Number of found documents: 63924
Published from to

Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže
Čechová, Simona; Račanský, Václav; Chalmovský, Juraj
2021 - Czech
Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byla představena metoda tryskové injektáže, její druhy a možnosti využití. Byly charakterizovány mechanické vlastnosti prvku zhotoveného tryskovou injektáží. Byly popsány různé metody odhadu únosnosti pilot – analytický výpočet únosnosti vrtaných pilot a výpočet únosnosti pilot analýzou mezní zatěžovací křivky dle CHIN (1970; 1972). Dále byla obecně vysvětlena metoda přenosových funkcí, definována hyperbolická přenosová funkce a potřebné vstupní parametry výpočtu. V rámci přenosových funkcí byla představena tzv. beta metoda, která slouží pro výpočet mezního plášťového tření piloty. V praktické části práce bylo provedeno vyhodnocení několika statických zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže, tj. sestaveny jejich mezní zatěžovací křivky. Následně byla provedena zpětná analýza výsledků statické zatěžovací zkoušky metodou přenosových funkcí, a tak dohledány hodnoty vstupních parametrů přenosové funkce. Byla určena únosnost pilot analytickým výpočtem pro vrtané piloty a analýzou zatěžovací křivky dle CHIN (1970; 1972). Metodou přenosových funkcí, resp. beta metodou, byl určen průběh plášťového tření a mezní únosnost pláště. Výsledné hodnoty únosnosti i mezní zatěžovací křivky byly porovnány. The master thesis consists of a theoretical part and a practical part. In the theoretical part jet-grouting technology is described briefly. Mechanical properties of jet-grouted piles were characterized. Various estimation methods of ultimate pile bearing capacity are described in this thesis – analytical calculation of ultimate bearing capacity for bored piles and estimation of ultimate pile bearing capacity by analysis of load-displacement curve defined by CHIN (1970; 1972). Load transfer method for piles and hyperbolic load-transfer curve are introduced. As a part of the load-trasfer method analysis, a method of estimating ultimate pile shaft friction called beta method is defined. In the practical part were evaluated several static load tests of jet-grouted piles and were constructed their load-displacemnt curves. Then reverse analysis of the results from static load tests was performed using load-transfer method. Then ultimate pile bearing capacity was estimated using analytical calculation of pile bearing capacity for bored piles and using analysis of load-displacement curve with method by CHIN (1970; 1972). By evaluation of load transfer method and beta method ultimate shaft resistence for each pile was estimated. Results and load-displacement curves were compared. Keywords: Geotechnika; vrtané piloty; trysková injektáž; mezní zatěžovací křivka; metoda přenosových funkcí; mezní plášťové tření; mezní odpor na patě; únosnost piloty; beta metoda; statická zatěžovací zkouška; Geotechnics; bored piles; jet grouting; load-displacement curve; load-transfer method; ultimate shaft friction; ultimate base resistence; ultimate bearing capacity; beta method; static load test Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byla představena metoda tryskové injektáže, její druhy a možnosti využití. Byly charakterizovány mechanické vlastnosti prvku ...

Čechová, Simona; Račanský, Václav; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Odvodnění stavební jámy - numerická analýza
Krejzar, Vojtěch; Boštík, Jiří; Miča, Lumír
2021 - Czech
Předmětem práce je numerická analýza odvodnění stavební jámy. Úvodem jsou zmíněny příklady z praxe a shrnuty potřebné teoretické podklady. Jednotlivé dílčí problémy jsou modelovány jako 2D a 3D úlohy na zvoleném příkladu stavební jámy. Jsou srovnávány s analytickým řešením a teoretickými poznatky o daném problému. Studie se zaměřují na stanovení přítokového množství, tvar depresní křivky, určení velikosti numerického modelu a vliv hustoty sítě konečných prvků. Analyzovány jsou případy stacionárního proudění s volnou hladinou, povrchově odvodněná hydraulicky dokonalá stavební jáma, dokonalá a nedokonalá studna, soustava studní a pažená stavební jáma. V práci je navržen způsob modelování studny v MKP. Hlavním výstupem pak je 3D analýza odvodnění pažené stavební jámy pomocí soustavy nedokonalých studní. The subject of the presented thesis is a foundation pit dewatering numerical analysis. The study is introduced with practical examples and the summary of the necessary theory. Individual subtasks are modeled as two or three-dimensional problem on a chosen foundation pit example. A comparison with analytical methods and theoretical knowledge about the problem is made. The studies focus on specifying the pumped water quantity, the shape of the depression curve, determining the size of the numerical model and the influence of the finite element network density. The steady-state flow cases, water table aquifer, a well system, sheet pile wall cutoff effect, surface drained pit and partial penetration cases are analyzed. The work proposes a method of modeling a well by FEM. The main output is a 3D analysis of a submerged excavation dewatered with a partially penetrated well system. Keywords: Numerické modelování; metoda konečných prvků; hydraulika; proudění podzemní vody; pórový tlak; hladina podzemní vody; odvodnění; stavební jáma; studna; drén; depresní kužel; Plaxis 2D; Plaxis 3D; Numerical modeling; finite element method; hydraulics; groundwater flow; pore pressure; water head; construction dewatering; foundation pit; well; drain; aquifer; partial penetration; drawdown; discharge; Plaxis 2D; Plaxis 3D Available in a digital repository NRGL
Odvodnění stavební jámy - numerická analýza

Předmětem práce je numerická analýza odvodnění stavební jámy. Úvodem jsou zmíněny příklady z praxe a shrnuty potřebné teoretické podklady. Jednotlivé dílčí problémy jsou modelovány jako 2D a 3D úlohy ...

Krejzar, Vojtěch; Boštík, Jiří; Miča, Lumír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Využití regresní analýzy a tvrdoměrných metod při vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v prefabrikovaných dílcích
Uchytilová, Jitka; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr
2021 - Czech
Diplomová práce pojednává o tvrdoměrném měření jako o nástroji pro stanovení manipulační pevnosti betonu. Teoretická část se zabývá rešerší třech oblastí – tvrdoměrného zkoušení, problematiky prefabrikace a statistické analýzy dat. Následující praktická část obsahuje sestavení dvou jednoparametrických lineárních funkcí pro dva typy tvrdoměrů - SilverSchmidt L a SchmidtOriginal N. Statistické zpracování dat je doplněno o analýzu vlivných bodů pomocí Cookovy vzdálenosti. Výsledné statistické modely jsou porovnány s běžně používanými vztahy. This thesis deals with the rebound hammer method as a tool for approximation of the time limit for handling the concrete. The theoretical part is focused on three fields of knowledge - rebound hammer test, production of precast concrete components and statistical data analysis. The following practical part deals with the design of two single-parameter linear functions for two types of rebound hammer testers - SilverSchmidt L and SchmidtOriginal N. Statistical data processing is completed by the analysis of influential points by using the Cook’s distance. The resulting statistical models are compared with commonly used relationships. Keywords: Nedestruktivní zkoušení; tvrdoměrné zkoušení; manipulační pevnost; regresní model; Cookova vzdálenost; Non-destructive testing; rebound hammer test; handling strength; regression models; Cook’s distance Available in a digital repository NRGL
Využití regresní analýzy a tvrdoměrných metod při vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v prefabrikovaných dílcích

Diplomová práce pojednává o tvrdoměrném měření jako o nástroji pro stanovení manipulační pevnosti betonu. Teoretická část se zabývá rešerší třech oblastí – tvrdoměrného zkoušení, problematiky ...

Uchytilová, Jitka; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Optimalizační algoritmus pro příhradové ocelové konstrukce
Zeizinger, Lukáš; Čorňák,, Štefan; Brázda,, Robert; Malášek, Jiří
2021 - Czech
Práce se zabývá optimalizací příhradových konstrukcí stavebních a dopravních strojů. Cílem bylo vytvoření algoritmu, který dokáže navrhnout optimalizovanou konstrukci. Simulace proběhla na dvou experimentech, při nichž bylo počítáno s 52 sadami různých zadání, které jsou podrobně zpracovány do grafů. V rámci optimalizace je využito jednorozměrné cílové funkce hmotnosti nebo ceny, ale je taktéž zapracovaná vícerozměrná účelová funkce. Pro pevnostní výpočet příhradové konstrukce je použitá variační formulace konečných prvků pro prutovou soustavu a pro optimalizaci je využito genetického algoritmu. V závěru práce jsou formulovány konkrétní kroky, které vedou k nejvhodnějšímu nastavení algoritmu. The work deals with the optimization of trusses construction building and transport machinery. The goal was to create an algorithm that can design an optimized design. The simulation took place on two experiments involving 52 sets of different entries, which are processed in detail into graphs. One-dimensional target mass or price function is used as part of optimization, but there is also an incorporated multidimensional purpose function. The finite element variation method for the beam system is used for the strength calculation of the truss structure and the genetic algorithm is used for optimization. At the end of the work, specific steps are formulated that lead to the most appropriate algorithm settings. Keywords: Příhradová konstrukce; genetický algoritmus; multikriteriální optimalizace; nedominantní řešení; návrhový optimalizační algoritmus.; Truss construction; genetic algorithm; multi-criteria optimization; non-dominant solution; proposal optimization algorithm. Available in a digital repository NRGL
Optimalizační algoritmus pro příhradové ocelové konstrukce

Práce se zabývá optimalizací příhradových konstrukcí stavebních a dopravních strojů. Cílem bylo vytvoření algoritmu, který dokáže navrhnout optimalizovanou konstrukci. Simulace proběhla na dvou ...

Zeizinger, Lukáš; Čorňák,, Štefan; Brázda,, Robert; Malášek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám
Szurman, Karel; Fišer, Petr; Racek, Stanislav; Vlček, Karel; Kotásek, Zdeněk
2021 - Czech
Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje opravit stav paměťových prvků systému, které jsou implementovány v aplikační logické vrstvě číslicového návrhu v FPGA a jejichž hodnoty nelze opravit částečnou dynamickou rekonfigurací. Vytvořená metodika popisuje možné způsoby návrhu metod synchronizace s ohledem na granularitu TMR, závislost funkce systému na předchozích stavech a samotné architektuře číslicového systému. Metodika se blíže zaměřuje na hrubozrnné architektury TMR a problematiku synchronizace stavu v systémech řízených stavovými automaty nebo procesorem. V této práci je využití vytvořené metodiky předvedeno na návrhu metod synchronizace stavu pro systém řadiče sběrnice CAN odolného proti poruchám a zabezpečený systém mikrokontroléru NEO430. Při experimentálním ověření mechanismů opravy a obnovy stavu systému po poruše byla ověřena jak správná funkce systémů, tak jejich spolehlivost v přítomnosti simulovaných poruch typu SEU. V závěru práce jsou diskutovány dosažené experimentální výsledky a přínos práce. In this Ph.D. thesis, a new methodology for the fault tolerant system state synchronization design and its recovery from faults is presented. A state synchronization method designed by means of the proposed methodology allows to repair the state of sequential logic elements implemented in the FPGA application logic, which cannot be repaired by the partial dynamic reconfiguration. The proposed methodology describes possible state synchronization design methods with respect to TMR granularity, dependence of the system function on its previous states and the system architecture. The methodology focuses on coarse-grained TMR architectures and state synchronization in the systems controlled by means of finite state machines or a processor. The use of the methodology is demonstrated on the CAN bus control system and the microcontroller NEO430, for which specific synchronization methods were designed. The systems reliability and new ability of the systems for recovery from faults were verified in the presence of simulated SEU faults. The experimental results and the contribution of this thesis are discussed in the conclusion. Keywords: synchronizace stavu; obnova stavu; částečná rekonfigurace; systém odolný proti poruchám; spolehlivost; dostupnost; SEU; TMR; FPGA; sběrnice CAN; mikrokontrolér NEO430; state synchronization; state recovery; partial reconfiguration; fault tolerant system; dependability; availability; SEU; TMR; FPGA; CAN bus; microcontroller NEO430 Available in a digital repository NRGL
Metodika návrhu synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám

Tato disertační práce představuje metodiku vytvořenou pro návrh synchronizace a obnovy stavu systému odolného proti poruchám. Metoda synchronizace stavu navržená podle popsané metodiky umožňuje ...

Szurman, Karel; Fišer, Petr; Racek, Stanislav; Vlček, Karel; Kotásek, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Experimentální a numerická analýza zesílení železobetonových prvků
Niedoba, Jakub; Láník, Jaromír; Žítt, Petr
2021 - Czech
Diplomová práce řeší chování dodatečně vyztužených betonových dílců. Cílem bylo zhodnotit různé druhy dodatečného vyztužení v porovnání nejen mezi sebou, ale také s referenčním tělesem. V rámci této práce byly vybetonovány tři železobetonové trámy. První sloužil jako referenční těleso, druhý byl dodatečně vyztužen pomocí uhlíkové lamely nalepené na spodní okraj trámu a poslední byl dodatečně předepnut nesoudržnou výztuží. Následně byla všechna tělesa zatěžována čtyřbodovým ohybem. Poté se provedlo vyhodnocení, ze kterého vyplývá, že oba dodatečně vyztužené dílce odolávají zatížení mnohem lépe než referenční těleso. V závěru jsou uvedeny různé druhy využití obou metod a také nevýhody, se kterými je nutné při navrhování počítat. This master‘s thesis deals with the behaviour of strengthened reinforced concrete beams. The aim was to evaluate different types of strengthening in comparison not only with each other, but also with the reference beam. Three reinforced concrete beams were fabricated for the purpose of the thesis. The first served as a reference beam, the second was strengthened with carbon lamella glued to the lower edge of the reinforced concrete beam, and the last one was strengthened with unbonded post-tensioning system. Subsequently, they were all loaded by a four-point bending. An evaluation was then carried out which shows that the two strengthened reinforced concreate beams resist the load much better than the reference beam. In the conclusion, different utilization possibilities of both methods are listed, as well as the disadvantages that must be taken into account when designing. Keywords: Zatěžovací zkouška; numerická analýza; dodatečné vyztužení; kompozitní výztuž; CFRP; dodatečné předepnutí; dodatečný předpínací systém bez soudržnosti.; load test; numerical analysis; strengthening; composite reinforcement; CFRP; post tension; unbonded post-tensioning system. Available in a digital repository NRGL
Experimentální a numerická analýza zesílení železobetonových prvků

Diplomová práce řeší chování dodatečně vyztužených betonových dílců. Cílem bylo zhodnotit různé druhy dodatečného vyztužení v porovnání nejen mezi sebou, ale také s referenčním tělesem. V rámci této ...

Niedoba, Jakub; Láník, Jaromír; Žítt, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Stavební průzkum a diagnostika konstrukce
Řezáč, David; Heřmánková, Věra; Anton, Ondřej
2021 - Czech
Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části jsou popsány zkoušené vlastnosti betonu a metodika jejich zkoušek použitých v praktické části. Praktická část je věnována diagnostice stávající konstrukce, u které byla zjišťována pevnost betonu využitím jádrových vývrtů, přídržnost betonu pomocí odtrhových zkoušek, a vyztužení železobetonových prvků konstrukce zjišťovaných pomocí georadaru, elektromagnetických indikátorů a doplňkových sekaných sond. The diploma thesis deals with the construction and technical survey of a reinforced concrete structure. The theoretical part describes the tested properties of concrete and the methodology of their tests used in the practical part. The practical part is devoted to the diagnosis of the existing structure, which was determined the strength of concrete using core holes, concrete adhesion by tear tests, and reinforcement of reinforced concrete elements of the structure determined by ground-penetrating radar, electromagnetic indicators and additional chopped probes. Keywords: Stavebně technický průzkum; diagnostika; železobetonový skelet; beton; betonářská výztuž; pevnost v tlaku betonu; odtrhová zkouška; georadar; elektromagnetický indikátor.; Construction technical survey; diagnostics; reinforced concrete skeleton; concrete; concrete reinforcement; concrete compressive strength; tear test; ground-penetrating radar; electromagnetic indicator. Available in a digital repository NRGL
Stavební průzkum a diagnostika konstrukce

Diplomová práce se zabývá stavebně technickým průzkumem železobetonové konstrukce. V teoretické části jsou popsány zkoušené vlastnosti betonu a metodika jejich zkoušek použitých v praktické části. ...

Řezáč, David; Heřmánková, Věra; Anton, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Akustické emise budov
Smažinka, Josef; Uher, Pavel; Rubinová, Olga
2021 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v akustice existují. V druhé části se již konkrétně zaměřuji na zdroje hluku v budovách a jejich blízkém okolí, jaký může mít nadměrný hluk vliv na zdraví, jaké normy musí být splňovány a jak se dá nadměrnému hluku bránit. Poslední část práce je věnování praktickému měření v terénu, které je zaměřeno na skutečné zdroje hluku na území města Brna. Cílem tohoto měření je porovnat hluk vytvářený budovami s ostatními hluky v městském prostředí. The diploma thesis deals with acoustics with the main focus on acoustic emissions of buildings. The first part of the thesis aims to familiarize the reader with the field of acoustics as a whole. They will learn the basic concepts, quantities and relations that exist in acoustics. In the second part I focus specifically on the sources of noise in buildings and their surroundings, how can excessive noise affect health, what standards must be met and how to prevent excessive noise. The last part is devoted to practical measurements in the field, which is focused on real sources of noise in the city of Brno. The aim of this measurement is to compare the noise generated by buildings with other noises in the urban environment. Keywords: Akustika; budovy; zvuk; hluk; zdraví; emise; imise; zdroj; kmitočet; hladina; limity.; Acoustics; buildings; sound; noise; health; emission; immission; source; frequency; level; limits. Available in a digital repository NRGL
Akustické emise budov

Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, ...

Smažinka, Josef; Uher, Pavel; Rubinová, Olga
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Ultrazvukové měření velkoformátových obkladů
Čaněk, Michal; Topolář, Libor; Kocáb, Dalibor
2021 - Czech
Práce se zabývá sledováním vlivu použitého lepidla na chování nalepených velkoformátových obkladů. V rámci experimentů byla nepřímou metodou sledována rychlost šíření ultrazvukového vlnění na obkladech nalepených na betonový podklad pomocí různých lepidel. V druhé části se prováděly na použitých lepidlech zkoušky pevností, dynamických a statických modulů pružnosti. Také byl u lepidel sledován vývoj smrštění a hmotnostních úbytků v čase. Výsledky ze všech experimentů byly následně shrnuty do tabelární a grafické podoby a byly podrobeny jednoduchým statistickým testům pro zjištění vyplývajících závěrů. The diploma thesis deals with influence of the used adhesive to large format tiles properties after installation. Properties on large format tiles were monitored by ultrasonic pulse velocity method. Hydraulic setting adhesives were tested in second part. Strength and modulus of elasticity were tested. The development of shrinkage over time was also monitored. The results were summarized in tabular and graphical form and were examined by simple statistical analysis to determine resulting conclusions. Keywords: Obklady; velkoformátové obklady; cementová lepidla; nedestruktivní zkoušení; ultrazvuková impulzová metoda; rychlost šíření ultrazvuku; modul pružnosti; pevnost; smrštění.; Tiles; large format tiles; hydraulic setting adhesives; non-destructive testing; ultrasonic pulse velocity test; ultrasonic pulse velocity; modulus of elasticity; strength; shrinkage. Available in a digital repository NRGL
Ultrazvukové měření velkoformátových obkladů

Práce se zabývá sledováním vlivu použitého lepidla na chování nalepených velkoformátových obkladů. V rámci experimentů byla nepřímou metodou sledována rychlost šíření ultrazvukového vlnění na ...

Čaněk, Michal; Topolář, Libor; Kocáb, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net
Pěcha, Jiří; Máša, Vítězslav; Braciník,, Peter; Mastný, Petr
2021 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory spotřeby, zlepšení systémového řízení provozovny a zkvalitnění procesu čištění odpadní vody. První část práce se zaměřuje na stanovení pochodů v dané problematice, rozklíčování energetických toků a určení úspor. Pro rozbor dané problematiky byly zvoleny větší provozy čistíren odpadních vod. Díky jejich velikosti bylo snadnější nalézt kritická místa a vyzkoušet aplikaci obnovitelných zdrojů v provozu. Po provedení energetického auditu došlo k pojmenování jednotlivých pochodů a určení úskalí reálného provozu. Následné kroky práce vedly k fokusaci na provozy menšího provedení, a to do 2 000 EO. Tento krok byl proveden se záměrem připravit tyto provozovny na chystanou legislativní změnu a napomoci tvorbě či modernizaci energeticky úspornějších řešení. Díky vzniku konsorcia VUT v Brně, Ústavu elektroenergetiky a společností zabývající se čistírenstvím a automatizačními systémy a řízením. Vzniklo řešení zahrnující modernizaci elektrické, automatizační a čistírenské části. Inovativní aplikace byla instalována do provozu čistírny odpadní vody, kde došlo k odladění dané problematiky, otestování řídicích algoritmů a spuštění celého provozu v automatickém režimu. V závěru modernizace provozovny došlo k instalaci FV panelů na střechu, čímž došlo k částečné dotaci elektrické energie z alternativního zdroje. The dissertation work deals with the issue of water treatment and possibilities of energy savings during the operation of sewage treatment plants. The aim of the work is to find the potential of alternative energy use, economical consumption, improvement of the facility system management and quality improvement of the wastewater treatment process. In the first part of the work, operating processes, energy flows and energy savings are discussed. To analyze the problematics, larger sewage treatment plants were chosen. Thanks to their size, it was easier to find critical points and test the usage of renewable sources in operation. After the energy audit, the individual processes were assessed and real operation pitfalls were determined. Further steps led to focusing on smaller facilities up to 2 000 PE. This step was carried out with the intention of preparing these plants for the planned legislative change and helping to create or modernize more energy-efficient solutions. Thanks to the establishment of consortium of Brno University of Technology, the Department of Electric Power Engineering and a company dealing with water treatment and automation control, a solution was created that modernize the electrical, automation and water treatment part of the plant operation. This innovative application was installed in the sewage treatment plant, where the issues were debugged, control algorithms were tested and the entire operation was launched in automatic mode. At the end of the wastewater treatment plant modernization, PV panels were installed on the roof, thus partially suppling the object with renewable energy. Keywords: ČOV; OZE; úspora energie; automatizace; řízení; měření; optimalizace; WWTP; RES; energy saving; automation; control; measurement; optimization. Available in a digital repository NRGL
Optimalizace energetických toků při provozu ČOV - Smart Area Net

Disertační práce se zabývá problematikou čistírenství a možnostmi nalezení úspory energie během provozu čistíren odpadních vod. Snaha práce je nalezení potenciálu využití alternativní energie, úspory ...

Pěcha, Jiří; Máša, Vítězslav; Braciník,, Peter; Mastný, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases