Number of found documents: 184556
Published from to

Spolupracující obviněný
Prášek, Vojtěch; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
The thesis deals with the criminal law institute of the cooperating defendant, with the aim of analysing the current legal regulation of this institute in the Czech Republic and the practical consequences of its application by the law enforcement authorities. The thesis is divided into the four chapters. In the first chapter, the thesis focuses on organized crime in general as a socially dangerous phenomenon; in particular, the concept of organized crime is defined and the activities in which organized crime is engaged in the Czech Republic are being described. Furthermore, the author discusses all the possible legal instruments in the fight against organized crime, of which he focuses more on the interception and recording of telecommunication traffic and the use of agents. In the following chapter, the thesis focuses on the definition of the concepts of the crown witness and the cooperating witness, their mutual relationship and development. The current legal regulation of the institute of the cooperating witness in the Czech Republic is also being summarised here. The third chapter analyses the application of the institute of the cooperating witness from the initiative to use it to the imposition of punishment for persons who have been identified as the cooperating witnesses. In particular, the... Diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem spolupracujícího obviněného, s cílem rozebrat současnou právní úpravu institutu spolupracujícího obviněného v České republice a praktické důsledky jeho aplikace orgány činnými v trestním řízení. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se práce zaměřuje na obecně na organizovaný zločin, jakožto společensky nebezpečný fenomén, zejména je vymezen pojem organizovaného zločinu a jsou popsány aktivity, kterými se organizovaný zločin v České republice zabývá. Dále autor rozebírá právní nástroje v boji proti organizovanému zločinu, z nichž se více zaměřuje na odposlech a záznam telekomunikačního provozu a použití agenta. V následující kapitole se práce zaměřuje na vymezení pojmů korunního svědka a spolupracujícího obviněného, jejich vzájemný vztah a vývoj. Zde je také shrnuta platná právní úprava institutu spolupracujícího obviněného v České republice. Třetí kapitola analyzuje aplikaci institutu spolupracujícího obviněného od iniciativy k jeho použití, až po ukládání trestu osobám, které byly označeny jako spolupracující obviněný. Zejména se zde práce zabývá podmínkami použití institutu spolupracujícího obviněného a jednotlivými hmotněprávními benefity pro spolupracující obviněné. Na tomto místě se práce také zabývá ochranou spolupracujícího... Keywords: Organizovaný zločin; spolupracující obviněný; korunní svědek; Organised crime; cooperating defendant; crown witness Available in a digital repository NRGL
Spolupracující obviněný

The thesis deals with the criminal law institute of the cooperating defendant, with the aim of analysing the current legal regulation of this institute in the Czech Republic and the practical ...

Prášek, Vojtěch; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice
Macková, Zuzana; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
2024 - Czech
Problematic aspects of the legal regulation of the crime of rape and its posibble redefinition Abstract The thesis deals with problematic aspects of the crime of rape, especially with regard to the current social pressure to redefine this crime. The introduction of the thesis is devoted to a brief historical development of the legal regulation of the crime of rape and foreign comparative analysis of the Czech legislation with the legislation of Slovakia, Sweden and France. An integral part of this thesis is also an analysis of selected criminological aspects that are important in relation to the issue of the crime of rape, in particular a statistical analysis of reported and clarified cases of rape, the issue of latent criminality and the characteristics of the perpetrator and the victim of rape. The next part of the thesis is a summary of the most important decisions of the criminal courts in the field of the crime of rape, especially in relation to the interpretation of problematic concepts, which are crucial for assessing the necessity of redefining the crime of rape. Subsequently, the thesis analyses the current legal regulation of the crime of rape in the Czech Republic and assesses the necessity of changing this legal regulation, precisely with regard to the identified shortcomings of the current... Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematickými aspekty trestného činu znásilnění, a to především s ohledem na současný společenský tlak na redefinici tohoto trestného činu. Úvod práce je věnován stručnému historickému vývoji právní úpravy trestného činu znásilnění a zahraniční komparatistice české právní úpravy s právní úpravou Slovenska, Švédska a Francie. Nedílnou součástí této práce je také rozbor vybraných kriminologických aspektů, které jsou významné ve vztahu k problematice trestného činu znásilnění, zejména statistická analýza nahlášených a objasněných případů znásilnění, problematika latentní kriminality a charakteristika pachatele i oběti znásilnění. Další část práce tvoří shrnutí nejzásadnějších rozhodnutí trestních soudů v oblasti trestného činu znásilnění, a to zejména ve vztahu k výkladu problematických pojmů, které mají zásadní vliv pro posouzení nezbytnosti redefinice trestného činu znásilnění. Následně práce analyzuje aktuální právní úpravu trestného činu znásilnění v České republice a provádí hodnocení nezbytnosti změny této právní úpravy, a to právě s ohledem na zjištěné nedostatky stávající právní úpravy a mezinárodní standardy, především Istanbulskou úmluvu. Poslední část práce se věnuje vládnímu... Keywords: znásilnění; redefinice znásilnění; pohlavní styk bez souhlasu; rape; redefinition of rape; sexual intercouse without consent Available in a digital repository NRGL
Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice

Problematic aspects of the legal regulation of the crime of rape and its posibble redefinition Abstract The thesis deals with problematic aspects of the crime of rape, especially with regard to the ...

Macková, Zuzana; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Zavinění v trestním právu
Patrman, Aleš; Pelc, Vladimír; Dvořák, Marek
2024 - Czech
Culpability in Criminal Law The subject of this diploma thesis is culpability in criminal law. One of fundamental principles of criminal law is the principle of nullum crimen sine dolus vel culpa. According to this principle, criminal liability for a criminal offence arises only if it was committed culpably. Culpability is an obligatory element of the subjective aspect of a criminal offence and can be described as a person's internal psychological relationship to the circumstances that give rise to the offence. The thesis itself is divided into seven chapters. In the first chapter, I focus generally on the conditions of criminal liability. In this chapter I also look at the subjective aspect of a criminal offence and its facultative elements, which include motive and purpose. In the second chapter I present the difference between fault and culpability, which is a broader term. The third chapter is aimed at the evolution of criminal law in the Czech Republic, with regard to the regulation of culpability. The chapter is divided into individual time periods, according to the adoption of individual penal codes. The fourth chapter focuses on the general concept of culpability. First, I look more closely at the principle of liability for fault. The remainder of the chapter is devoted to the individual... Zavinění v trestním právu Tématem této diplomové práce je zavinění v trestním právu. Jednou ze základních zásad trestního práva je princip nullum crimen sine dolus vel culpa. Podle této zásady vzniká trestní odpovědnost za trestný čin jen v případě, byl-li spáchán zaviněně. Zavinění je obligatorním znakem subjektivní stránky trestného činu a lze ho popsat jako vnitřní psychický vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin. Samotná práce je rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole se obecně věnuji podmínkám trestní odpovědnosti. Dále se v této kapitole zabývám také subjektivní stránkou trestného činu a jejími fakultativními znaky, do kterých řadíme pohnutku a cíl. Ve druhé kapitole popisuji rozdíl mezi zaviněním a vinou, která je pojmem obecnějším. Třetí kapitola je věnována vývoji trestního práva na území České republiky, a to s ohledem na úpravu zavinění. Kapitola je dělena na jednotlivá časová období, a to v návaznosti na přijetí jednotlivých trestních zákonů. Čtvrtá kapitola je věnována obecnému výkladu o zavinění. Nejprve se blíže zaobírám principem odpovědnosti za zavinění. Zbylá část kapitoly je věnována jednotlivým složkám zavinění, tedy volní a vědomostní složce. Dále se zabývám vadami těchto složek, resp. jejich absencí. V této kapitole také rozebírám konstrukci... Keywords: zavinění; úmysl; nedbalost; culpability; intention; negligence Available in a digital repository NRGL
Zavinění v trestním právu

Culpability in Criminal Law The subject of this diploma thesis is culpability in criminal law. One of fundamental principles of criminal law is the principle of nullum crimen sine dolus vel culpa. ...

Patrman, Aleš; Pelc, Vladimír; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě
Mašek, Richard; Šelleng, Dalibor; Dvořák, Marek
2024 - Czech
Criminal Investigation and Intelligence Gathering - the Future Prospects of Criminal Procedure and the Regulation of NCOZ and BIS Abstract The paper examines the legal and practical issues of deeper cooperation and coordination between NCOZ and BIS, two primary bodies responsible for the domestic security, counterintelligence and counter-organized crime in the Czech Republic. The aim of the paper is to present a brief and comprehensive, yet complex list of issues which is based on a thorough research. These issues must be tackled and resolved by the legislator in case any deeper cooperation and coordination of BIS and NCOZ is to be considered in the future. First, the paper looks at the alarming increase in modern organized crime rates. The paper considers this trend to be a real and present national security threat which justifies innovative legislative steps. Complex criminal cases, like DOZIMETR, point to the disturbing reality of crime-politics nexus. The penetration of the decision-making process by the organized crime is a sufficient basis for serious debate on how the legal authority of NCOZ and BIS should be strengthened. Moreover, the threat of "going dark" and the continuous danger of enemy foreign intelligence remain on the horizon. Second, the paper presents a comprehsive and easy-to-understand... Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě Abstrakt Diplomová práce se zabývá právními a věcnými otázkami prohloubení spolupráce NCOZ a BIS, tedy dvou hlavních složek zodpovědných za zajišťování vnitřní bezpečnosti, kontrarozvědnu činnost a boj s organizovaným zločinem v České republice. Cílem diplomové práce je představit stručný a přehledný, zároveň však komplexní seznam otázek, který bude podložený dostatečným výzkumem. Tyto otázky musí být vyřešeny zákonodárcem v případě, že by mělo dojít k zákonné aprobaci hlubší spolupráce policie a zpravodajských služeb, konkrétně NCOZ a BIS. Diplomová práce se nejdříve věnuje rozvoji moderního organizovaného zločinu. Z našeho pohledu je tento trend skutečnou a kritickou hrozou pro národní bezpečnost České republiky odůvodňující inovativní legislativní změny. Složité trestní případy, jako třeba DOZIMETR, vypovídají o tom, že objektem sofistikované trestné činnosti je přímo státní zájem. Pronikání zločinu do státních struktur je dostatečným důvodem pro vážně míněnou debatu o posílení pravomocí složek zajišťujících vnitřní bezpečnost. Navíc přetrvává hrozba cizí nepřátelské špionáže a nebezpečí toho, že orgány činné v trestním řízení nebudou mít... Keywords: Spolupráce policie a zpravodajských služebOperativně pátrací činnostZpravodajská činnost; Interagency CooperationCriminal InvestigationIntelligence Gathering Available in a digital repository NRGL
Operativně pátrací činnost a zpravodajská činnost - pohled de lege ferenda na trestněprávní legislativu a předpisy o Policii ČR a Bezpečnostní informační službě

Criminal Investigation and Intelligence Gathering - the Future Prospects of Criminal Procedure and the Regulation of NCOZ and BIS Abstract The paper examines the legal and practical issues of deeper ...

Mašek, Richard; Šelleng, Dalibor; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Nepřímé pachatelství
Demel, Jakub; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
2024 - Czech
Indirect perpetration Abstract The thesis undertakes the institute of indirect perpetration, the nature of which is the use of another person whose liability is limited or is not criminally liable for committing an offence. It is an indispensable part of criminal law; many perpetrators of a crime would escape with impunity without its existence. The thesis deals with the Czech regulation of indirect perpetration. It aims to describe this institution's valid and effective legal framework using specialized literature, specialized articles, commentary on the law, judgments, and other sources. The thesis is divided into four chapters (excluding the introduction and conclusion), which are then divided into subchapters and sections. The first chapter depicts the genesis of the institute, from the time when indirect perpetration had no legal basis in criminal codes up until current legislation. The second chapter deals with the issue of direct and indirect perpetration, first defining the conditions for the perpetrator's criminal liability, which are age, sanity, intellectual and moral maturity in the case of juveniles, and special characteristics, capacity, or status in the case of special subjects and specific subjects. The chapter then focuses on the legal regulation of indirect perpetration, the fundamental... Nepřímé pachatelství Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem nepřímého pachatelství, jehož podstatou je užití jiné osoby trestně neodpovědné nebo odpovědné omezeně, ke spáchání trestného činu. Jde o nepostradatelnou součást trestního práva bez jejíž existence by řada činu zůstala beztrestná. Práce se věnuje české úpravě nepřímého pachatelství a klade si za cíl popsat platný a účinný právní rámec této konstrukce za pomoci odborné literatury, článku, komentářů, judikatury a dalších zdrojů. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol (bez úvodu a závěru), které jsou členěny na jednotlivé podkapitoly a oddíly. V první kapitole je zachycena historická geneze institutu, od doby, kdy neměla legální podklad v trestních zákonících až po současnou právní úpravu. Druhá část se věnuje problematice přímého a nepřímého pachatelství, kdy nejprve jsou vymezeny podmínky trestní odpovědnosti pachatele, kterými jsou věk, příčetnost, rozumová a mravní vyspělost u mladistvých a u zvláštních trestných činů zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení, a poté se kapitola zaměřuje na právní úpravu nepřímého pachatelství, základní pojmy jakými jsou živý nástroj, nepřímý pachatel či zásada akcesority účastenství a nechybí ani výklad o odpovědnosti nepřímého pachatele a živého nástroje. Třetí kapitola je zaměřena na jednotlivé... Keywords: nepřímé pachatelství; živý nástroj; účastenství; indirect perpetration; living instrument; participation Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The thesis undertakes the institute of indirect perpetration, the nature of which is the use of another person whose liability is limited or is not criminally liable for ...

Demel, Jakub; Hořák, Jaromír; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Problematika dětské pornografie v trestním právu
Sveykovská, Barbora; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
2024 - Czech
The thesis focused on the problematics of child pornography in criminal law. Its goal was to describe the relevant legal regulations concerning child pornography in the Czech Republic and subsequently compare them with the legal framework of the United States. The thesis aimed to highlight problematic aspects in the current context that lawmakers should address in potential amendments. Specific modifications to the current Czech legal framework were also detailed in the text. The structure of the thesis includes an introduction, six chapters further divided into sub- chapters, and a conclusion. Given the thesis's topic, the prevailing method is description, and in individual sections, optionally, the methods of analysis, comparison, and synthesis are used. In the first chapter, the author focused on significant milestones in the historical development of pornography, ranging from ancient Roman mentions through the invention of the printing press to the emergence of the internet. However, the focus remained on pivotal moments of historical background, rather than an exhaustive history of child pornography. The second chapter, the most extensive one, analyzed the legal regulation of child pornography. It comprised four sub-chapters, progressively presenting the most crucial aspects of international... Tato diplomová práce se věnovala problematice dětské pornografie v trestním právu. Jejím cílem bylo popsat relevantní právní úpravu, která se jí týká na území České republiky a následně ji porovnat s právní úpravou Spojených států amerických. Součástí diplomové práce bylo poukázání na problematické aspekty v současné době, na které by se zákonodárce měl při případné novelizaci zaměřit. Konkrétní úpravy současného znění české právní úpravy byly taktéž popsány diplomovou prací. Diplomová práce je členěna na úvod, šest kapitol, které se dále člení na podkapitoly, přičemž tyto se dále rozdělují na díly, a závěr. S ohledem na téma diplomové práce v ní převládá metoda deskripce, a v jednotlivých částech případně metoda analýzy, komparace a syntézy. V první kapitole jsem se zaměřila na vybrané podstatné milníky historického vývoje pornografie od zmínek o starověkém římském impériu, přes vynález knihtisku, až po vznik internetu, nicméně v souladu s vytyčenými cíli diplomové práce vytyčenými v úvodu jsem se zaměřila výhradně na přelomové momenty ve vývoji, nikoliv na komplexní historii vývoje dětské pornografie. Druhá kapitola diplomové práce je nejobsáhlejší a je v ní rozebrána právní úprava týkající se dětské pornografie a je složena ze čtyř podkapitol, ve kterých je postupně uváděno to nejdůležitější z... Keywords: dětská pornografie; trestní právo; problematické aspekty; child pornography; criminal law; problematic aspects Available in a digital repository NRGL
Problematika dětské pornografie v trestním právu

The thesis focused on the problematics of child pornography in criminal law. Its goal was to describe the relevant legal regulations concerning child pornography in the Czech Republic and subsequently ...

Sveykovská, Barbora; Říha, Jiří; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním
Jaňovka, Jan; Musil, Jan; Hořák, Jaromír
2024 - Czech
Abstract, key words The Position of the Police Authority in Pre-Trial Criminal Proceedings One of the aims of the presented work was to find out what is the position of the police authority in the Czech criminal preparatory proceedings. I was also concerned with its relationship to other authorities and in particular to the public prosecutor's office. In the initial historical excursus I briefly dealt with the legal regulation in the field of criminal proceedings in the period from 1918 to the present. In the next chapter I described the types and legal regulation of the various police authorities, including the resolution of jurisdictional disputes between them. I then examined, by looking at the structure of the tasks performed by police authorities, the actual position of the police authority in contemporary criminal proceedings. I examined its procedure at the various stages of the pre-trial proceedings and what its relations are with other public prosecutor and the court. In the third part I described the position and organisation in the Federal Republic of Germany. I have described the tasks of the police in criminal proceedings. This showed that criminal proceedings in Germany are considerably faster and less formal. As far as Czech criminal proceedings are concerned, the public prosecutor has... Abstrakt, klíčová slova Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním Jedním z cílů předložené práce bylo zjistit, jaké je postavení policejního orgánu v českém přípravném řízení trestním. Zabýval jsem se také tím, jaký je jeho vztah k ostatním orgánům činným v trestním řízení a zejména ke státnímu zastupitelství. V úvodním historickém exkurzu jsem se stručně zabýval právní úpravou v oblasti trestního řízení v období od roku 1918 do současnosti. V další kapitole jsem popsal druhy a právní úpravu jednotlivých policejních orgánů včetně řešení sporů o příslušnost mezi nimi. Dále jsem zkoumal na struktuře úkolů, které policejní orgány plní, jaké je skutečné postavení policejního orgánu v současném trestním řízení. Zabýval jsem se jeho postupem v jednotlivých fázích přípravného řízení a jaké jsou jeho vztahy k ostatním orgánům činným v trestním řízení. Ve třetí části jsem popsal postavení a organizaci ve Spolkové republice Německo. Popsal jsem, jaké jsou úkoly policie v trestním řízení. Z toho vyplynulo, že trestní řízení v Německu je výrazně rychlejší a méně formální. Co se týče českého trestního řízení, státní zástupce disponuje dostatečnými a efektivními nástroji k výkonu dozoru nad policejním orgánem, ale často nemá dostatečnou kapacitu, aby dozor vykonával v dostatečné míře. Trestní řízení... Keywords: policejní orgán; přípravné řízení trestní; rekodifikace trestního řádu; police authority; pre-trial proceedings; recodification of the criminal procedure code Available in a digital repository NRGL
Postavení policejního orgánu v přípravném řízení trestním

Abstract, key words The Position of the Police Authority in Pre-Trial Criminal Proceedings One of the aims of the presented work was to find out what is the position of the police authority in the ...

Jaňovka, Jan; Musil, Jan; Hořák, Jaromír
Univerzita Karlova, 2024

Prověřování v přípravném řízení
Linhart, David; Heranová, Simona; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
Verification Procedure in Preliminary Proceedings Abstract This diploma thesis covers the verification procedure, that is the first of the two phases of the stage of criminal proceedings referred to as preliminary proceedings. The goal of the thesis is to provide a comprehensive explanation of the verification procedure, its course, as well as the selected entities involved in it. In the relevant passages related to the selected institutes of the verification procedure, the author defines the rules resulting from other legal regulations, judicial conclusions or conclusions of the professional public beyond the scope of the legal regulation contained in the Criminal Procedure Code. In this context, the author identifies, in relation to the selected institutes, the partial shortcomings of the current legislation, which are being compared with the legislation contained in the current draft of the new Criminal Procedure Code, which is the unfinished result of the efforts to recodify criminal procedural law. The first part of this thesis presents an introduction to the topic and discusses the issue of criminal proceedings, its purpose, and its division into individual stages. Within the individual stages of criminal proceedings, the stage of preliminary proceedings, its internal division, and its forms are... Prověřování v přípravném řízení Abstrakt Diplomová práce se zabývá prověřováním jakožto první ze dvou fází stádia trestního řízení označovaného jako přípravné řízení. Cílem práce je poskytnout komplexní výklad k prověřování, jeho průběhu, jakož i k vybraným subjektům v jeho rámci vystupujícím. Autor v rámci příslušných pasáží vztahujících se k vybraným institutům prověřování vymezuje nad rámec zákonné úpravy obsažené v trestním řádu pravidla vyplývající z jiných právních předpisů, judikatorních závěrů či závěrů odborné veřejnosti. V této souvislosti autor poukazuje ve vztahu k vybraným institutům na dílčí nedostatky současné právní úpravy, již komparuje s úpravou obsaženou v současné podobě návrhu nového trestního řádu, jenž je dosud nedokončeným výsledkem úsilí rekodifikace trestního práva procesního. Úvodní část diplomové práce pojednává o problematice trestního řízení, jeho účelu a jeho členění na jednotlivá stádia. V rámci jednotlivých stádií trestního řízení je bližší pozornost věnována stádiu přípravného řízení, jeho vnitřnímu členění a jeho formám. Jádro diplomové práce představuje část druhá, jež obecně vymezuje fázi prověřování, její účel, základní zásady v jejím rámci uplatňované, nebo naopak z uplatnění vyloučené, jakož i vybrané subjekty trestního řízení v rámci prověřování figurující. V části... Keywords: Prověřování; přípravné řízení; zkrácené přípravné řízení; Verification procedure; preliminary proceedings; summary preliminary proceedings Available in a digital repository NRGL
Prověřování v přípravném řízení

Verification Procedure in Preliminary Proceedings Abstract This diploma thesis covers the verification procedure, that is the first of the two phases of the stage of criminal proceedings referred to ...

Linhart, David; Heranová, Simona; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku
Krůčková, Adéla; Hořák, Jaromír; Dvořák, Marek
2024 - Czech
The title of the thesis: Crime of murder and manslaughter under section 140, 141 of the Criminal Code Abstract: This master's thesis focuses on the analysis of the crimes of murder and manslaughter under sections 140 and 141 of Act No. 40/2009 Coll., The Criminal Code. The aim of this work is a comprehensive analysis of both of these crimes and their differentiation in judicial practice, utilizing available professional literature and case law. The thesis is structured into four chapters. The first chapter describes the historical development and gradual changes in the regulation of intentional killings, ranging from the period of the first Czechoslovak Republic to the adoption of the current Criminal Code. The second chapter is dedicated to the analysis of intentional killings under the current legal framework, specifically the crimes of murder and manslaughter. These crimes are characterized in the thesis by the elements of their factual constitutions, which are thoroughly examined. The chapter distinguishes between simple murder and premeditated murder. Attention is also given to circumstances governing the application of a higher penalty. The preparation of murder is explored, as well as the delineation between mere contemplation or expression of the idea to commit the crime of murder and... Název práce: Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřená na rozbor trestného činu vraždy a zabití podle § 140, § 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Cílem této práce je komplexní analýza obou těchto zločinů a jejich rozlišování v soudní praxi, a to za pomoci dostupné odborné literatury a judikatury. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje historický vývoj a postupné změny právní úpravy úmyslných usmrcení, a to od období první Československé republiky až do přijetí současného trestního zákoníku. Druhá kapitola je věnována rozboru úmyslných usmrcení podle účinné právní úpravy, konkrétně trestnému činu vraždy a zabití. Tyto trestné činy jsou v práci charakterizovány pomocí znaků svých skutkových podstat, které jsou podrobně rozebrány. V kapitole je rozlišena vražda prostá a vražda premeditovaná. Prostor je věnován také okolnostem podmiňujícím použití vyšší trestní sazby. Rozebrána je také příprava vraždy, jakož i hranice mezi pouhým pojetím, resp. projevením myšlenky spáchat trestný čin vraždy a skutečnou přípravou vraždy. Druhý oddíl druhé kapitoly je zaměřen na trestný čin zabití, kde je především věnována pozornost privilegujícím okolnostem, tedy silnému rozrušení pachatele z omluvitelného hnutí mysli... Keywords: vražda; zabití; trestný čin; murder; manslaughter; crime Available in a digital repository NRGL
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 trestního zákoníku

The title of the thesis: Crime of murder and manslaughter under section 140, 141 of the Criminal Code Abstract: This master's thesis focuses on the analysis of the crimes of murder and manslaughter ...

Krůčková, Adéla; Hořák, Jaromír; Dvořák, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu
Grejták, Igor; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
2024 - Czech
Criminal liability for the distribution of illegal content on the Internet Abstract The thesis deals with the question of criminal liability for the distribution of illegal content in the Internet environment, approaching the issue from both a theoretical and practical point of view. In the first part, the thesis describes in a historical excursion the emergence of the Internet and the development of cybercrime from the first criminal activities to the current threats. Its main objective is to assess the timeliness and adequacy of legislation in the area of criminal liability for the dissemination of content in the Internet environment. Within the framework of criminal liability, the thesis categories entities involved in the distribution of illegal content in the Internet environment into three distinct groups. Specifically, it distinguishes between the criminal liability of content distributors, the liability of information service providers, and the liability of autonomous machines capable of generating and distributing content. The second part of the thesis deals specifically with the criminal liability of distributors of illegal content. It defines the concept of criminal liability and places it in the context of liability for the dissemination of illegal content on the Internet. Within this section,... Trestnoprávna zodpovednosť za šírenie protiprávneho obsahu v prostredí Internetu Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá problematikou trestnoprávnej zodpovednosti za šírenie protiprávneho obsahu v prostredí internet, pričom sa k danej problematike stavia ako v teoretickej, tak aj v praktickej rovine. V prvej časti diplomová práca v historickom exkurze popisuje vznik internetu a vývoj počítačovej kriminality od prvotnej trestnej činnosti až po aktuálne hrozby. Jej hlavným cieľom je zhodnotiť aktuálnosť a adekvátnosť právnej úpravy v oblasti trestnej zodpovednosti za šírenie obsahu v prostredí internetu. V rámci trestnoprávnej zodpovednosti práca kategorizuje subjekty podieľajúce sa na šírení nelegálneho obsahu v prostredí internetu do troch samostatných skupín. Konkrétne rozlišuje trestnú zodpovednosť šíriteľov obsahu, zodpovednosť poskytovateľov služieb informačných spoločností a zodpovednosť autonómnych strojov schopných vytvárať a šíriť obsah. V druhej časti sa konkrétne zaoberá trestnoprávnou zodpovednosťou šíriteľov protiprávneho obsahu. Pričom v rámci tejto časti definuje pojem trestnoprávnej zodpovednosti a zaradzuje ho do kontextu zodpovednosti za šírenie protiprávneho obsahu na internete. V rámci tejto časti podrobnejšie analyzuje právnu úpravu v oblasti šírenia protiprávnej pornografie a trestného... Keywords: trestnoprávna zodpovednosť; internet; sexuálne súkromie; criminal liability; internet; sexual privacy Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu

Criminal liability for the distribution of illegal content on the Internet Abstract The thesis deals with the question of criminal liability for the distribution of illegal content in the Internet ...

Grejták, Igor; Gřivna, Tomáš; Richter, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases