Number of found documents: 157291
Published from to

Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb
Hudík, Lukáš; Beran, Karel; Ondřejek, Pavel
2024 - Czech
1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on the related legal profession. The main objective of the thesis was to evaluate the current regulation of artificial intelligence at both the general and professional level in this country and around the world. Artificial Intelligence, or better said, the artificial intelligence system, is undoubtedly a topical and widely discussed topic that has rapidly come into the public consciousness in the last three years and has the potential to change the current majority of economic sectors as we currently know them. Its media coverage and often deliberately offensive article headlines, however, have often led to questions such as "won't I lose my job because of AI", even in professional circles? "Why should I use AI?" Thus, the main methodology used in this paper is empirical research into the AI systems phenomena, and the subsequent application of the findings to existing AI-based legal tools. I will thus attempt to answer the question of whether AI is a threat or rather an opportunity for the future of advocacy, and how it should be approached. The thesis also deals with related issues, i.e. phenomena such as forum... 1 Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá fenoménem umělé inteligence a jejím využitím při poskytování právních služeb, ale i vlivem na související právnické profese. Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit současnou regulaci umělou inteligenci jak na obecné, tak na profesní úrovni u nás i ve světě. Umělá inteligence, nebo lépe řečeno systém umělé inteligence, je bezpochyby aktuální a hojně diskutované téma, který se rapidně dostal do podvědomí široké veřejnosti v posledních třech letech a má potenciál změnit aktuální většinu ekonomických odvětví tak, jak je v současné době známe. Jeho medializací a mnohdy záměrně útočnými nadpisy článků se ovšem, i v kruzích odborné veřejnosti, často vyskytují dotazy jako "nepřijdu kvůli AI o práci"? "Proč bych měl AI používat?" Hlavním použitou metodikou této práce je tak empirický výzkum fenonému systémů umělé inteligence, a následné aplikace získaných poznatků na již existující právní nástroje na bázi AI. Pokusím se tak zodpovědět otázku, zda je umělá inteligence hrozbou či spíše příležitostí pro budoucnost advokacie, a jak by k ní mělo být přistupováno. Rovněž se práce zabývá i související problematikou, tedy jevy jako "forum shopping", ochrana a zpracování osobních údajů optikou GDPR či profesní... Keywords: Umělá inteligence; využití; poskytování právních služeb; Artificial intelligence; usage; provision of legal services Available in a digital repository NRGL
Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb

1 The usage of artificial inteligence in the legal practice Abstract This thesis deals with the phenomenon of artificial intelligence and its use in the the legal practice, as well as its impact on ...

Hudík, Lukáš; Beran, Karel; Ondřejek, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice
Novák, Tomáš; Vybíral, Roman; Martiník, Pavel
2024 - Czech
Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with addressing the issue of global climate change. This paper examines their integration into financial market regulatory rules. It analyses the obligations arising from these regulatory rules both from the perspective of compliance at the level of a financial product and at the level of a regulated entity as a whole. The integration of ESG into financial regulation into Czech law is primarily taking place at the European level, with the most significant piece of legislation addressed in this work being Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The author also describes the additional legislative documentation in the form of regulatory technical standards that supplement to the SFDR and touches upon the integration of environmental and social aspects into the sectoral regulations of the financial regulatory law of the European Union. The issue of supervision over the proper observance of the legislation is directly related to the regulatory framework itself. The author analyses the mutual... Page 1 Abstrakt Environmentální a sociální aspekty, někdy také zjednodušeně nazývané zkratkou "ESG", se ve spojení s řešením globálních změn klimatu objevují ve všech odvětvích lidské činnosti. Tato práce se zabývá jejich integrací do regulatorních předpisů finančních trhů. Povinnosti plynoucí z těchto regulatorních předpisů pak analyzuje jak z úhlu pohledu jejich plnění na úrovni finančního produktu, tak na úrovni celého regulovaného subjektu. Integrace ESG do finanční regulatoriky probíhá primárně na evropské úrovni, přičemž nejvýznamnějším předpisem, kterým se tato práce zabývá, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen "SFDR"). Autor dále také popisuje doplňující legislativní dokumentaci ve formě technických předpisů, které k SFDR náleží, a dotýká se také integrace environmentálních a sociálních aspektů do sektorových předpisů finančně regulatorního práva Evropské unie. S regulatorikou je bezprostředně spojena i problematika dohledu nad jejím řádným dodržováním. Autor v práci analyzuje vzájemnou synergii dohledu nad dodržováním environmentální a sociální finanční regulace mezi evropskými orgány dohledu (EBA, ESMA, EIOPA) a českým univerzálním dohledovým orgánem, Českou... Keywords: ESG; finanční trh; zelené finance; regulace; ESG; financial markets; green finance; regulation Available in a digital repository NRGL
Environmentální a sociální aspekty ve finanční regulatorice

Page 1 Abstrakt v anglickém jazyce Environmental and social aspects, sometimes simplistically referred to as "ESG", have found their way into all sectors of human activity in conjunction with ...

Novák, Tomáš; Vybíral, Roman; Martiník, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU)
Lindauer, Adam; Marková, Hana; Martiník, Pavel
2024 - Czech
In this thesis, the author focuses on the issue of taxing the income of companies and their shareholders in the national regulations of the Czech Republic and another member state of the European Union. For the purpose of comparison, the author chose the island state of the Republic of Cyprus. The author employs a method of comparison to contrast key aspects of tax and commercial law between the Czech Republic and the Republic of Cyprus. The main objective of the author is to use a descriptive method to describe the structural elements of taxes in individual states, forms of legal entities used for business activities, and to summarize the fundamental differences between the two regulations. Additionally, the author evaluates the impacts of different approaches to taxation, as well as the legal provisions themselves, in both countries on the decision-making of potential investors and shareholders of business corporations regarding company headquarters from the perspective of tax optimization. Within the work, the author also analyzes the positive and negative aspects of various forms of business, the complexity of their regulations in the context of tax burden, and attractiveness for business. Special emphasis in each section of the work is placed on explaining the reasons for the reputation of the... V této diplomové práci se autor zaměřuje na problematiku zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků v národních úpravách České republiky a jiné členské země Evropské unie. Pro účely srovnání si autor vybral ostrovní stát Kyperská republika. Autor využívá metodu komparace k porovnání klíčových aspektů daňového a obchodního práva České republiky a Kyperské republiky. Hlavním cílem autora je za užití deskriptivní metody popsat konstrukční prvky daní v jednotlivých státech, formy právnických osob využívaných k podnikatelským činnostem a shrnout zásadní rozdíly mezi oběma úpravami. Zároveň autor hodnotí dopady rozdílných přístupů k zdanění, stejně tak jako samotných zákonných ustanovení, v obou zemích na rozhodování potenciálních investorů a společníků obchodních korporací o sídlech společností z pohledu daňové optimalizace. V rámci práce autor také analyzuje pozitivní a negativní aspekty jednotlivých podnikatelských forem, složitosti jejich úprav v kontextu daňové zátěže a atraktivity pro podnikání. Zvláštní důraz v jednotlivých částech práce je dán na přiblížení důvodů pro reputaci Kyperské republiky jako daňového ráje Evropské unie, včetně uvedení historického kontextu. První část této práce je věnována právní úpravě daně z příjmů v České republice, kdy konkrétně popisuje konstrukční... Keywords: zdanění; obchodní společnosti; Kypr; taxation; business corporations; Cyprus Available in a digital repository NRGL
Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných zemích EU)

In this thesis, the author focuses on the issue of taxing the income of companies and their shareholders in the national regulations of the Czech Republic and another member state of the European ...

Lindauer, Adam; Marková, Hana; Martiník, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Investice penzijních fondů v České republice
Novotný, Ondřej; Vybíral, Roman; Večeř, Miroslava
2024 - Czech
Pension fund investments in the Czech Republic Abstract and keywords The thesis deals with the regulation of pension fund investments in the Czech Republic, specifically the investments of participating funds, transformed funds and the pan-European personal pension product. In the thesis, I have described each of the considered systems in turn and made a comparison between them. The aim of my thesis was to describe the regulation and to suggest possible adjustments to the regulation so that it could lead to better outcomes for participants in pension products. I have used communication with investment professionals and academic papers on the subject to determine the practical impact of each regulation. The analysis I carried out led to the development of recommendations, which I used to conclude the sections for each pension product. I also inserted some recommendations into the sections on the different aspects of the pension products. The thesis is divided into four chapters, the first of which is an introduction to the system that has been established in the Czech Republic. The following three chapters describe and evaluate the legal regulations of the different pension products according to the date of their creation. Thus, in the second chapter I deal with supplementary pension insurance, describing... Investice penzijních fondů v ČR Abstrakt a klíčová slova Diplomová práce se zabývá regulací investic penzijních fondů v České republice, konkrétně investic účastnických fondů, transformovaných fondů a panevropského osobního penzijního produktu. V práci jsem postupně popsal každý z posuzovaných systémů a provedl jsem jejich vzájemné srovnání. Cílem mé diplomové práce bylo popsat právní úpravu a rovněž navrhnout případné úpravy regulace tak, aby dokázala vést k lepším výsledkům pro účastníky penzijních produktů. Pro zjištění praktického dopadu jednotlivých právních úprav jsem využil komunikaci s odborníky v oblasti investic a odborné dokumenty, zabývající se danou problematikou. Provedená analýza vedla k vytvoření doporučení, kterými jsem uzavíral části pro jednotlivé penzijní produkty a rovněž jsem je vkládal do oddílů týkajících se jednotlivých aspektů penzijních produktů. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, z níž první je uveden systém, který byl v České republice vytvořen. V následujících třech kapitolách jsou popsány a zhodnoceny právní úpravy jednotlivých penzijních produktů podle data jejich vznik. V druhé kapitole se tak zabývám penzijním připojištěním, kde popisuji jeho vznik a rozhodnutí, která byla přijata během vzniku soukromého penzijního připojištění ovlivňující doplňkový penzijní... Keywords: penzijní fond; investice; dopady regulace investiční činnosti; pension fund; investments; impacts of investment regulations Available in a digital repository NRGL
Investice penzijních fondů v České republice

Pension fund investments in the Czech Republic Abstract and keywords The thesis deals with the regulation of pension fund investments in the Czech Republic, specifically the investments of ...

Novotný, Ondřej; Vybíral, Roman; Večeř, Miroslava
Univerzita Karlova, 2024

Systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a jeho přínos pro ochranu klimatu
Kaiserová, Veronika; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
2024 - Czech
This thesis deals with the European Union Emissions Trading System. The EU ETS, abbreviated from EU Emissions Trading System, serves as a tool for reducing the amount of greenhouse gases in the air, operating on the polluter pays principle and economically motivating the actors concerned to act more environmentally friendly. It is one of the most important instruments for combating climate change and plays a key role in the European Union's efforts to achieve its climate policy and sustainability objectives. The first part of the thesis deals with the legal sources that regulate this issue. First, it briefly introduces the most important international conventions that laid the basis for further cooperation between states in environmental protection. The EU regulations are then elaborated in more detail, mainly in the form of directives and regulations, which constitute the legal basis of the EU ETS itself and further modify it. Finally, the thesis briefly discusses the legal acts in Czech Republic. The next part of the thesis deals with the EU ETS as such. First, the development of the system, which has undergone numerous changes in its almost twenty years of operation, is outlined in individual subchapters. The thesis then looks at the allocation of individual emission allowances, the areas of... Tato diplomová práce pojednává o systému Evropské unie pro obchodování s emisními povolenkami. Zkráceně systém EU ETS z angl. EU Emissions Trading System slouží jakožto nástroj pro snižování množství skleníkových plynů v ovzduší, přičemž funguje na zásadě znečišťovatel platí a ekonomicky motivuje dotčené subjekty k ekologičtějšímu jednání. Je jedním z nejvýznamnějších instrumentů pro boj proti klimatické změně a hraje klíčovou roli v úsilí Evropské unie o dosažení cílů v oblasti klimatické politiky a udržitelnosti. V první části práce je pojednáno o právních pramenech, které tuto problematiku upravují. Nejdříve jsou v ní stručně představeny ty nejdůležitější mezinárodní úmluvy, které položily základ pro další spolupráci mezi státy při ochraně životního prostředí. Podrobněji jsou pak rozpracovány předpisy unijní, především v podobě směrnic a nařízení, které představují právní základ samotného systému EU ETS a dále jej upravují a modifikují. Závěrem se práce stručně věnuje i právním pramenům v České republice. V další části se diplomová práce zabývá systémem EU ETS jako takovým. Nejdříve je v jednotlivých podkapitolách nastíněn vývoj systému, který za téměř dvacet let svého působení prošel četnými změnami. Dále se práce věnuje způsobům přidělování jednotlivých emisních povolenek, oblastem úpravy a... Keywords: Systém EU ETS; Klimatická změna; Emisní povolenka; EU ETS system; Climate change; Emission allowance Available in a digital repository NRGL
Systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a jeho přínos pro ochranu klimatu

This thesis deals with the European Union Emissions Trading System. The EU ETS, abbreviated from EU Emissions Trading System, serves as a tool for reducing the amount of greenhouse gases in the air, ...

Kaiserová, Veronika; Žákovská, Karolina; Sobotka, Michal
Univerzita Karlova, 2024

Právo a lidské tělo: tělesná autonomie queer osob.
Arendacká, Lucie; Agha, Petr; Kosek, Jan
2024 - Czech
Law and the Human Body: Bodily Autonomy of Queer People Abstract Alongside the positive shift in the perception of LGBT+ people, a conservative wave in the form of the antigender movement is also rising. It advocates against bodily autonomy and reproductive rights of queer people, as well as those of women. It also calls for a return to 'traditional' values and regarding the nuclear family and heterosexuality as superior. The local context has not been spared of such a movement. This thesis aims to critically analyse how and to what extent bodily autonomy of queer people is currently being achieved, and how it is affected by the construction of legal sex/gender. The first part focuses on feminist and queer theory with an emphasis on the role of queer theory within theory of law. This serves as a theoretical basis for analysing the state of bodily autonomy of queer people and its reflection in the law. A section on the concepts of social construction of sex/gender as well as the related trans and intersex categories is also included. Lastly, I address the current political opposition to bodily autonomy of queer people. In the second part, I discuss both legal and practical issues concerning queer corporeality and autonomy in the context of sex/gender, with a main focus on the legal reflection of trans and... Právo a lidské tělo: tělesná autonomie queer lidí Abstrakt Spolu s vývojem v oblasti postavení LGBT+ lidí se zvedá také konzervativní vlna v podobě antigender hnutí, které se zaměřuje zejména na omezování tělesné autonomie a reprodukčních práv queer lidí, ale i žen, na návrat k "tradičním" hodnotám a upevnění nadřazeného postavení nukleární rodiny i heterosexuality. Nevyhýbá se přitom ani místnímu prostředí. Tato práce má za cíl kriticky rozebrat, do jaké míry a jak je v současnosti tělesná autonomie queer lidí dosahována a jaký vliv má v tomto ohledu konstrukce pohlaví/genderu v právu. První část se zaměřuje na feministickou a queer teorii s důrazem na roli queer teorie v rámci teorie práva. Jde o teoretický základ pro pohled na tělesnou autonomii queer lidí a její reflexi v právu. Součástí je také aspekt konstrukce pohlaví/genderu ve společnosti i s tím souvisejících trans a intersex kategorií. Závěr této kapitoly věnuji aktuální názorové a politické opozici vůči tělesné autonomii nejen queer osob. V druhé části se zabývám právními i praktickými otázkami tělesnosti a autonomie queer lidí v kontextu pohlaví/genderu, a to zejména skrze příklad přístupu práva k trans a intersex osobám. Zaměřuji se na nucené zásahy do queer těl, jež jsou pro české prostředí aktuální - zejména podmínku kastrace pro úřední... Keywords: queer; tělesná autonomie; gender; queer; bodily autonomy; gender Available in a digital repository NRGL
Právo a lidské tělo: tělesná autonomie queer osob.

Law and the Human Body: Bodily Autonomy of Queer People Abstract Alongside the positive shift in the perception of LGBT+ people, a conservative wave in the form of the antigender movement is also ...

Arendacká, Lucie; Agha, Petr; Kosek, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce
Šustová, Kateřina; Kuklík, Jan; Blažková, Tereza
2024 - Czech
Legal Aspects of the changes in theater industry in Czechoslovakia After World War II After World War II (in May 1945), Czechoslovakian theaters were reopened. The so-called theater revolution began, during which the theater industry in Czechoslovakia experienced fundamental changes in organizational structure. Despite the efforts of Austria-Hungary and the First Czechoslovak Republic, this space was still regulated by the Theater Act of November 25, 1850 (Ministry of the Interior law No. 454/1850). There were also plans to consolidate the regulation of the theater industry in Czechoslovakia, as Hungarian legal article XXXI had been in effect since 1848 in Slovakia. This was a different (and even older) legal regulation than the one in Bohemia. This work explores the legal considerations of the aforementioned reorganization of theaters. The main goal of the research is to describe how the pre-World War II regulatory environment affected the evolution of theater industry regulation thereafter, including mapping out any significant path dependencies. A comparative analysis of individual provisions was used to address the research question of how the Theater Act of 1948 differed from previous legislation and historical drafts of theater regulations. This work subsequently addresses the regulatory... Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce Poté, co byla v květnu 1945 obnovena činnost divadel, započala tzv. divadelní revoluce během které dochází k zásadním změnám v řízení a organizaci divadelnictví. I přes veškeré rakousko-uherské a prvorepublikové snahy totiž tuto problematiku po druhé světové válce upravovalo stále ještě účinné nařízení ministerstva vnitra č. 454/1850 ř.z., divadelní řád ze dne 25. listopadu 1850. Rovněž bylo v plánu právní úpravu divadelnictví na území Československa sjednotit, protože na Slovensku byl od roku 1848 účinný uherský zákonný článek XXXI, tedy právní úprava odlišná (a dokonce ještě starší) než ta na území Čech. Tato diplomová práce se zabývá právními aspekty během zmíněné reorganizace divadel, přičemž hlavním cílem výzkumu je zmapování vývoje právní úpravy divadelnictví po druhé světové válce v kontextu předchozích právních úprav. Za účelem zjištění odpovědi na výzkumnou otázku, v čem se divadelní zákon z roku 1948 lišil od předchozí právní úpravy a historických návrhů divadelních předpisů, byla provedena komparace a rozbor jednotlivých ustanovení. Rovněž jsou zmíněny změny, které nastaly v divadelnictví po přijetí divadelního zákona v roce 1948, jeho zhodnocení a následující právní úprava. Při výzkumu bylo zjištěno, že... Keywords: Divadlo; divadelní zákon; kulturní politika; Theatre; Theatre Act; Cultural politics Available in a digital repository NRGL
Právní aspekty reorganizace československého divadelnictví po druhé světové válce

Legal Aspects of the changes in theater industry in Czechoslovakia After World War II After World War II (in May 1945), Czechoslovakian theaters were reopened. The so-called theater revolution began, ...

Šustová, Kateřina; Kuklík, Jan; Blažková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Profesní etika notářů v České republice
Raszyková, Hildegarda; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
2024 - Czech
Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic Abstract This diploma thesis titled "Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic", aims to provide a systematic and comprehensive overview of this topic. Notaries in the Czech Republic are a crucial part of the legal system and thus are trusted by the public, emphasizing a strong focus on a high standard of professional ethics. This thesis is an excursion into the development of the notary profession, its principles, and the legal and statutory regulations that govern it. The thesis is organized into three main parts which are further divided into subchapters. The first part of this diploma thesis is dedicated to the topic of ethics and morality and to the connection of these philosophical disciplines with law. In this section, the areas of ethics that form the basis of contemporary professional ethics are outlined in detail. Additionally, the thesis discusses morality and, last but not least, the tripartite relationship between ethics, morality, and law. The second part of the thesis is focused on professional ethics and is primarily explaining this phenomenon, which is currently gaining importance, in detail. To properly introduce this topic, legal professions such as attorney, bailiff, and judge are selected. These professions are presented... Profesní etika notářů v České republice Abstrakt Tato diplomová práce nesoucí název "Profesní etika notářů v České republice" si klade za cíl poskytnout systematický a komplexní přehled tohoto tématu. Notáři jsou v České republice velice důležitým stavební kamenem právního státu a těší se velké důvěře laické veřejnosti, a tím je kladem velký důraz na vysoký standard profesní etiky. Diplomová práce se exkurzem do oblasti vývoje notariátu, jeho zásad a do právních a stavovských předpisů, jenž ho upravují. Práce je uspořádána do třech hlavních částí, které se dále dělí na podkapitoly. První část této diplomové práce je věnována tématu etiky a morálky a propojení těchto filozofických nauk s právem. Podrobněji jsou v této části nastíněny oblasti etiky, jež tvoří základ profesní etiky v současné podobě. Dále je pojednáno o morálce a v neposlední řadě o trojstranném vztahu etiky, morálky a práva. Druhá část práce je zaměřena na profesní etiku, a to především na vyložení tohoto fenoménu, jenž v současné době nabývá na důležitosti. Pro řádné uvození tohoto tématu jsou vybrány právnické profese, jako je advokát, soudní exekutor, soudce a tyto profese jsou z hlediska profesní etiky a profesních kodexů představeny detailněji. Třetí, a poslední část diplomové práce je v prvé řadě exkurzem do historie vývoje notářského... Keywords: profesní etika; notář; základní zásady notářství; professional ethics; notary; basic principles of notaries Available in a digital repository NRGL
Profesní etika notářů v České republice

Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic Abstract This diploma thesis titled "Professional Ethics of Notaries in the Czech Republic", aims to provide a systematic and comprehensive ...

Raszyková, Hildegarda; Friedel, Tomáš; Chmel, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Spolupracující obviněný
Prášek, Vojtěch; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
2024 - Czech
The thesis deals with the criminal law institute of the cooperating defendant, with the aim of analysing the current legal regulation of this institute in the Czech Republic and the practical consequences of its application by the law enforcement authorities. The thesis is divided into the four chapters. In the first chapter, the thesis focuses on organized crime in general as a socially dangerous phenomenon; in particular, the concept of organized crime is defined and the activities in which organized crime is engaged in the Czech Republic are being described. Furthermore, the author discusses all the possible legal instruments in the fight against organized crime, of which he focuses more on the interception and recording of telecommunication traffic and the use of agents. In the following chapter, the thesis focuses on the definition of the concepts of the crown witness and the cooperating witness, their mutual relationship and development. The current legal regulation of the institute of the cooperating witness in the Czech Republic is also being summarised here. The third chapter analyses the application of the institute of the cooperating witness from the initiative to use it to the imposition of punishment for persons who have been identified as the cooperating witnesses. In particular, the... Diplomová práce se zabývá trestněprávním institutem spolupracujícího obviněného, s cílem rozebrat současnou právní úpravu institutu spolupracujícího obviněného v České republice a praktické důsledky jeho aplikace orgány činnými v trestním řízení. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se práce zaměřuje na obecně na organizovaný zločin, jakožto společensky nebezpečný fenomén, zejména je vymezen pojem organizovaného zločinu a jsou popsány aktivity, kterými se organizovaný zločin v České republice zabývá. Dále autor rozebírá právní nástroje v boji proti organizovanému zločinu, z nichž se více zaměřuje na odposlech a záznam telekomunikačního provozu a použití agenta. V následující kapitole se práce zaměřuje na vymezení pojmů korunního svědka a spolupracujícího obviněného, jejich vzájemný vztah a vývoj. Zde je také shrnuta platná právní úprava institutu spolupracujícího obviněného v České republice. Třetí kapitola analyzuje aplikaci institutu spolupracujícího obviněného od iniciativy k jeho použití, až po ukládání trestu osobám, které byly označeny jako spolupracující obviněný. Zejména se zde práce zabývá podmínkami použití institutu spolupracujícího obviněného a jednotlivými hmotněprávními benefity pro spolupracující obviněné. Na tomto místě se práce také zabývá ochranou spolupracujícího... Keywords: Organizovaný zločin; spolupracující obviněný; korunní svědek; Organised crime; cooperating defendant; crown witness Available in a digital repository NRGL
Spolupracující obviněný

The thesis deals with the criminal law institute of the cooperating defendant, with the aim of analysing the current legal regulation of this institute in the Czech Republic and the practical ...

Prášek, Vojtěch; Mulák, Jiří; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2024

Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice
Macková, Zuzana; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
2024 - Czech
Problematic aspects of the legal regulation of the crime of rape and its posibble redefinition Abstract The thesis deals with problematic aspects of the crime of rape, especially with regard to the current social pressure to redefine this crime. The introduction of the thesis is devoted to a brief historical development of the legal regulation of the crime of rape and foreign comparative analysis of the Czech legislation with the legislation of Slovakia, Sweden and France. An integral part of this thesis is also an analysis of selected criminological aspects that are important in relation to the issue of the crime of rape, in particular a statistical analysis of reported and clarified cases of rape, the issue of latent criminality and the characteristics of the perpetrator and the victim of rape. The next part of the thesis is a summary of the most important decisions of the criminal courts in the field of the crime of rape, especially in relation to the interpretation of problematic concepts, which are crucial for assessing the necessity of redefining the crime of rape. Subsequently, the thesis analyses the current legal regulation of the crime of rape in the Czech Republic and assesses the necessity of changing this legal regulation, precisely with regard to the identified shortcomings of the current... Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematickými aspekty trestného činu znásilnění, a to především s ohledem na současný společenský tlak na redefinici tohoto trestného činu. Úvod práce je věnován stručnému historickému vývoji právní úpravy trestného činu znásilnění a zahraniční komparatistice české právní úpravy s právní úpravou Slovenska, Švédska a Francie. Nedílnou součástí této práce je také rozbor vybraných kriminologických aspektů, které jsou významné ve vztahu k problematice trestného činu znásilnění, zejména statistická analýza nahlášených a objasněných případů znásilnění, problematika latentní kriminality a charakteristika pachatele i oběti znásilnění. Další část práce tvoří shrnutí nejzásadnějších rozhodnutí trestních soudů v oblasti trestného činu znásilnění, a to zejména ve vztahu k výkladu problematických pojmů, které mají zásadní vliv pro posouzení nezbytnosti redefinice trestného činu znásilnění. Následně práce analyzuje aktuální právní úpravu trestného činu znásilnění v České republice a provádí hodnocení nezbytnosti změny této právní úpravy, a to právě s ohledem na zjištěné nedostatky stávající právní úpravy a mezinárodní standardy, především Istanbulskou úmluvu. Poslední část práce se věnuje vládnímu... Keywords: znásilnění; redefinice znásilnění; pohlavní styk bez souhlasu; rape; redefinition of rape; sexual intercouse without consent Available in a digital repository NRGL
Problematické aspekty právní úpravy trestného činu znásilnění a jeho možná redefinice

Problematic aspects of the legal regulation of the crime of rape and its posibble redefinition Abstract The thesis deals with problematic aspects of the crime of rape, especially with regard to the ...

Macková, Zuzana; Bohuslav, Lukáš; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases