivačných podmienok na rast kvasiniek pri laboratórnej a zníženej teplote. Boli skúmané štyri druhy kvasiniek, a to M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144 a M. zizyphicola 1147. Vyprodukované biomasy boli analyzované pomocou plynovej chromatografie, kde boli zisťované jednotlivé zloženia mastných kyselín. Viditeľné zmeny bolo možné pozorovať pri rozličných kultivačných teplotách a použitých substrátoch. Najlepšie výsledky dosiahli substráty s Metschnikowia sinensis 1144, pričom všetky zvolené kvasinky boli schopné produkcie lipidov. V každej analyzovanej kvasinke sa preukázalo najvyššie zastúpenie polynenasýtených mastných kyselín. The aim of this bachelor's thesis was the production of lipids by selected strains of yeasts of the Metschnikowia genus using food production substrates. Produced microbial lipids are nowadays highly valued and sought after mainly in the biotechnology industry as a substitute for carbon in the industrial process of biofuel production. Plant, ecological, and cost-effective substrates were used for cultivation ; the influence of cultivation conditions on the growth of yeast was monitored at laboratory and reduced temperature. Four types of yeast were investigated, namely M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144, and M. zizyphicola 1147. The produced biomasses were analyzed using gas chromatography; in analyses, individual fatty acid composition was determined. Visible changes could be observed at different cultivation temperatures and used substrates. The best results were achieved by substrates that contained Metschnikowia sinensis 1144, while all selected yeasts were capable of lipid production. The highest representation of polyunsaturated fatty acids was demonstrated in each analyzed yeast. Keywords: yeasts; Metschnikowia; cultivation; lipids; microbial oil; gas chromatography Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální produkce olejů a jejich aplikace

Cieľom tejto bakalárskej práce bola produkcia lipidov prostredníctvom vybraných kmeňov kvasiniek rodu Metschnikowia za využitia substrátov potravinovej výroby. Vyprodukované mikrobiálne lipidy sú v ...

Kročianová, Natália; Szotkowski, Martin; Němcová, Andrea
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kontrolér pro ovládání chemické aparatúry
Janek, Jakub; Pavlík, Michal; Fujcik, Lukáš
2023 - Slovak
Práca sa zaoberá teoretickým rozborom problematiky merania fyzikálnych veličín pomocou snímačov, návrhom meracej jednotky pre meranie fyzikálnych veličín. Ďalej sa zaoberá návrhom hardvéru meracej stanice, komunikácie s užívateľským prostredím a vizualizáciou dát vo webovom prostredí. This thesis focuses on the theoretical analysis of measuring physical quantities using sensors and the design of a measurement unit for physical quantity measurements. It also addresses the hardware design of a measurement station, communication with the user interface, and data visualization in a web environment. Keywords: control; measurement; design; chemical reactor; ARM Cortex M; microcontroller; encoding Available in a digital repository NRGL
Kontrolér pro ovládání chemické aparatúry

Práca sa zaoberá teoretickým rozborom problematiky merania fyzikálnych veličín pomocou snímačov, návrhom meracej jednotky pre meranie fyzikálnych veličín. Ďalej sa zaoberá návrhom hardvéru meracej ...

Janek, Jakub; Pavlík, Michal; Fujcik, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce
Duránik, Rastislav; Herout, Adam; Tesařová, Alena
2023 - Slovak
V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou vytvárania mobilných aplikácií a vytvorenie vlastnej mobilnej aplikácie. Zameriaval som sa na operačný systém Android. Pre návrh užívateľského rozhrania bol použitý nástroj Figma. Samotná aplikácia bola vytvorená knižnicou React Native za využitia platformy Expo. Aplikáciu sa mi podarilo vytvoriť a otestovať so všetkými požadovanými vlastnosťami. This work discusses development of mobile phone applications and design and implementation of a custom application for comparing and sharing training exercises with a trainer/coach. My focus was on the Android operating system. The Figma tool was used for the design of the user interface. The application itself was created with the React Native library using the Expo platform. I managed to create and test an application with all of the required features. Keywords: mobile application; fitness; React Native; Android; Firebase; video comparison; user interface Available in a digital repository NRGL
Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce

V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou ...

Duránik, Rastislav; Herout, Adam; Tesařová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aspektově orientovaná analýza postojů z uživatelských recenzí počítačových her
Sabol, František; Doležal, Jan; Smrž, Pavel
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu a implementáciou systému určeného k analýze používateľských recenzií videohier. Pri tvorbe systému nadväzuje na súčasne riešenia a zameriava sa na aplikovanie generatívnych jazykových modelov pre úlohu extrakcie štvoríc (aspekt, kategória, názor, sentiment). Vytvorený systém dokáže automatizovať proces získavania a analýzy recenzií. Pomocou webovej aplikácie poskytuje intuitívne používateľské rozhranie pre vyhľadávanie, filtrovanie a vizualizáciu výsledkov analýzy. Pre účely práce boli taktiež vytvorené dve dátové sady prevažne českých recenzií videohier. This bachelor's thesis delves into aspect-based sentiment analysis (ABSA) and the creation of a system tailored for examining video game user reviews. By building on established solutions, the system emphasizes the use of generative language models for extracting Aspect-Category-Opinion-Sentiment (ACOS) quadruples. The devised system streamlines the collection and evaluation of reviews, providing an intuitive user interface that enables effortless searching, filtering, and visualization of analytical outcomes via a web application. Furthermore, two datasets predominantly consisting of Czech video game reviews have been assembled. Keywords: aspect-based sentiment analysis; review; web scraping; generative language model; deep learning; Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction Available in a digital repository NRGL
Aspektově orientovaná analýza postojů z uživatelských recenzí počítačových her

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu a implementáciou systému určeného k analýze používateľských recenzií videohier. Pri tvorbe systému nadväzuje na ...

Sabol, František; Doležal, Jan; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zvýšení rozlišení obrazu pomocí hlubokých neuronových sítí
Bublavý, Martin; Juránková, Markéta; Španěl, Michal
2023 - Slovak
Lekárske zobrazovanie, ktoré je základnou súčasťou súčasnej zdravotnej starostlivosti, umožňuje identifikovať a liečiť rôzne ochorenia. Prvky ako šum a nízke rozlíšenie však môžu mať negatívny vplyv na kvalitu lekárskych snímkov. V tejto práci bolo skúmané, ako zlepšiť rozlíšenie a kvalitu lekárskych fotografií pomocou MedSRGAN, modelu hlbokého učenia postaveného na generatívnych adverzných sieťach (GAN). Sieť MedSRGAN bola implementovaná a aplikovaná na počítačovú tomografiu (CT), jedna z široko využívaných lekárskych zobrazovacích metód. The ability to identify and treat a variety of medical diseases is made possible by medical imaging, which is an essential component of contemporary healthcare. Yet, elements like noise and low resolution can have a negative impact on the quality of medical photographs. In this thesis, how to enhance the resolution and quality of medical images was investigated using MedSRGAN, a deep learning model built on generative adversarial networks (GANs). MedSRGAN was implemented and then applied to computed tomography (CT), one of the most utilized medical imaging methods. Keywords: MedSRGAN; medical imaging; deep learning; generative adversarial networks (GANs); computed tomography (CT); image resolution; image quality; super-resolution; medical diagnosis; residual blocks; convolutional neural networks (CNNs); image enhancement; image restoration; image reconstruction; image processing Available in a digital repository NRGL
Zvýšení rozlišení obrazu pomocí hlubokých neuronových sítí

Lekárske zobrazovanie, ktoré je základnou súčasťou súčasnej zdravotnej starostlivosti, umožňuje identifikovať a liečiť rôzne ochorenia. Prvky ako šum a nízke rozlíšenie však môžu mať negatívny vplyv ...

Bublavý, Martin; Juránková, Markéta; Španěl, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kolekce nástrojů pro zjednodušení tvorby herních assetů v Blenderu
Hrabovský, Milan; Pečiva, Jan; Chlubna, Tomáš
2023 - Slovak
Práca sa zaoberá tvorbou doplnkov pre open source program Blender, ktorého úlohou je uľahčiť vytváranie herných assetov pre amatérskych vývojárov. Na rozdiel od ostatných add-onov, ktoré tieto problémy riešia podrobnejšie ale konkrétne, je toto riešenie istým spôsobom zjednotenie a zjednodušenie týchto nástrojov pre základné potreby užívateľa. Užívateľ si môže napríklad nechať vygenerovať sneh, charakter, obaľovacie boxy, spojený objekt s kostrou, levely detailov objektov alebo využiť nástroje na explodovanie objektov, nastavenie aktívnej textúry, vypočítanie hustoty pixelov pre objekt a načítanie objektov na prázdne body. The thesis deals with the creation of an add-on for the open source program Blender, whose task is to facilitate the creation of game assets for amateur developers. Unlike other addons that solve these problems in a more detailed but specific way, this solution is unification and simplification of these tools, for the basic needs of the user. For example, the user can generate snow, character, bounding boxes, merged object with skeleton, level of details, or use tools to explode objects, set active texture, calculate texel density for an object, and load objects on empty points. Keywords: Blender addon; Game assets; Game development; 3D modelelling; Blender Available in a digital repository NRGL
Kolekce nástrojů pro zjednodušení tvorby herních assetů v Blenderu

Práca sa zaoberá tvorbou doplnkov pre open source program Blender, ktorého úlohou je uľahčiť vytváranie herných assetov pre amatérskych vývojárov. Na rozdiel od ostatných add-onov, ktoré tieto ...

Hrabovský, Milan; Pečiva, Jan; Chlubna, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases