Number of found documents: 12
Published from to

Výpočet výměníku tepla pro americký návrh primárního výměníku reaktoru MSBR s použitím nové metodiky výpočtu a použití jiných fluoridových solí. Zadané hodnoty: 570 MWt, pracovní teploty 600 - 720 °C, sole dle ALISIE
Čekovský, Marek
2015 - Slovak
Diplomová práce řeší problematiku vysokoteplotního výměníku tepla s klasickými segmentovými přepážkami z konstrukčního materiálu MONICR, přičemž jako teplonosné médium jsou použity fluoridové soli dle ALISIE. Diplomový projekt také popisuje důležité materiálové parametry uvedených materiálů. Diplomová práce zahrnuje tepelný výpočet výměníku tepla. This thesis solves the problems of high temperature heat exchanger with conventional segmental baffles of structural material MONICR, using as a heat transfer medium used fluoride salts according Alisia. Diploma Project also describes important material properties of these materials. Thesis includes thermal calculation of the heat exchanger. Keywords: výměník tepla; segmentové přepážky; fluoridové soli dle alisie; konstrukční materiál monicr; heat exchanger; segmental baffles; fluoride salts according alisia; structural material monicr Available in digital repository of ZČU.
Výpočet výměníku tepla pro americký návrh primárního výměníku reaktoru MSBR s použitím nové metodiky výpočtu a použití jiných fluoridových solí. Zadané hodnoty: 570 MWt, pracovní teploty 600 - 720 °C, sole dle ALISIE

Diplomová práce řeší problematiku vysokoteplotního výměníku tepla s klasickými segmentovými přepážkami z konstrukčního materiálu MONICR, přičemž jako teplonosné médium jsou použity fluoridové soli dle ...

Čekovský, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Kožní choroby z povolání
Pavorisová, Katarína
2015 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá kožnými chorobami z povolania a najčastejšími príčinami tejto problematiky. Teoretická časť zoznamuje čitateľa s príčinami vzniku kožných chorôb. Stručne charakterizuje najčastejšie kožné choroby z povolania. Súčasne popisuje ako sa lieči tento probléme ako sa uznáva a odškodné zamestnávateľa za vznik tejto problematiky. V praktickej časti je spracované dotazníkové šetrenie zamerané najmä na zdravotné sestry na ich prevenciu a vedomostné znalosti o tejto problematike, najohrozenejšie oddelenia v nemocniciach. This thesis deals with occupational skin diseases and the most common causes of this problem. The theoretical part introduces the reader the causes of skin diseases. Briefly describes the most common occupational skin diseases. At the same time describes how to treat this issue as recognized by the employer and compensation for causing this issue. The practical part is processed questionnaire survey focused mainly on nurses for their prevention knowledge and understanding of this issue, the most vulnerable departments in hospitals. Keywords: kožné choroby; povolanie; dermatitídy; profesionálne dermatózy; ekzémové ochorenia.; skin diseases; occupation; dermatitis; professional dermatoses; eczema disease. Available in digital repository of ZČU.
Kožní choroby z povolání

Diplomová práca sa zaoberá kožnými chorobami z povolania a najčastejšími príčinami tejto problematiky. Teoretická časť zoznamuje čitateľa s príčinami vzniku kožných chorôb. Stručne charakterizuje ...

Pavorisová, Katarína
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Návrh uspořádání primárního okruhu MSR s minimálními tlakovými ztrátami. Požadavek: Výkon 1000 MW, pracovní teploty 600 - 720 °C, sole dle ALISIE
Noga, Tomáš
2015 - Slovak
Diplomová práca obsahuje popis jednotlivých typov reaktorov, ktoré sú zaradené do jednotlivých generácií. Ďalej práca podrobne popisuje reaktor MSR, jeho integrálne usporiadanie, zariadenia a pod. V diplomovej práci sú vykonané výpočty tlakových strát v reaktore, ktoré sú v ďalšom zhodnotené a rozanalyzované. This master's thesis contains description of individual reactor types, which are divided into generations. The thesis thoroughly describes primary circuit of Molten Salt Reactor (MSR), its integral composition, components etc. There are computations of pressure drop in the primary circuit, which are subsequently evaluated and analysed. Keywords: MSR; atomová energie; výměnník; tlakové ztráty; primární okruh; reaktor; fluoridové soli; MSR; nuclear energy; exchanger; pressure drop; primary circuit; reactor; fluoride salts Available in digital repository of ZČU.
Návrh uspořádání primárního okruhu MSR s minimálními tlakovými ztrátami. Požadavek: Výkon 1000 MW, pracovní teploty 600 - 720 °C, sole dle ALISIE

Diplomová práca obsahuje popis jednotlivých typov reaktorov, ktoré sú zaradené do jednotlivých generácií. Ďalej práca podrobne popisuje reaktor MSR, jeho integrálne usporiadanie, zariadenia a pod. V ...

Noga, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Výpočty tlakových ztrát v homogenním MSR s použitím rozložení zdrojů energie a směsi solí dle ALISIE
Litványi, Ondrej
2015 - Slovak
Diplomová práce řeší problematiku proudění směsi fluoridových soli přes reaktor typu MSR a zahrnuje výpočet tlakových ztrát v oblasti reaktoru. this thesis addresses the issue of salt mixture flow through the reactor type MSR includes a calculation of pressure loss of fluid from input to output from the reactor Keywords: MSR; fluent; fluoridové soli; tlakové ztráty; MSR; fluent; fluoride salts; pressure loss Available in digital repository of ZČU.
Výpočty tlakových ztrát v homogenním MSR s použitím rozložení zdrojů energie a směsi solí dle ALISIE

Diplomová práce řeší problematiku proudění směsi fluoridových soli přes reaktor typu MSR a zahrnuje výpočet tlakových ztrát v oblasti reaktoru....

Litványi, Ondrej
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Analýza současného vývoje módy a tvorba vlastní ucelené kolekce kabelek, tašek a jiných doplňků
Karasová, Lenka
2015 - Slovak
Do svojej kolekcie som chcela pridať viacej mladistvosti, hravosti, trochu roztomilosti a sviežosti než tomu bolo v minulosti. Rozhodla som sa zamerať na moje obľúbené kabelky a tašky, avšak iba tieto druhy doplnkov mi nestačili. Chcela som vytvoriť celkový vzhľad mladej ženy, aká by sa mne osobne páčila. Preto som vo svojej práci nechcela vynechať odev a doplnky ako obuv či opasky, ktoré by dotvárali celkový vzhľad. Taktiež som vo svojej práci chcela použiť nejakú zaujímavú formu dezénu. Rozhodla som sa pre použitie vzoru známeho väčšej skupine ľudí. Inšpirovala som sa pleteninovým vzorom, ktorý som otláčala novým, finančne dostupným sposobom do kože. For my collection of ladies purses and other accessories I took the inspiration from fashion trends (palette of color, purses types, pattern ) and relief on leather.For my collection I was inspired by pattern of knitting which is well known and recognized. To get pattern on leather are used expensive forms. My goal was to find cheaper solution which can be used by producers for smaller series. These technologies are now more available also for small orders like mine and for reasonable prices. Keywords: reliéf do kůže; mladé ženy; kabelky; vzor pletení; svěží barvy; syté barvy; akrylátové sklo; relief on leather; handbags; young woman; pattern of knitting; fresh colors; stronger colors; acryl glass Available in digital repository of ZČU.
Analýza současného vývoje módy a tvorba vlastní ucelené kolekce kabelek, tašek a jiných doplňků

Do svojej kolekcie som chcela pridať viacej mladistvosti, hravosti, trochu roztomilosti a sviežosti než tomu bolo v minulosti. Rozhodla som sa zamerať na moje obľúbené kabelky a tašky, avšak iba tieto ...

Karasová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Mardínska fatwa
Ostrolucký, Ján
2014 - Slovak
Diplomová práca venujúca sa ktitickej analýze stredovekého právneho verdiktu islamského právnika Ibn Tajmíju s názvom MArdínska fatwa. Analyzuje ju z historického, islamsko-právneho pohľadu. Hľadá jej využitie a reinterpretáciu v súčasnej islamskej právnej vede a popisuje jej úlohu v novodobej históriu. Venuje sa mediálnej reflexii a kritike jej modernej reinterpretácie. This diploma thesis is paying attention to the medieval scholar´s Ibn Taymiyyas Mardin fatwa which has significance in modern days. this fatwa was abused by numerous militnant groups to justify their terrorist attacks. This thesis is exposing it´s historical and juridical context, reinterpretations in modern days and their media covering. Mardin fatwa is a juridical verdict, answer to the questions of the people of medieval city of Mardin in southern Turkey. they are asking about theirs city´s geopolitical status in islamic law and about their duties in this zone. Is it abode of peace, or abode of war? They are asking. In his answer Ibn Taymiyya is performing a perfect knowledge of his field. Keywords: islám; fiqh; Tajmíja; džihád; džihádismus; Mardín; fatva; dijár; nifáq; pokrytectvo; islam; fiqh; Taymiyya; jihad; jihadism; Mardin; fatwa; diyar; nifaq; hypocrisy Available in digital repository of ZČU.
Mardínska fatwa

Diplomová práca venujúca sa ktitickej analýze stredovekého právneho verdiktu islamského právnika Ibn Tajmíju s názvom MArdínska fatwa. Analyzuje ju z historického, islamsko-právneho pohľadu. Hľadá jej ...

Ostrolucký, Ján
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Mahdizmus v súčasnej iránskej politike
Blaženiaková, Beáta
2014 - Slovak
Práca sa zameriava na mahdizmus v súčasnej iránskej politike a jeho náväznosti ma tzv. madžlesizmus zo 17. storočia. Hlavným propagátorom mahdizmu v 21. storočí sa stal dnes už bývalý prezident Iránskej islamskej republiky Mahmúd Ahmadínežád. Práca sa tiež zameriava na osobu Mohammada-Báqer Madžlesího, ktorý vytvoril koncept prípravy na návrat Mahdího a vlády fuqahá´. Na tento koncept následne nadviazal Ahmadínežádov duchovný poradca Mohammad Taqí Mesbáh-Jazdí. The thesis focuses on Mahdism, Messianism, its essence and roots and its position in the current policy in Islamic Republic of Iran especially during the presidency of former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad. He promoted ideology of Mohammad Baqer Majlesi from 17th century. Thesis focues on Ahmadinejad´s spiritual advisor aytollah Mohammad Taqi Mesbah Yazdi, who promotes ideology of superstition within Ahmadinejad. Keywords: mahdizmus; mesianizmus; Irán; islám; šíizmus; Mahmúd Ahmadínežád; Jazdí; Madžlesí; Mahdí; mahdism; messianism; Iran; islam; shism; Mahmoud Ahmadinejad; Yazdi; Majlesi; Mahdi Available in digital repository of ZČU.
Mahdizmus v súčasnej iránskej politike

Práca sa zameriava na mahdizmus v súčasnej iránskej politike a jeho náväznosti ma tzv. madžlesizmus zo 17. storočia. Hlavným propagátorom mahdizmu v 21. storočí sa stal dnes už bývalý prezident ...

Blaženiaková, Beáta
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Vývoj sociální péče v ČR a srovnání s některými zeměmi EU (Německo, Velká Británie, Slovenská republika)
Hein, Stanislav
2014 - Slovak
Vo svojej praci som sa zameral na problematiku sociálnej starostlivosti v Českej republike a jej porovnanie so štátmi EU ako sú Nemecko, Veľká Britania a Slovensko. Tuto problematiku som rozdelil do 8 kapitol. V prvej kapitole ktorá je nazvaná úvod píšem úvodne slova k tejto problematike. V druhej kapitole ktora je nazvaná historický vývoj právnej upravy sociálnej starostlivosti popisujem vávoj sociálnej starostlivosti od staroveku po súčastnosť. V tretej kapitole píšem o dávkach sociálnej starostlivosti. Vo štvrtej kapitole píšem o životnom a existenčnom minime. V piatej kapitole píšem o problematike sociálnych služieb. V šiestej kapitole píšem o podmienkach poskytovania sociálnych služieb. V siedmej kapitole píšem o sociálnej starostlivosti v štátoch EU ako je Nemecko, VB a SR. In my diploma i write about development social care in Czech republic and comparison with some states EU as Germany, Great Britain and Slovak republic. In second chapter i write about development social care in history.In third chapter i write about social benefit care.In fourth chaptair i write about life and existential minimum. In fiveth chaptair i write about welfare services. In sixth chaptair i write about conditions provision welfare services. In seventh chaptair i write about social care in some states EU as Germany, Great Britain and Slovak republic. Keywords: sociální péče; dávky sociální péče; existenční minimum; sociální služby; příspěvek na sociální péči; podmínky poskytovaní sociálních služeb; hmotná nouze; životní minimum; social care; social benefit care; existential minimum; welfare services; contribution on social care; conditions provision welfare services; material poverty; living minimum Available in digital repository of ZČU.
Vývoj sociální péče v ČR a srovnání s některými zeměmi EU (Německo, Velká Británie, Slovenská republika)

Vo svojej praci som sa zameral na problematiku sociálnej starostlivosti v Českej republike a jej porovnanie so štátmi EU ako sú Nemecko, Veľká Britania a Slovensko. Tuto problematiku som rozdelil do 8 ...

Hein, Stanislav
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Zákon o vyrovnanom rozpočte vo svete, respektive v ČR
Strmenský, Tomáš
2012 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá vývojom fiškálnych pravidiel, medzi ktoré patrí aj Zákon o vyrovnanosti rozpočtu. V prvej kapitole by som chcel uviesť v krátkosti deficitné správanie krajín posledných dekád, v druhej kapitole by som hneď nadviazal trendami pri prijatých fiškálnych pravidlách, ich charakteristiky, alebo napr. aké predpoklady by mala krajina spĺňať pri prijímaní fiškálneho pravidla. V 3. kapitole sa chcem zamerať na fiškálne pravidlá vybraných krajín ako sú napr. Fínsko, USA, Nemecko alebo Chile a podrobnejšie by som chcel analyzovať fungovanie Švajčiarskeho pravidla zakotveného aj v ústave. Thesis deals with the fiscal rules including Balanced budget act. In the first chapter I would like to briefly mention deficit spending of the countries in last decades. The second chapter adds characteristics of trends in adopted fiscal rules, as well as the preconditions for them to introduce a fiscal rule. In the third chapter I would like to address fiscal rules in selected countries like Finland, USA, Germany or Chile and analyze the mechanism of the swiss rule anchored in the constitution. Keywords: fiskální pravidlo; veřejný dluh; zákon o vyrovnaném rozpočtu; fiscal rule; public debt; balanced budget act Available in digital repository of ZČU.
Zákon o vyrovnanom rozpočte vo svete, respektive v ČR

Diplomová práca sa zaoberá vývojom fiškálnych pravidiel, medzi ktoré patrí aj Zákon o vyrovnanosti rozpočtu. V prvej kapitole by som chcel uviesť v krátkosti deficitné správanie krajín posledných ...

Strmenský, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Právna úprava advokácie a notárstva v českých krajinách a na Slovensku v období 1. Československej republiky vo vzájomnom zrovnaní
Ďuriš, Peter
2012 - Slovak
Práca pojednáva o vývoji právnej úpravy advokácie a notárstva v českých krajinách a na Slovensku v období 1. Československej republiky. Podáva ucelený chronologický obraz o vývoji právnej úpravy oboch stavov. Popri tom som sa zameriava na stavovskú samosprávu a vybrané osobnosti z daného obdobia. This work is trying to provide a compact chronological view on the evolution of advocatory and notary legal regulations during the 1st Czechoslovak republic. Besides that it also focuses on legal associations and few chosen figures from that time period. Keywords: advokacie; notářství; první republika; právní úprava; advocacy; notary's office; first republic; legal regulation Available in digital repository of ZČU.
Právna úprava advokácie a notárstva v českých krajinách a na Slovensku v období 1. Československej republiky vo vzájomnom zrovnaní

Práca pojednáva o vývoji právnej úpravy advokácie a notárstva v českých krajinách a na Slovensku v období 1. Československej republiky. Podáva ucelený chronologický obraz o vývoji právnej úpravy ...

Ďuriš, Peter
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases