Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 434065
Published from to

Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry
Nováčková, Anna; Zbytovská, Jarmila; Cvačka, Josef; Doležal, Pavel
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Anna Nováčková Supervisor doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. Title of Doctoral Thesis Study of substances affecting permeability of the skin barrier The skin barrier plays a vital role in protecting the human body and enables mammals' life on dry land. The epidermis has the primary barrier function due to several cells' layers, which gradually differentiate to their final stage, the stratum corneum (SC). SC is formed by stratified keratinocytes (known as corneocytes) surrounded by a lipid matrix. This intercellular matrix consists of an approximately equimolar ratio of ceramides, free fatty acids and cholesterol. These are particular substances formed in the epidermis from their precursors during the keratinocyte's differentiation, and their arrangement into the multilamellar structure is essential for the impermeability of the skin barrier. However, some substances or factors can disrupt the skin barrier. It is usually an undesirable process of lipid disbalance resulting in disorders or diseases of the skin barrier. On the other hand, specific substances have been developed for a reversible disruption of the skin barrier (so-called enhancers) to allow drug... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Anna Nováčková Školitel doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. Název disertační práce Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry Kožní bariéra hraje zásadní roli v ochraně lidského organismu a umožňuje tak savcům suchozemský život. Hlavní bariérovou funkci má epidermis díky několika vrstvám buněk, které se postupně diferencují do svého konečného stádia, rohové vrstvy (stratum corneum, SC). SC je tvořeno zrohovatělými keratinocyty (tzv. korneocyty) obklopenými lipidovou matrix. Tato mezibuněčná hmota se skládá z přibližně ekvimolárního množství ceramidů, volných mastných kyselin a cholesterolu. Jsou to látky velmi specifické, tvořené v epidermis z prekurzorů během diferenciace keratinocytů a jejich správné uspořádání do multivrstevných lamel je zásadní pro nepropustnost kožní bariéry. Některé látky nebo faktory však mohou kožní bariéru narušit. Většinou se jedná o narušení nežádoucí, kdy dochází k nerovnováze lipidů, což zapříčiní poruchy a onemocnění kožní bariéry. Avšak existují i látky, které byly cíleně vyvinuty pro reverzibilní narušení kožní bariéry (tzv. enhancery), aby umožnily průnik léčiv při (trans)dermálním podávávání. Cílem této práce bylo studovat obě tyto... Keywords: kožní bariéra; lipidové modely stratum corneum; biofyzikální hodnocení; trans-; dermální podání léčiv; nanočásticové systémy; skin barrier; stratum corneum lipid models; biophysical evaluation; trans-; dermal drug delivery; nanoparticle systems Available in a digital repository NRGL
Studium látek ovlivňujících propustnost kožní bariéry

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Technology Candidate Mgr. Anna Nováčková Supervisor doc. Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr. rer. nat. ...

Nováčková, Anna; Zbytovská, Jarmila; Cvačka, Josef; Doležal, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání vlastností transkripčního faktoru "Bach1" v jeho apoformě a holoformě
Vávra, Jakub
2021 - Czech
Hemoproteins represent very important components of many living organisms. Participation in the processes of oxygen transport and storage, electron transport or enzymatic catalysis of reactions involving oxygen or hydrogen peroxide are commonly known functions of hemoproteins. Recently, there has been discovered a new group of hemoproteins. The main feature of this new group of proteins is their ability to detect changes in heme concentration (heme-responsive proteins) or changes in diatomic gas concentration (gas-responsive heme-containing sensor proteins) in their vicinity. Detection of these concentration changes generates signals that induce structural changes of the respective sensor proteins. Finally, the structural changes of the respective sensor proteins affect their functions or activities. The subject of this diploma thesis is the preparation and characterization of the eukaryotic heme sensor Bach1. We especially focused on the ability of Bach1 to bind heme molecules and on the comparison of various Bach1 properties in its apoform and holoform. Determination of the exact amount of heme molecules that specifically interact with heme sensor Bach1 represents very important part of this thesis. We also studied the effect of different redox states of heme iron and the presence of interaction... Hemoproteiny představují vzhledem k jejich širokému výskytu a rozmanitým funkcím nepostradatelnou součást mnoha živých organismů. Mezi typické funkce hemoproteinů patří participace na transportu a uskladnění kyslíku v živých organismech, transport elektronů v rámci dýchacího řetězce či enzymová katalýza reakcí, kterých se účastní kyslík, případně peroxid vodíku. Poměrně nedávno byla objevena nová skupina hemoproteinů, jejíž zástupci disponují schopností detekovat buď změny koncentrace hemu (senzorové proteiny, které detekují hem), nebo změny koncentrace dvouatomových molekul plynů (hemové senzorové proteiny, které detekují plyny) v jejich okolním prostředí. Signály generované v rámci této detekce způsobují strukturní změny příslušných senzorových proteinů a ovlivňují tak jejich funkce. Předmětem této diplomové práce je příprava a následná charakterizace eukaryotického senzorového proteinu Bach1, který detekuje hem. Důraz je kladen především na interakční schopnosti proteinu Bach1 s heminem a komparaci vlastností apoformy a holoformy Bach1. Pozornost je věnována hlavně počtu molekul heminu, které jsou schopny specificky interagovat s Bach1, a to za různých podmínek (odlišný redoxní stav iontu železa v hemu, přítomnost interakčních partnerů Bach1 apod.). Součástí této práce je také analýza vlivu... Keywords: hemové proteiny; senzorové proteiny detekující hem; Bach1; transkripční faktory; transdukce signálu; hemoproteins; heme sensor proteins; Bach1; transcription factors; signal transduction Available in a digital repository NRGL
Porovnání vlastností transkripčního faktoru "Bach1" v jeho apoformě a holoformě

Hemoproteins represent very important components of many living organisms. Participation in the processes of oxygen transport and storage, electron transport or enzymatic catalysis of reactions ...

Vávra, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum
Pavlíček, Václav
2021 - Czech
Present the dissertation thesis on the topic "The use of a capillary electrophoresis and electrophoresis on chip for clinical research" is divided into two separate parts. The first chapter summarizes the problems of development new method of very rapid determination of uric acid and creatinine using capillary electrophoresis in human urine and serum, when the entirely original solution has been developed for implementation of very fast electrophoretic separations in a commercial electrophoretic apparatus. The separations were performed in a laboratory made capillary formed by connecting a 9.7 cm long separation capillary with inner diameter (d) 25 µm with an auxiliary 22.9 cm long capillary with d 100 µm. The coupled capillary is characterized by the effective separation path 8.3 cm (short-end injection mode) and the high electric field intensity around 2.3 kV per cm. The coupled capillary was tested at several high-speed analysis; i) the determination of creatinine in human urine, background electrolyte - 20 mM citric acid/NaOH, pH 3.0; ii) the determination of uric acid in human urine, background electrolyte - 20 mM MES/NaOH, pH 6.0. Under these experimental conditions, migration times of 12.2 s for creatinine and 8.6 s for uric acid were achieved and the attained separation efficiency was... Předkládaná dizertační práce na téma "Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum" je rozdělena na dvě samostatné části. První kapitola shrnuje problematiku vývoje velmi rychlého stanovení kyseliny močové a kreatininu v lidské moči a séru prostřednictvím kapilární elektroforézy s UV detekcí, kdy bylo vyvinuto zcela originální řešení pro provádění desetivteřinové elektroforetické separace na komerčním elektroforetickém přístroji Agilent HP3D CE. Separace byly prováděny v laboratorně sestavené kapiláře vytvořené spojením 9,7 cm dlouhé analytické kapiláry s vnitřním průměrem (d) 25 µm a 22,9 cm dlouhé pomocné kapiláry s d 100 µm. Vlastní elektroforetická separace probíhá na krátké separační dráze o délce 8,3 cm při současné aplikaci elektrického separačního pole o vysoké intenzitě cca 2,3 kV.cm-1 (při většině elektroforetických separací nepřekračuje intenzita hodnotu 1,0 kV.cm-1 ). Spojená kapilára byla testována při praktických klinických stanoveních: i) stanovení kreatininu v lidské moči prováděné v základním elektrolytu - o složení 20 mM kyselina citronová / NaOH, pH 3,0; ii) stanovení kyseliny močové v lidské moči v základním elektrolytu, 20 mM MES / NaOH, pH 6,0. Za těchto experimentálních podmínek bylo dosaženo velmi krátkých migračních časů, 12,2 s pro kreatinin a 8,6 s pro... Available in a digital repository NRGL
Využití kapilární a čipové elektroforézy pro klinický výzkum

Present the dissertation thesis on the topic "The use of a capillary electrophoresis and electrophoresis on chip for clinical research" is divided into two separate parts. The first chapter summarizes ...

Pavlíček, Václav
Univerzita Karlova, 2021

Stanovení vybraných prvků v čajích a materiálu sáčků
Hlávka, Jan; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub
2021 - Czech
This bachelor thesis is dealing with determination of antimony in materials modern pyramid-shape tea bags. Possible presence of antimony in these materials, e.g. polyethylene terephthalate (PET) or mixed materials, is caused by using it like catalyst in production of polyethylene terphthalete. The goal of this bachelor thesis is the verification of hypothesis, that antimony is present in materials of pyramide tea bags and that it is released to consumed drink, if higher concentration of antimony is present, and that it could pose a health risk to the consumer. At the same time, I studied if tea leaves are contaminated by other toxic elements, from which some can result from intesive agricultural production. They can be used as pesticides or be presnet in industrial fertilizers. In this thesis I examined the content of As, Cd, Cu, Sb and Zn in tea leaves sold in pyramide bags. These pyramide bags were purchased in local supermarkets and shops. The content of Sb in bags was determined too. The applied method included the decomposition of samples in a microwave decomposition device and analysis of the composition of the resulting solution by the ICP-MS method. Determined contents of the investigated elements were expressed like content of element in the sample in dry mass and the results were compared... Tato bakalářská práce se zabývá stanovením antimonu (Sb) v materiálech, ze kterých jsou vyráběny moderní čajové sáčky pyramidového typu. Možná přítomnost antimonu v těchto materiálech, jako jsou polyethylentereftalát (PET) či směsné materiály, je způsobena jeho použitím jako katalyzátoru právě při výrobě polyethylentereftalátu. Cílem této bakalářské práce bylo ověření si, zda se antimon v materiálu pyramidových sáčků vyskytuje a zda se v případě vyšší koncentrace uvolňuje do konzumovaného nápoje a může tedy ohrožovat zdraví konzumentů. Současně bylo zjišťováno, zda čajové lístky neobsahují také jiné toxické prvky, z nichž některé mohou být důsledkem technik intenzivní zemědělské produkce v rámci ochrany před škůdci nebo se mohou vyskytovat v průmyslových hnojivech. V této práci byl zkoumán obsah As, Cd, Cu, Sb a Zn v čajových lístcích prodávaných v pyramidových sáčcích zakoupených v české obchodní síti a současně byl sledován obsah Sb v materiálu těchto sáčků. Použitá metodika zahrnovala rozklad vzorků v mikrovlnném rozkladném zařízení a analýzu složení vzniklých roztoků metodou ICP-MS. Zjištěné obsahy zkoumaných prvků byly vyjádřeny jako obsah prvku ve vzorku v suchém stavu a byly porovnány s dostupnou literaturou. Bylo zjištěno, že se vyšší koncentrace Sb byly stanoveny, z celkově devíti vzorků... Keywords: těžké kovy; antimon; arsen; zinek; kadmium; měď; Camellia sinensis; hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; mikrovlnný rozklad; heavy metals; antimony; arsenic; zinc; cadmium; copper; Camellia sinensis; inductivelly coupled plasma mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Stanovení vybraných prvků v čajích a materiálu sáčků

This bachelor thesis is dealing with determination of antimony in materials modern pyramid-shape tea bags. Possible presence of antimony in these materials, e.g. polyethylene terephthalate (PET) or ...

Hlávka, Jan; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Využití ontologií k modelovaní flexibilní výroby v Průmyslu 4.0
Matyáš, Petr; Jirkovský, Václav
2021 - Czech
The topic of this Master thesis is ontologies and the methods of their design using OWL. The thesis aims to provide a manual on the design of ontologies and demonstrate the use of this manual in the environment of Industry 4.0. The actual manual is preceded by chapters presenting the used semantic web technologies from a state-of-the-art point of view. The work is concluded by the author's evaluation of the suitability of the use of given technologies. 1 Tématem této diplomové práce jsou ontologie a postupy při jejich navrhování pomocí jazyka OWL. Práce si klade za cíl poskytnout návod k návrhu ontologií a srozumitelně předvést použití tohoto návodu v podmínkách Průmyslu 4.0. Vlastnímu návodu v práci předchází kapitoly představující využité technologie sémantického webu z pohledu dosa- vadního vývoje a současného stavu. Práce je uzavřena autorovým hodnocením vhodnosti využití daných technologií. 1 Keywords: Ontologie|OWL|Průmysl 4.0|Flexibilní výroba|plánování|Průmyslová automatizace; Ontologies|OWL|Industry 4.0|Flexible production|Planning|Industrial automatization Available in a digital repository NRGL
Využití ontologií k modelovaní flexibilní výroby v Průmyslu 4.0

The topic of this Master thesis is ontologies and the methods of their design using OWL. The thesis aims to provide a manual on the design of ontologies and demonstrate the use of this manual in the ...

Matyáš, Petr; Jirkovský, Václav
Univerzita Karlova, 2021

Analýza profylaktického podávání antibiotik I.
Domecký, Petr; Malý, Josef; Matoulková, Petra
2021 - Czech
8 Abstract Analysis of antibiotic administration in prophylaxis I Author: Petr Domecký Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Antibiotic prophylaxis (AP) plays an important role in reduction of surgical site infection (SSI). It is the administration of an eligible antibiotic or chemotherapeutic (ATB) in a single dose, usually 30 minutes before surgery, followed by two to three doses during or after the surgery, regarding the selected ATB and the surgical procedure. The aim of this work was to analyse the AP in surgical procedures at the Masaryk Hospital in Ústí nad Labem (MNUL) in the context of the MNUL guideline (DP) and the research on available AP work. Methods: A cross-sectional observational study ran from January 2018 to March 2018 in surgical departments at MNUL. The study included patients aged ≥ 18 years who underwent surgery in a defined period (5 February 2018 to 9 February 2018) and gave their consent to the study. The practicability of the study was verified by a pilot part. Initially, a research of published studies concerning AP was carried out which provided outputs for AP establishment (PPA). Subsequently, a form for... 7 Abstrakt Analýza profylaktického podávání antibiotik I Autor: Petr Domecký Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Antibiotická profylaxe (AP) hraje důležitou roli při redukci infekce v místě chirurgického výkonu (SSI). Jedná se o podání vhodného antibiotika nebo chemoterapeutika (ATB) v jedné dávce, obvykle 30 minut před operací, která je dále následována druhou až třetí dávkou během nebo po operaci, s ohledem na zvolené ATB a prováděný chirurgický výkon. Cílem této práce bylo analyzovat AP u chirurgických výkonů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (MNUL) v kontextu s doporučeným postupem (DP) MNUL a s rešerší dostupných prací týkajících se AP. Metodika: Průřezová observační studie probíhala od ledna 2018 do března 2018 na chirurgických odděleních v MNUL. Do studie byli zahrnuti pacienti ve věku ≥ 18 let, kteří v definovaném období (od 5. února 2018 do 9. února 2018) podstoupili chirurgický výkon a vyjádřili souhlas se studií. Proveditelnost studie byla ověřena pilotní částí. Nejprve byla provedena rešerše dostupných prací zabývajících se AP, ze které byl následně vyhotoven výstup pro hodnocení výsledků skutečného provedení AP (PPA). Poté... Keywords: klinická farmacie; antibiotika; racionální farmakoterapie; clinical pharmacy; antibiotics; rational pharmacotherapy Available in a digital repository NRGL
Analýza profylaktického podávání antibiotik I.

8 Abstract Analysis of antibiotic administration in prophylaxis I Author: Petr Domecký Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: PharmDr. Lucie Hauschke, Ph.D. Department of Social and Clinical ...

Domecký, Petr; Malý, Josef; Matoulková, Petra
Univerzita Karlova, 2021

Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo
Kmječ, Tomáš; Kohout, Jaroslav; Mašláň, Miroslav; Šepelák, Vladimír
2021 - Czech
Multiferroic materials, in which spontaneous orderings (especially magnetic and electrical, in some cases elastic) jointly exist and may mutually interact, are currently in the center of attention in many fields of research due to their high application potential. They are already used in many applications, as in various sensors, microwave filters or electro / magneto- mechanical manipulators and actuators. Nevertheless, many features of microstructure and moment arrangements are not yet fully explained and understood. The presented work is mostly experimental and focuses on the investigation of several promising multiferroic materials: Pb1 − xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 - 1) and Pb(Fe0.5Sb0.5)O3 with a perovskite structure and labeled as multiferroics of the I. type according to the Khomsky classification, BaYFeO4, which belongs to the multiferroics of the II. Khomsky class, and LiFePO4, which is a potentially multiferroic substance containing Fe2+ and are used in electric accumulators at present. Mössbauer spectroscopy of the 57 Fe isotope was used as a key experimental method, which can provide new information about the local arrangement in the vicinity of resonantly absorbing nuclei in the investigated substances. Data evaluation and interpretation would not be possible without the using results... Multiferoické materiály, ve kterých existuje zároveň více spontánních uspořádání (fero-, feri-, antiferomagnetické, feroelektrické, feroelastické) alespoň v určité oblasti teplot a mohou se navzájem ovlivňovat, jsou v současné době v řadě oborů ve středu zájmu základního výzkumu z důvodu svého vysokého aplikačního potenciálu. V řadě aplikací jsou již využívány v senzorech nejrůznějších veličin, mikrovlnných filtrů nebo elektro/magneto-mechanických manipulátorů a aktuátorů. Přesto je mnoho vlastností stále ne zcela vysvětlených a pochopených. Předkládaná práce je převážně experimentální a zaměřuje se na zkoumání několika perspektivních multiferoických látek: Pb1−xBax(Fe0.5Nb0.5)O3 (x = 0 - 1) a Pb(Fe0,5Sb0,5)O3 s perovskitovou strukturou, které řadíme mezi tzv. multiferoika I. druhu dle Khomského klasifikace, BaYFeO4, které patří mezi multiferoika II. druhu a LiFePO4, což je potenciálně multiferoická látka obsahující dvojmocné železo, využívaná v elektrických akumulátorech. Jako stěžejní experimentální metoda byla využita Mössbauerova spektroskopie izotopu 57 Fe, která může poskytnout informace o zkoumaných látkách z hlediska lokálního uspořádání v okolí rezonančně absorbujících jader. Vyhodnocení dat a jejich interpretace by nebyla možná bez využití výsledků z řady dalších metod, jako je... Keywords: Multiferoika; hyperjemné interakce; Mössbauerova spektroskopie; Multiferroics; hyperfine interactions; Mössbauer spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Hyperjemné interakce v multiferoikách obsahujících železo

Multiferroic materials, in which spontaneous orderings (especially magnetic and electrical, in some cases elastic) jointly exist and may mutually interact, are currently in the center of attention in ...

Kmječ, Tomáš; Kohout, Jaroslav; Mašláň, Miroslav; Šepelák, Vladimír
Univerzita Karlova, 2021

Vývoj metod pro testování látek ovlivňujících CNS
Hrabinová, Martina; Jun, Daniel; Patočka, Jiří
2021 - Czech
1 Abstract and keywords The current thesis aims at the production of three enzymes, including beta-secretase 1 (BACE1; beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1), acetylcholinesterase (AChE), and butyrylcholinesterase (BChE). BACE1 is an integral membrane protein that plays a crucial role in the amyloid precursor protein's cleavage. The product is subsequently processed by y-secretase, producing amyloid-beta peptides and insoluble amyloid plaques in Alzheimer's patients (AD). According to the Annual Report of the Czech Alzheimer's Society, 158,000 patients were diagnosed in 2019. By 2050, this number is supposed to reach 300,000 patients. AChE inhibitors and N-methyl-D-aspartate receptor antagonists are currently the only alternatives for AD therapy. AChE is also a target enzyme in nerve agent (NA) poisoning (together with BChE). The Department of Toxicology and Military Pharmacy focuses on studying NA effects and medical protection against them. From this perspective, the production of AChE and BChE is essential for developing and evaluating newly synthesized cholinesterase (ChE) reactivators and inhibitors. The thesis focuses on introducing the expression system Expi293 to produce human recombinant enzymes BACE1, AChE, and BChE. For each enzyme, the individual steps required to obtain a... 1 Abstrakt a klíčová slova Stávající disertační práce je zaměřena na produkci tří enzymů beta-sekretasy 1 (BACE1; beta-štěpící enzym APP-1), acetylcholinesterasy (AChE) a butyrylcholinesterasy (BChE). BACE1 je integrální membránový protein, který hraje ústřední roli při štěpení amyloidního prekurzorového proteinu. Produkt tohoto procesu je následně štěpen y-sekretasou, přičemž v mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou (AD) vznikají amyloid-beta peptidy a nerozpustné amyloidové plaky. Podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti bylo v roce 2019 diagnostikováno 158 000 pacientů s touto nemocí. Předpokládá se, že v roce 2050 dosáhne tento počet hranici 300 000 pacientů. Inhibitory AChE a antagonista N-methyl-D-aspartát receptorů jsou v současné době jedinou alternativou pro terapii AD. Význam AChE spočíva nejen v tom, že je cílovým enzymem při terapii AD, ale je taktéž cílovým proteinem při otravách nervově paralytickými látkami (NPL). Katedra toxikologie a vojenské farmacie je pracovištěm, které se zaměřuje na studium účinku těchto látek a zdravotnické ochraně proti nim. Hodnocení nově syntetizovaných reaktivátorů cholinesteras (ChE) inhibovaných NPL a inhibitorů, jakožto profylaktik při otravách NPL je spojeno s testováním na enzymech AChE a BChE. Předkládaná práce byla zaměřena na zavedení... Available in a digital repository NRGL
Vývoj metod pro testování látek ovlivňujících CNS

1 Abstract and keywords The current thesis aims at the production of three enzymes, including beta-secretase 1 (BACE1; beta-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1), acetylcholinesterase ...

Hrabinová, Martina; Jun, Daniel; Patočka, Jiří
Univerzita Karlova, 2021

Aktivizační metody ve výuce chemie s podporou mobilních aplikací
Andrlíková, Věra; Teplá, Milada; Šmejkal, Petr
2021 - Czech
This thesis deals with activation methods in teaching Chemistry with support of mobile applications. The theoretical part deals with the topic of digital literacy. By analyzing the document Recommendations of the Council of the European Union focusing on key competences for life- long learning, it was concluded that a digital competence is one of their components. Therefore it is highly desirable for schools to include digital technologies in their curricula to develop pupils' skills in using them. In addition, the theoretical part introduces the concepts related to mobile learning and activation teaching methods. Consequnetly, specific mobile applications and activation teaching methods are introduced and used in the practical part. The practical part is devoted to the didactic design of nine activities for teaching Chemistry. The activation of students with the support of monile applications is emphasised in this part of the thesis. All activities have been developed using the CMIARE didactic cycle (goal, method, instruction, action, reflection, evaluation) which brings many elements of formative assessment. All activities were evaluated by a group of selected Chemistry teachers. The evaluations showed that all activities were applicable to teaching Chemistry at the grade level for which they... Diplomová práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce chemie s využitím mobilních aplikací. Teoretická část se věnuje tématu digitální gramotnosti. Analýzou dokumentu Doporučení rady Evropské unie o klíčových kompetencích pro celoživotní vzdělávání bylo zjištěno, že součástí klíčových kompetencí pro celoživotní učení je digitální kompetence. Je tedy velmi žádoucí, aby školy zahrnovaly digitální technologie do výuky a rozvíjely dovednosti žáků s nimi pracovat. Dále jsou v teoretické části ukotveny pojmy související s mobilním vzděláváním a s aktivizačními metodami. Jsou zde popsány konkrétní mobilní aplikace a aktivizační metody, které jsou využity v praktické části. Praktická část se věnuje didaktickému zpracování devíti aktivit pro výuku chemie. V návrhu aktivit je kladen důraz na aktivizaci žáků pomocí aktivizačních metod a mobilních aplikací. Aktivity byly zpracovány didaktickým cyklem CMIARE (cíl, metoda, instrukce, akce, reflexe, evaluace), což s sebou přináší mnohé prvky formativního hodnocení. Všechny aktivity byly hodnoceny několika vybranými vyučujícími chemie. Z hodnocení vyplynulo, že všechny aktivity jsou použitelné ve výuce chemie na stupni školy, pro kterou byly určeny, jsou téměř až zcela srozumitelné a jejich náročnost většinou odpovídala cílové skupině žáků, pro kterou byla... Keywords: Mobilní vzdělávání; Aktivizační metody; Výuka; Chemie; Vzdělávací materiály Available in a digital repository NRGL
Aktivizační metody ve výuce chemie s podporou mobilních aplikací

This thesis deals with activation methods in teaching Chemistry with support of mobile applications. The theoretical part deals with the topic of digital literacy. By analyzing the document ...

Andrlíková, Věra; Teplá, Milada; Šmejkal, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Experimenty pro neformální aktivity pro žáky základních škol
Kubelková, Natálie; Šmejkal, Petr; Míka, Luděk
2021 - Czech
Extracurricular, more precisely informal, teaching is an important part of the overall educational process and complements formal teaching in school. Teaching is carried out in the free time of students and is an important factor in motivating students to further study. It offers a wide range of disciplines in which students can learn and further develop. The theoretical part of this work deals with extracurricular teaching in the Czech Republic. It is devoted to the functions of extracurricular education, places for its implementation, focuses on leisure teachers and part is also devoted to legislation. The work also deals with implementation of chemical experiments in non-formal education, an essential part of which is the safe handling of chemicals and legislation. In this regard, the work also focuses on the preparation of a morning experimental program for younger school age children for a day camp organized by the Faculty of Science, Charles University, as one of the possible variants of informal aktivity for children at primary school. The program is accompanied by materials that were created primarily for leisure teachers who can use them in their leisure time, but are also usable for teaching at school. The chosen experiments were designed so that the danger of the used chemicals was as... Mimoškolní, přesněji neformální, vyučování je významnou součástí celkového výchovně vzdělávacího procesu a doplňuje výuku formální, která probíhá ve školním prostředí. Výuka je realizována ve volném čase žáků a představuje důležitý faktor pro motivaci žáků do dalšího studia. Nabízí široké spektrum oborů, ve kterých se žáci mohou vzdělávat a dále rozvíjet. Teoretická část této práce se zabývá mimoškolní výukou v České republice. Je věnována funkcím mimoškolní výuky, místům pro její realizaci, zaměřuje se na volnočasového pedagoga a část je věnována i legislativní úpravě. Práce se také zabývá realizací chemických experimentů v neformální výuce, jejichž nezbytnou součástí je bezpečné zacházení s chemikáliemi a zákonná úprava. V daném ohledu se práce dále věnuje na přípravě dopoledního experimentálního programu pro žáky mladšího školního věku pro příměstský tábor pořádaný Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, jako na jednu z možných variant neformální aktivity pro děti prvního stupně základního vzdělávání. Program je doprovázen materiály, které byly vytvářeny především pro pedagogy volného času, kteří je mohou využít v rámci své volnočasové výuky, ovšem jsou využitelné i pro výuku ve škole. Zvolené experimenty byly navrženy tak, aby nebezpečnost použitých chemikálií byla co možná nejmenší a... Keywords: Neformální vzdělávání; volnočasové aktivity; výukové materiály; základní škola; příměstský tábor; chemie; chemické experimenty; Non-formal education; free time activities; teaching materials; primary school; day camp; chemistry; chemical experiments Available in a digital repository NRGL
Experimenty pro neformální aktivity pro žáky základních škol

Extracurricular, more precisely informal, teaching is an important part of the overall educational process and complements formal teaching in school. Teaching is carried out in the free time of ...

Kubelková, Natálie; Šmejkal, Petr; Míka, Luděk
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases