Number of found documents: 467
Published from to

Manželství v dílech sester Brontëových
Bejvlová, Tereza
2015 - English
Předmětem této bakalářské práce je analyzovat různá témata související s manželstvím ve třech románech Charlotte Brontëové - Janě Eyrové, Villette a Shirley. Práce zkoumá manželství, přičemž bere v úvahu historickou situaci žen. Také se snaží pochopit motivaci vybraných postav a jejich názory, které ovlivňují jejich budoucí pohled na manželství. The object of this undergraduate thesis is to analyze the various themes of marriage in three of Charlotte Brontë's novels - Jane Eyre, Villette and Shirley. It explores the theme of marriage while taking into account the historical situation of women. It also tries to understand the motivation behind selected characters and their opinions that affect their future view of marriage. Keywords: Charlotte Brontëová; Jana Eyrová; Villette; Shirley; manželství; viktoriánské období; 19. století; Charlotte Brontë; Jane Eyre; Villette; Shirley; marriage; victorian period; 19th century Available in digital repository of ZČU.
Manželství v dílech sester Brontëových

Předmětem této bakalářské práce je analyzovat různá témata související s manželstvím ve třech románech Charlotte Brontëové - Janě Eyrové, Villette a Shirley. Práce zkoumá manželství, přičemž bere v ...

Bejvlová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vizuální umění jako motivační činitel ve výuce anglického jazyka
Bečvářová, Michaela
2015 - English
Tématem této diplomové práce jsou možnosti využití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumání potenciálu tohoto druhu vizuálního umění skrze realizaci dvou projektů. Na teoretické možnosti užití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce cizího jazyka v práci navazují výsledky výzkumu. Závěry naznačují, že potenciál novomediálních vizuálně obrazných vyjádření ve výuce může být za určitých podmínek významný. The thesis deals with the use of new media visual representations in the English instruction. Its aim is to investigate the potential of this kind of visual representation through two individual projects realization. The theoretical description of the possibilities of using new media art to support students' second language acquisition is followed by the results of the research analysis. The research was carried out through interviews with learners taking part in the projects and their teachers, observations of the lessons taught, and questionnaires filled out by the participants. The research shows there may be a significant potential of new media visual representation as a teaching tool under suitable conditions. Keywords: nová média; vizuálně obrazná vyjádření; vizuální umění; mediální výchova; vizuální gramotnost; new media; visual representation; visual art; media education; visual literacy Available in digital repository of ZČU.
Vizuální umění jako motivační činitel ve výuce anglického jazyka

Tématem této diplomové práce jsou možnosti využití vizuálně obrazných vyjádření nových médií ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumání potenciálu tohoto druhu vizuálního umění skrze ...

Bečvářová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Zobrazení LGBT hnutí v současné americké literatuře
Strnadová, Kateřina
2015 - English
Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením homosexuálů v současné americké literatuře, a reflexí LGBT hnutí, a to konkrétně v dílech Howl od Allena Ginsberga, A Single Man od Christophera Isherwooda, a Faggots a The Normal Heart od Larryho Kramera. První část se zabývá kulturně-historickým pozadím, tedy konceptem homosexuality, homofilními organizacemi, a starší americkou gay literaturou, druhá část práce se skládá ze samotné analýzy a následné reflexe LGBT hnutí ve vybraných dílech. This bachelor thesis deals with the depiction of homosexuals in contemporary American literature, and the reflection of LGBT movement, namely in the works Howl by Allen Ginsberg, A Single Man by Christopher Isherwood, and Faggots and The Normal Heart by Larry Kramer. The first part of the thesis focuses on the cultural and historical background, i.e. the concept of homosexuality, older American gay literature and homophile organizations. The second part of the thesis comprises of the analysis and the reflection of LGBT movement in selected works. Keywords: LGBT; homosexualita; USA; americká literatura; Allen Ginsberg; Christopher Isherwood; Larry Kramer; LGBT; homosexuality; USA; american literature; Allen Ginsberg; Christopher Isherwood; Larry Kramer Available in digital repository of ZČU.
Zobrazení LGBT hnutí v současné americké literatuře

Tato bakalářská práce se zabývá zobrazením homosexuálů v současné americké literatuře, a reflexí LGBT hnutí, a to konkrétně v dílech Howl od Allena Ginsberga, A Single Man od Christophera Isherwooda, ...

Strnadová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Marginal religious groups and sects in the United States - an analysis of their role in American society in the 21st century
Kolčavová, Michaela
2015 - English
Tato bakalářská práce je napsána za účelem představit svým čtenářům přehled náboženství ve Spojených státech amerických a stručně představit pět vybraných okrajových náboženských skupin. Tato práce se soustředí na novopohanství a jeho dvě hlavní odvětví druidismus a Wiccu, dvě křesťanské denominace, což je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Amišové, a jedno hnutí osobního růstu nebo rozvoje, Scientologii. Jedna část diskutovaná v této práci je tématika okrajových náboženských skupin použitá v populární kultuře a několik zpráv z internetových stránek, odrážející některé problémy, které se mohou objevit v náboženských komunitách. V této práci jsou analyzovány statistiky. Tabulky a mapy poskytující data mohou být nalezeny v přílohách. Tato práce je rozdělena do několika kapitol s logickým uspořádáním a je napsána dokonce i pro čtenáře, kteří nedisponující žádnou hlubší znalostí tohoto tématu. Statistické údaje byly použity zejména z internetových zdrojů. This Bachelor thesis is written in order to introduce to its readers an overview of the religion in the United States of America and briefly introduce five chosen marginal religious groups. This thesis focuses on Neo-paganism and its two main branches Druidry and Wicca, two Christian denominations such as The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and Amish, and one movement of personal growth or development, Scientology. A part discussed in this thesis is the theme of marginal religious groups used in popular culture and some reports from internet websites, reflecting some problems that can occur in religious communities. In this thesis statistics are analysed. The tables and maps with providing data can be found in the appendices. This thesis is divided into several chapters, with a logical structure and it is written even for readers without any deep knowledge of the theme. The statistic data were used mainly from the internet sources. Keywords: náboženství; sekty; USA; 21.století; novopohanství; druidismus; Wicca; Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů; mormoni; amišové; scientologie; religion; sects; USA; 21st century; neo-paganism; druidry; Wicca; Church of Jesus Christ of latter-day saints; mormons; amish; scientology Available in digital repository of ZČU.
Marginal religious groups and sects in the United States - an analysis of their role in American society in the 21st century

Tato bakalářská práce je napsána za účelem představit svým čtenářům přehled náboženství ve Spojených státech amerických a stručně představit pět vybraných okrajových náboženských skupin. Tato práce se ...

Kolčavová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Různé typy osobnosti mezi lidmi: Analýza typu osobnosti českého a francouzského studenta zdůrazňující hlavní charakteristické rysy
Košařová, Ivana
2015 - English
Tato práce se zabývá různými typy osobností mezi lidmi a jejím hlavním cílem je analyzovat osobnost českých a francouzských studentů, s důrazem na hlavní charakteristické znaky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se vysvětluje co je to pojem osobnost, jaké druhy typologie osobnosti existují a jaké jsou jednotlivé typy osobnosti. V praktické části je daná problematika doplněna o vlastní výzkum, díky němuž je zjištěno, do jakého typu osobnosti patří čeští a francouzští studenti a jaké jsou jejich hlavní typické povahové rysy. Jednotlivé odpovědi daných respondentů a jejich výsledky jsou popsány v grafech, které je možné nalézt v příloze. Bachelor thesis deals with different types of personality amongst people and its main objective is to analyze Czech and French student personality, highlighting their main characteristics. This work is divided into two main parts. The theoretical part explains the meaning of the word personality, what kind of personality typologies exist and what are the individual types of personality. The practical part of this issue is complemented by my own research, which found out in what type of personality the Czech and French students belong to and what are their main characteristic traits. The individual responses of the respondents and the final results are described in the charts below in the appendix. Keywords: typy osobnosti; osobnost; druhy typologie; sangvinik; cholerik; melancholik; flegmatik; čeští studenti; francouzští studenti; silné stránky; slabé stránky; personality types; personality; kinds of typology; sanguine; choleric; melancholic; phlegmatic; czech students; french students; strengths; weaknessess Available in digital repository of ZČU.
Různé typy osobnosti mezi lidmi: Analýza typu osobnosti českého a francouzského studenta zdůrazňující hlavní charakteristické rysy

Tato práce se zabývá různými typy osobností mezi lidmi a jejím hlavním cílem je analyzovat osobnost českých a francouzských studentů, s důrazem na hlavní charakteristické znaky. Práce je rozdělena do ...

Košařová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

The Translation of Selected Texts from the Field of Rural Tourism
Králová, Kateřina
2015 - English
Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad dvou textů z oblasti venkovské turistiky. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje definice překladů, typy překladů, role překladatele, překladatelské metody a postupy. V teoretické části jsou také popsány funkční styly, které se vyskytují v překládaných textech. Hlavní část praktické části tvoří překlady dvou textů do češtiny. Každý text je doplněn komentářem a glosářem. Komentář se skládá ze dvou částí, makroanalýzy, která analyzuje původní text z morfologického a lexikálního hlediska a mikroanalýzy, která se soustředí na cílový text. The main objective of this bachelor thesis is the translation of two texts from the field of rural tourism. The thesis is divided into two main parts the theoretical and the practical part. The theoretical part includes translation definitions, types of translation, main tasks of translator, translation methods and procedures. In the theoretical part are also described function styles, which can be found in translated texts. The main role of practical part belongs to the translation of two English texts into Czech. Each text contains commentary and glossary. The commentary is composed of macroanalysis, which analyses the source text from the morfological and lexical level and of microanalysis, which focuses on the target text. Keywords: venkovský turismus; překlad; teorie překladu; rural tourism; translation; theory of translation Available in digital repository of ZČU.
The Translation of Selected Texts from the Field of Rural Tourism

Hlavním cílem této bakalářské práce je překlad dvou textů z oblasti venkovské turistiky. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část zahrnuje definice překladů, typy ...

Králová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Translation of Texts Dealing With Cultural Studies with a Commentary and a Glossary
Neubauerová, Markéta
2015 - English
Tématem této bakalářské práce je překlad textů z oblasti kulturálních studií obecně, konkrétně pak dvou knižních recenzí, s komentářem a glosářem. Práce je rozdělena do dvou částí z čehož první část je teoretická a zabývající se procesem překladu, metodami překladu, dále je popsán publicistický styl a charakteristické znaky recenze. Praktická část je tvořena překlady dvou vybraných textů, Oba překlady jsou doplněny komentářem, který texty analyzuje z hlediska gramatického, lexikálního a stylistického, a glosářem. The theme of this thesis is translation of texts dealing with cultural studies with a commentary and a glossary in general, specifically two book reviews. The thesis is divided into two main parts. The first part is theoretical and comments on the process of translation, types of translation methods, the publicistic style and characteristic features of reviews. The practical part consists of the translation of two selected texts. Both of these translations are followed by commentaries analysing the translations from grammatical, lexical and stylistic points of view and glossaries. Keywords: překlad; teorie překladu; kulturální studia; knižní recenze; komentář; glosář; translation; theory of translation; book review; commentary; glossary Available in digital repository of ZČU.
Translation of Texts Dealing With Cultural Studies with a Commentary and a Glossary

Tématem této bakalářské práce je překlad textů z oblasti kulturálních studií obecně, konkrétně pak dvou knižních recenzí, s komentářem a glosářem. Práce je rozdělena do dvou částí z čehož první část ...

Neubauerová, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Datový formát pro elektrofyziologické experimenty
Vaněk, Jiří
2015 - English
V současné době neexistuje standard datového formátu pro ukládání elektrofyziologických dat. Tento standard je nutný pro rozšíření možností sdílení dat s dalšími výzkumníky. Tato diplomová práce se zabývá úpravou modelu pro reprezentaci ukládání dat z elektroencefalografických a experimentů využívajících metodu evokovaných potenciálů a metadat těchto experimentů. Byly prozkoumány existující datové formáty pro ukládání naměřených binárních dat a metadat a jejich ontologie, byla definována terminologie, struktura a byl vybrán vhodný formát pro ukládání těchto dat. Dále byl vytvořen program, který umožňuje ukládat do vybraného formátu naměřená data a informace o experimentu. Currently there is no standardized data format for storing electrophysiological data. This standard is necessary for the improvement of sharing capability. This master thesis deals with the adjustments of data and metadata model for measured data from Electroencephalography and Event-related potentials experiments. The formats for storing electroencephalography data and their ontology were examined. The adjusted file format for export of measured binary data and metadata with experiment details was chosen. Terminology and structure for the experimental metadata were defined. The program that exports the measured data and information about the experiment into the appropriate file format was also implemented. Keywords: eeg; datový formát; hdf5; elektroencefalografie; nix; eeg; electroencephalography; data format; hdf5; nix Available in digital repository of ZČU.
Datový formát pro elektrofyziologické experimenty

V současné době neexistuje standard datového formátu pro ukládání elektrofyziologických dat. Tento standard je nutný pro rozšíření možností sdílení dat s dalšími výzkumníky. Tato diplomová práce se ...

Vaněk, Jiří
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

"BOAT REFUGEES": REFUGEE LAW ON THE HIGH SEAS
Šimonová, Kateřina
2015 - English
Diplomová práce je zaměřena na problematiku uprchlíků a jejich záchranu na mořích, se zaměřením na oblast volných moří. Nejprve pojednává o pozadí uprchlíků na lodích jako takovém. Toto je následováno analýzou relevantních norem mezinárodního práva mořského. V další části je proveden rozbor práv uprchlíků a povinností států, které vyplývají z norem a principů konceptu lidských práv a z mezinárodního uprchlického práva jako takového. Dále práce pokračuje analýzou politiky uplatňované státy v reakci na uprchlíky na lodích, a to převážně v kontextu Evropské unie. Na úplném závěru práce identifikuje jednotlivé mezery v právu, jejich možná řešení a budoucí výzvy související s narůstající závažností tohoto problému. The thesis is focused on the issue of refugees and their rescue at seas with focus on the High seas. At first, it provides the background of "boat refugees" itself. This is followed by an analysis of the relevant norms of International Maritime Law. Next part is providing an examination of refugee rights and States obligations arising from the norms and principles of Human rights concept and from the International Refugee Law as such. This part is followed by analysis of States policy responses to "boat refugees" mainly in the context of the European Union. Finally, it identifies legal gaps, possible solutions and future challenges associated with increasing severity of this problem. Keywords: uprchlík; mezinárodní uprchlické právo; mořské právo; princip non-refoulement; volná moře; lidská práva; refugee; international refugee law; maritime law; non-refoulement principle; high seas; human rights Available in digital repository of ZČU.
"BOAT REFUGEES": REFUGEE LAW ON THE HIGH SEAS

Diplomová práce je zaměřena na problematiku uprchlíků a jejich záchranu na mořích, se zaměřením na oblast volných moří. Nejprve pojednává o pozadí uprchlíků na lodích jako takovém. Toto je následováno ...

Šimonová, Kateřina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev oxidů vanadu
Vytisk, Tomáš
2015 - English
Tato práce je zaměřena na vysokovýkonovou pulzní magnetronovou depozici tenkých vrstev oxidu vanadu. Cílem je vytvořit termochromickou vrstvu oxidu vanadu, jejíž přechodová teplota bude nižší než 68 °C a bude vykazovat změny propustnosti v oblasti infračerveného záření. Vrstvy byly připravovány v plynné směsi argonu a kyslíku za konstantního tlaku pracovního plynu par = 1.0 Pa. Vanadiový terč (99.999 %)byl zatěžován průměrnou výkonovou hustotou při depozici = 12.4 14.0 W/cm2. Délka trvání pulzu byla t1 = 40, 50 a 80 s s opakovací frekvencí napájecího zdroje f = 250, 200 a 125 Hz, dle uvedeného pořadí. Pomocí elipsometrie byla zjištěna tloušťka deponovaných vrstev a zkoumány optické parametry jako index lomu n a extinkční koeficient k. V této práci jsou prezentovány výsledky vlivu depozičních parametrů, zejména délky trvání pulzu t1, teploty substrátu T a délky depozičního procesu t (tloušťky vrstvy) na termochromické vlastnosti připravených vrstev. The aim of this thesis is to fabricate thermochromic thin film of vanadium oxide. High power impulse magnetron sputtering is used to prepare a thermochromic film with structure changes below transition temperature Tc = 68 °C providing variable transmittance in infrared spectrum. The films were prepared in oxygen and argon gas mixture, at pressure of working gas (Ar) par = 1.0 Pa. A vanadium target (99.999 %) was loaded by average power density during deposition = 12.4 14.0 W/cm2. Other deposition parameters were: voltage pulse length t1 = 40, 50 and 80 s with power supply repetition frequency f = 250, 200 a 125 Hz, respectively. Ellipsometry was used to measure optical characteristics () and parameters like refraction index n and extinction coefficient k. This work presents an influence of deposition parameters (voltage pulse length t1, substrate temperature T and deposition time t) on thermochromic behaviour of the thin films. Keywords: hipims; oxid vanadu; reaktivní magnetronové naprašování; termochomické vrstvy; hipims; vanadium oxide; reactive magnetron sputtering; thermochromic thin films Available in digital repository of ZČU.
Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev oxidů vanadu

Tato práce je zaměřena na vysokovýkonovou pulzní magnetronovou depozici tenkých vrstev oxidu vanadu. Cílem je vytvořit termochromickou vrstvu oxidu vanadu, jejíž přechodová teplota bude nižší než 68 ...

Vytisk, Tomáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases