Number of found documents: 3437
Published from to

Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě
Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
2024 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia so širšími dopravnými vzťahmi, časový a finančný plán objektu, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, riešenie projektu zariadenia staveniska vrátane výkresovej časti, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, technologický predpis pre pažiacu pilotovaciu stenu a základovú železobetónovú patku, kontrólny a skúšobný plán pre realizáciu pažiacej pilotovacej steny, položkový rozpočet pažiacej pilotovacej steny a hrubej stavby, časový a finančný plán hrubej stavby, certifikát LEED, plán BOZP a hluková štúdia počas realizácie pažicej pilotovacej steny. Parking garage, prefabricated skeleton, bored pile wall, piles, rough upsite structure, construction machines, technological regulation, construction site equipment Keywords: The subject of this diploma thesis is processing of construction technological project for the preparation of the realization of a parking garage in Ostrava. The thesis is based on construction technology solution. The content of the thesis is a technical report; coordination situation broader transport realations; time and financial plan; study of realization of technological stages; solution of construction organization; design of main main construction machines; technological regulation for a bored pile wall and reinforced concrete footing; control and testing plan for a bored pile wall; time and financial plan of the rough construction; LEED certificate; health and safety plan and noise study during the irealization of bored pile wall. Available in a digital repository NRGL
Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná ...

Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza nákladů stavebního objektu
Pálfiová, Nikola; Korych, Tomáš; Aigel, Petr
2024 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Analýza nákladů stavebního objektu

Pálfiová, Nikola; Korych, Tomáš; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Propojení ulic v Holáskách a Brněnských Ivanovicích
Vajda, Ronald; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
2024 - Slovak
Táto práca rieši prepojenie ulíc V holáskách a Brněnských Ivanovicích. Cieľom tejto práce je navrhnúť dopravne-urbanistickú štúdiu riešenej lokality BI-2 podľa Návrhu Územného plánu mesta Brna. Zameral som sa na vhodnosť a spoôsob prepojenia ulíc V Aleji, Sladovnické, Jubilejní, Rolencově a preverenie zriadenia železničnej zastávky Holásky. Po preštudovaní polohopisu a výškopisu som navrhol rôzne prepojenia týchto ulíc. Preveroval som ich smerovo, šírkovo a výškovo a na základe výsledkov som navrhol nové vhodné prepojenia rôznych druhov dopravy. Na základnej dopravnej kostre som potom navrhol rozloženie pozemkov a objektov. Rozumným usporiadaním sa podarilo dosiahnuť počet obyvateľov 1 022. Hustota obyvateľstva vychádza na 101 obyv/ha. Verejných plôch je navrhnutých 38 % a neverejných plôch je navrhnutých 62 %. Výsledky tejto práce umožňujú lepšie rozhodovanie pri spracovaní ďalšej podrobnejšej dokumentácii a rozhodovaní o ďalšom využití územia. Prínosné je tiež, že rozvojová lokalita BI-2 je prepojená s druhou rozvojovou lokalitou Ho-2 pomocou lávky, ktorá vedie nad železnicu. Hlavným výsledkom je, že prepojenie ulíc je reálne a zriadenie železničnej zastávky je tiež možné. This thesis deals with the interconnection of V holáskách and Brněnské Ivanovice streets. The aim of this work is to design a traffic-urban study of the BI-2 site according to the Draft Zoning Plan of the City of Brno. I focused on the suitability and method of connecting the streets V Aleja, Sladovnické, Jubilejní, Rolencově and the examination of the establishment of the railway stop Holásky. After studying the topography and elevation, I proposed various connections of these streets. I examined them in direction, width and height and on the basis of the results I proposed new suitable connections for different modes of transport. I then designed the layout of the plots and buildings on the basic traffic skeleton. A reasonable layout resulted in a population of 1,022. The population density works out at 101 inhabitants/ha. There are 38 % of public areas and 62 % of non-public areas. The results of this work allow for better decision making when processing further detailed documentation and deciding on the further use of the area. It is also beneficial that development site BI-2 is connected to the second development site Ho-2 by a footbridge that runs over the railway. The main result is that the connection of the streets is realistic and the establishment of a railway station is also possible. Keywords: Zoning plan of the city of Brno; city; traffic; intensity; intravilan; urbanism; local communications; Zone 30; residential zone; urban public transport; greenery; Brno-Tuřany urban district; transport-urban solution; zoning study; street interconnection; railway stop. Available in a digital repository NRGL
Propojení ulic v Holáskách a Brněnských Ivanovicích

Táto práca rieši prepojenie ulíc V holáskách a Brněnských Ivanovicích. Cieľom tejto práce je navrhnúť dopravne-urbanistickú štúdiu riešenej lokality BI-2 podľa Návrhu Územného plánu mesta Brna. ...

Vajda, Ronald; Holcner, Petr; Všetečka, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Stavebně technologický projekt výstavby obytného souboru v Trnavě
Rumpel, Jonatán; Vlčková, Jitka Laura; Diaz, Yvetta
2024 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebne - technologického projektu bytového domu v Trnave. Obsahom tejto práce je technická správa pre stavebne - technologický projekt, situácia širších dopravných vzťahov, časový a finančný plán, položkový rozpočet, kontrolný a skúšobný plán, 3D model, posúdenia vežového žeriavu a dosahu autočerpadiel, riešenie organizácie výstavby vrátane technickej správy a výkresu zariadenia staveniska. The subject of this master thesis is processing of construction - technological project of apartment building in Trnava. The content of thesis is technological report, situation with broader transport relations, time and financial plan, item budget, control and test plan, 3D model, Assessment of tower crane and reach of concrete pumps, solution for construction organization including technical report and site equipment project. Keywords: Apartment building; rough structure; foundational structures; monolithic constructions; mansory construction; CFA piles; 3D model; construction site equipment; item budget; time schedule Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt výstavby obytného souboru v Trnavě

Predmetom diplomovej práce je vypracovanie stavebne - technologického projektu bytového domu v Trnave. Obsahom tejto práce je technická správa pre stavebne - technologický projekt, situácia širších ...

Rumpel, Jonatán; Vlčková, Jitka Laura; Diaz, Yvetta
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Těžní a přístupová šachta průzkumné štoly s rozšířenou startovací komorou
Kuhajdik, Adam; Horák, Vlastimil; Horák, Vladislav
2024 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom realizácie ťažnej a prístupovej šachty s rozšírenou štartovacou komorou pre prieskumnú štôlňu Vinohrady v Brne. Sú definované požiadavky, ktoré musí splniť toto podzemné dielo. Na základe rozboru použiteľných metód šachtovania boli navrhnuté dva postupy realizácie. Ako vhodnejšia sa javí kombinácia prevŕtavanej pilótovej steny s rozsiahlym použitím tryskovej injektáže. Tento postup je ďalej rozpracovaný do 2D a 3D modelov so statickým posúdením jednotlivých konštrukčných častí a fázy. Práca sa ďalej venuje posunom v modelovanom prostredí a posunom na konštrukcii. Statický návrh šachty je doplnený bezpečnostnou analýzou zárodku čelby prieskumnej štôlne. Obsahom tejto práce je aj výkaz výmer zvoleného technického riešenia. Súčasťou práce s numerickými modelmi je porovnanie výsledkov 2D a 3D modelov. The diploma thesis deals with the design of a mining and access shaft with an extended launch chamber for the Vinohrady exploration adit in Brno. The requirements to be met by this underground work are defined. Based on an analysis of the applicable shaft sinking methods, two implementation procedures have been proposed. The combination of a drilled pile wall with extensive use of jet grouting appears to be preferable. This procedure is further elaborated in 2D and 3D models with static design assessment of the different structural parts and phases. The work further discusses displacements in the modelled environment and displacements on the structure. The static design of the shaft is complemented by a safety analysis of the embryo face of the exploration adit. A bill of quantities of the selected technical solution is also included in this work. The work with numerical models includes a comparison of the results of 2D and 3D models. Keywords: Shaft; pilot adit; starting chamber; underground structures; construction foundation; drilled pile wall; jet grouting; numerical modelling; 3D; 2D Available in a digital repository NRGL
Těžní a přístupová šachta průzkumné štoly s rozšířenou startovací komorou

Diplomová práca sa zaoberá návrhom realizácie ťažnej a prístupovej šachty s rozšírenou štartovacou komorou pre prieskumnú štôlňu Vinohrady v Brne. Sú definované požiadavky, ktoré musí splniť toto ...

Kuhajdik, Adam; Horák, Vlastimil; Horák, Vladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Návrh konstrukce ocelového komína s využitím metodiky BIM
Vrzalová, Valéria; Vild, Martin; Bukovská, Pavla
2024 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je vypracovanie statického návrhu a posúdenia oceľového komínu. Komín je samostatný, plnostenný komín kotvený do tuhého betónového základu (nie je súčasťou návrhu). Súčasťou je i návrh obslužných plošín. Teleso komínu má valcový tvar, jeho vnútorný priemer 5,44 m je po výške nemenný. Materiál plášťa komína je oceľ triedy S235JR, materiál obslužných plošín je zvolený S235JR. V práci je vytvorený model valcovej škrupiny, u ktorej sú zaistené dynamické charakteristiky. Okrem obvyklého zaťaženia vetrom je tiež uvažované so zaťažením od teploty a zaťažením pôsobiacim na konštrukciu komína (pracovný podtlak, mimoriadne zaťaženie pretlakom). Pre overenie škrupiny na vypuknutie je vytvorený zjednodušený prútový model komínu. Sú vypracované posúdenia vybraných spojov a návrh a posúdenie kotvenia komínu. The subject of the thesis is the development of a static design and assessment of a steel chimney. The chimney, which is a standalone structure, features a full-walled design anchored to a rigid concrete foundation (not included in the design scope). Additionally, the work includes the design of service platforms. The chimney body takes on a cylindrical shape, maintaining a constant internal diameter of 5,44 m throughout its height. The chimney shell is constructed from S235JR – grade steel, while the service platforms are made from S235JR material. The thesis introduces a model of the cylindrical shell with incorporated dynamic characteristics. Beyond the typical wind load, considerations extend to temperature – induced stress and additional loads impacting the chimney structure such as working negative pressure, exceptional overpressure. To assess the shell for buckling, a simplified rod model of the chimney is established. The work encompasses evaluations of selected connections, as well as the design and assessment of chimney anchoring. Keywords: Steel chimney; shell; wind; anchoring Available in a digital repository NRGL
Návrh konstrukce ocelového komína s využitím metodiky BIM

Predmetom diplomovej práce je vypracovanie statického návrhu a posúdenia oceľového komínu. Komín je samostatný, plnostenný komín kotvený do tuhého betónového základu (nie je súčasťou návrhu). Súčasťou ...

Vrzalová, Valéria; Vild, Martin; Bukovská, Pavla
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hrubozrnné asfaltové betony
Škorík, Michal; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2024 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hrubozrnného asfaltového betónu pre podkladové vrstvy s kamenivom o veľkosti do 32 mm. Teoretická časť popisuje súčasné problémy spojené s nedostatkom prírodného kameniva v Českej republike a zoznamuje čitateľa s poznatkami o hrubozrnných asfaltových zmesiach, ktoré sa používajú v Česku a v zahraničí. Praktická časť sa venuje návrhu asfaltovej zmesi pre podkladové vrstvy AC 32 50/70. Ďalej detailne popisuje proces laboratórnej výroby asfaltovej zmesi a jednotlivé funkčné a empirické skúšky. V závere vyhodnocuje parametre modulu tuhosti, odolnosti voči nízkym teplotám a odolnosti voči trvalým deformáciám. This diploma thesis deals with the design of coarse-grained asphalt concrete for base courses with aggregates up to 32 mm in size. The theoretical part describes current issues related to the shortage of natural aggregate in the Czech Republic and introduces the reader to the knowledge of coarse-grained asphalt mixtures used in the Czech Republic and abroad. The practical part focuses on the design of asphalt mixtures for base courses AC 32 50/70. It further describes in detail the process of laboratory production of the asphalt mixture and individual functional and empirical tests. In the last part parameters as modulus of stiffness, resistance to low temperatures and resistance to permanent deformations are evaluated. Keywords: Coarse-grained asphalt concrete; base course; 32 mm aggregate; coarse-grained aggregate; asphalt mix design; asphalt mix production; modulus of stiffness; low-temperature properties; permanent deformation Available in a digital repository NRGL
Hrubozrnné asfaltové betony

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hrubozrnného asfaltového betónu pre podkladové vrstvy s kamenivom o veľkosti do 32 mm. Teoretická časť popisuje súčasné problémy spojené s nedostatkom ...

Škorík, Michal; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Keywords: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vývoj cereálních výrobků pro zvláštní výživu s přídavkem extraktů z kvasinek a řas
Požgayová, Viktória; Fialová, Lenka; Márová, Ivana
2023 - Slovak
Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj bezlepkových cereálnych produktov obohatených o extrakty kvasiniek a rias. Teoretická časť práce bola zameraná na bezlepkové cereálie používané v experimentálnej časti, na biologicky aktívne látky mikrobiálneho pôvodu a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysle. Do práce bola zaradená aj kapitola venujúca sa hodnoteniu bezpečnosti potravín a aditív v potravinárskom priemysle. Teoretickú časť uzatvárajú použité metódy stanovenia vybraných biologicky aktívnych látok v analyzovaných vzorkách. V experimentálnej časti práce boli analyzované tri vzorky bezlepkových múk, a to múka označená ako bezlepková, kukuričná múka a ryžová múka. Vo vzorkách bol stanovený obsah celkových sacharidov, proteínov, lepku, lipidov a bioaktívnych látok (fenolické látky, flavonoidy, antioxidanty, ß-glukány). Najlepšie výsledky vo väčšine testovaných parametrov dosiahla kukuričná múka. Na prípravu mikrobiálnych extraktov bola použitá komerčne získaná biomasa rias Spirulina a Chlorella a nakultivovaná biomasa kvasiniek Rhodosporidium toruloides a Rhodotorula kratochvilovae. Extrakty boli pripravené s využitím GRAS rozpúšťadiel (voda, 96 % ethanol, hexán a ich kombinácie). V pripravených extraktoch a biomase boli stanovené lipidy, proteíny a aktívne látky (pigmenty, fenolické látky, antioxidanty, vitamíny a ß-glukány). Extrakty mikrorias Spirulina a Chlorella vykazovali vyššie koncentrácie väčšiny aktívnych látok ako kvasinky. Extrakty kvasiniek obsahovali vyššie koncentrácie karotenoidov, lipofilných provitamínov a ß-glukánov. Bezpečnosť pripravených extraktov použitých pri príprave cereálneho produktu bola overená MTT testom cytotoxicity. Žiaden testovaný extrakt nevykazoval cytotoxické účinky. Na prípravu obohatených produktov bola na základe získaných výsledkov použitá kukuričná múka v kombinácii s biomasou Spirulina, vodným extraktom Spirulina, ethanolovým extraktom R. toruloides a kombináciou biomasy Spirulina s extraktom R. toruloides. V rámci práce boli pripravené dva typy obohatených cereálnych produktov, pričom vo všetkých obohatených produktoch bol zistený nárast koncentrácie sledovaných aktívnych látok. This diploma thesis focuses on the development of gluten-free cereal products enriched with yeast and algae extracts. The theoretical part of this thesis was focused on gluten-free cereals used in the experimental part, on microbial biologically active substances and on the possibility of their use in the food industry. A chapter devoted to the evaluation of food safety and additives in food industry was also included in this part. The theoretical part concludes with the description of the methods used to analyses of selected biologically active substances in the samples. In the experimental part of this thesis, three samples of gluten-free flours were analysed, i.e. flour labelled as gluten-free, corn flour and rice flour. The content of total saccharides, proteins, gluten, lipids and bioactive substances such as phenolic substances, flavonoids, antioxidants and ß-glucans were analysed in the samples. In the most of the tested parameters corn flour achieved the best results. In order to prepare the microbial extracts, commercially obtained biomass of Spirulina and Chlorella and cultivated biomass of carotenogenic yeasts Rhodosporidium toruloides and Rhodotorula kratochvilovae were used. The extracts were prepared using solvents labelled as GRAS (water, 96 % ethanol, hexane and their combinations). Lipids, proteins and active substances such as pigments, phenolic substances, antioxidants, vitamins and ß-glucans were analysed in the prepared extracts and biomass. Spirulina and Chlorella extracts showed higher concentrations of bioactive substances while yeast extracts contained higher concentration of carotenoids, lipophilic provitamins and ß-glucans. The safety of prepared extracts used in food applications was verified by the MTT test of cytotoxicity. None of the tested extracts showed cytotoxic effects. In order to prepare enriched cereal products, the corn flour, biomass of Spirulina, aqueous extract of Spirulina, ethanolic extract of R. toruloides and the combination of Spirulina biomass and R. toruloides extract were chosen based on the obtained results. Two types of enriched cereal products were prepared and in enriched products the increase of antioxidant activity, phenolic compounds and protein content was detected. Keywords: cereals; gluten; carotenogenic yeast; microalgae; cyanobacteria; food enrichment; active substances; cytotoxicity Available in a digital repository NRGL
Vývoj cereálních výrobků pro zvláštní výživu s přídavkem extraktů z kvasinek a řas

Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj bezlepkových cereálnych produktov obohatených o extrakty kvasiniek a rias. Teoretická časť práce bola zameraná na bezlepkové cereálie používané v ...

Požgayová, Viktória; Fialová, Lenka; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh konstrukce robotického hada
Pollák, Jakub; Lang, Stanislav; Dobrovský, Ladislav; Hůlka, Tomáš
2023 - Slovak
Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. Cieľom tejto práce je fyzická konštrukcia daného robota a experimentálne overiť pohyblivosť testovaním na rôznych povrchoch. Prvá časť práce je zameraná na zhrnutie poznatkov biologických hadov a využitie robotických hadov v robotike. V druhej časti je opísaný spôsob riadenia a konštrukcia robotického hada. Posledná časť je zameraná na testovanie limitov a prekonávanie prekážok, z ktorých je vyvodený záver. This master’s thesis is a continuation of the author's bachelor's thesis "Design of a model of a robotic snake", a goal of which was the simulation of a robot created from parts of the Bioloid set and a demonstration of possible movements in the simulations. The aim of this thesis is the physical construction of the given robot and the experimental verification of its mobility by testing it on different surfaces. The first part of the thesis is focused on a summary of information about biological snakes and the use of robotic snakes in robotics. The second part describes the control method and the construction of the robotic snake. The last part deals with testing limits and overcoming obstacles. A conclusion is drawn from the results of the last part of the thesis. Keywords: Robotic snake; Arduino; Dynamixel; serpenoid curve Available in a digital repository NRGL
Návrh konstrukce robotického hada

Táto diplomová práca nadväzuje na autorovu bakalársku prácu „Návrh modelu robotického hada“. Jej cieľom bola simulácia robota vytvoreného z dielcov sady Bioloid a ukážka možných pohybov v simuláciách. ...

Pollák, Jakub; Lang, Stanislav; Dobrovský, Ladislav; Hůlka, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases