Number of found documents: 18
Published from to

Hodnocení bonity malých a středních podniků s důrazem na kvalitativní ukazatele
Dvořáková, Lada
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na hodnocení bonity malých a středních podniků z pohledu banky. Bonita podniků se řeší s důrazem na kvalitativní data, která nám umožňují pohlížet na aktuální situaci podniku a získat informace, jež finanční analýza neposkytuje. Základem metody pro posouzení kvalitativních dat je vytvořený model, který využívá bodové metody hodnocení. Model je posléze ověřen na vybraném vzorku malých a středních podniků z odvětví stavebnictví a strojírenství. The scope of this diploma thesis is an assessment of creditworthiness of small and medium enterprises from the bank point of view. The creditworthiness of enterprises is solved with emphasis to qualitative data, which allows us to see current condition of a company and to obtain information, which can not be provided by financial analysis. The basis of the method for assessment of creditworthiness of a company is the suggested model, which uses system of points for assessment of qualitative data. This model has been applied on a selected sample of small and medium enterprises from two branches which are building industries and machine industries. Keywords: bonita; malé a střední podniky; kvantitativní ukazatele; kvalitativní ukazatele; finanční analýza; nefinanční analýza; creditworthiness; small and medium sized enterprises; financial analysis; quantitative indicator; qualitative indicators; financial analysis; non-financial analysis Available in the ZČU Library.
Hodnocení bonity malých a středních podniků s důrazem na kvalitativní ukazatele

Diplomová práce je zaměřená na hodnocení bonity malých a středních podniků z pohledu banky. Bonita podniků se řeší s důrazem na kvalitativní data, která nám umožňují pohlížet na aktuální situaci ...

Dvořáková, Lada
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Ekonomická analýza vybraného podniku
Šmídová, Andrea
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na ekonomickou analýzu společnosti Slunečnice zdravá výživa s.r.o. Firma se zabývá provozováním hostinské činnosti s konceptem zdravého stravování. V teoretické části je nejprve vysvětlena problematika ekonomické analýzy a finančního řízení. Dále následuje rozbor účetních výkazů a také definice jednotlivých ukazatelů finanční analýzy. Největší část patří poměrovým ukazatelům. V praktické části je popsán analyzovaný podnik, jeho účetní systém a na základě účetních výkazů společnosti Slunečnice provedena finanční analýza za období 2009 2013. Zjištěné výsledky jsou interpretovány a graficky znázorněny pod příslušnými ukazateli. Výstupem práce je zhodnocení efektivnosti finančního řízení a navržená vhodná doporučení pro podnik. This thesis focuses on the economic analysis of the enterprise Slunečnice zdravá výživa, Ltd. The company is engaged in operating a hospitality business with the concept of healthy eating. In the theoretical part, it firstly explained the issue of economic analysis and financial management. Followed by an analysis of the financial statements and definitions of the particular indicators of financial analysis. The largest part belongs to ratios. In the practical part, it described the analyzed company, its accounting system and financial analysis based on the financial statements of the company Slunečnice from the period 2009 2013. The results are interpreted and graphically depicted below the indicators. The outcome of this thesis is to evaluate the effectiveness of financial management and to propose appropriate recommendations for the company. Keywords: ekonomická analýza; účetní výkazy; účetní systém; poměrové ukazatele; economic analysis; financial statements; accounting system; financial ratios Available in the ZČU Library.
Ekonomická analýza vybraného podniku

Diplomová práce je zaměřena na ekonomickou analýzu společnosti Slunečnice zdravá výživa s.r.o. Firma se zabývá provozováním hostinské činnosti s konceptem zdravého stravování. V teoretické části je ...

Šmídová, Andrea
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Podnikatelské vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny
Cábová, Tereza
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na problematiku podnikatelského vzdělávání a především na jeho a význam v národním i evropském kontextu. V úvodní části práce je vymezena role malého a středního podnikání v národních ekonomikách včetně strategických plánů na jeho rozvoj. Dále je práce věnována samotné charakteristice podnikatelského vzdělávání, jeho vlivu na rozvoj malých a středních podniků a také modelu podnikatelského ekosystému. Je zde představena situace v Evropě v porovnání s USA a podrobněji se daná část zabývá stavem podnikatelského vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny. Na popis situace této problematiky v České republice navazuje praktická část diplomové práce, jejímž obsahem je analýza sylabů vybraných vysokoškolských fakult ekonomického typu. Je zde detailně rozebrána struktura bakalářského a magisterského studia s důrazem na předměty zaměřené na podnikání. Praktická část je zakončena vybranými otázkami z dotazníkového šetření. Poslední kapitola této práce je věnována návrhům a doporučením na zvýšení podnikatelského vzdělání v rámci celé Evropy a tím v jednotlivých státech. The diploma thesis is focused on entrepreneurship education and especially its importance in the national and European context. In the introductory part the role of small and medium enterprises in national economies is defined including strategic plans for its development. Furthermore, this work is devoted to the characteristics of entrepreneurship education, its influence on the development of small and medium-sized enterprises and entrepreneurial ecosystem model. The situation in Europe compared to the US is also presented; moreover this part specifies the state of entrepreneurship education in the countries of the Visegrad Group. After description of the situation in Czech Republic, the text is followed by a practical part of the thesis which contains an analysis of abstracts of selected faculties of economics study type. The analysis of the structure of bachelor's and master's degree with an emphasis on courses focused on entrepreneurship was made as well. The practical part ends with chosen questions from the conducted survey. The last chapter of this thesis engages in the proposals and recommendations to enhance entrepreneurship education across Europe and the countries as well. Keywords: podnikatelské vzdělávání; podnikání; podnikatelské kompetence; malé a střední podniky; entrepreneurship education; entrepreneurship; entrepreneurial competences; small and medium sized enterprises Available in the ZČU Library.
Podnikatelské vzdělávání v zemích Visegrádské skupiny

Diplomová práce je zaměřena na problematiku podnikatelského vzdělávání a především na jeho a význam v národním i evropském kontextu. V úvodní části práce je vymezena role malého a středního podnikání ...

Cábová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Řízení a analýza rizik ve finančním řízení a rozhodování
Malá, Andrea
2015 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a řízení finančních rizik ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a následné zhodnocení eliminace sledovaných rizik. Cílem je analyzovat současný stav při řízení rizik a přiblížit průběh zajišťování rizik v podniku. Dílčím cílem je vyzdvihnout důležitost řízení všech rizik, které bezprostředně působí na podnikatelský subjekt a navrhnout možná zlepšení při jejich řízení. V úvodu diplomové práce je vymezen teoretický základ pro analýzu a řízení rizik ve finančním řízení a rozhodování. Dále je představena společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. a podnikatelské prostředí, v němž společnost působí. Z analýzy prostředí vyplývají rizika, která výrazně ovlivňují hospodaření společnosti. Rizika bezprostředně působící na společnost jsou detailně analyzována a jsou zde uvedeny způsoby, kterými se společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. proti těmto rizikům zajišťuje. Analýza se týká tržních rizik, konkrétně měnového, komoditního a úrokového rizika. Dále bylo definováno úrokové riziko, které patří do skupiny kreditních rizik. V závěru práce je zhodnocen současný stav významných finančních rizik spolu s vhodným způsobem dalšího možného zajištění, které by mohla společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. do budoucna využít. This diploma thesis is focused on the risk analysis and management in the financial management of the company Pilsner Urquell and subsequent evaluation of the elimination all the risks that are monitored. The aim of the thesis is to analyze the current status of the risk management and describe the proces of elimination of the financial risks in the company. Partial aim is to highlight the importance of risk management, which has a direct impact on the business entity and to suggest possible improvements in risk management. At the beginning of the thesis the theoretical basis for analysis and risk management in financial management is defined. The company Pilsner Urquell, a. s. is also introduced and its business environment too. Environmental analyse is made to define the risks that significantly influence the company. The risks that directly influence the company are analyzed in detail and the ways which eliminate the risks are given. The analysis relates to the market risks, especially the currency risk, commodity and interest rate risk. The interest rate was defined too, that is the part of the credit risk. The current status of the important risk in the company is evaluated in the conclusion and the recommendation that could be used in the future of Plzeňský Prazdroj, a. s. are proposed. Keywords: riziko; finanční rizika; analýza rizik; řízení rizik; eliminace rizik; analýza prostředí; kreditní rizika; tržní rizika; likvidní rizika; měnové riziko; komoditní riziko; úvěrové riziko; úrokové riziko; risk; financial risk; risk analysis; risk management; elimination of risks; environmental analysis; market risks; liquidity risk; currency risks; commodity risk; credit risk; interest rate risk Available in the ZČU Library.
Řízení a analýza rizik ve finančním řízení a rozhodování

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a řízení finančních rizik ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a následné zhodnocení eliminace sledovaných rizik. Cílem je analyzovat současný stav při řízení ...

Malá, Andrea
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Specifika finančního řízení v nadnárodní korporaci
Kronych, Jiří
2015 - Czech
Diplomová práce je situována na definování, a následný rozbor specifických kapitol finančního řízení ve společnosti Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic. V první třetině práce je proveden úvod do teoretických východisek finančního řízení a následně je představena společnost Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic, kde je společnost zasazena do příslušného trţního prostředí. Práce se zabývá vybranými částmi z finančního řízení, které tvoří finanční plánování, řízení finančních rizik a finanční systém netting. V diplomové práci jsou naplánovány výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash flow pro následujících pět let. Dále jsou identifikovaná finanční rizika, kterými se společnost Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic převáţně zabývá. Tvoří je měnové riziko, kreditní riziko, investiční riziko a riziko zákaznického portfolia. Kaţdé riziko je analyzována a společnosti jsou navrhnuta konkrétní zlepšení. Poslední část práce je tvořena návrhem systému nettingu, který je v závěru zhodnocen Diploma thesis is focused on the definiton and following analysis of the specific parts of the financial management in the company Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic. In the first third of the thesis, there is made the introduction into the theoretical basis of the financial management and after the company Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic is introduced. The market evironment of the company is described too. The thesis is focused on the specific parts of the financial management, particularly financial planning, management of financial risks and the financial system netting. The documents that are planned in the thesis are balance sheet, profit and loss statement and the cash flow for the following five years. Further, the financial risks in company Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic are identified. The risks are made by currency risk, credit risk, risk of the investments and the risk of the customer portfolio. Each risk is analysed and the specific improvements are proposed to the company. The last part of the thesis is made by the proposal of the system netting, that is evaluated in the end of the chapter. Keywords: finanční řízení; finanční plánování; finanční rizika; netting; financial management; financial planning; financial risks; netting Available in the ZČU Library.
Specifika finančního řízení v nadnárodní korporaci

Diplomová práce je situována na definování, a následný rozbor specifických kapitol finančního řízení ve společnosti Integrated Micro Electronics, s. r. o., Czech Republic. V první třetině práce je ...

Kronych, Jiří
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Specifika finančního řízení nadnárodních korporací
Kofroň, Jiří
2015 - Czech
Předložená práce se zabývá specifiky finančního řízení nadnárodních korporací. Ty vznikají na základě dvou faktorů: řízení více než jedné společnosti a řízení aktivit ve více než jedné zemi. V teoretické části jsou definována teoretická východiska pro danou problematiku. Jsou zde vymezeny jednotlivé oblasti finančního řízení, z nichž některé jsou podrobněji rozpracovány ve vztahu k nadnárodním korporacím. V praktické části jsou vybrané oblasti následně analyzovány na příkladu zvolené společnosti. Největší důraz je kladen na propojení obchodního a finančního řízení a to jak v rámci vybrané společnosti, tak ve vztahu mateřské a dceřiné společnosti. V praktické části je nadále zhodnocena stávající podniková praxe v rámci zkoumané problematiky a u některých oblastí jsou doporučena zlepšující opatření. The diploma thesis deals with specifics of financial management of multinational corporations. The specifics arise based on two factors: managing of more than one company and managing activities in more than one country. The theoretical part defines theoretical foundations of the chosen area. Particular areas of financial management are defined, out of which some are elaborated in detail in relation to multinational corporations. The practical part analysis selected areas by an example of the chosen company. The greatest emphasis is put on the connection between sales and financial management within the company itself as well as within the relationship between the mother- and daughter company. The practical part furthermore contains evaluation of the current practice in the company regarding the addressed issue. In some areas improving measures are recommended. Keywords: nadnárodní korporace; finanční řízení; finanční plánování; mateřská společnost; dceřiná společnost; multinational corporations; financial management; financial planning; mother company; daughter company Available in the ZČU Library.
Specifika finančního řízení nadnárodních korporací

Předložená práce se zabývá specifiky finančního řízení nadnárodních korporací. Ty vznikají na základě dvou faktorů: řízení více než jedné společnosti a řízení aktivit ve více než jedné zemi. V ...

Kofroň, Jiří
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Plánování a finanční prognózy v podniku
Procházková, Nikol
2015 - Czech
Cílem diplomové práce na téma Plánování a finanční prognózy v podniku je vytvořit návrh finančního plánu pro následující tři roky a zhodnotit efektivitu plánování v konkrétní společnosti. Pro tuto práci jsem si zvolila společnost Copy General, s.r.o. V teoretické části jsou vymezeny jednotlivé pojmy týkající se procesu plánování a řízení podniku. Dále je vysvětlen pojem strategické plánování, finanční plánování, finanční kontrola, finanční prognózy a finanční analýza. Praktická část je věnovaná stručnému představení společnosti a provedení analýzy prostředí. V rámci analýzy prostředí byla vypracována finanční analýza minulého vývoje společnosti. Na základě této analýzy byla zhotovena kapitola s vymezením cílů společnosti pro následující tři roky a vytvoření návrhu finančního plánu pro období 20152017. Návrhy finančních plánů pak tvoří stěžejní bod praktické části diplomové práce. Celou práci zakončuje kapitola věnující se zhodnocení efektivity plánování, hodnocení naplnění stanovených cílů a navržené náměty ke zlepšení. The significance of the diploma thesis with the topic Planning and financial forecasting in business is to create the suggestion of a financial plan for following three years and to evaluate the effectiveness of planning in a particular company. For this diploma thesis, I have chosen the company Copy General s.r.o. In the theoretical part, there are defined individual terms regarding the process of planning and management of the company. Further, there is explained the term strategic planning, financial planning, financial control, financial prognosis and financial analysis. The practical part is dedicated to a brief introduction of the company and implementation of the analysis of the background. Within the analysis of the background, there was developed the financial analysis of the last development of the company. On the grounds of this analysis, there was made the subsequent chapter with the definition of the targets of the company for following three years and establishment of the proposal of the financial plan for the period 20152017. The proposals of the financial plans create the crucial point of the practical part of the diploma thesis. The whole work is finished with the chapter dealing with the evaluation of planning effectiveness, evaluation of realization of the given targets and suggestion of the subjects for improvement. Keywords: plánování a řízení v podniku; finanční plán; finanční prognózy; finanční analýza; plánovaná rozvaha; plánovaný výkaz zisku a ztráty; planning and management of the company; financial plan; financial forecasting; financial analysis; planned balance sheet; planned profit and loss account Available in the ZČU Library.
Plánování a finanční prognózy v podniku

Cílem diplomové práce na téma Plánování a finanční prognózy v podniku je vytvořit návrh finančního plánu pro následující tři roky a zhodnotit efektivitu plánování v konkrétní společnosti. Pro tuto ...

Procházková, Nikol
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Využití moderních nástrojů řízení kvality ve společnosti Molins s.r.o.
Klír, Jakub
2015 - Czech
Tato diplomová práce se soustřeďuje na možnosti využití moderních nástrojů řízení kvality ve vybraném podniku. Následně jsou vybrané nástroje použité na kritický díl. Jsou nalezeny kritické znaky procesu a navrženy nápravné opatření k jejich odstranění, které jsou ekonomicky zhodnoceny. Výsledky práce vedly k odstranění zmetkovitosti ve výrobě dílu a také u dalších typových položek. This diploma thesis is focused on usage of modern quality management tools in chosen company. They are subsequently applied to the critical part. After that are found critical features of process and suggested corrective action to remove them and these actions are economically evaluated. The results of this thesis have led to remove scrap in the production of chosen part as well as other similar items. Keywords: fmea; řízení kvality; qfd; ishikawa; iso 9001; 5s; tabákový stroj; výrobní proces; nápravná opatření; fmea; quality management; qfd; ishikawa; iso 9001; 5s; tobacco machine; production process; corrective action Available in the ZČU Library.
Využití moderních nástrojů řízení kvality ve společnosti Molins s.r.o.

Tato diplomová práce se soustřeďuje na možnosti využití moderních nástrojů řízení kvality ve vybraném podniku. Následně jsou vybrané nástroje použité na kritický díl. Jsou nalezeny kritické znaky ...

Klír, Jakub
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu
Štengl, Miroslav
2015 - Czech
Předložená práce je zaměřena na vymezení a charakteristiku pojmu controlling. Jsou definovány nástroje controllingu podporující podnikové řízení a rovněž hlavní cíle, na jejichž plnění je controlling zaměřen. Závěr teoretické části je věnován charakteristice hlavních druhů controllingu a rozčlenění controllingu na složky normativní, operativní a strategickou. Praktická část začíná charakteristikou společnosti, její vnější a vnitřní analýzou prostředí. Dále je práce zaměřena na monitoring nákladových středisek a plán nákladů na přímé zaměstnance. Tyto oblasti jsou pak vyhodnocovány a po identifikování slabých míst controllingových procesů jsou navržena nápravná opatření. The presented thesis is focused on the identification and charakteristics of the concept of controlling. The instruments of controlling supporting the the corporate management are defined together with the main targets on which the controlling is focused. The conclussion of the theoretical part is devoted to characteristics of main types of controlling and the classification of controlling to normative, operative and strategic components. The practical part begins with the company characteristics and its external and internal environment analysis. Further part of the thesis is focused on the monitoring of the cost centers and on the plan of the direct labor costs. These areas are then aveluated and weaknesses in the controlling processes are defined together with the corrective actions. Keywords: controlling; reporting; monitoring; Lear Corporation; controlling; reporting; monitoring; Lear Corporation Available in the ZČU Library.
Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu

Předložená práce je zaměřena na vymezení a charakteristiku pojmu controlling. Jsou definovány nástroje controllingu podporující podnikové řízení a rovněž hlavní cíle, na jejichž plnění je controlling ...

Štengl, Miroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Finanční gramotnost v České republice a komparace přístupů k finančnímu vzdělávání ve vybraných zemích
Malíková, Kristýna
2015 - Czech
Předložená práce je zaměřena na analyzování přístupů k finanční gramotnosti v zemích Visegrádské čtyřky a následné zhodnocení úrovně finanční gramotnosti studentů vysokoškolského studia v České republice. Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola se zabývá pojmem finanční gramotnost a jejími různými pojetími. Druhá až pátá kapitola zkoumá přístupy k finančnímu vzdělávání v zemích Visegrádské čtyřky. Šestá kapitola se věnuje komparaci ukazatelů finanční gramotnosti v analyzovaných zemích. Sedmá kapitola zkoumá výsledky dotazníkového šetření finanční gramotnosti mezi vysokoškolskými studenty v České republice. Osmá kapitola shrnuje celkové výsledky dotazníkového šetření a v poslední, deváté, kapitole jsou navržena doporučení ke zvyšování finanční gramotnosti vysokoškolských studentů. The presented thesis is focused on analysing of approaches to financial literacy in the countries of Visegrad group and on evaluation of a level of financial literacy of university students in the Czech Republic. The thesis is devided into nine chapters. The first chapter is focused on the term financial literacy and its various concepts. Next four chapters probe the approaches to financial education in the countries of Visegrad group. The sixth chapter is pursues the comparison of financial literacy indicators in selectet countries. The seventh chapter probes the results of questionnaire focused on financial literacy of university students in the Czech Republic. The eighth chapter summarizes questionnaire results and there are some recommendations suggested for university students financial literacy improving in the last chapter. Keywords: finanční gramotnost; finanční vzdělávání; finance; dotazníkové šetření; vysokoškolští studenti; financial literacy; financial education; finance; survey; university students Available in the ZČU Library.
Finanční gramotnost v České republice a komparace přístupů k finančnímu vzdělávání ve vybraných zemích

Předložená práce je zaměřena na analyzování přístupů k finanční gramotnosti v zemích Visegrádské čtyřky a následné zhodnocení úrovně finanční gramotnosti studentů vysokoškolského studia v České ...

Malíková, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases