Number of found documents: 4346
Published from to

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Keywords: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Available in a digital repository NRGL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bezpečnostní testování vybraných komunikačních protokolů a souvisejících zranitelností
Kuklovský, Adam; Langhammer, Lukáš; Jeřábek, Jan
2023 - Slovak
Táto diplomová práca sa podrobne venuje funkčnosti a charakteristikám protokolu IPv6 a jeho riadiaceho protokolu ICMPv6. Ďalej sú v práci rozobrané metódy penetračného testovania a technológie použité pri vytváraní testovacieho prostredia. Jedným z kľúčových výstupov práce je nástroj na skenovanie počítačových sietí, ktorý bol porovnaný s populárnym programom Wireshark. V závere je popísaná štruktúra navrhnutého nástroja a sú naznačené možnosti jeho budúceho rozvoja a vylepšenia. This master’s thesis extensively addresses the functionality and characteristics of the IPv6 protocol and its control protocol ICMPv6. Furthermore, the thesis discusses methods of penetration testing and technologies used in creating the testing environment. A key output of this work is a network scanning tool that has been compared with the popular Wireshark program. The conclusion describes the structure of the proposed tool and suggests possibilities for its future development and improvement. Keywords: ICMPv6; IPv6; Neighbor Discovery; Router advertisement; LLMNR; mDNS; Python Available in a digital repository NRGL
Bezpečnostní testování vybraných komunikačních protokolů a souvisejících zranitelností

Táto diplomová práca sa podrobne venuje funkčnosti a charakteristikám protokolu IPv6 a jeho riadiaceho protokolu ICMPv6. Ďalej sú v práci rozobrané metódy penetračného testovania a technológie použité ...

Kuklovský, Adam; Langhammer, Lukáš; Jeřábek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vývoj cereálních výrobků pro zvláštní výživu s přídavkem extraktů z kvasinek a řas
Požgayová, Viktória; Fialová, Lenka; Márová, Ivana
2023 - Slovak
Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj bezlepkových cereálnych produktov obohatených o extrakty kvasiniek a rias. Teoretická časť práce bola zameraná na bezlepkové cereálie používané v experimentálnej časti, na biologicky aktívne látky mikrobiálneho pôvodu a možnosti ich využitia v potravinárskom priemysle. Do práce bola zaradená aj kapitola venujúca sa hodnoteniu bezpečnosti potravín a aditív v potravinárskom priemysle. Teoretickú časť uzatvárajú použité metódy stanovenia vybraných biologicky aktívnych látok v analyzovaných vzorkách. V experimentálnej časti práce boli analyzované tri vzorky bezlepkových múk, a to múka označená ako bezlepková, kukuričná múka a ryžová múka. Vo vzorkách bol stanovený obsah celkových sacharidov, proteínov, lepku, lipidov a bioaktívnych látok (fenolické látky, flavonoidy, antioxidanty, ß-glukány). Najlepšie výsledky vo väčšine testovaných parametrov dosiahla kukuričná múka. Na prípravu mikrobiálnych extraktov bola použitá komerčne získaná biomasa rias Spirulina a Chlorella a nakultivovaná biomasa kvasiniek Rhodosporidium toruloides a Rhodotorula kratochvilovae. Extrakty boli pripravené s využitím GRAS rozpúšťadiel (voda, 96 % ethanol, hexán a ich kombinácie). V pripravených extraktoch a biomase boli stanovené lipidy, proteíny a aktívne látky (pigmenty, fenolické látky, antioxidanty, vitamíny a ß-glukány). Extrakty mikrorias Spirulina a Chlorella vykazovali vyššie koncentrácie väčšiny aktívnych látok ako kvasinky. Extrakty kvasiniek obsahovali vyššie koncentrácie karotenoidov, lipofilných provitamínov a ß-glukánov. Bezpečnosť pripravených extraktov použitých pri príprave cereálneho produktu bola overená MTT testom cytotoxicity. Žiaden testovaný extrakt nevykazoval cytotoxické účinky. Na prípravu obohatených produktov bola na základe získaných výsledkov použitá kukuričná múka v kombinácii s biomasou Spirulina, vodným extraktom Spirulina, ethanolovým extraktom R. toruloides a kombináciou biomasy Spirulina s extraktom R. toruloides. V rámci práce boli pripravené dva typy obohatených cereálnych produktov, pričom vo všetkých obohatených produktoch bol zistený nárast koncentrácie sledovaných aktívnych látok. This diploma thesis focuses on the development of gluten-free cereal products enriched with yeast and algae extracts. The theoretical part of this thesis was focused on gluten-free cereals used in the experimental part, on microbial biologically active substances and on the possibility of their use in the food industry. A chapter devoted to the evaluation of food safety and additives in food industry was also included in this part. The theoretical part concludes with the description of the methods used to analyses of selected biologically active substances in the samples. In the experimental part of this thesis, three samples of gluten-free flours were analysed, i.e. flour labelled as gluten-free, corn flour and rice flour. The content of total saccharides, proteins, gluten, lipids and bioactive substances such as phenolic substances, flavonoids, antioxidants and ß-glucans were analysed in the samples. In the most of the tested parameters corn flour achieved the best results. In order to prepare the microbial extracts, commercially obtained biomass of Spirulina and Chlorella and cultivated biomass of carotenogenic yeasts Rhodosporidium toruloides and Rhodotorula kratochvilovae were used. The extracts were prepared using solvents labelled as GRAS (water, 96 % ethanol, hexane and their combinations). Lipids, proteins and active substances such as pigments, phenolic substances, antioxidants, vitamins and ß-glucans were analysed in the prepared extracts and biomass. Spirulina and Chlorella extracts showed higher concentrations of bioactive substances while yeast extracts contained higher concentration of carotenoids, lipophilic provitamins and ß-glucans. The safety of prepared extracts used in food applications was verified by the MTT test of cytotoxicity. None of the tested extracts showed cytotoxic effects. In order to prepare enriched cereal products, the corn flour, biomass of Spirulina, aqueous extract of Spirulina, ethanolic extract of R. toruloides and the combination of Spirulina biomass and R. toruloides extract were chosen based on the obtained results. Two types of enriched cereal products were prepared and in enriched products the increase of antioxidant activity, phenolic compounds and protein content was detected. Keywords: cereals; gluten; carotenogenic yeast; microalgae; cyanobacteria; food enrichment; active substances; cytotoxicity Available in a digital repository NRGL
Vývoj cereálních výrobků pro zvláštní výživu s přídavkem extraktů z kvasinek a řas

Táto diplomová práca sa zameriava na vývoj bezlepkových cereálnych produktov obohatených o extrakty kvasiniek a rias. Teoretická časť práce bola zameraná na bezlepkové cereálie používané v ...

Požgayová, Viktória; Fialová, Lenka; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění
Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
2023 - Slovak
Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. Práca implementuje algoritmus na predikciu vnútorných teplôt, založený na umelej inteligencii. The work deals with an intelligent control of radiator central heating. Its goal is to find and implement an AI algorithm that will enable more effective temperature control and energy savings. The work implements an algorithm based on the AI in order to predict indoor temperatures. Keywords: heating; smart home; ANN; python; keras; simulink Available in a digital repository NRGL
Chytrá domácnost: učící se řízení vytápění

Práca sa zaoberá inteligentým riadením vykurovnia s radiátormi. Cieľom práce je nájsť a implementovať alogoritmus umelej inteligencie, ktorý umožní efektívnejšie riadenie teploty a úsporu energie. ...

Parobek, Matej; Bažout, David; Materna, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení
Barát, Krištof; Procházka, Robert; Procházková, Kateřina
2023 - Slovak
Cieľom bakalárskej diplomovej práce je opísať, analyzovať a zhodnotiť systém odmeňovania v spoločnosti a navrhnúť kroky ktoré by viedli k zefektívneniu procesu. V teoretickej časti sú predstavené kľúčové poznatky týkajúce sa ľudských zdrojov, charakteristiky hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, mzdového systému a motivácie. Empirická časť obsahuje popis mnou prevedeného výskumu, ktorého cieľom bolo analyzovať systém odmeňovania zamestnancov vo firme . Cieľom bolo formulovať súbor odporúčaní pre firmu, týkajúci sa možných zmien v systéme odmeňovania zamestnancov. The aim of the bachelor's thesis is to describe, analyze and evaluate the remuneration system in the company and propose steps that would lead to more efficient process. The theoretical part presents key knowledge related to human resources, characteristics of employee evaluation and remuneration, salary system and motivation. The empirical part contains a description of the research carried out by me, the aim of which was to analyze the employee remuneration system in the company. The goal was to formulate a set of recommendations for the company regarding possible changes in the employee compensation system. Keywords: Compensation system; human resources; rewards; Motivation; organization; employee evaluation; employee benefits Available in a digital repository NRGL
Systém odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh změn na jeho zlepšení

Cieľom bakalárskej diplomovej práce je opísať, analyzovať a zhodnotiť systém odmeňovania v spoločnosti a navrhnúť kroky ktoré by viedli k zefektívneniu procesu. V teoretickej časti sú predstavené ...

Barát, Krištof; Procházka, Robert; Procházková, Kateřina
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení
Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú predstavené teoretické východiská podporujúce následný návrh riešenia, zameriavajúce sa na oblasť Business Intelligence a reportingu. V ďalšej časti sa analyzuje aktuálny stav spoločnosti a využívaného riešenia. Na základe zistení práca následne predstavuje návrh reportov a jednotlivé vizualizácie dát, ktorých hlavným prínosom je možnosť detailnejšieho sledovania procesov a zadefinovaných kľúčových ukazateľov výkonnosti. The bachelor thesis focuses on the design of an analytical solution for the Vendor Master department, which deals with the processing of vendor master data in a selected company. In the initial part of the thesis, the theoretical background supporting the solution design is presented, focusing on the area of Business Intelligence and reporting. The next section analyses the current state of the company and the solution used. Based on the findings, the thesis then presents the design of reports and individual data visualizations. The main benefit of which is the possibility of more detailed monitoring of processes and defined key performance indicators. Keywords: Business Intelligence; Power BI; reporting; KPI; analysis; visualization Available in a digital repository NRGL
Návrh analytického řešení pro Vendor Master Data oddělení

Bakalárska práca sa zameriava na návrh analytického riešenia pre oddelenie Vendor Master, ktoré sa zaoberá spracovaním kmeňových dát dodávateľov vo vybranej spoločnosti. V úvodnej časti práce sú ...

Vraňanová, Martina; MBA, Jan Kříž,; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku
Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, týkajúce sa danej témy, ktoré sú neskôr použité v analytickej časti. Druhá časť práce je zameraná na popis podniku a analýzu používaného systému reportovania, ukazovateľov vnútropodnikových stredísk a finančných ukazovateľov. Posledná časť práce obsahuje vlastné návrhy efektívnejšieho riešenia v procesoch finančného riadenia. The bachelor thesis focuses on the analysis and reporting of economic indicators as part of the financial management of the selected trading company. In the first part of the work, there are defined the theoretical starting points related to the given topic, which are later used in the analytical part. The second part of the work is focused on the description of the company and the user reporting system, indicators of internal company centers and financial indicators. The last part of the work describes the proposals for a more effective solution in the financial management process. Keywords: trading company; reporting; internal centres; financial indicators; financial management Available in a digital repository NRGL
Analýza a reportování ekonomických ukazatelů jako součást finančního řízení podniku

Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a reportovanie ekonomických ukazovateľov ako súčasť finančného riadenia vybraného obchodného podniku. V prvej časti práce sú vymedzené teoretické východiská, ...

Kudlová, Katarína; Urbanovič , Peter; Kříž, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně
Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
2023 - Slovak
Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně vykreslen pomocí skriptu v jazyku Python v aplikaci QGIS. Skript je hotov a není součástí řešení. Z QGIS je pak přes výměnný formát DXF možný import do vhodného CAD software (MicroStation, AutoCAD). Měření v terénu bude doplněno mračnem bodů z laserového skenování. Práce bude obsahovat zhodnocení obou metod a porovnání s klasickým zaměřením. The work deals with Geodetic surveying of the selected part of the St. Ursula’s convent area using topological coding. The codes will be added to the list of point coordinates and modified in this way the list will be automatically drawn using a Python script in QGIS. The script is completed and is not a part of the solution. The import into the suitable CAD software (MicroStation AutoCAD) from QGIS is then possible via the DXF interchangeable format. Surveying in the field will be supplemented by cloud points from laser scanning. The work will include an evaluation both of these methods and a comparison with the classical method. Keywords: geodesy; topological encoding; object surveying; drawing automation; laser scanning. Available in a digital repository NRGL
Zaměření areálu kláštera Voršilek v Josefské ulici v Brně

Cílem práce je geodetické zaměření vybrané části areálu kláštera Voršilek pomocí topologického kódování. Kódy budou doplněny do seznamu souřadnic bodů a takto upravený seznam bude automatizovaně ...

Čerešníková, Kristína; Kubíčková, Miroslava; Bartoněk, Dalibor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Bytový dům
Šošovička, Dominik; Vystrčil, Jan; Jelínek, Petr
2023 - Slovak
Zadanie bakalárskej práce sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v mestskej časti Brno-Jehnice na ulici Blanenská. Navrhovaný objekt je voľne stojací, osadený do roviny. Disponuje štyrmi nadzemnými podlažiami, zabudovaným výťahom medzi dvojramenným schodiskom a vegetačnou strechou. Hlavný vstup do bytového domu je umožnený zo severnej strany. V 1.NP sa nachádzajú pivnice, technické zázemie objektu a dva byty s vlastnou predzahrádkou. V 2.NP až 4.NP je 6 bytových jednotiek s priliehajucími pivnicami. V tretiom a štvrtom poschodí nosná konštrukcia ustupuje a vytvára terasy. Obvodové steny sú tvorené murivom z keramických blokov s kontaktním zateplením. Vodorovné konštrukcie sú riešené jako železobetonová monolitická stropná konštrukcia. The assignment of the bachelor thesis deals with the design of a new residential building in the city district of Brno-Jehnice on Blanenská Street. The proposed building is freestanding, set into the plane. It has four storeys, a built-in elevator between a double staircase and a vegetated roof. The main entrance to the apartment building is provided from the north side. On the 1st floor there are cellars, technical background of the building and two apartments with their own front garden. In 2.NP to 4.NP there are 6 residential units with adjoining cellars. On the third and fourth floors the supporting structure gives way and creates terraces. The perimeter walls are made of ceramic block masonry with contact insulation. Horizontal structures are designed as reinforced concrete monolithic ceiling structure. Keywords: New building; apartment house; four-storey; not basement; cascade; reinforced concrete ceiling; flat roof; contact insulation Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Zadanie bakalárskej práce sa zaoberá návrhom novostavby bytového domu v mestskej časti Brno-Jehnice na ulici Blanenská. Navrhovaný objekt je voľne stojací, osadený do roviny. Disponuje štyrmi ...

Šošovička, Dominik; Vystrčil, Jan; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE
Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
2023 - Slovak
Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. Cieľom aplikácie je poskytnúť, každému kto túto aplikáciu využíva jednoduché a spolahlivé prostredie, v ktorom si môžu rýchlo a jednoducho vyhľadať a rezervovať dané vozidlo. Mobilná aplikácia komunikuje s daným vozidlom pomocou technológie BLE. Pre zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti komunikácie, boli využité kryptografické primitíva ako AES a SHA. Súčasťou bakalárskej práce je prehľad o vývoji mobilných aplikácií, nástrojoch pre vývoj, prehľad kryptografických primitív alebo technológie Bluetooth. Ďalšou časťou je návrh mobilnej aplikácie, prehľad kryptografických knižníc vo Flutteri a implementácia mobilnej aplikácie. The main idea of this bachelor's thesis is the design and development of a cross-platform mobile application. This mobile application is intended for vehicle reservation and authentication for accessing the vehicle. The goal of the application is to provide a simple and reliable environment for users to quickly and easily search for and reserve a specific vehicle. The mobile application communicates with the vehicle using BLE technology. To ensure the security and confidentiality of communication, cryptographic primitives such as AES and SHA have been utilized. The bachelor's thesis includes an overview of mobile application development, development tools, an overview of cryptographic primitives, and Bluetooth technology. Another part is the design of the mobile application, an overview of cryptographic libraries in Flutter, and the implementation of the mobile application. Keywords: AES; Android; Android Studio; BLE; Dart; Firebase; Flutter; GCM; iOS; Multiplatform mobile application; SHA. Available in a digital repository NRGL
Autentizace pomocí mobilní aplikace s využitím technologie BLE

Hlavnou myšlienkou tejto bakalárskej práce je návrh a vytvorenie multiplatformovej mobilnej aplikácie. Táto mobilná aplikácia má slúžiť na rezerváciu vozidla a autentizáciu pre prístup do vozidla. ...

Žigrai, Martin; Ilgner, Petr; Dobiáš, Patrik
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases