Number of found documents: 455
Published from to

Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů
ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a se zpracováním vlny. Pozoruji na dětech první nedůvěřivé pohledy, ale jakmile si vlnu ohmatají a vidí, co všechno se dá z ní vytvořit, začnou být nadšené a zapálené pro věc. Najednou mají spoustu nápadů, co a jak vytvořit, jaké barevné odstíny použít nebo koho svým výrobkem potěšit. U mokrého plstění si užijí spoustu legrace, když je pěkně, jsou venku a dá se jim k dispozici vana plná vody a stará valcha.Pro děti je ale zajímavé i tkaní. Při něm se dá využít nejen vlna, ale i lněné vlákno nebo bavlna. Děti si tak mohou samy utkat třeba podsedák na židli nebo kobereček pro pejska. Když vidí, jak se začíná pod jejich prstíky tvořit tkaný vzor, mají obrovskou radost. Já sama jsem se s těmito starými řemesly seznámila asi před patnácti lety. Tyto techniky zpracování vlny, předení, plstění i tkaní mě tak uchvátily, že se jim věnuji dodnes a jsem nositelkou značky Haná regionální produkt. Cílem mé závěrečné práce je přiblížit dětem historii pěstování textilních plodin na našem území, protože v dnešní době je už jen velice málo oblastí, kde se tyto plodiny pěstují. Vidět modře rozkvetlé pole lnu je takřka nemožné, o poli konopí nemluvě. Také jim chci představit práci s vlnou. Jak bylo a je složité ručně zpracovat vlnu a něco z ní vyrobit. Jaká je cesta od ovečky, která se pase na louce, až například ke svetru, který nosíme v zimě, aby nás zahřál. Kolik lidského úsilí je s tím spojeno. Aby, když si příště půjdou nějaký ten svetr, čepici nebo šálu koupit, věděli, kolik práce se za každým výrobkem skrývá. Chtěla bych v dětech probudit kreativitu, tvořivost a fantazii. Důležité je i procvičování hrubé a jemné motoriky. A v neposlední řadě dosáhnout toho, aby děti měly radost z výrobků, které si samy vytvoří. Práci jsem dělila do pěti částí, ve kterých postupně představuji historii textilních surovin na našem území, jejich dělení, historii a zpracování ovčího rouna a historii tkaní. Do poslední části jsem zařadila postupy výrobků, které si mohou žáci sami vytvořit, a tím rozvíjet svoji kreativitu a fantazii. Keywords: Textilní suroviny; ovčí rouno; vlna; len; konopí; kolovrat; vřeteno; tkalcovský stav; tkaní; předení; plstění. Available in digital repository of UPOL.
Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů

Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a ...

ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výchovné problémy dětí zaařazených do výchovného ústavu.
PAVLIK, Petr; MUSILOVÁ, Marcela
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výchovné problémy dětí zaařazených do výchovného ústavu.

PAVLIK, Petr; MUSILOVÁ, Marcela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tvorba výukových map a jejich použití ve výuce
HANULÍK, Ondřej; SZOTKOWSKI, René
2019 - Czech
Tato závěrečná práce popisuje tvorbu velké mapy světa, velké mapy České republiky a zeměpisných fóliových atlasů. Nabízí úvahu o úloze map ve vzdělávání a přináší nápady na praktické činnosti s mapami a aktivity s geografickými tématy. Cílem je vytvořit mapový materiál, který budou učitelé využívat při prezentaci zeměpisného učiva a který bude sloužit dětem při samostudiu zeměpisných témat. This final work describes the creation of a large map of the world, large map of the Czech Republic and geographic models. It provides a reflection on the role of maps in education and brings ideas for practical activities with maps and activities with geographic themes. The aim is to create map material that teachers will use to present geographical curriculum and to serve children in self-study of geographical themes. Keywords: mapové pomůcky; otevřená data; geografický informační systém; GRASS GIS; QGIS; mapa světa; mapa ČR; atlas světa; map aids; open data; geographic information systém; GRASS GIS; QGIS; world map; map of the Czech Republic; world atlas Available in digital repository of UPOL.
Tvorba výukových map a jejich použití ve výuce

Tato závěrečná práce popisuje tvorbu velké mapy světa, velké mapy České republiky a zeměpisných fóliových atlasů. Nabízí úvahu o úloze map ve vzdělávání a přináší nápady na praktické činnosti s mapami ...

HANULÍK, Ondřej; SZOTKOWSKI, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spolupráce rodiny a školy
KOLÁŘOVÁ, Zdenka; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
2019 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá spolupráci rodiny a školy. Je složena ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se dozvíte o důvodech spolupráce, o současných přístupech ke spolupráci mezi rodinou a školou, o možných formách spolupráce. Praktická část se zabývá hodnocením úrovně a spokojenosti se stávající spolupráci na konkrétní škole. This thesis deals with cooperation between family and school. It consists of two parts - theoretical and practical. In the theoretical part you will learn about the reasons for cooperation, about current approaches to cooperation between family and school, about possible forms of cooperation. The practical part deals with the evaluation of the level and satisfaction with the existing cooperation at a particular school. Keywords: Rodina; škola; učitel; žák; spolupráce; komunikace; Family; school; teacher; pupil; cooperation; communication Available in digital repository of UPOL.
Spolupráce rodiny a školy

Tato závěrečná práce se zabývá spolupráci rodiny a školy. Je složena ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se dozvíte o důvodech spolupráce, o současných přístupech ke spolupráci ...

KOLÁŘOVÁ, Zdenka; KOCOURKOVÁ, Vladimíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zlomky na základní škole
NEVRLÁ, Markéta; LAITOCHOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Tématem práce jsou zlomky na základní škole. Teoretická část obsahuje seznámení se základními pojmy a početními operacemi se zlomky, a jejich využití v dalším učivu matematiky a v rámci mezipředmětových vztahů. Praktická část se věnuje aplikaci pracovních listů a didaktických her ve výuce zlomků. V práci jsou uvedeny ukázky pracovních listů a konkrétní didaktické hry, jejich pravidla a fotografie. The theme of the thesis is fractions in elementary school. The theoretical part contains an introduction to basic terms and numerical operations with fractions, and their use in other mathematics curriculum and within cross-curricular relations. The practical part deals with worksheets and educational games while teaching fractions. The work presents examples of worksheets and specific educational games, their rules and photos. Keywords: zlomek; základní škola; školní vzdělávací program; smíšené číslo; rozšiřování zlomků; krácení zlomků; desetinný zlomek; porovnávání zlomků; čitatel; jmenovatel; sčítání zlomků; odčítání zlomků; násobení zlomků; dělení zlomků; složený zlomek; pracovní list; didaktická hra; fraction; elementary school; school-based educational programme; mixed number; simplifying of fractions; reduction of fractions; decimal fraction; comparing of fractions; numerator; denominator; addition of fractions; subtraction of fractions; multiplication of fractions; division of fractions; complex fraction; worksheet; educational game Available in digital repository of UPOL.
Zlomky na základní škole

Tématem práce jsou zlomky na základní škole. Teoretická část obsahuje seznámení se základními pojmy a početními operacemi se zlomky, a jejich využití v dalším učivu matematiky a v rámci ...

NEVRLÁ, Markéta; LAITOCHOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

VÝUKA PROMĚNNÝCH VELIČIN A ZÁVISLOSTÍ NA DRUHÉM STUPNI ZŠ
HENDRYCH, Petr; HODAŇOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Tématem práce je učivo proměnných veličin a závislostí probíraných na druhém stupni základ-ní školy. Práce se zabývá výhradně přehledem elementárních funkcí vyučovaných v matematice na základní škole. V první části práce je v krátkosti poukázáno na vývoj proměnných veličin v historii. Dále pak je vysvětlen pojem souřadnicového systému. V další části jsou vysvětleny základní pojmy, definice, zápisy či možnosti zadání funkcí, které je nutno znát pro pochopení daného tématu. Práce se zabývá vlastnostmi funkcí a jejich grafickým znázorněním. V poslední části jsou uvedeny praktické příklady a jejich řešení. This thesis focuses on random variable and the dependence as a part of curriculum at lower-secondary school. It specifically deals with the summary of elementary functions taught at elementary school. In the first part the brief development of random variable in history is introduced and the term coordinate system is explained. In the next part basic terms, definitions, notations and the possibilities of function assignments which are important for understanding of the particular topic are explained. The thesis deals with the characteristics of the functions and their graphical representation. The last part deals with practical examples and their solutions. Keywords: Základní funkce; proměnná; náhodná veličina; Elementary functions; variable; random variable Available in digital repository of UPOL.
VÝUKA PROMĚNNÝCH VELIČIN A ZÁVISLOSTÍ NA DRUHÉM STUPNI ZŠ

Tématem práce je učivo proměnných veličin a závislostí probíraných na druhém stupni základ-ní školy. Práce se zabývá výhradně přehledem elementárních funkcí vyučovaných v matematice na základní škole. ...

HENDRYCH, Petr; HODAŇOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výchova a světová náboženství
VYSLOUŽILOVÁ SPOHNEROVÁ, Pelagia; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
S trendem globalizace se v dnešním světě stírají hranice nejen geografické, ale také kulturní. Náboženství je poté specifickou oblastí, která si stále zachovává své tradice a pravidla i přes měnící se okolní prostředí. Nedá se ale říci, že by jednotlivá náboženství nereflektovala společenské změny vůbec. To spíše záleží na individuálním přístupu a principech učení jednotlivých náboženství. Významná světová náboženství jako křesťanství, islám nebo judaismus jsou stále věrna svým tradicím, které ovlivňují většinu aspektů lidského života a mnoho dětí ve věřících rodinách tak formují už od narození. Především odlišné zvyklosti, pohled na svět a morální smysl mohou příslušníky jednotlivých náboženství od sebe navzájem výrazně odlišovat. Zároveň s postupem globalizace vedle sebe často existuje řada různých náboženství a pro zachování dobrých vztahů je tak nutné respektovat jednotlivá přesvědčení a zvyky, pokud odpovídají dobrým mravům. Také je vhodné, aby společnost měla alespoň rámcovou představu o pravidlech a tradicích jednotlivých náboženství. Modern trends in today's world are blurring not only geographic but also cultural boundaries. Religion is a specific area that still retains its traditions and rules despite the changing environment. But one cannot say that individual religions do not reflect social changes at all. To think about the individual approach and principles of the teachings of each religion. Major world religions such as Christianity, Islam or Judaism are still true to their traditions that affect the range of aspects of human life. It is believed to be a common way of life, a view of the world, and moral senses. Alongside globalization, various variants and ideas are often used that relate to good manners. It is also advisable for society to have at least a general idea of the rules and traditions of religions. Keywords: Náboženství; typologie; křesťanství; islám; judaismus; pravidla víry; svátky; obřady; pojetí rodiny; cíle výchovy; evropský prostor;; Religion; typology; christianity; islam; judaism; rules of faith; feasts; ceremonies; family concept; aims of education; european space Available in digital repository of UPOL.
Výchova a světová náboženství

S trendem globalizace se v dnešním světě stírají hranice nejen geografické, ale také kulturní. Náboženství je poté specifickou oblastí, která si stále zachovává své tradice a pravidla i přes měnící se ...

VYSLOUŽILOVÁ SPOHNEROVÁ, Pelagia; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv komunikace činem na utváření vztahu mezi učitelem a žákem
HEGEROVÁ, Simona; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Předkládaná závěrečná práce v rámci programu celoživotního vzdělávání se zabývá problematikou komunikace činem a možného vlivu na utváření vztahu mezi učitelem a žákem. Teoretická část práce obsahuje poznatky o pedagogické komunikaci, jejich účastnících a komunikaci činem. Empirická část analyzuje články elektronického periodika a snaží se ozřejmit, jak komunikace činem ovlivňuje vztah mezi učitelem a žákem. The presented thesis in the framework of the Lifelong Learning Program deals with the issue of communication through act and its possible influence on the development of the relationship between teacher and student. The theoretical part contains knowledge about pedagogical communication, thein participants and communication through act. The empirical part analyzes the articles of the electronic periodical and tries to clarify how communication through act affects the relationship between the teacher and the student. Keywords: Pedagogická komunikace; komunikace činem; osobnost učitele a žáka; vztah mezi učitelem a žákem.; Pedagogical communication; communication through act; teacher and student's personality; teacher-student relationship. Available in digital repository of UPOL.
Vliv komunikace činem na utváření vztahu mezi učitelem a žákem

Předkládaná závěrečná práce v rámci programu celoživotního vzdělávání se zabývá problematikou komunikace činem a možného vlivu na utváření vztahu mezi učitelem a žákem. Teoretická část práce obsahuje ...

HEGEROVÁ, Simona; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sociologie Učební text pro střední školy a gymnázia
ČERVINKOVÁ, Karolína; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Závěrečná práce zahrnuje hlavní sociologická témata tak, aby korespondovala s Rámcovým vzdělávacím programem. Učební text je rozdělen do sedmi hlavních kapitol nazvaných: Úvod do sociologie, Společnost a její struktura, Socializace, Enkulturace, Sociální jednání, Mezilidská komunikace a Postmoderní sociologie. Cílem práce je použitelnost učebního textu při výuce. Final work includes the main sociology themes to correspond with Framework Education Program. Textbook is divided into seven main chapters. Introduction to Sociology, Society and her structure, Socialization, Social action, Interpersonal communication, Postmodern Sociology. Aim of work si to use textbook in teaching. Keywords: Sociologie; společnost; sociální role; sociální pozice; sociální skupina; socializace; sociální jednání; mezilidská komunikace; postmoderní sociologie.; Sociology; society; social role; social position; social group; socialization; social action; interpersonal communication postmodern sociology. Available in digital repository of UPOL.
Sociologie Učební text pro střední školy a gymnázia

Závěrečná práce zahrnuje hlavní sociologická témata tak, aby korespondovala s Rámcovým vzdělávacím programem. Učební text je rozdělen do sedmi hlavních kapitol nazvaných: Úvod do sociologie, ...

ČERVINKOVÁ, Karolína; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vaříme ve školní družině i doma. Příručka pro žáky ZŠ.
FIEBEROVÁ, Dagmar; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Vaříme ve školní družině i doma. Příručka pro žáky ZŠ.

FIEBEROVÁ, Dagmar; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases