Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 301853
Published from to

Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery
2024 -
Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci. Keywords: experiment; výuka; fyzika Available in the ZČU Library.
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna
2024 -
Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a termogramy. Termogramy slouží k vizualizaci rozdílu v chování mezi modelem jednoskla a dvojskla. Vysvětlení je postaveno na rozdílu v tepelné vodivosti mezi polykarbonátem a vzduchem, spolu s porovnáním měrné tepelné kapacity těchto dvou látek. Výsledky potvrzují, že model dvojskla má nižší tepelné úniky v čase než model jednoskla. Keywords: přenos teplo; jednosklo; dvojsklo Available in the ZČU Library.
Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna

Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Mateřská škola Žabka
Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
2024 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr Králové nad Labem. Tato parcela neleží v záplavovém ani poddolovaném území. Hlavním účelem bylo vytvořit příjemné a zároveň moderní prostředí mateřské školy pro děti. Jedná se o samostatně stojící objekt, který má dvě nadzemní podlaží. V přízemí jsou dvě třídy s přístupem na terasu, která dále navazuje na dětské hřiště se zahradou. O podlaží výše nalezneme jednu třídu pro děti se zázemím a velikou terasu s možností vstupu. Hlavní vstup do objektu se nachází na východní straně. Každá třída má svoji specifickou barvu, hlavní část budovy je do odstínu oranžové barvy. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu v kombinaci se ztraceným bedněním. Svislé nosné i nenosné konstrukce budou tvořit stěny z vápenopískových tvárnic. Fasádu tvoří vláknocementová deska s provětrávanou mezerou. Vodorovné konstrukce jsou z předpjatých prefabrikovaných panelů. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou. Novostavba Mateřské školy Žabka je navržena jako úsporná. The subject of this diploma thesis is the design and processing of project documentation for the new building of the Žabka Kindergarten at the level for construction. The proposed building is located in the outskirts of the village of Dvur Králové nad Labem. This parcel is not located in a flooded or mined area. The main purpose was to create a pleasant and at the same time modern kindergarten environment for children. It is a detached building with two floors above ground. On the ground floor there are two classrooms with access to the terrace, which continues to the children's playground with a garden. On the floor above, we find one classroom for children with facilities and a large terrace with the possibility of entry. The main entrance to the building is on the east side. Each class has its own specific color, the main part of the building is orange. The building is based on foundation belts made of plain concrete in combination with lost formwork. Vertical load-bearing and non-load-bearing structures will form walls made of sand-lime blocks. The facade consists of a fiber cement board with a ventilated gap. The horizontal structures are made of prestressed prefabricated panels. The building is covered with a single-layer flat roof. The new building of the Žabka Kindergarten is designed to be economical. Keywords: Mateřská škola; novostavba; základové pasy; ztracené bednění; vápenopískové zdivo; předpjaté prefabrikované stropy; větraná fasáda; jednoplášťová plochá střecha; vegetačně extenzivní střecha; zelená střecha; Kindergarten; new building; foundation passes; lost formwork; sand-lime masonry; pre-stressed prefabricated ceilings; ventilated facade; single-skin flat roof; vegetated extensive roof; green roof Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Žabka

Předmětem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace k novostavbě Mateřské školy Žabka na úrovni pro provádění stavby. Navrhovaná stavba se nachází v okrajové části obce Dvůr ...

Tippelt, David; Veronika, Chlápková; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling
Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
2024 - Czech
Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného domu, na kterém budou názorně demonstrovány klíčové aspekty této problematiky. Obsah praktické části zahrnuje detailní popis postupů a procesů, které byly využity při vytváření modelu. The thesis will focus on analyzing the current utilization of Building Information Modeling in budget creation and its mutual cooperation in practice. As part of the practical section, a 3D model of a family house will be created to visually explain the key aspects of this issue. The practical part will include a description of the procedures and processes employed in the modeling. Keywords: BIM; IFC; BIM-ready software; knihovny; rozpočet; BIM; IFC; BIM-ready software; libraries; budget Available in a digital repository NRGL
Tvorba položkového rozpočtu s využitím Building Information Modeling

Diplomová práce se zaměří na analýzu aktuálního využití Building Information Modeling při tvorbě rozpočtů a jejich vzájemnou kooperaci v praxi. V rámci praktické části bude vytvořen 3D model rodinného ...

Bachura, Martin; Mikulík, Michal; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Sportovní areál
Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
2024 - Czech
Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu určenou pro sport a rekreaci, má 2 nadzemní a jedno podzemní částečně podsklepené podlaží zapuštěné do svažitého terénu pozemku. V objektu se nachází šatny se zázemím a příslušenství, v objektu je nově navrženo fitness zařízení se saunou. Součástí stavby jsou venkovní parkovací stání. V prvním nadzemním podlaží původního objektu se nachází šatny pro sport se zázemím a schodiště. V přístavbě prvního podlaží jsou navrženy prostory fitness a umývárny. V další části se nachází hygienické prostory pro veřejnost a místnosti pro občerstvení. V druhém nadzemním podlaží se nachází klubovna a společenská místnost. V části přístavby je umístěno 2. patro s fitness a sauna s vlastním vstupem. V podzemním podlaží jsou umístěny sklady. Nosnou konstrukci tvoří v původní části cihelné zdivo z cihel plných. Přístavby jsou navrženy z CLT panelů. Panely tvoří nosné konstrukce pro stěny, stropy a střechu. Základové konstrukce jsou ze železobetonu stejně jako podzemní podlaží. Fasáda je tvořena vodorovným modřínovým obkladem a falcovaným kovovým obkladem. Zateplení tvoří minerální vlna ve fasádě a PIR desky ve střeše. The subject of the diploma thesis was the elaboration of a sports complex for the construction stage. The proposed facility will be a modification of the existing state with an extension of the current facility. The building is intended for sports and recreation, has 2 above ground and 1 underground partially basement floor embedded in the sloping terrain of the site. The building contains changing rooms with facilities and accessories, and a newly designed fitness facility with sauna. The building includes outdoor parking spaces. On the first floor of the original building there are changing rooms for sports with facilities and staircase. In the extension of the first floor, fitness and washroom facilities are proposed. In another part there are sanitary facilities for the public and refreshment rooms. On the second floor there is a clubhouse and a lounge. In part of the extension is located 2 nd floor fitness and sauna with its own entrance. In the underground floor there are warehouses. The load-bearing structure consists of solid brickwork in the original part. The extensions are designed in clt panels. The panels form the load-bearing structure for the walls, ceilings and roof. The foundation structures are made of reinforced concrete same as as the underground floor. The façade consists of horizontal larch cladding and folded metal cladding. The insulation consists of mineral wool in the facade and pir boards in the roof. Keywords: Rekonstrukce; clt panely; šikmá střecha; sportovní areál; sport; fotbal; Reconstruction; clt panels; pitched roof; sports grounds; sport; football Available in a digital repository NRGL
Sportovní areál

Předmětem zadání diplomové práce bylo zpracování sportovního areálu pro stádium provádění staveb. Navržený objekt kombinuje změnu stávajícího stavu s přístavbou současného objektu. Jedná se o stavbu ...

Petřkovský, Lukáš; Kudělka, Tomáš; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Finanční řízení stavební společnosti
Juřička, Adam; Řezníček, David; Vítková, Eva
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a případovou studii. Teoretická část se zabývá současnou situací ve stavebnictví, popisem finanční analýzy a finančního plánu. Případová studie je tvořena finanční analýzou konkrétního stavebního podniku a vypracovaným finančním plánem. The subject of the thesis is financial analysis and financial plan in a construction company. The thesis is divided into the theoretical part and the case study. The theoretical part deals with current situations in the construction industry, description of financial analysis and financial plan. The case study consists of a financial analysis of the specific construction company and the developed financial plan. Keywords: Stavební podnik; finanční analýza; finanční plán; horizontální a vertikální analýza; poměrové a rozdílové ukazatele; bonitní a bankrotní modely; Construction company; financial analysis; financial plan; horizontal and vertical analysis; ratio and difference indicators; creditworthiness and bankruptcy models Available in a digital repository NRGL
Finanční řízení stavební společnosti

Předmětem diplomové práce je finanční analýza a finanční plán ve stavebním podniku. Práce je rozdělena na teoretickou část a případovou studii. Teoretická část se zabývá současnou situací ve ...

Juřička, Adam; Řezníček, David; Vítková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza styčníku prutů trubkového průřezu a jeho praktické využití v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší
Kuttelwascherová, Olga; Balázs, Ivan; Pešek, Ondřej
2024 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování styčníku a jeho následným využitím v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší. Předmětný detail může najít uplatnění jako konstrukční řešení křížení uzavřených průřezů. Analýza styčníku se skládá z experimentální analýzy, numerické analýzy a parametrické studie. Dále byl proveden statický návrh lávky pro pěší. Lávka se nachází v areálu základní školy v Litomyšli. Umožňuje tak propojení dvou stávajících budov. V návrhu lávky je předmětný detail použit v místě křížení ztužidel. Všechny ocelové prvky jsou navrženy z konstrukční oceli S355. Dále jsou navrženy dřevěné prvky pro vynesení pochozí plochy z jehličnatého dřeva C30 a skleněné tabule plnící funkci opláštění z izolačního skla. Pro numerickou analýzu, parametrickou studii i statický model lávky byl zvolen program Dlubal RFEM. This master‘s thesis deals with the analysis of the behaviour of the joint and its subsequent use in the supporting steel structure of the pedestrian bridge. The detail in question may find application as a structural solution for the crossing of closed cross-sections. The analysis of the joint consists of experimental analysis, numerical analysis and parametric study. Furthermore, the structural design of the pedestrian bridge was carried out. The pedestrian bridge is located in the grounds of a primary school in Litomyšl. It enables the connection of two existing buildings. In the design of the pedestrian bridge, the detail in question is used at the crossing point of the bracings. All steel elements are designed in S355 structural steel. In addition, wooden elements for the walking surface are designed in C30 coniferous wood and glass panes acting as a curtain made of insulating glass. Dlubal RFEM was chosen for the numerical analysis, parametric study and the structural model of the pedestrian bridge. Keywords: Experimentální analýza; numerická analýza; parametrická studie; lávka pro pěší; vnitřní síly; mezní stavy.; Experimental analysis; numerical analysis; parametric study; pedestrian bridge; internal forces; limit states. Available in a digital repository NRGL
Analýza styčníku prutů trubkového průřezu a jeho praktické využití v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší

Tato diplomová práce se zabývá analýzou chování styčníku a jeho následným využitím v nosné ocelové konstrukci lávky pro pěší. Předmětný detail může najít uplatnění jako konstrukční řešení křížení ...

Kuttelwascherová, Olga; Balázs, Ivan; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Kancelářská budova s coworkingem
Borková, Sabina; Sochorová,, Zuzana; Struhala, Karel
2024 - Czech
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace na stavební povolení pro novostavbu kancelářské budovy. Novostavba se nachází v jihovýchodní části města Pardubice. Kancelářská budova je navržena jako samostatně stojící dvoupodlažní s plochou vegetační střechou. Objekt má zastavěnou plochou 498,20 m2. První část diplomové práce se zabývá architektonicko-stavebním návrhem budovy. Novostavba je založena na monolitických základových pasech z železobetonu betonu. Svislý konstrukční systém je z keramických tvárnic, objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS z čedičové minerální vlny. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ze stropních panelů SPIROLL tl. 250 mm. Pohyb mezi jednotlivými podlažími je v objektu zajištěn pomocí prefabrikovaného železobetonového schodiště a výtahu. Stěny okolo výtahové šachty jsou monolitické, železobetonové. Budova je posouzena z hlediska stavební fyziky, a to tepelně technických požadavků, akustiky, denního osvětlení a insolace. Druhá část diplomové práce se zabývá koncepčním návrhem technického zařízení budovy. V této části je koncepční návrh umělého osvětlení, hospodaření s dešťovou vodou v budově, koncepční návrh vytápění, nuceného větrání, chlazení a fotovoltaických panelů na objektu. Kancelářská budova je vytápěna pomocí horkovodu, na které jsou v budově napojena otopná tělesa a podlahové vytápění. Nucené větrání je zajištěno pomocí dvou VZT jednotek. Budova je chlazena pomocí dvou VRF jednotek a jednotlivých kazetových jednotek v místnosti. Na objektu se nachází 42 fotovoltaických panelů s orientací na východ a západ. Třetí část diplomové práce se zabývá posouzením životního cyklu dané konstrukce. V této části je posouzeno šest různých skladeb ploché vegetační střechy. Tyto skladby se od sebe liší typy hydroizolačního materiálu a typem spádové vrstvy. Jako funkční jednotka pro LCA byla zvolena střešní plocha o velikosti 1 m2 se součinitelem prostupu tepla U = 0,148 W/ (m2.K). Při výpočtech byl využit software One Click LCA. Pro každou skladbu byl vytvořen životní cyklus, zahrnující jednotlivé fáze a moduly definované v ČSN EN 15978. Pro zpracování diplomové práce byly použity tyto programy: AutoCAD 2022, ArchiCAD 25, Building Designe, Hluk +, FIRE–NX, DEKSOFT, One Click LCA, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat. The aim of the thesis is to design a detached two-storey office building with green roof in Pardubice. The thesis has three parts. First part presents architectural and structural designs. The building has concrete strips. The vertical loadbearing structures are designed from ceramic blocks. The envelope wall is insulated with mineral wool ETICS. The horizontal structures are designed from the prestressed Spiroll floor panels. The floors are connected by prefabricated reinforced concrete staircase and an elevator. The walls around the elevator shaft are designed from reinforced concrete. The building is assessed in terms of thermal technical requirements, acoustics, daylighting and Energy Performance Certificate. The second part proposes the design of selected building services. This part includes the design of artificial lighting, rainwater management, the design of photovoltaics, heating, mechanical ventilation and cooling. The building is connected to local district heating grid. It is cooled by VRF units on the roof and ventilation units in individual rooms. There are 42 photovoltaic panels on the roof with east and west orientation. The third part assesses the life cycle assessment of the structures. In this part, six different compositions of floor structure are assessed. The best composition is used in the design of the building. The third part of the thesis deals with the life cycle assessment of the structure. In this part, six different compositions of flat vegetated roofs are assessed. These compositions differ from each other in the type of waterproofing material and the type of the gradient layer. A roof area of 1 m2 with a heat transfer coefficient of U = 0.148 W/ (m2.K) was chosen as the functional unit for the LCA. One Click LCA software was used in the calculations. A life cycle was created for each component, including the different phases and modules defined in EN 15978. The following programs were used for the thesis: AutoCAD 2022, ArchiCAD 25, Building Designe, Hluk +, FIRE–NX, DEKSOFT, One Click LCA, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat. Keywords: Kancelářská budova s coworkingem; železobetonové základové pasy; keramické zdivo; stropní panely SPIROLL; plochá vegetační střecha; CZT; VRF jednotka; VZT jednotka; fotovoltaické panely; LCA; Office building; reinforced concrete strips; ceramic blocks; Spiroll floor panels; green roof; local district heating grid; VRF units; ventilation units; photovoltaic panels; Life Cycle Assessment Available in a digital repository NRGL
Kancelářská budova s coworkingem

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace na stavební povolení pro novostavbu kancelářské budovy. Novostavba se nachází v jihovýchodní části města Pardubice. Kancelářská budova je ...

Borková, Sabina; Sochorová,, Zuzana; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace
Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
2024 - Czech
Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém modelu ocelové konstrukce rozhledny Holedná byla provedena citlivostní analýza vstupních parametrů a optimalizace pomocí PSOA. Hlavním přínosem této práce je analýza konkrétního nastavení algoritmu na schopnost efektivně nalézt globální minimum zvolené účelové funkce. The thesis deals with the application of the nature-inspired stochastic particle swarm algorithm to the structural optimization problem in the Dlubal RFEM computing system. A sensitivity analysis of input parameters and optimization using PSOA was performed on a parametric member model of the steel structure of the Holedná tower. The main contribution of this thesis lies in the analysis of a specific algorithm configuration and its ability to effectively find the global minimum of the chosen objective function. Keywords: Optimalizace; algoritmus hejna částic; parametrické modelování; citlivostní analýza; nelineární úloha; ocelová konstrukce; Dlubal RFEM; Optimization; particle swarm algorithm; parametric modeling; sensitivity analysis; nonlinear problem; steel structure; Dlubal RFEM Available in a digital repository NRGL
Algoritmus hejna částic v problematice konstrukční optimalizace

Diplomová práce se věnuje aplikaci přírodou inspirovaného stochastického algoritmu hejna částic na problematiku konstrukční optimalizace ve výpočetním systému Dlubal RFEM. Na parametrickém prutovém ...

Šubíková, Magdaléna; Lang, Rostislav; Hokeš, Filip
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna
Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
2024 - Czech
Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) a v rámci navržené Metodiky vyhodnocování ILI podle minimálních nočních průtoků se podle ní práce snaží aplikovat vyhodnocení ztrát vody pro tři hydraulicky oddělená tlaková pásma vodovodu ve městě Brně a dvě vodovodní sítě v malých obcích. Závěrem jsou popsána doporučení pro jednotlivé provozovatele řešených vodovodů vedoucí k rozšíření možností monitoringu a vykazování ztrát vody v síti. The thesis deals with different approaches of water supply operators to the topic of water losses including water loss reporting both in the Czech Republic and abroad. It is focused on the Infrastructure Leakage Index (ILI) and within the proposed Methodology of ILI evaluation according to minimum night flows, the thesis tries to apply such an evaluation of water losses for three hydraulically separate pressure zones of water supply in the city of Brno and two water distribution systems in small villages. At the end, recommendations for individual operators of the water supply systems in the analyzed areas are described, leading to the extension of the possibilities of monitoring and reporting of water losses in the network. Keywords: Ztráty vody; systém zásobování vodou; minimální noční průtok; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering; Water losses; water supply system; minimum night flow; Infrastructure Leakage Index; Smart Metering Available in a digital repository NRGL
Vyhodnocení ztrát vody na území města Brna

Diplomová práce se zabývá různými přístupy provozovatelů vodovodů k tématu ztrát vody včetně jejich vykazování jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřuje se na Infrastructure Leakage Index (ILI) ...

Poláchová, Monika; Viščor, Pavel; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases