Number of found documents: 226517
Published from to

Vztah mezi hypnabilitou a místem kontroly
KHÝR, Přemysl; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Bakalářská práce si kladla za cíl zjistit souvislost mezi hypnabilitou a locus of control. Rovněž se snažila zjistit, zdali existuje statisticky významnější souvislost k internímu či externímu místu kontroly. Dle stanovených výzkumných cílů a zkoumaných proměnných práce využívala kvantitativní metodologii. Sběr dat byl učiněný skrze Rotterův I-E dotazník, měřící locus of control. Hypnabilita byla u respondentů zjišťována skrze Kratochvílovu standardizovanou formu verbálně fixační hypnotizace. Výběrový soubor zahrnoval 38 respondentů, kteří jsou vysokoškoláci. Respondenti byli do výzkumného souboru zařazeni nepravděpodobnostní metodou výběru. Získaná data výzkumného souboru byla podrobena statistické analýze. Pozorované hodnoty však neumožňují přijmout tvrzení, že by hypnabilita souvisela s locus of control statisticky významně. Rovněž nám neumožňují prohlásit, že by se hypnabilita vztahovala statisticky významněji k internímu či externímu locus of control. Thesis is aimed at finding the connection between hypnotic susceptibility and the locus of control. At the same time, it is also focused on the existence of the statisticaly more important alliance between the internal and the external locus of control. Due to the established experimental objectives and examined variables, the results are based on quantitative methodology. The collection of investigative data was made by Rotter's I-E questionnaire, measuring the locus of control. The hypnotic susceptibility of the responders was based on Kratochvil's standart form of verbaly fixed hypnosis. The selected sample of respondants was based on 38 university students. The respondants were selected by nonprobability sampling. The data obtained from the investigative group was submitted to statistic analysis. The final results do not allow us to accept the fact that hypnotic susceptibility is statisticaly well-connected with the locus of control. At the same time we are not able to state that hypnotic susceptibility is statisticaly well-connected to the internal or the external locus of control. Keywords: Hypnóza; hypnabilita; místo kontoroly; Hypnosis; hypnotic susceptibility; locus of control Available in digital repository of UPOL.
Vztah mezi hypnabilitou a místem kontroly

Bakalářská práce si kladla za cíl zjistit souvislost mezi hypnabilitou a locus of control. Rovněž se snažila zjistit, zdali existuje statisticky významnější souvislost k internímu či externímu místu ...

KHÝR, Přemysl; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise
VALEŠOVÁ, Julie; HNILIČKOVÁ, Karolína
2019 - Czech
Práce se zabývá emočním prožíváním humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise. Předem bylo stanoveno osm výzkumných otázek. Jak vypadá emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise a jak souvisí s emočním prožíváním v průběhu mise. Jaký je vztah mezi emočním prožíváním po návratu z mise a adaptačním procesem. Jak souvisí začlenění humanitárního pracovníka na zahraniční misi s jeho procesem adaptace po návratu. Jak působí reakce okolí a přístup vysílajících organizací na emoční prožívání. Zda se liší emoční prožívání humanitárního pracovníka v závislosti na počtu misí. A jestli se vyskytují u humanitárních pracovníků symptomy vybraných psychických poruch. V teoretické části jsou uvedeny potřebné informace o emocích, stresu, adaptaci, vybraných psychických poruchách a obtížích, práci humanitárního pracovníka a souvisejících výzkumech. Výzkum byl realizován skrze kvalitativní design. Bylo provedeno šest polostrukturovaných interview. Získaná data byla analyzována prostřednictvím interpretativní fenomenologické analýzy. The thesis is about emotional experience of humanitarian workers who came back from foreign mission. Eight research questions have been set in advance. How emotional experience of humanitarian workers looks like after a foreign mission and how it relates to emotional experience during the mission. What is the relationship between emotional experience after homecoming and the adaptation process. How the integration of a humanitarian worker on a foreign mission related to a post-return adaptation process? How the reaction of the community and the attitude of the broadcasting organizations affect the emotional experience. If the emotional experience depends on the number of missions. And if humanitarian workers have symptoms of selected mental disorders. The theoretical part contains necessary information about emotions, stress, adaptation, selected mental disorders, the definition and job description of a humanitarian worker and at least there are related researches. This research was realized through qualitative design. Six semi-structured interviews were conducted. The obtained data were analyzed by interpretative phenomenological analysis. Keywords: emoční prožívání; zahraniční mise; humanitární pracovník; adaptace; interpretativní fenomenologická analýza; emotional experience; foreign mission; humanitarian worker; adaptation; interpretative phenomenological analysis Available in digital repository of UPOL.
Emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise

Práce se zabývá emočním prožíváním humanitárních pracovníků po návratu ze zahraniční mise. Předem bylo stanoveno osm výzkumných otázek. Jak vypadá emoční prožívání humanitárních pracovníků po návratu ...

VALEŠOVÁ, Julie; HNILIČKOVÁ, Karolína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Morální usuzování u dětí mladšího školního věku
ZÍTKOVÁ, Lenka; PECHOVÁ, Olga
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem morálního usuzování u dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem této práce je zaměřit se na rozdíl v morálním usuzování dívek a chlapců. Zjistit, jak si stojí výsledky vyplývající z našeho výzkumu oproti výsledkům Kotáskové a Vajdy, a zda děti testu stále ještě rozumí. V práci ověřujeme i úroveň morálního usuzování u dětí mladšího školního věku v České republice. Teoretická část je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, které přibližují základní tématiku související s morálním usuzováním, ať už je řeč o předchůdcích zabývajících se morálním vývojem a významných teoriích, kulturní odlišností morálního usuzování, genderovým pojetím morálního usuzování nebo empirických zjištěních předešlých výzkumů v souvislosti s tímto tématem. Výzkumná část se skládá z výzkumu kvantitativního charakteru, který se zaměřuje na morální usuzování dětí mladšího školního věku podle Testu morální zralosti osobnosti a jejich následné analýze podle jednotlivých hypotéz. The Bacherol thesis deals with a topic moral judgments of the school-aged children. The main aim of this work is to focus on the difference of girls and boys in the moral judgment. Find out the results of our research against the results of Kotasková and Vajda, and whether the test children still understand. We also work on the level of younger school children´s moral judgment in in the Czech Republic. The theoretical part is divided into seven main chapters, which illustrate the basic themes related to moral reasoning, whether it is about the precursors dealing with moral development and important theories, the cultural differences of moral reasoning, the gender concept of moral reasoning or the empirical findings of previous research in connection with this theme. The research part consists of a quantitative research which focuses on the moral judgment of younger school age children based on the Test of moral maturity of personality and their subsequent analysis according to individual hypotheses. Keywords: Morální usuzování; morální vývoj; mladší školní věk; genderové rozdíly; moral development; moral judgments; young school aged-children; gender differencies Available in digital repository of UPOL.
Morální usuzování u dětí mladšího školního věku

Bakalářská práce se zabývá tématem morálního usuzování u dětí mladšího školního věku. Hlavním cílem této práce je zaměřit se na rozdíl v morálním usuzování dívek a chlapců. Zjistit, jak si stojí ...

ZÍTKOVÁ, Lenka; PECHOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Obranné mechanismy u dívek s poruchou příjmu potravy
SVĚTLÍKOVÁ, Barbara; PROCHÁZKA, Roman
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je hledání souvislostí u poruch příjmu potravy a obrannými mechanismy. Teoretická část pojednává o historii, dělení, etiologii, epidemiologii, identifikaci a léčbě poruch příjmu potravy. Zabývá se historií, klasifikací a jednotlivými druhy obranných mechanismů. Cílem praktické části je provést screening poruch příjmu potravy u 130 dívek na Lékařské fakultě, Právnické fakultě a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Screening objevil 16 dívek, které vykazují známky PPP. Výběr souboru byl proveden na základě kvótního výběru. Sběr dat proběhl dotazníkovým šetřením, kdy respondentkám byla předloženy testy EAT-26 a DSQ-40. Dalším cílem bylo zjistit, jak se liší zdravé dívky a dívky s PPP v užívání obranných mechanismů. Z výsledků můžeme konstatovat, že jsme nalezli významnou korelaci mezi zvyšujícím se skórem v testu EAT-26 a zvyšujícím se skórem u neurotických a nezralých obranných mechanismů v dotazníku DSQ-40. Dívky s poruchou potravy využívají více neurotických obranných mechanismů než dívky zdravé. U dívek s PPP jsme dále zjistili větší užívání obranných mechanismů idealizace, reaktivní formace, přesun a somatizace. The aim of the thesis is searching for connections of eating disorders and defense mechanisms. The first part of the thesis is about history, distribution, ethiology, epidemiology, identification and treatment of eating disorders. It is also about history, classification and individual types of defense mechanisms. The goal of the practical part is to realize a screening of eating disorders of 130 students studying at the Faculty of Medicine, Faculty of Law and Faculty of Physical Culture at Palacký University Olomouc. There were discovered 16 girls showing some criteria of eating disorders. The selection of the sample was based on the quote selection. Data collection was made by survey of the questionnares EAT-26 and DSQ-40. The further goal of the study was also to find out which defense mechanisms the girls with eating disorders use. The results say that we found a significant correlation between high score in the EAT-26 and high score of neurotic and maladaptive defenses in the DSQ-40. The girls with eating disorders use more neurotic defense styles than the healthy ones. We found out that the girls with eating disorders use idealization, reaction formation, displacement and somatization more than the healthy girls. Keywords: poruchy příjmu potravy; obranné mechanismy; screening; eating disorders; defense mechanisms; screening Available in digital repository of UPOL.
Obranné mechanismy u dívek s poruchou příjmu potravy

Předmětem diplomové práce je hledání souvislostí u poruch příjmu potravy a obrannými mechanismy. Teoretická část pojednává o historii, dělení, etiologii, epidemiologii, identifikaci a léčbě poruch ...

SVĚTLÍKOVÁ, Barbara; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Role klíčového pracovníka v Azylovém domě v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků
ŠEBELOVÁ, Lenka; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rolí klíčového pracovníka v sociální službě Azylový dům v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků. Uvádím specifikum role klíčového pracovníka včetně jeho náplně práce a rizik, která tato role obnáší. Dále v teoretické části uvádím obecně popis sociální služby Azylové domy, a více se věnuji Azylovému domu v Blansku. Ve výzkumné části uvádím užité metody a popis respondentů. Výběr respondentů byl účelový a použila jsem polostrukturovaný rozhovor. Ve výzkumné části uvádím shrnutí výzkumu a využití zjištěných informací v praxi. This bachelor thesis deals with the role of a key worker in the social service Shelter housing in Blansko from the perspective of female clients and key workers. The specific role of a key worker is mentioned, including his/her workload and risks associated with this role. Furthermore, in the theoretical part a general description of the social service Shelter housing is presented and I focus more on Shelter housing in Blansko. In the research part the used methods and a description of respondents are mentioned. The selection of respondents was purposeful and a semi-structured interview was used. In the research part a summary of the research and the use of the findings in practice is presented. Keywords: Azylový dům;Role klíčového pracovníka; Azylový dům Blansko; Sociální pracovník; Pracovník v sociálních službách; A Shelter; Role of a key worker; Shelter housing in Blansko;Social worker; Social service worker Available in digital repository of UPOL.
Role klíčového pracovníka v Azylovém domě v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků

Bakalářská práce se zabývá rolí klíčového pracovníka v sociální službě Azylový dům v Blansku z pohledu klientek a klíčových pracovníků. Uvádím specifikum role klíčového pracovníka včetně jeho náplně ...

ŠEBELOVÁ, Lenka; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spokojenost pracovníků v organizaci
NAVRÁTILOVÁ, Kristýna; KUBÁTOVÁ, Helena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a teorie pracovní spokojenosti. Dále blíže rozvádí vnitřní a vnější faktory pracovní spokojenosti. V empirické části se opírám o Herzbergovu dvoufaktorovou teorii a její satisfaktory a dissatisfaktory. Z provedeného průzkumu spokojenosti v organizaci XY vychází, že u zaměstnanců převažuje spokojenost nad nespokojeností a ve všech zkoumaných oblastech dosáhla společnost velmi pozitivních výsledků. Nespokojenost se objevila pouze v několika málo faktorech. Nejproblematičtějším byla nemožnost podílet se na zásadních firemních rozhodnutích, pracovní prostředí ve formě open space, častý stres v práci a nedostatek kariérních příležitostí. Ke všem těmto ukazatelům jsem navrhla doporučení ke zlepšení. This bachelor thesis deals with issue of job satisfaction. The theoretical part of the thesis explains basic terms and theories of work satisfaction. The thesis further clarifies internal and external factors of work satisfaction. The empirical part is based on Herzberg´s two-factor theory and its motivational and hygienic factors. The research of satisfaction shows that employees are satisfied. The company has achieved very positive results in all areas of research. Dissatisfaction was found out only in a few factors. The most problematic parts were the inability to participate in major corporate decisions, the open space, frequent work stress and lack of career opportunities. I suggested recommendations for all these indicators. Keywords: Práce; pracovní spokojenost; pracovní nespokojenost; faktory spokojenosti; zaměstnanec; vedoucí pracovník; organizace; Work; work satisfaction; work dissatisfaction; factors of satisfaction; employee; senior executive; organization Available in digital repository of UPOL.
Spokojenost pracovníků v organizaci

Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti. Teoretická část práce objasňuje základní pojmy a teorie pracovní spokojenosti. Dále blíže rozvádí vnitřní a vnější faktory pracovní ...

NAVRÁTILOVÁ, Kristýna; KUBÁTOVÁ, Helena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Finanční gramotnost seniorů v mikroregionu Hustířanka
MATĚJKOVÁ, Markéta; ŠPATENKOVÁ, Naděžda
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností seniorů v mikroregionu Hustířanka. Cílem teoretické části je vymezení pojmu finanční gramotnost, odhalení příčin a důsledků finanční negramotnosti, definice finančně gramotného člověka a Národní strategie finančního vzdělávání. V oblasti edukace seniorů jsou uvedeny možnosti vzdělávání a souvislost s počítačovou gramotností. Dále je vymezen pojem senior a predikován demografický vývoj v České republice. Empirická část je věnována úrovni finanční gramotnosti seniorů v mikroregionu Hustířanka, který je zde představen. Cílem práce je zjistit, jaká je úroveň finanční gramotnosti těchto seniorů a zda mají zájem o svou edukaci v této oblasti. The bachelor thesis deals with the financial literacy of seniors in the microregion Hustířanka. The aim of the theoretical part is to define the notion of financial literacy, to discover the causes and consequences of financial illiteracy, the definition of a financially literate person and the National Strategy of Financial Education. In the area of education of seniors there are presented possibilities of education and connection with computer literacy. The concept of senior and demographic development in the Czech Republic is also defined. The empirical part is devoted to the level of financial literacy of seniors in the micro-region Hustířanka, which is introduced here. The aim of the thesis is to determine the level of financial literacy of these seniors and whether they are interested in their education in this field. Keywords: Senior; vzdělávání seniorů; finanční gramotnost; finančně gramotný člověk; mikroregion Hustířanka.; Senior; education of seniors; financial literacy; financially literate person; microregion Hustířanka. Available in digital repository of UPOL.
Finanční gramotnost seniorů v mikroregionu Hustířanka

Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností seniorů v mikroregionu Hustířanka. Cílem teoretické části je vymezení pojmu finanční gramotnost, odhalení příčin a důsledků finanční negramotnosti, ...

MATĚJKOVÁ, Markéta; ŠPATENKOVÁ, Naděžda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nábor a výběr zaměstnanců v organizaci
KUPČÍKOVÁ, Eva; GIGALOVÁ, Veronika
2019 - Czech
Nábor a výběr zaměstnanců začíná ve fázi plánování lidských zdrojů. Samotný proces náboru a výběru v sobě zahrnuje nespočet metod, jež mají pevně definovaná pravidla. Úspěšnost náboru a výběru je citelná v dobře zvládnuté adaptaci zaměstnance na jeho novém pracovním místě. Recruitment and selection of emloyees starts in the phase of human resources planning. The process of recruitment and selection itself includes countless methods which have determinately defined rules. Success of recruitment and selection is perceivable in a well managed adaption of employee in their new workplace. Keywords: Nábor a výběr zaměstnanců; získávání pracovníků; lidské zdroje.; Recruitment and selection of employees; hiring workers; human resources. Available in digital repository of UPOL.
Nábor a výběr zaměstnanců v organizaci

Nábor a výběr zaměstnanců začíná ve fázi plánování lidských zdrojů. Samotný proces náboru a výběru v sobě zahrnuje nespočet metod, jež mají pevně definovaná pravidla. Úspěšnost náboru a výběru je ...

KUPČÍKOVÁ, Eva; GIGALOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2019 - Czech
Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte předškolního věku, instituce předškolního vzdělávání se zaměřením na pozici vedoucího pracovníka a pedagoga mateřské školy. Dále pak výběr zaměstnance a kapitola věnující se emoční inteligenci. Hlavní výzkumnou otázkou je zda ředitelky znají koncept emoční inteligence s podotázkou, jak tento koncept chápou. Zvolen byl kvalitativní výzkum. Výběrový soubor tvořilo 8 vedoucích pracovníků mateřských škol. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a k analýze dat byly použity postupy metody zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že polovina vedoucích pracovníků koncept nezná. Dále také ukazují, že emoční inteligence jako celek není při výběru zaměstnance sledován. Souvislost mezi tím, co si pod pojmem emoční inteligence respondenti představují a co je při výběru zaměstnance hodnoceno se však ukázala v několika oblastech. Přínosem práce je zmapování průběhu výběru zaměstnance a jeho obsahu. This thesis is focused on whether emotional intelligence is one of the evaluation criteria when selecting an employee for the position of kindergarten teacher. In the theoretical part there is a description of a preschool child, an institution of pre-school education with a focus on the position of a leader employee, and position of a teacher in kindergarten. Furthermore, this part includes the selection of an employee and there is a chapter devoted to emotional intelligence. The main research question is whether the directors know the concept of emotional intelligence with a sub-question of how they understand this concept. The qualitative research method was chosen. The sample consisted of eight kindergarten supervisory staff members. Data were obtained using semi-structured interviews and anchoring theory methods were used to analyze data. The results show that half of the managers are not familiar with the concept. Furthermore, they also show that emotional intelligence as a whole is not monitored when selecting an employee. However, the connection between what the respondents think about emotional intelligence and what is evaluated when choosing an employee has been shown in several areas. The benefit of this work is to map the employee selection process and its content. Keywords: výběr zaměstnance; pedagog; mateřská škola; emoční inteligence; employee selection; teacher; kindergarten; emotional intelligence Available in digital repository of UPOL.
EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte ...

PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol
SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje oftalmologické propedeutice, druhá kapitola klasifikaci osoby se zrakovým postižením a následně klasifikaci z pohledu medicínského a speciálně pedagogického hlediska. Poslední kapitola se věnuje matematice osob se zrakovým postižením. Praktická část se zabývá historií a součastností vybraných škol a následným výzkumem, jak a podle jaké literatury vzdělávájí žáky na vybraných školách pro zrakově postižené. Cílem praktické části bylo zjistit, jak jsou žáci se zrakovým postiženým na školách vzděláváni. The bachelor's thesis is focused on teaching of Mathematics for pupils with a visual disability. The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter deals with the ophthalmological propaedeutic. The second chapter classifies a person with a visual disability also from the medical point of view and with the approach of the special pedagogy as well. The last chapter is focused on Mathematics for the persons with a visual disability. The practical part describes the history and the present of chosen schools and then the following research which presents how the pupils with a visual disability are educated at the chosen schools and what literature is followed for their education. The aim of the practical part was to find out how the pupils with a visual disability are educated nowadays at the secondary schools. Keywords: Oko; klasifikace osob se zrakovým postižením; matematika osob se zrakovým postižením; matematika; ososba se zrakovým postižením; vzdělávání; kompenzační pomůcky; Eye; classification of persons with a visual disability; Mathematics for persons with a visual disability; Mathematics; a person with a visual disability; education; compensatory aids. Available in digital repository of UPOL.
Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se ...

SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases