Number of found documents: 12297
Published from to

Analýza reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie
Pavelka, Jaroslav; Kučera, Lukáš
2020 - Czech
Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné určit druh připravované či konzumované stravy v minulosti. Z toho důvodu byl vyvinut laboratorní postup na principu metody ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) zaměřený primárně na určení přítomnosti denaturovaných proteinů ze středověké keramiky, který využívá dostupné a certifikované sady kitů pro imunologické analýzy. Schválená metodika je určena pro vědecké odborníky z řad archeologů, bioarcheologů a imunologů pracujících s archeologickým materiálem. Important information preserved in the form of biological markers - so-called organic residues containing food residues - can be preserved on ceramics under special conditions. By analyzing them, it is possible to determine the type of food being prepared or consumed in the past. For this reason, a laboratory procedure based on the ELISA method (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) was developed, primarily aimed at determining the presence of denatured proteins from medieval ceramics, which uses available and certified kits for immunological analysis. The approved methodology is intended for scientific experts from the ranks of archaeologists, bioarchaeologists and immunologists working with archaeological material. Keywords: organická rezidua; středověká keramika; metoda ELISA; hmotnostní spektrometrie; organic residues; medieval ceramics; ELISA method; mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Analýza reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie

Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné ...

Pavelka, Jaroslav; Kučera, Lukáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Imperativ rodičovství v kontextu životních drah
Kupka, Petr
2015 - Czech
Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na kterém je práce založena. Cíle jsem dosáhl pomocí biografického výzkumu, ve kterém jsem využil narativních rozhovorů k získání potřebných dat. Tyto data jsou tvořeny rozhovory s matkami, které mají děti s minimálně desetiletým rozestupem. This thesis aims to find out and determine, which factors are entering the women´s life courses and in which way they shape form of parenthood and childhood education. In the theoretical part of the thesis is presented the concept and theory of the life courses, on which is the thesis based. Goals have been achieved through biographical research, in which I have used narrative conversations to gain data. I was engaged in conversations with mothers who have children with at least ten years time span. Keywords: životní dráha; rodina; mateřství; rodičovství; výchova; life course; family; motherhood; parenthood; childhood education Available in digital repository of ZČU.
Imperativ rodičovství v kontextu životních drah

Tato práce si klade za cíl zjistit, jaké faktory vstupují do životních drah žen a jakým způsobem formují podobu rodičovství a výchovy. V teoretické části je představen koncept životních drah, na ...

Kupka, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Divadelní hry Josefa Kainara. Pokus o profil J. Kainara - dramatika
Havelková, Nikola
2015 - Czech
Tématem mé bakalářské práce jsou divadelní hry Josefa Kainara. Mimo jeho her se také zabývám jeho osobním i profesním životem a historií divadla, se kterým Josef Kainar spolupracoval. The topic of my bachelor thesis are dramas written by Josef Kainar. Although the attention is not paid only to plays, but the thesis also mentions his personal life and history of theatre with which Josef Kainar cooperated. Keywords: kainar; satira; divadlo; drama; kainar; theater; satire; drama Available in digital repository of ZČU.
Divadelní hry Josefa Kainara. Pokus o profil J. Kainara - dramatika

Tématem mé bakalářské práce jsou divadelní hry Josefa Kainara. Mimo jeho her se také zabývám jeho osobním i profesním životem a historií divadla, se kterým Josef Kainar spolupracoval....

Havelková, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Divadlo Pluto - ojedinělé kabaretní divadlo
Kačmárová, Michaela
2015 - Czech
Tématem mé bakalářské práce je kabaretní Divadlo Pluto, které je malou profesionální scénou v Plzni. Práce se zabývá historií tohoto divadla, jeho pestrým repertoárem a v neposlední řadě nejvýznamnějšími osobnostmi, které divadlo založily a působí v něm dodnes. The topic of my bachelor thesis is a cabaret Theatre Pluto that is a small professional scene in Pilsen. This thesis deals with a history of this theatre, with its varied repertoire and also with its the most famous personalities that established the theatre and still work there. Keywords: divadlo pluto; kabaret; historie divadla; repertoár divadla; osobnosti divadla; the pluto theater; cabaret; history of theater; repertoire theater; theater personalities Available in digital repository of ZČU.
Divadlo Pluto - ojedinělé kabaretní divadlo

Tématem mé bakalářské práce je kabaretní Divadlo Pluto, které je malou profesionální scénou v Plzni. Práce se zabývá historií tohoto divadla, jeho pestrým repertoárem a v neposlední řadě ...

Kačmárová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Proměny českého bulvárního tisku (srovnání vybraných let)
Beránková, Tereza
2015 - Czech
Tato diplomová práce se zaměřuje na bulvární tisk. Zabývá se pojmy mediální komunikace, média, masová média, publicistický styl a žurnalistika. Hlavním cílem je zachycení vývoje dvou českých bulvárních deníků Blesk a Aha!. Práce zkoumá počet stran a cenu, grafické provedení, titulky, tematické zaměření, slovní zásobu a fotografie deníků. Také se zaměřuje na využití bulvárního tisku ve výuce. This thesis is focused on the tabloids. It deals with the concepts of media communication, media, mass media, journalism and journalistic style. The main objective is to capture the development of two Czech tabloids Blesk and Aha!. The thesis examines the number of pages, price, graphic design, headlines, thematic focus, vocabulary and photograps of the dailies. It's also focused on the use of the tabloid press in the teaching process. Keywords: publicistický styl; žurnalistika; média; masmédia; bulvární tisk; journalistic style; journalism; media; mass media; tabloids Available in digital repository of ZČU.
Proměny českého bulvárního tisku (srovnání vybraných let)

Tato diplomová práce se zaměřuje na bulvární tisk. Zabývá se pojmy mediální komunikace, média, masová média, publicistický styl a žurnalistika. Hlavním cílem je zachycení vývoje dvou českých ...

Beránková, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Frekvence a formy vyjadřování příslovečného určení v současné publicistice
Blábolová, Lucie
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá frekvencí a formou příslovečného určení v současné publicistice. Těžištěm práce je syntaktická analýza 40 textů excerpovaných z Hospodářských novin a 40 textů z Plzeňského deníku. Práce je zaměřena na texty analytického a zpravodajského charakteru, konkrétně se jedná o slohové útvary: komentář a zpráva. Cílem je zjistit typ příslovečného určení, který je ve sledovaných textech nejfrekventovanější a který naopak nejméně frekventovaný, a pokusit se je charakterizovat z hlediska jejich formy vyjádření. The master thesis deals with frequency and form of adverbial in the current journalism. Its core is represented by a syntactic analysis of 40 texts extracted from "Hospodářské noviny" newspaper and 40 texts from "Plzeňský deník" newspaper. Main attention is brought to texts of analytic and journalism character, namely commentary and piece of news. The main objective is to find out which is the most frequent adverbial and in contrary which one is the less frequent and to try to define them from the point of view of their form. Keywords: adverbiale; publicistický styl; zpráva; komentář; forma; frekvence; nevětná forma vyjádření; větná forma vyjádření; adverbium; adverbiální výraz; spojovací výraz; vedlejší věta příslovečná; adverbials; journalism style; piece of news; commentary; form; frequency; non-sentence form of expression; sentence form expression; adverb; adverbial expression; connecting expression; subordinate adverbial clause Available in digital repository of ZČU.
Frekvence a formy vyjadřování příslovečného určení v současné publicistice

Diplomová práce se zabývá frekvencí a formou příslovečného určení v současné publicistice. Těžištěm práce je syntaktická analýza 40 textů excerpovaných z Hospodářských novin a 40 textů z Plzeňského ...

Blábolová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Prology v nejstarší české hagiografii a historiografii
Vastlová, Hana
2015 - Czech
Základním úkolem diplomové práce bylo zkoumat prology v nejstarší české hagiografii a historiografii. Zabývali jsme se prology Kosmovy Kroniky Čechů, Kristiánovy legendy a prologem Vita minor. Mezi důležité části práce patří seznámení s těmito primárními prameny. Prology jsou velmi důležitou částí středověkých děl, autor v nich navazuje užší vztah se čtenářem/ posluchačem a seznamuje nás s různými informacemi ze svého života (věk, postavení, vzdělání, jméno, zdroje). Patrná je autorova snaha čtenáře na dílo připravit a umožňují mu dílo lépe pochopit a porozumět mu. Proběhla komparace prologů, dále byly zachyceny zákonitosti tvorby prologů v období středověku. Byly uvedeny různé druhy topoi, vždy doložené příklady z primární literatury. Každý z autorů pojímá problematiku topoi různým způsobem, avšak základní myšlenka zůstává stejná - autor sám sebe haní, až shazuje. The basic aim of this diploma thesis is to examine the prologues in the eldest czech hagiography and historiography. This thesis deals mostly with the prologues of The Cosmas' Chronicle of the Czechs, Christian's legend and the prologue of Vita minor. One of the important parts of this thesis is also the familiarization with these primary sources. Prologues are very imporant parts of medieval works. In prologues, the author stands in a closer relationship with the audience, he presents to the audience various information of his life (age, position, education, name, sources). The author's effort to prepare the reader for the work is evident; the given information enable the reader to better comprehend and understand the work itself. Further, the thesis offers comparison of the prologues and the rules for creation of prologues in the Middle Ages. Moreover, various kinds of topoi have been introduced, always supported by examples from primary sources. Each author deals with the issues of topoi in another way. However, the main idea remains the same the autor denigrates or even humiliates himself. Keywords: prolog; nejstarší česká literatura; kronika; legenda; Vita minor; Kosmova kronika; Kristiánova legenda; topos; raný středověk; preface; oldest czech literature; chronicle; legend; Vita minor; Kosmas chronicle; topos; Kristian´s legend; early middle ages Available in digital repository of ZČU.
Prology v nejstarší české hagiografii a historiografii

Základním úkolem diplomové práce bylo zkoumat prology v nejstarší české hagiografii a historiografii. Zabývali jsme se prology Kosmovy Kroniky Čechů, Kristiánovy legendy a prologem Vita minor. Mezi ...

Vastlová, Hana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Typologie hlavních postav ve vybraných dílech české prózy se židovskou tematikou
Zvolánková, Markéta
2015 - Czech
Úvodní část práce poskytuje teoretický vhled do problematiky typologie literární postavy, pozornost je věnována trendům současným i historickému vývoji zvoleného fenoménu, postava je zasazena do širších literárních kontextů. Dále jsou analyzovány tři české texty se židovkou tematikou, a to z hlediska zmíněné typologie literární postavy. Následující srovnání rozborů se zaobírá otázkou, zda texty obsahují společné literární a mimo-literární atributy. The initial part of the thesis focuses on the theoretical background of the literal character typology. The analyses of three Czech texts connected by Jewish theme follow. Finally the analyses are compared in order to know if the texts contain some similar or the same litaral or non-literal features. Keywords: typologie literární postavy; židovská tematika; Židé; jewish theme; typology of the literal character; Jews Available in digital repository of ZČU.
Typologie hlavních postav ve vybraných dílech české prózy se židovskou tematikou

Úvodní část práce poskytuje teoretický vhled do problematiky typologie literární postavy, pozornost je věnována trendům současným i historickému vývoji zvoleného fenoménu, postava je zasazena do ...

Zvolánková, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Využití reprodukce při práci s textem na 1. stupni ZŠ
Šmídková, Veronika
2015 - Czech
Diplomová práce se zabývá slohovou reprodukcí na základní škole z hlediska používání různých druhů předlohy. V teoretické části je vytvořen vhled do teorie vyučování slohu, především cíle a úkoly slohu, předpoklady, se kterými žák vstupuje do základní školy, možnosti motivace. V hlavní části diplomové práce jsou formou dotazníků zjišťovány zkušenosti učitelů s reprodukcí a smyslové preference stylu učení žáků. Hlavní částí práce je analýza psaného projevu žáků čtvrtého a pátého ročníku. Pro každou třídu byl zvolen jiný typ předlohy - textová předloha, video ukázka, audio nahrávka. The thesis deals with the reproduction of the stylistic elementary school in terms of use of the different types of templates. In the theoretical part is created by the insight into the theory of teaching style, especially the objectives and tasks of the style, assumptions, which the disciple enters the elementary school, the possibilities of motivation. In the main part of the thesis are in the form of questionnaires, sequencing of the experience of the teachers with the reproductions and sensory learning style preference. The main part of the work is the analysis of writing the fourth and fifth class. For each class was elected to another type of master-the master text, video demo, audio recording. Keywords: reprodukce; slohové vyučování; textová předloha; video ukázka; audio nahrávka; reproduction; stylistic teaching; master text; video demo; audio recording Available in digital repository of ZČU.
Využití reprodukce při práci s textem na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá slohovou reprodukcí na základní škole z hlediska používání různých druhů předlohy. V teoretické části je vytvořen vhled do teorie vyučování slohu, především cíle a úkoly ...

Šmídková, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Orientační stanovení obsahu vlákniny v potravinách a odhad velikosti jejího průměrného příjmu v závislosti na stravovacích zvyklostech
Zemanová, Štěpánka
2015 - Czech
V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl být problémem, aby každý měl možnost ovlivnit své zdraví. Jednotlivé druhy vlákniny mají společné vlastnosti a schopnosti ovlivnit trávení potraviny v lidském organismu. Vlákninu dělíme na rozpustnou (pektiny, gumy, slizy) a nerozpustnou (celulózy, ligniny). Praktická část práce řeší stanovení obsahu vlákniny v různých druzích potravin. Zhodnocuje průměrný příjem vlákniny u české populace s použitím databáze Českého statistického úřadu spotřeba potravin. Závěr práce vyzdvihuje nutnost zvýšení příjmu vlákniny z ovoce a zeleniny, což příznivě ovlivnujě zdravotní stav naší populace. Nowadays food products containing roughage are freely available for purchase almost anywhere. Roughage has a beneficial effect on the physiology of the human body. Individual types of roughage have common characteristics and ability to influence food digestion in the human organism. Roughage can be divided into soluble (pectins, gums, mucilages) and insoluble (cellulose, lignin). Practical part of the work addresses the determination of roughage content in different kinds of food. Evaluates the average roughage intake among the Czech population using the database of the Czech Statistical Office. End part of the work highlights the need for increased roughage intake from fruits and vegetables, which positively affect the health status of our population. Keywords: vláknina; spotřeba potravin; příjem vlákniny; prebiotika; civilizační choroby; fiber; food consumption; intake of fiber; prebiotics; lifestyle diseases Available in digital repository of ZČU.
Orientační stanovení obsahu vlákniny v potravinách a odhad velikosti jejího průměrného příjmu v závislosti na stravovacích zvyklostech

V současné době jsou potraviny obsahující vlákninu běžně dostupné v naší obchodní síti. Vláknina má příznivá účinek na fyziologii lidského těla. Příjem vlákniny jako důležité složky potravy by neměl ...

Zemanová, Štěpánka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases