Number of found documents: 4495
Published from to

Analýza stárnutí obličeje
Hrabošová, Alžbeta; Malinka, Kamil; Goldmann, Tomáš
2023 - Slovak
Starnutie tváre a zmeny rozmerov tváre súvisiace s vekom sú výrazne podstatným aspektom v rôznych oblastiach, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciou tváre, forenznou identifikáciou alebo predikciou starnutia. Hlavnými cieľmi tejto práce bolo analyzovať starnutie tváre z pohľadu antropometrických vlastností, vyhodnotenie vplyvu starnutia na tvár ako celok, ale aj na jednotlivé antropometrické pomery a predikovať vývoj tváre do budúcnosti. Analýza bola založená na vyhodnotení vývoja 10 tvárových pomerov u 285 osôb vo veku 0,75~-~17,5 rokov. Starnutie u oboch pohlaví malo spoločné znaky, ako výrázné zmeny súvisiace s nárastom do šírky do veku približne 6 rokov u rysov ako šírka tváre, nosu, čelusti, úst, vzdialenosť vonkajších a vnútorných kútikov očí. V neskoršom vekovom štádiu do 13. roku sa tvár ešte výrazne predlžuje, zatiaľ čo zmeny v šírke sú už minimálne. Jedná sa hlavne o rysy ako morfologická výška tváre, výška spodnej časti tváre a výška nosu. Zároveň sme schopní zo vstupnej fotografie predikovať ďalší vývoj antropometrických rysov. Facial aging and age-related changes in facial dimensions are extremely relevant aspects in various fields dealing with facial reconstruction, forensic identification or aging prediction. The main objectives of this work were to analyze facial aging in terms of anthropometric characteristics, to evaluate the impact of aging on the face as a whole as well as on individual anthropometric ratios and to predict future facial growth. The analysis was based on the evaluation of the evolution of 10 facial ratios in 285 subjects aged 0,75 - 17,5 years. Aging in both sexes showed common features, such as pronounced changes associated with increases in facial width, nose, jaw, mouth, and distance between the outer and inner corners of the eyes at about 6 years of age. At the later age of up to 13 years, the face is still significantly elongated, while the changes in width are already minimal. These are mainly features such as the morphological height of the face, the height of the lower part of the face and the height of the nose. At the same time, we are able to predict the further development of anthropometric features from the input photograph. Keywords: face; facial aging; anthropometry; landmark; analysis; machine learning; image processing Available in a digital repository NRGL
Analýza stárnutí obličeje

Starnutie tváre a zmeny rozmerov tváre súvisiace s vekom sú výrazne podstatným aspektom v rôznych oblastiach, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciou tváre, forenznou identifikáciou alebo predikciou ...

Hrabošová, Alžbeta; Malinka, Kamil; Goldmann, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mikrobiální produkce olejů a jejich aplikace
Kročianová, Natália; Szotkowski, Martin; Němcová, Andrea
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bola produkcia lipidov prostredníctvom vybraných kmeňov kvasiniek rodu Metschnikowia za využitia substrátov potravinovej výroby. Vyprodukované mikrobiálne lipidy sú v dnešnej dobe vysoko cenené a vyhľadávané hlavne v biotechnologickom priemysle ako náhrada uhlíka v priemyselnom procese výroby biopalív. Substráty použité pri kultivácii boli rastlinného pôvodu, ekologické a cenovo výhodné. V práci bol sledovaný vplyv kultivačných podmienok na rast kvasiniek pri laboratórnej a zníženej teplote. Boli skúmané štyri druhy kvasiniek, a to M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144 a M. zizyphicola 1147. Vyprodukované biomasy boli analyzované pomocou plynovej chromatografie, kde boli zisťované jednotlivé zloženia mastných kyselín. Viditeľné zmeny bolo možné pozorovať pri rozličných kultivačných teplotách a použitých substrátoch. Najlepšie výsledky dosiahli substráty s Metschnikowia sinensis 1144, pričom všetky zvolené kvasinky boli schopné produkcie lipidov. V každej analyzovanej kvasinke sa preukázalo najvyššie zastúpenie polynenasýtených mastných kyselín. The aim of this bachelor's thesis was the production of lipids by selected strains of yeasts of the Metschnikowia genus using food production substrates. Produced microbial lipids are nowadays highly valued and sought after mainly in the biotechnology industry as a substitute for carbon in the industrial process of biofuel production. Plant, ecological, and cost-effective substrates were used for cultivation ; the influence of cultivation conditions on the growth of yeast was monitored at laboratory and reduced temperature. Four types of yeast were investigated, namely M. pulcherrima 147, M. pulcherrima 149, M. sinensis 1144, and M. zizyphicola 1147. The produced biomasses were analyzed using gas chromatography; in analyses, individual fatty acid composition was determined. Visible changes could be observed at different cultivation temperatures and used substrates. The best results were achieved by substrates that contained Metschnikowia sinensis 1144, while all selected yeasts were capable of lipid production. The highest representation of polyunsaturated fatty acids was demonstrated in each analyzed yeast. Keywords: yeasts; Metschnikowia; cultivation; lipids; microbial oil; gas chromatography Available in a digital repository NRGL
Mikrobiální produkce olejů a jejich aplikace

Cieľom tejto bakalárskej práce bola produkcia lipidov prostredníctvom vybraných kmeňov kvasiniek rodu Metschnikowia za využitia substrátov potravinovej výroby. Vyprodukované mikrobiálne lipidy sú v ...

Kročianová, Natália; Szotkowski, Martin; Němcová, Andrea
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kontrolér pro ovládání chemické aparatúry
Janek, Jakub; Pavlík, Michal; Fujcik, Lukáš
2023 - Slovak
Práca sa zaoberá teoretickým rozborom problematiky merania fyzikálnych veličín pomocou snímačov, návrhom meracej jednotky pre meranie fyzikálnych veličín. Ďalej sa zaoberá návrhom hardvéru meracej stanice, komunikácie s užívateľským prostredím a vizualizáciou dát vo webovom prostredí. This thesis focuses on the theoretical analysis of measuring physical quantities using sensors and the design of a measurement unit for physical quantity measurements. It also addresses the hardware design of a measurement station, communication with the user interface, and data visualization in a web environment. Keywords: control; measurement; design; chemical reactor; ARM Cortex M; microcontroller; encoding Available in a digital repository NRGL
Kontrolér pro ovládání chemické aparatúry

Práca sa zaoberá teoretickým rozborom problematiky merania fyzikálnych veličín pomocou snímačov, návrhom meracej jednotky pre meranie fyzikálnych veličín. Ďalej sa zaoberá návrhom hardvéru meracej ...

Janek, Jakub; Pavlík, Michal; Fujcik, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce
Duránik, Rastislav; Herout, Adam; Tesařová, Alena
2023 - Slovak
V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou vytvárania mobilných aplikácií a vytvorenie vlastnej mobilnej aplikácie. Zameriaval som sa na operačný systém Android. Pre návrh užívateľského rozhrania bol použitý nástroj Figma. Samotná aplikácia bola vytvorená knižnicou React Native za využitia platformy Expo. Aplikáciu sa mi podarilo vytvoriť a otestovať so všetkými požadovanými vlastnosťami. This work discusses development of mobile phone applications and design and implementation of a custom application for comparing and sharing training exercises with a trainer/coach. My focus was on the Android operating system. The Figma tool was used for the design of the user interface. The application itself was created with the React Native library using the Expo platform. I managed to create and test an application with all of the required features. Keywords: mobile application; fitness; React Native; Android; Firebase; video comparison; user interface Available in a digital repository NRGL
Mobilní aplikace pro hodnocení a porovnání videa tréninku sportovce

V tejto práci je rozoberaná tvorba mobilných aplikácií a návrh a implementácia vlastnej aplikácie pre porovnávanie a zdieľanie cvikov s trénerom. Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s problematikou ...

Duránik, Rastislav; Herout, Adam; Tesařová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Aspektově orientovaná analýza postojů z uživatelských recenzí počítačových her
Sabol, František; Doležal, Jan; Smrž, Pavel
2023 - Slovak
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu a implementáciou systému určeného k analýze používateľských recenzií videohier. Pri tvorbe systému nadväzuje na súčasne riešenia a zameriava sa na aplikovanie generatívnych jazykových modelov pre úlohu extrakcie štvoríc (aspekt, kategória, názor, sentiment). Vytvorený systém dokáže automatizovať proces získavania a analýzy recenzií. Pomocou webovej aplikácie poskytuje intuitívne používateľské rozhranie pre vyhľadávanie, filtrovanie a vizualizáciu výsledkov analýzy. Pre účely práce boli taktiež vytvorené dve dátové sady prevažne českých recenzií videohier. This bachelor's thesis delves into aspect-based sentiment analysis (ABSA) and the creation of a system tailored for examining video game user reviews. By building on established solutions, the system emphasizes the use of generative language models for extracting Aspect-Category-Opinion-Sentiment (ACOS) quadruples. The devised system streamlines the collection and evaluation of reviews, providing an intuitive user interface that enables effortless searching, filtering, and visualization of analytical outcomes via a web application. Furthermore, two datasets predominantly consisting of Czech video game reviews have been assembled. Keywords: aspect-based sentiment analysis; review; web scraping; generative language model; deep learning; Aspect-Category-Opinion-Sentiment Quadruple Extraction Available in a digital repository NRGL
Aspektově orientovaná analýza postojů z uživatelských recenzí počítačových her

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou aspektovo-orientovanej analýzy sentimentu a implementáciou systému určeného k analýze používateľských recenzií videohier. Pri tvorbe systému nadväzuje na ...

Sabol, František; Doležal, Jan; Smrž, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Zvýšení rozlišení obrazu pomocí hlubokých neuronových sítí
Bublavý, Martin; Juránková, Markéta; Španěl, Michal
2023 - Slovak
Lekárske zobrazovanie, ktoré je základnou súčasťou súčasnej zdravotnej starostlivosti, umožňuje identifikovať a liečiť rôzne ochorenia. Prvky ako šum a nízke rozlíšenie však môžu mať negatívny vplyv na kvalitu lekárskych snímkov. V tejto práci bolo skúmané, ako zlepšiť rozlíšenie a kvalitu lekárskych fotografií pomocou MedSRGAN, modelu hlbokého učenia postaveného na generatívnych adverzných sieťach (GAN). Sieť MedSRGAN bola implementovaná a aplikovaná na počítačovú tomografiu (CT), jedna z široko využívaných lekárskych zobrazovacích metód. The ability to identify and treat a variety of medical diseases is made possible by medical imaging, which is an essential component of contemporary healthcare. Yet, elements like noise and low resolution can have a negative impact on the quality of medical photographs. In this thesis, how to enhance the resolution and quality of medical images was investigated using MedSRGAN, a deep learning model built on generative adversarial networks (GANs). MedSRGAN was implemented and then applied to computed tomography (CT), one of the most utilized medical imaging methods. Keywords: MedSRGAN; medical imaging; deep learning; generative adversarial networks (GANs); computed tomography (CT); image resolution; image quality; super-resolution; medical diagnosis; residual blocks; convolutional neural networks (CNNs); image enhancement; image restoration; image reconstruction; image processing Available in a digital repository NRGL
Zvýšení rozlišení obrazu pomocí hlubokých neuronových sítí

Lekárske zobrazovanie, ktoré je základnou súčasťou súčasnej zdravotnej starostlivosti, umožňuje identifikovať a liečiť rôzne ochorenia. Prvky ako šum a nízke rozlíšenie však môžu mať negatívny vplyv ...

Bublavý, Martin; Juránková, Markéta; Španěl, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Kolekce nástrojů pro zjednodušení tvorby herních assetů v Blenderu
Hrabovský, Milan; Pečiva, Jan; Chlubna, Tomáš
2023 - Slovak
Práca sa zaoberá tvorbou doplnkov pre open source program Blender, ktorého úlohou je uľahčiť vytváranie herných assetov pre amatérskych vývojárov. Na rozdiel od ostatných add-onov, ktoré tieto problémy riešia podrobnejšie ale konkrétne, je toto riešenie istým spôsobom zjednotenie a zjednodušenie týchto nástrojov pre základné potreby užívateľa. Užívateľ si môže napríklad nechať vygenerovať sneh, charakter, obaľovacie boxy, spojený objekt s kostrou, levely detailov objektov alebo využiť nástroje na explodovanie objektov, nastavenie aktívnej textúry, vypočítanie hustoty pixelov pre objekt a načítanie objektov na prázdne body. The thesis deals with the creation of an add-on for the open source program Blender, whose task is to facilitate the creation of game assets for amateur developers. Unlike other addons that solve these problems in a more detailed but specific way, this solution is unification and simplification of these tools, for the basic needs of the user. For example, the user can generate snow, character, bounding boxes, merged object with skeleton, level of details, or use tools to explode objects, set active texture, calculate texel density for an object, and load objects on empty points. Keywords: Blender addon; Game assets; Game development; 3D modelelling; Blender Available in a digital repository NRGL
Kolekce nástrojů pro zjednodušení tvorby herních assetů v Blenderu

Práca sa zaoberá tvorbou doplnkov pre open source program Blender, ktorého úlohou je uľahčiť vytváranie herných assetov pre amatérskych vývojárov. Na rozdiel od ostatných add-onov, ktoré tieto ...

Hrabovský, Milan; Pečiva, Jan; Chlubna, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Metody získávání znalostí z dat
Kubincová, Monika; Bartík, Vladimír; Burgetová, Ivana
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a analýzou dát obchodnej spoločnosti, s cieľom vytvoriť analytický nástroj na pravidelné získavanie poznatkov z dát, ktorý pomáha firme s dôležitými strategickými rozhodnutiami. V teoretickej časti práce sú popísané rôzne spôsoby získavania poznatkov a spracovania dát s výrazným zameraním na metódu zhlukovania. Práca ďalej opisuje dostupné dátové sady, ktoré boli využité na analýzu. Nasleduje implementácia navrhnutých úloh. V závere práce sú prezentované výsledky analýzy a využiteľnosť do budúcna, vrátane návrhov na zlepšenie. The Bachelor's thesis deals with the processing and analysis of data from a commercial company, aiming to create an analytical tool for regular knowledge extraction from data that assists the company with important strategic decisions. The theoretical part of the thesis describes various methods of data mining and data processing, with a significant focus on the clustering method. The thesis further describes the available datasets that were used for the analysis and implementation of the proposed tasks. The final part of the concludes results of the analysis and its future usability including suggestions for improvement. Keywords: Data mining; Data analysis; Python; Clustering; Hierarchical clustering Available in a digital repository NRGL
Metody získávání znalostí z dat

Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a analýzou dát obchodnej spoločnosti, s cieľom vytvoriť analytický nástroj na pravidelné získavanie poznatkov z dát, ktorý pomáha firme s dôležitými ...

Kubincová, Monika; Bartík, Vladimír; Burgetová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Blender addon pro generování 3D matematických rovnic
Strenková, Katarína; Milet, Tomáš; Chlubna, Tomáš
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba Blender addonu, ktorý uľahčuje užívateľom vytváranie 3D matematických rovníc. Na rozdiel od alternatívnych riešení sa rovnice skladajú z individuálnych editovateľných textových objektov. Vstupné dáta sú zadávané v matematickej notácii jazyku Latex. Následne sú analyzované pomocou lexikálnej a syntaktickej analýzy. Pri bezchybnom prechode dochádza k vygenerovaniu zadanej matematickej rovnice v 3D prostredí. Výsledný addon je funkčný s podporou základných Latex príkazov a je určený na verejné použitie. This bachelor's thesis aims to create a Blender add-on, which makes the creation of 3D mathematical equations easier for users. Unlike alternative solutions, equations consist of individual editable text objects. The input data are entered in the mathematical notation of the Latex language. They are later analyzed using lexical and syntax analysis. When no faults are found, the specified mathematical equation is generated in a 3D environment. The final add-on is functional with the support of main Latex commands and is intended for public use. Keywords: Blender; Latex; Python; Add-on; mathematical equations; lexical analysis; syntax analysis Available in a digital repository NRGL
Blender addon pro generování 3D matematických rovnic

Cieľom tejto bakalárskej práce je tvorba Blender addonu, ktorý uľahčuje užívateľom vytváranie 3D matematických rovníc. Na rozdiel od alternatívnych riešení sa rovnice skladajú z individuálnych ...

Strenková, Katarína; Milet, Tomáš; Chlubna, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Detekce prezentačního útoku na otisky prstů pomocí žil
Ondrušek, Tomáš; Rydlo, Štěpán; Kanich, Ondřej
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá detekciou prezentačného útoku na biometrický snímač odtlačkov prstov zachytávajúci snímku žilového riečiska. Obsahuje návrh metódy detekcie prezentačného útoku na snímač, ktorý používa NIR osvetlenie na zvýraznenie žilového riečiska v prste. Metóda je testovaná a trénovaná na dátovej sade obsahujúcej 294 snímkov prstov extrahovaných zo 143 snímkov rúk. Metóda je založená na extrahovaní texturálnych informácií zo snímku a následnej klasifikácií pomocou SVM klasifikátora. Extrakcia používa paralelné spracovanie a prvky z 294 snímkov prstov spracuje v priemere za 25 minút. Následná klasifikácia dosahuje priemernú úspešnosť detekcie 97 %. V práci sú takisto opísané kroky potrebné na prevedenie rôznych typov útokov na biometrický systém používajúci práve žilové riečisko. This work deals with the detection of a presentation attack on a biometric fingerprint sensor capturing an image of a vein. It contains a proposal for a method of detecting a presentation attack on a sensor that uses NIR illumination to highlight a vein in a finger. The method is tested and trained on a dataset containing 294 finger images extracted from 143 pictures of hands. The method is based on extracting textural information from the image and subsequent classification using the SVM classifier. The extraction uses parallel processing and processes features from 294 fingerprint images in 25 minutes on average. Subsequent classification achieves an average detection success rate of 97 %. The work also describes the steps necessary to carry out various types of attacks on a biometric system using the vein system. Keywords: fingerprint; blood stream; detection of presentation attack; fingerprint spoof; finger vein spoof; near infrared light; Python Available in a digital repository NRGL
Detekce prezentačního útoku na otisky prstů pomocí žil

Táto práca sa zaoberá detekciou prezentačného útoku na biometrický snímač odtlačkov prstov zachytávajúci snímku žilového riečiska. Obsahuje návrh metódy detekcie prezentačného útoku na snímač, ktorý ...

Ondrušek, Tomáš; Rydlo, Štěpán; Kanich, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases