Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 38447
Published from to

Úloha transkripčních faktorů MEIS při vzniku a diferenciaci buněk neurální lišty
Fábik, Jaroslav
2024 - English
Unique to the vertebrate embryo, neural crest cells represent a multipotent cell population that migrates throughout the body and gives rise to a multitude of different types of cells and tissues. Cranial neural crest cells populate the developing pharyngeal arches and establish skeletogenic condensations that generate the future bones and cartilages of the face and neck. Moreover, these cells send out and receive signals from adjacent tissues of non-neural crest origin, such as the mandibular epithelium and muscle precursor cells. Such reciprocal interactions give rise to organs and structures, for instance, to the tongue. The aim of this work was to elucidate the roles of homeodomain-containing MEIS transcription factors in neural crest cells and in craniofacial development, by using a mouse model with conditional inactivation of Meis2 gene in neural crest cells. We show that transcription factor MEIS2 is expressed in the medial region of the developing mandible and in the developing tongue. Conditional Meis2 inactivation using the Wnt1-Cre2 mouse strain caused mandible and tongue hypoplasia, and ectopic bone formation at the expense of tongue development. These mandibular arch anomalies were accompanied by the loss of Hedgehog signaling in the mandibular epithelium, expanded RUNX2 expression in... (SLOVAK) Jedinečná u stavovcov, neurálna lišta predstavuje multipotentnú bunkovú populáciu, ktorá migruje cez telo a dáva vznik množstvu rôznych typov buniek a tkanív. Bunky hlavovej neurálnej lišty osídľujú vyvíjajúce sa faryngové oblúky a zakladajú skeletogénne kondenzácie, ktoré vytvárajú budúce kosti a chrupky tváre a krku. Tieto bunky tiež vysielajú a prijímajú signály zo susedných tkanív ne-neurálneho pôvodu, akými sú napríklad mandibulárny epitel a prekurzory svalových buniek. Takéto vzájomné interakcie dávajú vznik orgánom a štruktúram, ako napríklad jazyku. Cieľom tejto práce bolo objasniť úlohy transkripčných faktorov MEIS, obsahujúcich homeodoménu, v bunkách neurálnej lišty a behom kraniofaciálneho vývoja, a to prostredníctvom myšieho modelu s kondicionálnou inaktiváciou Meis2 génu v bunkách neurálnej lišty. V našej práci ukazujeme, že transkripčný faktor MEIS2 je exprimovaný v mediálnej oblasti vyvíjajúcej sa mandibuly (dolnej čeľuste) a vo vyvíjajúcom sa jazyku. Kondicionálna inaktivácia Meis2 v bunkách neurálnej lišty prostredníctvom myšej línie Wnt1-Cre2 vedie k hypoplázii jazyka a mandibuly, ako i k tvorbe ektopickej kosti na úkor vývoja jazyka. Tieto anomálie súvisiace s mandibulárnym oblúkom sú sprevádzané stratou Hedgehog signalizácie v mandibulárnom epiteli, rozšírenou expresiou... Keywords: Meis; neurálna lišta; kraniofaciálny vývoj; faryngové oblúky; jazylka; mandibula; Meis; neural crest; craniofacial development; pharyngeal arches; hyoid bone; mandible Available in a digital repository NRGL
Úloha transkripčních faktorů MEIS při vzniku a diferenciaci buněk neurální lišty

Unique to the vertebrate embryo, neural crest cells represent a multipotent cell population that migrates throughout the body and gives rise to a multitude of different types of cells and tissues. ...

Fábik, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2024

Strojový překlad na základě jednojazyčných textů
Kvapilíková, Ivana; Bojar, Ondřej; Espana-Bonet, Cristina; Čmejrek, Martin
2024 - English
Title: Towards Machine Translation Based on Monolingual Texts Author: Ivana Kvapilíková Institute: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., Institute of Formal and Applied Linguistics Abstract: The current state of the art in machine translation (MT) heavily relies on parallel data, i.e. texts that have been previously translated by humans. This type of resource is expen- sive and only available for several language pairs in limited domains. A new line of research has emerged to design models capable of learning to translate from monolingual texts which are signicantly easier to obtain, e.g. by web-crawling. While it is impressive that such models achieve translation capabilities, the translation quality of the output they produce is still low for practical applications. This dissertation thesis strives to improve their performance. We explore the existing approaches of using monolingual resources to train translation models and propose a new technique to generate pseudo-parallel training data articially without expensive human input. We automatically select similar sentences from monolingual corpora in different languages and we show that using them in the initial stages of MT training leads to a signicant enhancement in translation quality. We also... Název: Strojový překlad na základě jednojazyčných textů Autor: Ivana Kvapilíková Ústav: Ústav aplikované a formální lingvistiky Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., Ústav aplikované a formální lingvistiky Abstrakt: Současné systémy strojového překladu (SP) jsou závislé na existenci paralelních dat, tedy textů, které byly dříve přeloženy lidmi. Tento typ dat je drahý a je dostupný pouze pro několik jazykových párů v omezených doménách. Vznikl tedy nový výzkumný směr zaměřený na navrhování modelů schopných naučit se překládat z jednojazyčných textů, které jsou výrazně dostupnější než texty paralelní, např. z internetu. I když je působivé, že takové modely překládat skutečně dokáží, kvalita jimi vyprodukovaných výstupů je pro praktické aplikace stále nedostatečná. Tato disertační práce se snaží vylepšit jejich výkonnost. Zkoumáme stávající přístupy používání jednojazyčných zdrojů k trénování překladových modelů a navrhujeme novou techniku generování pseudo-paralelních trénovacích dat uměle, bez drahého lidského vstupu. Automaticky hledáme podobné věty v jednojazyčný korpusech v různých jazycích a ukazujeme, že jejich použití v počátečních fázích trénování SP vede k... Keywords: strojový překlad|neřízené učení|hluboké neuronové sítě|nízkozdrojové jazyky|zpracování přirozeného jazyka; machine translation|unsupervised learning|deep neural networks|low-resource languages|natural language processing Available in a digital repository NRGL
Strojový překlad na základě jednojazyčných textů

Title: Towards Machine Translation Based on Monolingual Texts Author: Ivana Kvapilíková Institute: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D., Institute of ...

Kvapilíková, Ivana; Bojar, Ondřej; Espana-Bonet, Cristina; Čmejrek, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech
Hudeček, Vojtěch; Dušek, Ondřej; Skantze, Gabriel; Schwarz, Petr
2024 - English
This thesis focuses on developing and improving task-oriented dialogue systems design in the rapidly growing landscape of artificial intelligence and natural language processing. We propose techniques that can substantially decrease development and deployment costs, motivated by the desire to make these systems more adaptable and scalable. We introduce multiple novel approaches to achieving these goals. Firstly, we present a weakly supervised automatic data annotation pipeline that can transform raw dialogue transcript into a refined set of semantically coherent concepts, bypassing the need for exhaustive manual annotations in natural language understanding for a given domain and significantly streamlining the development process. We also explore the largely uninvestigated field of latent variable models in task-oriented dialogue system modeling. These models offer excellent capabilities with the potential to uncover the structure of behavioral patterns seen in the dialogue through inspection of the latent space and comparison with actions taken by the model. Furthermore, we explore the potential of these models to form hierarchical representations using our proposed architecture. Following recent progress in the field, we harness the power of pre-trained large language models using in-context learning. We... Tato práce se zaměřuje na vývoj a zdokonalování návrhu tzv. task-oriented dialogových systémů v rychle se rozvíjejícím prostředí výzkumu umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka. Navrhujeme techniky, které mohou podstatně snížit náklady na vývoj a nasazení těchto systémů, což je motivováno snahou o jejich větší přizpůsobivost a škálovatelnost. V práci představujeme několik nových přístupů k dosažení těchto cílů. Nejdříve představujeme automatickou metodu anotace dat, která dokáže extrahovat sadu sémanticky koherentních konceptů (dialogových slotů) z prostého přepisu zaznamenaných konverzací. Tímto přístupem snižujeme množství manuální anotace potřebné pro porozumění přirozenému jazyku v dané doméně a výrazně tak zefektivňujeme proces vývoje. Zkoumáme také modely využívající latentní proměnné v modelování task-oriented dialogových systémů. Tato oblast je do značné míry neprobádána. Modely využívající latentní proměnné nabízejí možnost využití neanotovaných dat s potenciálem odhalit strukturu vzorců chování pozorovaných v dialogu. Toho lze dosáhnout prostřednictvím analýzy latentního prostoru a porovnání s akcemi provedenými modelem. Dále zkoumáme potenciál těchto modelů pro vytváření hierarchických reprezentací pomocí námi navržené architektury. V návaznosti na nedávný pokrok v této oblasti také... Keywords: zpracování přirozeného jazyka; neuronové sítě; stromové struktury; natural language processing; neural networks; tree structures Available in a digital repository NRGL
Metody pracující s omezeným množstvím zdrojů pro využití v dialogových systémech

This thesis focuses on developing and improving task-oriented dialogue systems design in the rapidly growing landscape of artificial intelligence and natural language processing. We propose techniques ...

Hudeček, Vojtěch; Dušek, Ondřej; Skantze, Gabriel; Schwarz, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Mapování změn v optické a magnetooptické odezvě tenkých vrstev Ni-Mn-Ga napříč martensitickou transformací a relaxací pnutí
Makeš, Matěj; Veis, Martin; Zemen, Jan
2024 - English
This thesis studies optical and magneto-optical responses of thin epitaxial Ni-Mn- Ga films prepared by magnetron sputtering. The relative permittivity tensor spectra were computed from the spectroscopic ellipsometry data measured both without the external magnetic field and in the out-of-plane magnetic field configuration. For one of the thin film samples, measurements across martensitic transformation were performed and temperature-hysteresis was observed. The analysis of the obtained spectra for thickness- varied series of samples clearly demonstrated the influence of substrate-induced strain and revealed a strong correlation between the out-of-plane lattice parameter and the properties of the obtained spectra. 1 Tato diplomová práce se zabývá studiem optické a magnetooptické odezvy tenkých epitaxních vrstev Ni-Mn-Ga, které byly připraveny pomocí magnetronového naprašování. Byl proveden výpočet spekter tenzoru relativní permitivity na základě elipsometrických dat získaných z měření bez přítomnosti magnetického pole a měření s magnetickým polem v polární konfiguraci. Pro jednen ze vzorků tenkých vrstev byla provedena série měření napříč martensitickou transformací a bylo pozorováno hysterezní chování. Analýza získa- ných spekter pro sérii vzorků s různou tloušťkou jasně demonstrovala vliv pnutí, které je způsobeno substrátem, a ukázala silnou korelaci mezi mřížovým parameterem v kolmém směru vůči povrchu a vlastnostmi získaných spekter. 1 Keywords: epitaxní filmy|Ni-Mn-Ga|Heuslerovy slitiny|martensitická transformace|relaxace pnutí|spektroskopická elipsometrie|polární magneto-optický Kerrův jev; epitaxial films|Ni-Mn-Ga|Heusler alloy|martensitic transformation|strain relaxation|spectroscopic ellipsometry|polar magneto-optical Kerr effect Available in a digital repository NRGL
Mapování změn v optické a magnetooptické odezvě tenkých vrstev Ni-Mn-Ga napříč martensitickou transformací a relaxací pnutí

This thesis studies optical and magneto-optical responses of thin epitaxial Ni-Mn- Ga films prepared by magnetron sputtering. The relative permittivity tensor spectra were computed from the ...

Makeš, Matěj; Veis, Martin; Zemen, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Analýza topologických magnetických fáz pomocí generativních modelů strojového učení
Dušek, Ondřej; Baláž, Pavel; Žonda, Martin
2024 - English
Keywords: strojové učenie|neurónové siete|magnetické skyrmióny; machine learning|neural networks|magnetic skyrmions Available in a digital repository NRGL
Analýza topologických magnetických fáz pomocí generativních modelů strojového učení

Dušek, Ondřej; Baláž, Pavel; Žonda, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě
Kolář, Martin; Holubec, Viktor; Tůma, Karel
2024 - English
The study of artificial active matter has significantly intensified in recent years due to its potential practical applications and promises to understand living organisms' in- teractions and collective behaviour. The research is done on all levels - experimental, theoretical, and numerical. This thesis presents a numerical simulation approach based on solving partial differential equations from the continuum mechanics framework. The results obtained can be used to predict the dynamics and thermodynamics of the system or serve as input data for stochastic simulations. Using this approach, it is also possible to simulate actual laboratory experiments numerically. 1 V posledních letech se významně zintenzivnil výzkum umělé aktivní hmoty pro její potenciální praktické využití a příslib pochopení interakcí a kolektivního chování živých organismů. Výzkum je prováděn na všech úrovních - experimentální, teoretické a num- erické. Tato práce představuje přístup pomocí numerických simulací založený na řešení parciálních diferenciálních rovnic pocházejících z rámce mechaniky kontinua. Získané výsledky mohou být použity k předpovědi dynamiky a termodynamiky systému nebo mohou sloužit jako vstupní data pro stochastické simulace. Pomocí tohoto přístupu je rovněž možné simulovat skutečné laboratorní experimenty numericky. 1 Keywords: hydrodynamika|vedení tepla|thermoforéza|aktivní hmota; hydrodynamics|heat transfer|thermophoresis|active matter Available in a digital repository NRGL
Termoforetické a hydrodynamické interakce v umělé aktivní hmotě

The study of artificial active matter has significantly intensified in recent years due to its potential practical applications and promises to understand living organisms' in- teractions and ...

Kolář, Martin; Holubec, Viktor; Tůma, Karel
Univerzita Karlova, 2024

"Staré příběhy v novou tváří": klasické pohádky v převyprávění tří autorek
Benešová, Sára; Theinová, Daniela; Machová, Mariana
2024 - English
- - The Grimm's fairy tales are considered to be of the same importance as ancient myth or biblical form. A revision allows for the "original" text to tales' problematic associations with the patriarchal and heteronormative traditions and insist tale adaptations: Anne Sexton's (1971), Olga Broumas's (1977) and Emma Donoghue's examines the authors' distinctive revisionist practices - - Klíčová slova: Pohádky, Revizionismus, Transformace, Feminismus, Poezie, Anne Sexton, Olga Broumas, Emma Donoghue Diplomová práce pojednává rozmanité způsoby, jimiž tři anglofonní autorky a představitelky tří literárních generací, Anne Sexton (1928-1974), Olga Broumas (nar. 1949) a Emma Donoghue (nar. 1969), přistupují k přetváření klasických pohádek. Zkoumané básnické i prozaické revize, jejichž kořeny lze vysledovat až k ústně tradovaným verzím tradičních pohádek, sebraných a kanonizovaných bratry Grimmy, posunují hranice literárních forem, žánrů a narativních struktur. Pojednávané autorky podtrhují multiplicitu a proměnlivý charakter těchto známých příběhů, postav a rozuzlení, čímž zpochybňují různé společenské a kulturní normy. Všechny také staví do popředí tvůrčí sílu jazyka jako takového a oživují tak literární diskurz a rozšiřují možnosti lyrické poezie, respektive narativní prózy. Pohádky bratří Grimmů mají v západní kulturní tradici podobný význam jako antický mýtus nebo biblická ikonografie. Společně tvoří kánon, který nejenže obstál ve zkoušce času, ale je i nadále konfrontován a revidován autory (a zejména autorkami) z různých míst a časových období. Jedním z význačných rysů těchto klasických příběhů je jejich mobilita a skutečnost, že se prolínají napříč kontinenty, žánry i mezi... Keywords: Pohádky|Revizionismus|Transformace|Feminismus|Poezie|Sylvia Plath|Anne Sexton|Olga Broumas|Emma Donoghue; Fairy tales|Revisionism|Transformation|Feminism|Poetry|Sylvia Plath|Anne Sexton|Olga Broumas|Emma Donoghue Available in a digital repository NRGL
"Staré příběhy v novou tváří": klasické pohádky v převyprávění tří autorek

- - The Grimm's fairy tales are considered to be of the same importance as ancient myth or biblical form. A revision allows for the "original" text to tales' problematic associations with the ...

Benešová, Sára; Theinová, Daniela; Machová, Mariana
Univerzita Karlova, 2024

"Jsem zahrada černých a červených muk": Obraz mateřství v poezii Sylvie Plathové
Zákutná, Simona; Veselá, Pavla; Machová, Mariana
2024 - English
This diploma thesis deals with the theme of motherhood in the poetry of Sylvia Plath. The main objective of the thesis is to explore how pregnancy, childlessness, and motherhood are understood by Plath in her poetry. I show how she transposed her thoughts and experiences of maternity into it and identify the main influencing outside factors. The poetry will be studied and read from a biographical, sociocultural, and feminist standpoint. Studies of motherhood and domesticity in the United States, predominantly by Betty Friedan and Glenna Matthews, will be analyzed in order to offer a general context within which Plath created her poetry and to demonstrate how she contested the idealized perception of motherhood at the time. To understand women's writing in a male-dominated literary canon and the ways in which Plath fought back against the language and archetypes imposed on her, demystifying motherhood in the process, feminist literary studies, predominantly The Madwoman in the Attic by Sandra Gilbert and Susan Gubar will be consulted. The thesis will consist of four chapters: the first chapter will deal with biographical occurrences in Plath's life, covering known life events recorded in The Unabridged Journals of Sylvia Plath and Letters Home relevant to the topic at hand. The second chapter will... Tato diplomová práce se zabývá tématem mateřství v poezii Sylvie Plathové. Hlavním cílem této práce je prozkoumat, jak Plathová ve své poezii chápe těhotenství, bezdětnost a mateřství, ukázat, jak do ní promítá své vlastní myšlenky a zkušenosti s mateřstvím, a identifikovat hlavní ovlivňující vnější faktory. Poezie bude analyzována a čtena z biografického, sociokulturního a feministického hlediska. Mimo jiné budou použity zejména studie Betty Friedanové a Glenny Matthewsové o mateřství a domesticitě ve Spojených státech a o měnící se politické a sociokulturní situaci v padesátých letech minulého století pro přiblížení obecného kontextu, v němž Plathová svou poezii tvořila, a porozumění tomu, jak vnímala a zpochybňovala tehdejší idealizované vnímání mateřství. Pro pochopení ženského psaní v literárním kánonu ovládaném muži a způsobů, jimiž Plathová bojovala proti jazyku a archetypům, které jí byly vnuceny, a demystifikovala tak mateřství, budou využity feministické literární studie, převážně kniha The Madwoman in the Attic od Sandry Gilbertové a Susan Gubarové. Součástí práce bude biografie Sylvie Plathové, zahrnující známé životní události zaznamenané v jejích denících a dopisech, které jsou relevantní pro toto téma. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se bude zabývat biografickými... Keywords: Sylvia Plath|poezie|mateřství|konfesionální poezie|domesticita; Sylvia Plath|poetry|motherhood|confessional poetry|domesticity Available in a digital repository NRGL
"Jsem zahrada černých a červených muk": Obraz mateřství v poezii Sylvie Plathové

This diploma thesis deals with the theme of motherhood in the poetry of Sylvia Plath. The main objective of the thesis is to explore how pregnancy, childlessness, and motherhood are understood by ...

Zákutná, Simona; Veselá, Pavla; Machová, Mariana
Univerzita Karlova, 2024

Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků
Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
2024 - English
This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in enantioselective non-covalent organocatalysis. The prepared 3,3'-adamantane substituted Binol-derived phosphoric acids are planned to be used as organocatalysts. Bulky alkyl substituents at the 3,3' position have been introduced in order to compare their properties with those of phenyl substituents at the 3,3' position. The different dispersion forces between substrate and catalyst are expected when aryl and alkyl substituents are incorporated into the catalyst structure. Keywords Organocatalysis, asymmetric synthesis, Brønsted acids. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou enantiomerně čistých fosforečných kyselin odvozených od Binolu s různými substituenty v poloze 3,3'-, které se obvykle používají jako Brønstedovy kyseliny v enantioselektivní nekovalentní organokatalýze. Připravené 3,3'-adamantanem substituované fosforečné kyseliny odvozené od Binolu budou v budoucnu použity jako organokatalyzátory. Do polohy 3,3' byly zavedeny objemné alkylové substituenty, aby bylo možné porovnat jejich vlastnosti s vlastnostmi fenylových substituentů v těchto polohách. Očekávají se rozdílné disperzní síly mezi substrátem a katalyzátorem. Klíčova slova Organokatályza, asymmetrická sýnteza, Brønstedovy kyseliny. Keywords: organická syntéza; klecové struktury; uhlovodíky; oxidační reakce; nukleofilní přesmyky; organic synthesis; cage compounds; hydrocarbons; oxidation reactions; nucleophlic rearrangements Available in a digital repository NRGL
Příprava derivátů tricyklických uhlovodíků

This bachelor thesis deals with the preparation of enantiopure Binol-derived phosphoric acids with different substituents at the 3,3'-position, which are typically used as Brønsted acids in ...

Tuzova, Uliana; Hrdina, Radim; Rýček, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Trilogie Xenogenesis: Utopické dílo Octavie E. Butler
Hejna, Magdalena; Veselá, Pavla; Procházka, Martin
2024 - English
This thesis analyses the three main characters of Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy - Lilith, Akin, and Jodahs, and studies each book in the trilogy in order to trace utopian elements in Butler's writing. It explores different ideas of what utopia and the utopian is, and, through this, proposes that it is the impulse of change, constant becoming, that constitutes utopian writing. The thesis states that even though Butler herself was skeptical towards the concept of utopia, her work is an example of modern utopian writing - a constant striving towards a better future through the creation of worlds that inspire and call for change. The introduction starts with the main question of the thesis: "Is Butler a utopian writer?" It focuses on the author's own approach towards utopia and her self-distancing from being labelled a utopian writer. The following part is centered on the development of the concept of "utopia" itself. It starts with the first use of the term by Thomas More in 1516, which initiated an understanding of the term as a "better place," then presents different criticisms of utopia, which point to its dystopian nature, and finishes with the modern concepts of utopia that revitalize its potential. The introduction concludes with the brief summary of the planned research on the three... Tato diplomová práce analyzuje tři hlavní postavy trilogie Xenogeneze z pera Octavie E. Butler - Lilith, Akina a Jodahs - a studuje každý díl trilogie s cílem vysledovat utopické prvky v autorčině tvorbě. Dále zkoumá různé představy o tom, co je to utopie a co je utopické a na základě toho navrhuje, že právě impuls změny, neustálého stávání se (becoming), je tím, co tvoří utopické psaní. Práce tvrdí, že ačkoli sama Butler byla k pojmu "utopie" skeptická, její dílo je příkladem moderního utopického psaní, tedy neustálého usilování o lepší budoucnost prostřednictvím vytváření světů, které inspirují a vyzývají ke změně. Úvodem je položena základní otázka diplomové práce: "Lze Butler považovat za utopickou spisovatelku?". Je zaměřen na autorčin vlastní přístup k utopii a jejímu vymezení se vůči tomu, aby byla označována za utopickou autorku. Následující část se zaměřuje na vývoj samotného pojmu "utopie". Začíná jeho prvním užitím, a to Thomasem Morem v roce 1516, které iniciovalo jeho chápání coby "lepšího místa", dále popisuje kritické náhledy na utopii, které poukazují na její dystopickou povahu a končí moderními pojetími utopie, které oživují její potenciál. Úvod končí stručným shrnutím plánovaného výzkumu tří dílů trilogie, tedy Úsvitu, Obřadů dospělosti a Imaga. První kapitola se zaměřuje na... Keywords: Octavia E. Butler|utopie|dystopie|naděje|změna|trilogie Xenogenesis|Lilith's Brood; Octavia E. Butler|utopia|dystopia|hope|change|Xenogenesis trilogy|Lilith's Brood Available in a digital repository NRGL
Trilogie Xenogenesis: Utopické dílo Octavie E. Butler

This thesis analyses the three main characters of Octavia E. Butler's Xenogenesis trilogy - Lilith, Akin, and Jodahs, and studies each book in the trilogy in order to trace utopian elements in ...

Hejna, Magdalena; Veselá, Pavla; Procházka, Martin
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases